ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600205

รหัส Obec 6 หลัก

6

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020095

รหัส SMIS 8 หลัก

72

จำนวนนักเรียน

1019600205

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 2 3 5 1
อนุบาล 2 5 3 8 1
รวม อนุบาล 7 6 13 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 2 9 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 4 3 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 4 11 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 28 31 59 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 35 37 72 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว อภิญดารัตน์ โรจน์ธัญการย์ หญิง Apiyadarat Rojthunyakarn ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เฉลา บุญมี หญิง CHALAO BOONMEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญเอิบ มะลิซ้อน หญิง BOONEARB MALISORN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วิไรวรรณ์ จีนไม้ หญิง Wiraiwan Jeenmai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธัญรัตน์ ศรีคง หญิง Thanyarat Srikhong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว รัชนก ขันตี หญิง rutchanok khuntee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.92
ภาษาอังกฤษ 25.83
คณิตศาสตร์ 40.00
วิทยาศาสตร์ 46.46
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 65.13
ภาษาอังกฤษ 35.42
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 46.67
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.54
ภาษาอังกฤษ 29.64
คณิตศาสตร์ 46.43
วิทยาศาสตร์ 33.36

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)
ลำดับที่ 1
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 46 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 165,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2508
งบประมาณ 149,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.104/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 2,228,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 59 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 22,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สามัญ/336
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)
ลำดับที่ 7
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 15 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักภารโรง
แบบ สปช.304/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด