ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600208

รหัส Obec 6 หลัก

19

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020097

รหัส SMIS 8 หลัก

139

จำนวนนักเรียน

1019600208

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 3 3 6 1
อนุบาล 1 5 7 12 1
อนุบาล 2 4 4 8 1
รวม อนุบาล 12 14 26 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 3 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 3 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 9 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 10 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 9 13 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 34 42 76 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 2 15 17 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 4 9 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 6 11 1
รวมทั้งหมด 12 25 37 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 58 81 139 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดหนองตาบุญ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย คมสัน แจ้งมรคา ชาย Komsun Jankmoraka ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เบญจพร อนุสิต หญิง ฺBenjaporn Anusit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชมพูนุท ฉายเหมือนวงศ์ หญิง CHOMPOONUT CHAIMUANWONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว สวรส เอกบุตร หญิง sawaros ekabut ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ศิรประภา ปิยะวิริยะกุล หญิง SIRAPRAPA PIYAWIRIYAKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พงษ์เฉลิม ตนพรมรัมย์ ชาย PONGCHALERM TONPOMRAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สำลี มะลิซ้อน ชาย SAMLEE MALISORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิรัช สุขสบาย หญิง WIRAT SUKSABAY ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ฉวีวรรณ ธรรมโกศล หญิง CHAVEVAN THAMMAKOSOL ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สุชิน เบ้าศรี หญิง SUCHIN BAOSRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชุติมา สุพัฒนวาณิชกุล หญิง CHUTIMA SUPATTANAVANITKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำผึ้ง บุญสกุล หญิง NAMPHUENG BUNSAKUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วิลาสินี คำพิชชู หญิง Wilasinee Khampiscoo ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กัญจนสรณ์ แก้ววิชาบัง หญิง KUANCHANSOM KAWWICHARBUNG ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อำนาจ เที่ยงกระโทก ชาย AMNART TIENGKRATOKE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ สมแฮ ชาย NARONG SOMHAE ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ปริศนา นนท์เล่ห์ หญิง Prisana Nonle ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพศาล ชูชื่น ชาย PAISAN CHOOCHUEN วิทยากร ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐรดา ประทุมชาติ หญิง nudrada pratumchat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.33
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 43.33
วิทยาศาสตร์ 38.71
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 64.73
ภาษาอังกฤษ 33.75
คณิตศาสตร์ 45.42
วิทยาศาสตร์ 45.50
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.16
ภาษาอังกฤษ 28.13
คณิตศาสตร์ 46.88
วิทยาศาสตร์ 46.94

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.00
ภาษาอังกฤษ 30.00
คณิตศาสตร์ 25.60
วิทยาศาสตร์ 30.60
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.30
ภาษาอังกฤษ 25.00
คณิตศาสตร์ 29.20
วิทยาศาสตร์ 32.80
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.38
ภาษาอังกฤษ 26.00
คณิตศาสตร์ 23.50
วิทยาศาสตร์ 30.25

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดหนองตาบุญ
ลำดับที่ 1
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 450,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ยาว 150 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองตาบุญ
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองตาบุญ
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดหนองตาบุญ
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองตาบุญ
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 374,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองตาบุญ
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 18,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 7 เมตร
ยาว 22 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดหนองตาบุญ
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 242,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองตาบุญ
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สามัญ/336
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดหนองตาบุญ
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 13 เมตร
ยาว 22 เมตร
ลึก 1 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองตาบุญ
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดหนองตาบุญ
ลำดับที่ 11
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดหนองตาบุญ
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 1,111,111.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 12 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองตาบุญ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองตาบุญ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด