ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600219

รหัส Obec 6 หลัก

9

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020114

รหัส SMIS 8 หลัก

109

จำนวนนักเรียน

1019600219

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 8 6 14 1
อนุบาล 1 4 12 16 1
อนุบาล 2 11 5 16 1
รวม อนุบาล 23 23 46 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 8 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 1 5 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 0 2 2 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 4 11 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 38 25 63 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 61 48 109 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง ลักขณา สาลีพันธ์ หญิง LUXKHANA SALEEPAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ชญาภา พิมพ์คูณ หญิง CHAYAPA PIMKOON ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว กฤตพร แทนจันทึก หญิง Kitttaporn Tanchantuek ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ละเอียด สุขเกษม หญิง LAIAD SOOKKASAM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงกมล คันตะลี หญิง DUANGKAMON KANTALEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรทัย ท่อนทอง หญิง ORATHAI THONTHONG ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เป สืบเพ็ง ชาย PUE SEPPENG วิศวกรไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว อาภาภรณ์ ธีทา ชาย Aphaporn Thitha ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา ณีระจันทร์ หญิง Kanjana neerajan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.88
ภาษาอังกฤษ 23.75
คณิตศาสตร์ 27.50
วิทยาศาสตร์ 22.63
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.58
ภาษาอังกฤษ 25.83
คณิตศาสตร์ 23.33
วิทยาศาสตร์ 33.17
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.13
ภาษาอังกฤษ 25.00
คณิตศาสตร์ 32.50
วิทยาศาสตร์ 49.00

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านซับน้อยใต้สามัคคี
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ โรงอาหาร - หอประชุม (กศ.),100/32,
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 12 เมตร
ยาว 14 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซับน้อยใต้สามัคคี
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 404,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 243 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซับน้อยใต้สามัคคี
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 12 เมตร
ยาว 20 เมตร
ลึก 1 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซับน้อยใต้สามัคคี
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 242,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซับน้อยใต้สามัคคี
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ ร.ย.304/43
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านซับน้อยใต้สามัคคี
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซับน้อยใต้สามัคคี
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซับน้อยใต้สามัคคี
ลำดับที่ 8
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 4 เมตร
ยาว 8 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซับน้อยใต้สามัคคี
ลำดับที่ 9
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 49,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านซับน้อยใต้สามัคคี
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 234,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซับน้อยใต้สามัคคี
ลำดับที่ 11
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 54,717.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 100 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านซับน้อยใต้สามัคคี
ลำดับที่ 12
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 18,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 10 เมตร
ยาว 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซับน้อยใต้สามัคคี
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 42,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านซับน้อยใต้สามัคคี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านซับน้อยใต้สามัคคี

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด