ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600202

รหัส Obec 6 หลัก

14

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020098

รหัส SMIS 8 หลัก

177

จำนวนนักเรียน

1019600202

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 8 5 13 1
อนุบาล 1 11 8 19 1
อนุบาล 2 9 16 25 1
รวม อนุบาล 28 29 57 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 11 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 10 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 7 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 15 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 10 9 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 8 18 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 60 60 120 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 88 89 177 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ธวัช บัวสุวรรณ ชาย Thawat Buasuwan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว สโรชา พูลธนะ หญิง Sarocha Pooltana ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิรุตณ์ อุตราศรี ชาย Wirut Autrasree ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ประจวบ โพธิ์กรวม หญิง Prachuab Phogruam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดารณี วิลามาศ หญิง Daranee Vilamas ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญสม ทองหล่อ หญิง Boonsom Thonglor ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เทวทินนา จงกล หญิง Tewatinna ๋Jogkron ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กรกช แก้วประดับ หญิง Korakot Kaewpradup ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิริพร สุขตระกูล หญิง Siriporn Suktrakool ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อัษฎาวุฒิ จันดาเบ้า ชาย Adsadawut Chundabuw ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันเพ็ญ พิมพา หญิง Wanphen Pimpa ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฐเดช รวบรวม ชาย Thadet Ruabruam ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อัจฉรา เจนพิทักษ์ชาติ หญิง Achara Jenpitakchang ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทัศนนันท์ ทับช้าง หญิง Thasananan Tabchang ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.16
ภาษาอังกฤษ 31.61
คณิตศาสตร์ 28.93
วิทยาศาสตร์ 33.71
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.54
ภาษาอังกฤษ 30.83
คณิตศาสตร์ 34.72
วิทยาศาสตร์ 34.61
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.25
ภาษาอังกฤษ 28.33
คณิตศาสตร์ 33.00
วิทยาศาสตร์ 35.67

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 1,857,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 12 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 99,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 12 เมตร
ลึก 1 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 22,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 8
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2507
งบประมาณ 355,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)
ลำดับที่ 9
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สามัญ/336
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 1,040,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ ร.ย.601/43,องค์การ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 22,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)
ลำดับที่ 13
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด