ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600194

รหัส Obec 6 หลัก

38

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020086

รหัส SMIS 8 หลัก

739

จำนวนนักเรียน

1019600194

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 27 26 53 2
อนุบาล 2 37 29 66 2
รวม อนุบาล 64 55 119 4
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 22 43 65 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 37 39 76 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 34 29 63 2
ประถมศึกษาปีที่ 4 37 38 75 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 33 37 70 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 38 32 70 2
รวม ประถมศึกษาปีที่ 201 218 419 12
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 42 32 74 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 32 29 61 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 40 26 66 2
รวมทั้งหมด 114 87 201 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 379 360 739 22

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ประกฤติ คชรินทร์ ชาย Prakit kotcharin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปฏิวัติ จันทร์ทิพย์ ชาย PATIWAT JUNTIP ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ลิขิต ดวงสนาม ชาย Likhit Duangsanam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุดารัตน์ เปลื้องทุกข์ หญิง SUDARAT PLUENGTHUK ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มนทิรา สิทธิศรี หญิง MONTIRA SITTISEE ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มลิษา ใจมั่น หญิง Malisa Jaiman ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรศักดิ์ แซมภูเขียว ชาย THEERASAK SAMPHUKIEW ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นุช วิหกหงษ์ หญิง Nuch Vihokhong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิไลวรรณ โพธิ์เขียว หญิง PILAIWAN POKHIEO ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วรรณภา นารีผล หญิง WANAPA NAREEPHOL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มณีรัตน์ ม่วงประเสริฐ หญิง MANEERAT MOUNGPRASERT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมจิตร นารีผล ชาย SOMCHIT NAREEPHOL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พิกุล ทองกำเหนิด หญิง PIKUL THONGKAMNIRD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พจนีย์ จันทร์ช่วย หญิง POTJANEE JUNCHOUY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประมวล ศักดิ์ศิริ หญิง PRAMUAN SAKSIRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวรรณี ทรัพย์ประเสริฐ หญิง SUWANNEE SUPPRASERT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชัชวาล ศรีทองเพชร ชาย CHATCHAWAN SETONGPAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปาริตา บำรุงวงศ์ หญิง PARITA BUMRUNGWONG ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พรชัย ห่วงรักษ์ ชาย Pornchai Huangrak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภชนก รื่นภาคแดน หญิง ์Napachanok Ruenpakdan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกอร อึ้งซำ หญิง Kanokorn Ungsam ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กรรณิการ์ เขียวแก้ว หญิง KANNIKA KHIAWKAEO ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทธิพงษ์ ปิติทรง ชาย Suttipong Pitisong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สิริวรรณ แสนสุข หญิง siriwan sansook ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชยันต์ กันสีเวียง ชาย chayan kunsiwiang ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุนิสา แดงอร่าม หญิง sunisa Dangaram ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติภพ เนตรแสงศรี ชาย kittiphop natesangsri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จามจุรี วาระกุล หญิง jamjuree varagul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชวัลย์ฤดี โสดานิล หญิง chawanruedee Sodanil ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิกร พันธ์น้อย ชาย nikorn punnoi ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กชนิภา มิ่งมาลี หญิง kochmipa mingmalee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิระวัฒน์ สิทธิจัน ชาย PIRAWAT SITTHICHAN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญ์ชิตา แสงเกิด หญิง Kanchita Sangkeod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัชรียา หาญนอก หญิง PATCHARIYA HANNOK ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษณ์ ธนาภาวงศ์ ชาย krit tanapawong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญธรรม ทองอินทร์ ชาย boonthum thongin ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว วิภาวรรณ สูงเยี่ยม หญิง vipavan sungyiam เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หนึ่งฤทัย ขำกระจ่าง หญิง Nungrutai Kamgrajang ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.83
ภาษาอังกฤษ 30.86
คณิตศาสตร์ 33.85
วิทยาศาสตร์ 40.34
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.60
ภาษาอังกฤษ 28.04
คณิตศาสตร์ 33.79
วิทยาศาสตร์ 40.17
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.84
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.02
ภาษาอังกฤษ 28.77
คณิตศาสตร์ 42.86
วิทยาศาสตร์ 44.06

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.00
ภาษาอังกฤษ 30.39
คณิตศาสตร์ 26.00
วิทยาศาสตร์ 29.72
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.78
ภาษาอังกฤษ 26.24
คณิตศาสตร์ 25.96
วิทยาศาสตร์ 37.47
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.68
ภาษาอังกฤษ 27.57
คณิตศาสตร์ 24.43
วิทยาศาสตร์ 29.30

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2513
งบประมาณ 370,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.206/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 2,378,072.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 21 เมตร
ยาว 36 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 376,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 101,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 10 ที่
ใช้การไม่ได้ 10 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 49,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 216 ค..216 ล.ป,29 ,216 ก,,216 ปรัปปรุง 46,216
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 17,700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 16 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 64 ตารางเมตร
ห้องเรียน 14 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 10
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 18 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 101,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 336,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 14
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 61,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 4,148,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 56 ตารางเมตร
ห้องเรียน 12 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 16
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 17
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 18
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 89,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)
ลำดับที่ 19
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด