ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600209

รหัส Obec 6 หลัก

37

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020105

รหัส SMIS 8 หลัก

777

จำนวนนักเรียน

1019600209

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 43 40 83 3
อนุบาล 2 51 39 90 3
รวม อนุบาล 94 79 173 6
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 61 41 102 3
ประถมศึกษาปีที่ 2 53 52 105 3
ประถมศึกษาปีที่ 3 50 46 96 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 52 55 107 3
ประถมศึกษาปีที่ 5 42 50 92 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 48 54 102 3
รวม ประถมศึกษาปีที่ 306 298 604 18
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 400 377 777 24

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนอนุบาลวิหารแดง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สันติ คงศิลป์ ชาย SUJIMA WONGRATTANATR ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สโรชา ทองดี หญิง Sarocha Thongdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรพรรณ นามเคน หญิง orapan namkhen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รุ่งศักดิ์ ใจมั่น ชาย roongsak jaiman ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกพันธุ์ เอกสิทธางกูร ชาย Aekpun Ekesitthangkool ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนภร หวังสุข หญิง tanaphon wangsuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทศพล สว่างวงษ์ ชาย tossapol sawangwong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กชนันท์ เชื้อวังคำ หญิง khochanan chuawangkham ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งระวี ภู่พิชิต หญิง rungrawee phuphichit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรัชนี ชนะชัยสุวรรณ หญิง SURATCHANEE CHANACHAISUWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐพร เจริญสุข หญิง NUTTAPORN CHAROENSUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เพียรเพ็ญ อ่อนเงิน หญิง Phianphen Onngoen รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย พรชัย เรืองหิรัญ ชาย PORNCHAI RUANGHIRUN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชนากานต์ รัตนดา หญิง chanakan rattanada ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ยุพิน พิมพา หญิง yupin pimpa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย เมทินี โตสุนทร ชาย matinee tosoontorn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาญชัย ธิปัญญา ชาย chanahai thipunya ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สายสุนีย์ ปิลกศิริ หญิง Saysunee Piloksiri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธนภัทร ศรีฮาด ชาย Tanapat Srihard ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุมาพร สุกกล่ำ หญิง umaporn sukklum ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุมิตรา ฉิมมา หญิง Sumitra Chimma ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ศุภกานต์ เบียดนอก หญิง Supakan Biannok ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปานรดา บุญญเจริญชัย หญิง Parnrada Boonyajarounchai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โสภา ศรีนอก หญิง Sopha Srinok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนันตชัย เมฆปั้น ชาย Anantahchai makpun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งทิวา โคสินธุ์ หญิง Rungtiwa Khosin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พันทิวา ฤทธิสอน หญิง Pantiwa Ridtison ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงพร บำรุงกิจ หญิง Daungporn Bumrungkit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วรรณาขวัญ โภคา หญิง Wannakwan Poka ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ตติยา โคทังคะ หญิง Tatiya kotungka ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุพจน์ นันท์เกษม ชาย suphot nankasaem ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงกมล ช่วยชาติ หญิง Duangkamol Chuaychat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิสา ศรีพิทักษ์ หญิง Chanisa Seepitak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนาภรณ์ แสนสุภา หญิง Rattanaporn Saensupha ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แก้วใจ แซ่โค้ว หญิง Kaewjai Secow ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง โสภา แพกำเนิด หญิง Sopa pakamnerd ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิภาภรณ์ ชัชวาลย์ หญิง nipaporn chatchawan ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.20
ภาษาอังกฤษ 28.65
คณิตศาสตร์ 30.30
วิทยาศาสตร์ 35.22
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.49
ภาษาอังกฤษ 31.85
คณิตศาสตร์ 32.50
วิทยาศาสตร์ 39.69
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.30
ภาษาอังกฤษ 29.89
คณิตศาสตร์ 37.17
วิทยาศาสตร์ 38.24

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน อนุบาลวิหารแดง
ลำดับที่ 1
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 163,100.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 16 เมตร
ยาว 26 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลวิหารแดง
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลวิหารแดง
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 880,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลวิหารแดง
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน อนุบาลวิหารแดง
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 6 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลวิหารแดง
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 4,800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 15 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 56 ตารางเมตร
ห้องเรียน 13 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลวิหารแดง
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน อนุบาลวิหารแดง
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 43,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลวิหารแดง
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 9,147,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 18 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 1000 ตารางเมตร
ห้องเรียน 9 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อนุบาลวิหารแดง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อนุบาลวิหารแดง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด