ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600236

รหัส Obec 6 หลัก

28

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020112

รหัส SMIS 8 หลัก

481

จำนวนนักเรียน

1019600236

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 21 16 37 2
อนุบาล 2 23 20 43 2
รวม อนุบาล 44 36 80 4
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 24 22 46 2
ประถมศึกษาปีที่ 2 35 34 69 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 14 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 26 25 51 2
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 15 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 30 27 57 2
รวม ประถมศึกษาปีที่ 145 137 282 10
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 17 16 33 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 23 21 44 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 32 10 42 2
รวมทั้งหมด 72 47 119 5
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 261 220 481 19

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านซับสนุ่น

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วีรพงษ์ ไชยหงษ์ ชาย Weerapong Chaiyahong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นางสาว นิตยา คำสงค์ หญิง Nitaya Khomsong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ประภารัตน์ มะโนพงษ์ หญิง Praparut Manopong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พลอยปภัส จิระกุลเรืองนนท์ หญิง Ploypapat Jirakunruengnon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปาริฉัตร์ ปั้นอยู่ หญิง Parichat Punyoo ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พลอยไพลิน ไชยรักษ์ หญิง Ploypailin Chaiyalak ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชลินธร กางเกตุ หญิง charinton kangget ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พยนต์ เหนือโท ชาย Phayon Nuaetho ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมรักษ์ สุขสำราญ หญิง SOMRAK SUKSAMRAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รินดา พงค์นะภา หญิง RINDA PONGNAPA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ยุพิน ภาษยะวัตร หญิง YUPIN PASAYAWAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรรณพร เสริมศรี หญิง punnapron seamsee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว หยาดนภา สลาม หญิง yadnapa salam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ชเนตตี ยอมมะเริง หญิง chanettree yommareang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญศรี ทองนพเก้า หญิง PENSRI THONGNOPKAO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย วิโรจน์ ทรัพย์เอนก ชาย WIROJ SAPANAKE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิลาวัณย์ ครามกระโทก หญิง Nilawan Kramkrathok ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัษทริยา นิตย์ใหม่ หญิง Patthariya Nitmai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลนา รอดศิริ หญิง Chollana Rodsiri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชฌามญชุ์ นาคประเสริฐ หญิง Pichamol Nakprasert ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุลยา ปราชญาสุนทร หญิง Kulaya Pradchayasunthon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิลาวัลย์ อินทะสร้อย หญิง Wilawan Intasoi ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฉกรรจ์ เสนา ชาย Chakan Sana ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ผดุงศักดิ์ รื่นถวิล ชาย Padungsak Ruenthawin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นงนุช แก้วมณี หญิง Nongnuch Kaewmanee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธิติยาภรณ์ หิรัณย์ขันจอก หญิง THITIYAPORN HIRUNKHANJOK ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กนกวรรณ เกาะกลาง หญิง Kanokwan Korklang ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชลิต หวังชมกลาง ชาย Chalit Hnungchomkang นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.09
ภาษาอังกฤษ 31.60
คณิตศาสตร์ 31.79
วิทยาศาสตร์ 35.04
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 62.20
ภาษาอังกฤษ 33.10
คณิตศาสตร์ 28.33
วิทยาศาสตร์ 37.69
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.18
ภาษาอังกฤษ 31.71
คณิตศาสตร์ 31.46
วิทยาศาสตร์ 35.20

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.91
ภาษาอังกฤษ 29.03
คณิตศาสตร์ 24.34
วิทยาศาสตร์ 29.10
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.50
ภาษาอังกฤษ 27.65
คณิตศาสตร์ 25.18
วิทยาศาสตร์ 36.94
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.39
ภาษาอังกฤษ 27.09
คณิตศาสตร์ 21.94
วิทยาศาสตร์ 30.48

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านซับสนุ่น
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านซับสนุ่น
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซับสนุ่น
ลำดับที่ 3
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 14 เมตร
ยาว 12 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซับสนุ่น
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซับสนุ่น
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 731,104.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านซับสนุ่น
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านซับสนุ่น
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านซับสนุ่น
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านซับสนุ่น
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซับสนุ่น
ลำดับที่ 10
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 24,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 0 เมตร
ยาว 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านซับสนุ่น
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 1,260,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซับสนุ่น
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซับสนุ่น
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 3,404,443.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซับสนุ่น
ลำดับที่ 14
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 2 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซับสนุ่น
ลำดับที่ 15
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านซับสนุ่น
ลำดับที่ 16
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านซับสนุ่น
ลำดับที่ 17
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 48,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านซับสนุ่น
ลำดับที่ 18
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 977,269.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 16 เมตร
ยาว 28 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซับสนุ่น
ลำดับที่ 19
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 3,057,600.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซับสนุ่น
ลำดับที่ 20
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซับสนุ่น
ลำดับที่ 21
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซับสนุ่น
ลำดับที่ 22
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2560
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 70 เมตร
ยาว 80 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซับสนุ่น
ลำดับที่ 23
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านซับสนุ่น
ลำดับที่ 24
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านซับสนุ่น
ลำดับที่ 25
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 330,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านซับสนุ่น

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านซับสนุ่น

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด