ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600197

รหัส Obec 6 หลัก

8

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020092

รหัส SMIS 8 หลัก

80

จำนวนนักเรียน

1019600197

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 7 2 9 1
อนุบาล 1 6 5 11 1
อนุบาล 2 3 2 5 1
รวม อนุบาล 16 9 25 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 4 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 2 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 1 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 8 11 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 32 23 55 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 48 32 80 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว กาญจนา สุรินยา หญิง Kanchana Surinya ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุกัญญา วงศ์ศิริ หญิง SUKANYA VONGSIRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุมาลี รัชวัตร์ หญิง SUMALEE RUCHAWAT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เสฏฐวุฒิ นิลกระ ชาย Setthawut ningra ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาย ผลโภชน์ ชาย Somchai Polpoch ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว อมรรัตน์ เลขนอก หญิง Amornrat Leknok ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นงค์นุช ขันดวง หญิง NongNuch Khandoung ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมยศ เกตุภู่งาม ชาย SOMYOT KETPHUNGAM ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.07
ภาษาอังกฤษ 23.93
คณิตศาสตร์ 23.57
วิทยาศาสตร์ 39.93
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.03
ภาษาอังกฤษ 25.63
คณิตศาสตร์ 33.13
วิทยาศาสตร์ 44.56
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 62.14
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.43
ภาษาอังกฤษ 27.14
คณิตศาสตร์ 52.14
วิทยาศาสตร์ 51.36

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดเขาน้อยจอมสวรรค์
ลำดับที่ 1
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 36,610.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเขาน้อยจอมสวรรค์
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 36,610.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเขาน้อยจอมสวรรค์
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.101/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 657,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเขาน้อยจอมสวรรค์
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดเขาน้อยจอมสวรรค์
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 20 เมตร
ยาว 30 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดเขาน้อยจอมสวรรค์
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 33,743.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ
กว้าง 5 เมตร
ยาว 9 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดเขาน้อยจอมสวรรค์
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2508
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดเขาน้อยจอมสวรรค์
ลำดับที่ 8
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 657,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดเขาน้อยจอมสวรรค์
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 20,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 3 เมตร
ยาว 12 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดเขาน้อยจอมสวรรค์
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดเขาน้อยจอมสวรรค์
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดเขาน้อยจอมสวรรค์
ลำดับที่ 12
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 20 เมตร
ยาว 30 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดเขาน้อยจอมสวรรค์

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดเขาน้อยจอมสวรรค์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด