ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600217

รหัส Obec 6 หลัก

17

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020109

รหัส SMIS 8 หลัก

181

จำนวนนักเรียน

1019600217

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 3 7 10 1
อนุบาล 2 8 6 14 1
รวม อนุบาล 11 13 24 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 4 2 6 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 11 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 5 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 4 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 15 7 22 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 57 33 90 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 15 10 25 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 8 21 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 13 21 1
รวมทั้งหมด 36 31 67 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 104 77 181 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย พิพัฒน์ อรรถจินดา ชาย PIPAT ATTHAJINDA ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ราตรี วิสัยบุญ หญิง Ratree Wisaiboon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สำรวย ราชสีห์ หญิง Samruay Rachasee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พัชรี บุตรน้ำเพ็ชร์ หญิง PATCHAREE BOOTNAMPET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กาญจนา หุ่นพงษ์ หญิง KANJANA HUNPONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ยงยุธ แพขุนทด ชาย Yongyut Phaekuntod ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จิรัชญา เหรียญทอง หญิง Jiratchaya Reanthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว พรกมล สุบิน หญิง Ponkamon Subin ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อาภัสรา เพชรเกิด หญิง Apatsara Petkeed ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กมลวรรณ ธงรัตนะ หญิง Kamonwan Thongrattana ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นารีรัตน์ พุกพิกุล หญิง Nareerat Pukpikul ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว คนึงนิตย์ คำปาน หญิง Kanungnit Kumpan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กรกมล พงษ์ทรัพย์ หญิง Kornkamon Pongsub ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ศิรินทรา ม่วงแก้ว หญิง sirintra Muangkaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สรารัตน์ คงดีจันทร์ หญิง Sararat Kongdeejan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อำนาจ ตุ่นสมบัติ ชาย Amnat Tunsombut ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทนงศักดิ์ ์นอบน้อม ชาย Tanongsak Nobnom ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.22
ภาษาอังกฤษ 30.67
คณิตศาสตร์ 29.67
วิทยาศาสตร์ 32.30
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.56
ภาษาอังกฤษ 36.88
คณิตศาสตร์ 27.08
วิทยาศาสตร์ 36.71
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.30
ภาษาอังกฤษ 32.75
คณิตศาสตร์ 34.00
วิทยาศาสตร์ 34.05

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.67
ภาษาอังกฤษ 28.00
คณิตศาสตร์ 21.33
วิทยาศาสตร์ 29.83
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.08
ภาษาอังกฤษ 23.54
คณิตศาสตร์ 25.23
วิทยาศาสตร์ 33.23
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.64
ภาษาอังกฤษ 27.45
คณิตศาสตร์ 18.55
วิทยาศาสตร์ 30.18

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 336,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 44,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
ลำดับที่ 4
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 24 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 368,160.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 336,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.206/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 2,395,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 18 เมตร
ยาว 36 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 3,600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 56 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด