ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600214

รหัส Obec 6 หลัก

11

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020103

รหัส SMIS 8 หลัก

65

จำนวนนักเรียน

1019600214

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 4 4 8 1
อนุบาล 1 4 4 8 1
อนุบาล 2 5 2 7 1
รวม อนุบาล 13 10 23 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 4 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 5 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 3 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 4 6 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 20 22 42 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 33 32 65 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ภีมพันธ์ ยวนเขียว ชาย Phimphan Yuankheaw ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา บุญท้วม หญิง Supattra Boonthuom ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชญาณ์มญชุ์ คำบาง หญิง Pitchayamon chambang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศรีเรียง พานทอง หญิง SRIRENG PANTONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัตนา นุ่มนวล หญิง RATANA NUMNAUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วันทนา เตชารัตนกุล หญิง WANTANA THACHARRATTANAKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิรุต หนองหงอก ชาย WIROOT NONG-NGOK ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เรียง อู่ทรัพย์ ชาย REANG OSUB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประสิทธิ์ สีมาลัย ชาย pasit semali ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว เกษราภรณ์ นิลกล่ำ หญิง Kedsaraporn Nil-glum ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทัศยา พรมมา หญิง Tassaya promma ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.58
ภาษาอังกฤษ 33.33
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 33.75
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 66.45
ภาษาอังกฤษ 32.50
คณิตศาสตร์ 44.00
วิทยาศาสตร์ 46.70
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.81
ภาษาอังกฤษ 40.63
คณิตศาสตร์ 40.00
วิทยาศาสตร์ 43.75

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดสหกรณ์รังสรรค์
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดสหกรณ์รังสรรค์
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสหกรณ์รังสรรค์
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 103,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดสหกรณ์รังสรรค์
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 14 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสหกรณ์รังสรรค์
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดสหกรณ์รังสรรค์
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสหกรณ์รังสรรค์

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสหกรณ์รังสรรค์

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด