ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600225

รหัส Obec 6 หลัก

20

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020116

รหัส SMIS 8 หลัก

262

จำนวนนักเรียน

1019600225

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 9 8 17 1
อนุบาล 2 12 13 25 1
รวม อนุบาล 21 21 42 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 19 16 35 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 8 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 8 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 15 13 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 10 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 8 22 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 84 63 147 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 21 14 35 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 11 8 19 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 12 7 19 1
รวมทั้งหมด 44 29 73 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 149 113 262 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สุรศักดิ์ วาดเขียน ชาย Surakuk Wadkien ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ ปริญญาโท
นางสาว วิทัศนีย์ จันทร์ขาว หญิง vitusanee Junkaw ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สิทธิพล ฉัตรวงศ์ศรี ชาย Sittipon Chatwongsri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริพร เหลืองอ่อน หญิง Siriporn Lueang-on ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พรรณพิลาศ พลศรี หญิง Panpilat Ponsri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฤดีดวง วาดเขียน หญิง RADEEDANG VADKIEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รุ่งรัตน์ วงษ์เกตุ หญิง Rungrut Wongket ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ไชยทัศน์ เชืื้อฉ่ำหลวง ชาย Chaitast Chuechamluang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุพรรษา สุขสมบูรณ์ หญิง Supansa Suksomboon ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย อุเทน ศรีสลุง ชาย ๊Uthen Srisalung ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ภาคภูมิ มาศศิริ ชาย Parkpum Massiri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิมล พึ่งภพ หญิง wimol Pongpob ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริรัตน์ สูนาสวน หญิง Sirirat Sunasuan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พวงผกา วรรณา หญิง PUANGPHAKA VANNA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นันทวัฒน์ ฝากาทอง ชาย Nantawat Fagathong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุชาดา อิ่มแจ้ง หญิง Suchada Imjang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรอนงค์ เพ็ชรขุนทด หญิง Aonanong Phetkunthod ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปิยะมาศ ศรีสลุง หญิง PIYAMAS DECHSIMA ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราภรณ์ บุญนาที หญิง Jiraporn Bunnatee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิศมัย ฐิติกุล หญิง Pitsamai Thitikul ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.10
ภาษาอังกฤษ 29.50
คณิตศาสตร์ 24.25
วิทยาศาสตร์ 37.30
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 42.88
ภาษาอังกฤษ 31.59
คณิตศาสตร์ 25.68
วิทยาศาสตร์ 34.27
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.36
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 39.66
ภาษาอังกฤษ 28.07
คณิตศาสตร์ 35.00
วิทยาศาสตร์ 39.14

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.93
ภาษาอังกฤษ 31.29
คณิตศาสตร์ 24.29
วิทยาศาสตร์ 28.11
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.57
ภาษาอังกฤษ 26.38
คณิตศาสตร์ 19.62
วิทยาศาสตร์ 31.05
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.92
ภาษาอังกฤษ 24.56
คณิตศาสตร์ 22.56
วิทยาศาสตร์ 30.88

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 850 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตซอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 998,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 25 เมตร
ยาว 28 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 242,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สามัญ/336
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 9 เมตร
ยาว 24 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช. 105/29 2 ชั้น 4 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2562
งบประมาณ 4,028,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 48 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 3 เมตร
ยาว 5 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 7 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
ลำดับที่ 12
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ หอส่งน้ำ(ประปา ร.ร.)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 54,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
ลำดับที่ 13
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 19 เมตร
ยาว 28 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 101,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
ลำดับที่ 15
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 680,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 230,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด