ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600210

รหัส Obec 6 หลัก

15

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020100

รหัส SMIS 8 หลัก

301

จำนวนนักเรียน

1019600210

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 16 14 30 1
อนุบาล 2 22 15 37 2
รวม อนุบาล 38 29 67 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 17 19 36 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 19 21 40 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 17 20 37 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 19 22 41 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 25 19 44 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 23 13 36 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 120 114 234 9
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 158 143 301 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านบางกง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง กรองทิพย์ ทวีสุข หญิง krongtip taweesut ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศิรินทิพย์ กล้าหาญ หญิง sirintip kahan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุมาลี ดำรงจิตติ หญิง Sumalee Dumrongjitti ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สุภาพร จำปีทอง หญิง SUPAPORN CHAMPEETHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นพวรรณ อรรถจินดา หญิง NOPPAWAN ATTHAJINDA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วสรรค์ ยังมี ชาย WASAN YANGMEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย รณชัย บุรีมาศ ชาย Ronnachai Burimas ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิระนันท์ พานเงิน หญิง Jiranan Panngoen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณิชาภา ไทยภักดี หญิง Nhichapa Thaiphakdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันธิชา ปัญญาชน หญิง Nuntica Panyachon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนกฤต แต่นสุ่ย ชาย Thanakrit Tansue ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ยุพิน ยอดชมภู หญิง Yupin Yodchompoo ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุพรรษา ชินราช หญิง Supansa Chinnarat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนวัฒน์ สามารถ ชาย Tanawath Samart ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มะลิวัลย์ ตลับเพชร หญิง Maliwan Talabpech ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.21
ภาษาอังกฤษ 27.60
คณิตศาสตร์ 26.46
วิทยาศาสตร์ 32.47
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 59.65
ภาษาอังกฤษ 36.25
คณิตศาสตร์ 31.21
วิทยาศาสตร์ 35.50
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.42
ภาษาอังกฤษ 37.76
คณิตศาสตร์ 35.26
วิทยาศาสตร์ 38.93

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านบางกง
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านบางกง
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 6,098,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 56 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านบางกง
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 2,960,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 20 เมตร
ยาว 35 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านบางกง
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านบางกง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2506
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบางกง
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 370,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบางกง
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 583,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านบางกง
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 435,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบางกง
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 85,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 19 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านบางกง
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านบางกง
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านบางกง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านบางกง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด