ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600195

รหัส Obec 6 หลัก

19

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020091

รหัส SMIS 8 หลัก

171

จำนวนนักเรียน

1019600195

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 3 1 4 1
อนุบาล 1 7 8 15 1
อนุบาล 2 7 6 13 1
รวม อนุบาล 17 15 32 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 6 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 5 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 7 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 7 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 7 13 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 40 38 78 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 9 7 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 10 11 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 17 24 1
รวมทั้งหมด 26 35 61 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 83 88 171 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย พิทักษ์สัน บัวภา ชาย PITHAKSAN BUAPA ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
สิบเอก จักรกฤษ บรรจงศิลป์ ชาย Chakkrit Banchongsin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญารัตน์ ดวงสุวรรณ์ หญิง Thanyarat Duangsuwan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาย ไพบูลย์วัฒนผล ชาย SOMCHAI PIBULWUTANAPOL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วริศรา รัชวัฒน์ หญิง VARISSARA RATCHAWAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมโภชน์ ไพบูลย์วัฒนผล หญิง SOMPHOT PIBULWATANAPUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บัญญัติ พรหมเกษร หญิง BANYAT PROMKESORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วัฒนา ลัคนาทิน หญิง WATTANA LUKNATIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ แสงแก้ว หญิง Jutamas Sangkeaw ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว งามศิริ ชอบตั้งจิตร หญิง Ngamsiri Choptangchit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิมพา เพ็ชรพราว หญิง Pimpa Pheachprow ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วุฒิภัทร ปัญจันทร์สิงห์ ชาย Wuttipud Punjunsree ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศุภรัตน์ อินทรา หญิง Supphrat Inthra ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรัตน์ จันทะบูลย์ ชาย Surat Chantabun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิวิมล ม่วงกล่ำ หญิง Sasiwimol Muangklam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปรีชา สุพรรณา ชาย Pricha Suphanna ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว กาญจนา เทียนศิริ หญิง kanjana Tiensiri ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภัสนันท์ เรืองสุคนธ์ หญิง Naphatsanan Ruengsukon ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ บรรเทิงใจ หญิง Jutamas Bantuengjai ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.75
ภาษาอังกฤษ 31.39
คณิตศาสตร์ 27.22
วิทยาศาสตร์ 36.94
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.46
ภาษาอังกฤษ 40.58
คณิตศาสตร์ 34.62
วิทยาศาสตร์ 44.65
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.35
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44.00
ภาษาอังกฤษ 30.50
คณิตศาสตร์ 34.00
วิทยาศาสตร์ 38.25

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.21
ภาษาอังกฤษ 29.57
คณิตศาสตร์ 19.43
วิทยาศาสตร์ 30.61
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.27
ภาษาอังกฤษ 28.40
คณิตศาสตร์ 24.53
วิทยาศาสตร์ 33.33
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.69
ภาษาอังกฤษ 27.69
คณิตศาสตร์ 20.31
วิทยาศาสตร์ 31.69

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านราษฎร์เจริญ
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 330,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านราษฎร์เจริญ
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 371,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านราษฎร์เจริญ
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านราษฎร์เจริญ
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 128,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 18 เมตร
ยาว 31 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านราษฎร์เจริญ
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 242,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านราษฎร์เจริญ
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 46,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านราษฎร์เจริญ
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,307,569.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านราษฎร์เจริญ
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านราษฎร์เจริญ
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 59 เมตร
ยาว 89 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านราษฎร์เจริญ
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 27,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านราษฎร์เจริญ
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 101,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านราษฎร์เจริญ
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 1,931,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านราษฎร์เจริญ
ลำดับที่ 13
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 34,245.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 65 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านราษฎร์เจริญ
ลำดับที่ 14
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 99,950.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านราษฎร์เจริญ
ลำดับที่ 15
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 254,735.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 21 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านราษฎร์เจริญ
ลำดับที่ 16
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านราษฎร์เจริญ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านราษฎร์เจริญ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด