ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600237

รหัส Obec 6 หลัก

15

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020113

รหัส SMIS 8 หลัก

122

จำนวนนักเรียน

1019600237

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 3 8 11 1
อนุบาล 1 3 8 11 1
อนุบาล 2 5 3 8 1
รวม อนุบาล 11 19 30 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 8 4 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 2 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 4 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 4 4 8 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 37 22 59 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 6 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 3 5 8 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 6 7 13 1
รวมทั้งหมด 15 18 33 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 63 59 122 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านโป่งเกตุ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย เล็ก ชนะชัย ชาย LEK CHANACHAI ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปิรยศ ศรีเมือง ชาย Pirayod Srimuang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดาลัทธิ์ การสมสิษฐ์ หญิง Dalat Kansomsit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พิมพ์นารา เอื้อสินธ์ หญิง Pimnara Aueasin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมจิตร์ ชนะชัย หญิง SOMGIT CHANACHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รวิวรรณ ภุรายย้าว หญิง Rawiwan Puraiyaw ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิตรี บรรเทาทุกข์ หญิง Sawitree Bantaotook ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พรพิทักษ์ ชอบใหญ่ ชาย Pornpituck Chobyai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย วินัย โคกสูงเนิน ชาย Wiani Koksungnern ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิษณุ วงศ์อ่อนตา ชาย Wisanu Wong-onta ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ลักษณา ภูมิเขต หญิง Laksana Poomiket ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนพร สว่างอารมณ์ หญิง Tanaporn sawangarom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา จันชมภู หญิง Sunisa Junchompoo ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดวงพร พรมลังกา หญิง Douangpron Promlungka ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนัญญา กรอบเพ็ชร์ หญิง Ananya Krobpet ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.93
ภาษาอังกฤษ 22.50
คณิตศาสตร์ 27.86
วิทยาศาสตร์ 31.04
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.94
ภาษาอังกฤษ 31.67
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 45.67
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 41.42
ภาษาอังกฤษ 23.33
คณิตศาสตร์ 37.50
วิทยาศาสตร์ 38.08

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.56
ภาษาอังกฤษ 26.67
คณิตศาสตร์ 16.44
วิทยาศาสตร์ 29.22
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.50
ภาษาอังกฤษ 25.60
คณิตศาสตร์ 30.00
วิทยาศาสตร์ 31.40
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.64
ภาษาอังกฤษ 22.91
คณิตศาสตร์ 14.55
วิทยาศาสตร์ 28.18

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านโป่งเกตุ
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ พิเศษ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 5 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งเกตุ
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งเกตุ
ลำดับที่ 3
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 3 เมตร
ยาว 6 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งเกตุ
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโป่งเกตุ
ลำดับที่ 5
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ยาว 180 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งเกตุ
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งเกตุ
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 1,100,043.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโป่งเกตุ
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 54,382.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 18 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโป่งเกตุ
ลำดับที่ 9
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 20,866.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 40 เมตร
ยาว 40 เมตร
ลึก 3 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งเกตุ
ลำดับที่ 10
ประเภท สนามกีฬา
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 3 เมตร
ยาว 10 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโป่งเกตุ
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 89,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโป่งเกตุ
ลำดับที่ 12
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 10 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งเกตุ
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโป่งเกตุ
ลำดับที่ 14
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 3 เมตร
ยาว 5 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งเกตุ
ลำดับที่ 15
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 140,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโป่งเกตุ
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ก ตึก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 839,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งเกตุ
ลำดับที่ 17
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 12,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งเกตุ
ลำดับที่ 18
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 20,866.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 50 เมตร
ยาว 40 เมตร
ลึก 3 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งเกตุ
ลำดับที่ 19
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 5,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโป่งเกตุ
ลำดับที่ 20
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 9 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโป่งเกตุ
ลำดับที่ 21
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 720,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโป่งเกตุ
ลำดับที่ 22
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 336,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งเกตุ
ลำดับที่ 23
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 1,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 3 เมตร
ยาว 4 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งเกตุ
ลำดับที่ 24
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 140,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโป่งเกตุ
ลำดับที่ 25
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อาคารอนุบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 610,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 64 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโป่งเกตุ
ลำดับที่ 26
ประเภท รั้ว
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 220 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโป่งเกตุ
ลำดับที่ 27
ประเภท บ่อเลี้ยงปลา
แบบ บ่อเลี้ยงปลา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2555
งบประมาณ 20,866.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 40 เมตร
ยาว 40 เมตร
ลึก 4 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งเกตุ
ลำดับที่ 28
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 16 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโป่งเกตุ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโป่งเกตุ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด