ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600212

รหัส Obec 6 หลัก

6

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020107

รหัส SMIS 8 หลัก

52

จำนวนนักเรียน

1019600212

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 7 10 1
อนุบาล 2 5 5 10 1
รวม อนุบาล 8 12 20 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 3 5 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 2 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 1 2 3 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 3 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 3 4 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 13 19 32 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 21 31 52 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดคลองใหม่

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว อัญญารัตน์ เกตุสุวรรณ์ หญิง Anyarat ketsuwan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สิริพร นาโสก หญิง Siriporn Nasok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กมลพรรณ เฮงประเสริฐ หญิง Kamonpan Hengprasert ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สายฝน บุญมี หญิง Saifon Boonmee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาภรณ์ วิจิตรคุณวัฒน์ หญิง Supaporn Vijitkunnawat ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิรินันท์ สุวรรณไมตรี หญิง Sirinan Suwanmaitree ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.25
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 33.00
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.38
ภาษาอังกฤษ 28.13
คณิตศาสตร์ 43.75
วิทยาศาสตร์ 32.50
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 31.25
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 22.50
ภาษาอังกฤษ 15.00
คณิตศาสตร์ 20.00
วิทยาศาสตร์ 26.50

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดคลองใหม่
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 79,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 15 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดคลองใหม่
ลำดับที่ 2
ประเภท รั้ว
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 80 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดคลองใหม่
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 2000 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 2000 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดคลองใหม่
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดคลองใหม่
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 565,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 59 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดคลองใหม่
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 25 เมตร
ยาว 30 เมตร
ลึก 1 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดคลองใหม่
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 22,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดคลองใหม่
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 59 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดคลองใหม่
ลำดับที่ 9
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 100 เมตร
ยาว 120 เมตร
ลึก 2 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดคลองใหม่
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดคลองใหม่

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดคลองใหม่

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด