ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600216

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020101

รหัส SMIS 8 หลัก

51

จำนวนนักเรียน

1019600216

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 1 4 5 1
อนุบาล 1 1 0 1 1
อนุบาล 2 9 3 12 1
รวม อนุบาล 11 7 18 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 5 3 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 2 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 0 5 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 0 4 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 2 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 1 4 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 20 13 33 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 31 20 51 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย นรุติชัย เกิดบุญ ชาย narutchai kerdboon ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จินตนา เย็นทรวง หญิง JINTANA YANSOUNG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วิริยะ ค่ำคูณ ชาย Wiriya Khamkhun ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุดาวัลย์ ศรีลาพัฒน์ หญิง Sudawan Srilaphat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประวิทย์ ดาราภูมิ ชาย Prawit Daraprom ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ปวีณา รอดนิล หญิง Paweena Rodnil ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จุฑามาศ พรวาปี หญิง Juthamas Pornwapee เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มณีรัตน์ จันทรา หญิง Maneerut Janta ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พัฒนพงษ์ อู่ทรัพย์ ชาย Pattanapong ousap ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.13
ภาษาอังกฤษ 26.25
คณิตศาสตร์ 40.00
วิทยาศาสตร์ 27.38
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.67
ภาษาอังกฤษ 45.83
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 28.50
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.44
ภาษาอังกฤษ 53.13
คณิตศาสตร์ 60.00
วิทยาศาสตร์ 42.00

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 2,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)
ลำดับที่ 2
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 72,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 352,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)
ลำดับที่ 5
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 186 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 93,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 19,728.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 2 หน่วย
ความจุ 90 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด