ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600199

รหัส Obec 6 หลัก

12

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020094

รหัส SMIS 8 หลัก

112

จำนวนนักเรียน

1019600199

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 6 13 1
อนุบาล 2 6 4 10 1
รวม อนุบาล 13 10 23 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 10 7 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 6 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 6 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 7 17 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 53 36 89 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 66 46 112 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย โพ ใจปันวงค์ ชาย Po Jaipanwong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สาวินีย์ ชุมจันทร์ หญิง Sawinee Chumjan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จันทร์กา เข็มพงษ์ หญิง JANGA KHEMPONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธงไชย โพธิประเสริฐ ชาย THONGCHAI POTIPRASERT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เสนีย์ ศรีภานุมาต ชาย SANEE SRIPANUMAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดัชณี ปานหงษ์ หญิง Datchanee Parnhong ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว บุษบง ตั้งเจริญไพบูลย์ หญิง Bussabong Tangjaroenpaiboon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นงลักษณ์ เที่ยงพุก หญิง Nongluck Tiangpug ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มุทิตา พรมนต์ หญิง Mutita Pornmon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรินภา แก้วบุญเมือง หญิง Sirinapa Kaewboonmung ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิยม ปัดตา หญิง Niyom Padta ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรเพชร ผลโภชน์ หญิง Pornpet Polpoch ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.10
ภาษาอังกฤษ 26.46
คณิตศาสตร์ 30.83
วิทยาศาสตร์ 36.48
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.54
ภาษาอังกฤษ 23.75
คณิตศาสตร์ 27.50
วิทยาศาสตร์ 39.08
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.14
ภาษาอังกฤษ 24.11
คณิตศาสตร์ 33.93
วิทยาศาสตร์ 40.96

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดศรีสัจจาวาส
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 5 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดศรีสัจจาวาส
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 235,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดศรีสัจจาวาส
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดศรีสัจจาวาส
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 28,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดศรีสัจจาวาส
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดศรีสัจจาวาส
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 43,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดศรีสัจจาวาส
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2511
งบประมาณ 140,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดศรีสัจจาวาส

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดศรีสัจจาวาส

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด