ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600198

รหัส Obec 6 หลัก

13

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020093

รหัส SMIS 8 หลัก

193

จำนวนนักเรียน

1019600198

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 11 14 25 1
อนุบาล 2 17 9 26 1
รวม อนุบาล 28 23 51 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 12 10 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 11 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 11 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 13 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 7 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 12 25 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 78 64 142 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 106 87 193 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดเจริญธรรม

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สำเภา พาราพิชัย ชาย SUMPAO PARAPICHAI ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมบัติ บุญมี ชาย SOMBAT BOONMEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วันวิสาข์ พวงมณี หญิง Wanvisa Puangmanee ครู ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาง สุคลทิพย์ ยิ่งยวด หญิง Sukhontip Yingyuad ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พัชญา อั๋นกลิ่น หญิง Patchaya Arnkrin ครู ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย มาโนช มิ่งนอก ชาย MANOTE MINGNOK ครู ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นางสาว มลุลึ สุตาชา หญิง Malulee Sutacha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรัตน์ เข็มกลัด ชาย Surat Kemglat ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ปวีณา แก้วเกลี้ยง หญิง paweena kaewkliang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกศรา ลุ่มร้อย หญิง Kessara Loomroi ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรพรรณ ทองอินทร์ หญิง Phonpun Thong-in ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมบัติ เล็กประเสริฐ หญิง SOMBAT LEKPARSERT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรกัญญา รัชวัฒน์ หญิง ORNKANYA RATCHAWAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.40
ภาษาอังกฤษ 26.88
คณิตศาสตร์ 33.25
วิทยาศาสตร์ 40.01
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 63.13
ภาษาอังกฤษ 30.96
คณิตศาสตร์ 48.08
วิทยาศาสตร์ 46.77
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.39
ภาษาอังกฤษ 36.97
คณิตศาสตร์ 47.63
วิทยาศาสตร์ 48.05

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดเจริญธรรม
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดเจริญธรรม
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 376,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 100 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเจริญธรรม
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 320,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดเจริญธรรม
ลำดับที่ 4
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดเจริญธรรม
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดเจริญธรรม
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดเจริญธรรม
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 376,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 100 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดเจริญธรรม
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 480,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดเจริญธรรม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดเจริญธรรม

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด