ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600243

รหัส Obec 6 หลัก

19

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020115

รหัส SMIS 8 หลัก

179

จำนวนนักเรียน

1019600243

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 13 5 18 1
อนุบาล 2 11 7 18 1
รวม อนุบาล 24 12 36 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 17 8 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 13 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 9 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 7 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 3 8 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 6 15 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 56 51 107 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 8 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 6 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 3 8 1
รวมทั้งหมด 19 17 36 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 99 80 179 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ศักดิ์นันท์ โตมะนิตย์ ชาย sakdinan tomanit ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปิยาพร พลแสน หญิง Piyapon Ponsan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นริสรา โรจนะบุรานนท์ หญิง Nrisara Rojchnaburanon ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุภัสตรา วรรณโกษิตย์ หญิง Supastra Wannakosit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฐิติยา พรมมา ชาย t p ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ศศิฉาย จำปาทอง หญิง Sasichai Jampathong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สิริภัทร มีศรี หญิง Siripat Meesri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นัทธ์ทหัย ภากรตระกูล หญิง Nathathai Pakorntrakul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิศรุต นามเจริญ ชาย Vitsaroot Namcharoen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภัทชา แก้วมุกดา หญิง supatcha keawmukda ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นภัสสร คันธชมภู หญิง NAPHASSON KANTACHUMPU ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ศุภชัย เรืองจันทร์ ชาย Supachai Ruangjan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง รมย์ธีรา เทพารส หญิง ROMTHEERA TEPAROT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธนานุวัจน์ อาคมคง ชาย Tananuwat Arkomkong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วรรณภา วงศ์สนิท หญิง Wannapa Wongsanit ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นลินี ด้วงหนองบัว หญิง Nalinee doungnongbour ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว มิณชฏาร์ ดวงพรม หญิง Minchada Daungprom ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดารัตน์ หนูคำ หญิง Sudarat Nukhom ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นลินธร ดาลัย หญิง Nalintorn Dalai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.53
ภาษาอังกฤษ 35.83
คณิตศาสตร์ 26.11
วิทยาศาสตร์ 33.50
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 36.85
ภาษาอังกฤษ 25.50
คณิตศาสตร์ 30.50
วิทยาศาสตร์ 35.10
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.88
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.75
ภาษาอังกฤษ 28.75
คณิตศาสตร์ 35.63
วิทยาศาสตร์ 45.88

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.50
ภาษาอังกฤษ 29.50
คณิตศาสตร์ 30.50
วิทยาศาสตร์ 29.25
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.60
ภาษาอังกฤษ 23.20
คณิตศาสตร์ 28.40
วิทยาศาสตร์ 34.00
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.57
ภาษาอังกฤษ 23.71
คณิตศาสตร์ 23.43
วิทยาศาสตร์ 31.14

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านเขาไม้เกวียน
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2531
งบประมาณ 648,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเขาไม้เกวียน
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 900,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 3 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเขาไม้เกวียน
ลำดับที่ 3
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 128,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 16 เมตร
ยาว 27 เมตร
ลึก 16 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเขาไม้เกวียน
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเขาไม้เกวียน
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเขาไม้เกวียน
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 117,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 7 เมตร
ยาว 11 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเขาไม้เกวียน
ลำดับที่ 7
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 52,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 117 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเขาไม้เกวียน
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเขาไม้เกวียน
ลำดับที่ 9
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านเขาไม้เกวียน
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ร.ย. 106/43
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 240,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 2 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านเขาไม้เกวียน
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2561
งบประมาณ 2,820,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเขาไม้เกวียน
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 2 เมตร
ยาว 5 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านเขาไม้เกวียน
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 111,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านเขาไม้เกวียน
ลำดับที่ 14
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเขาไม้เกวียน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านเขาไม้เกวียน

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด