ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600247

รหัส Obec 6 หลัก

40

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020120

รหัส SMIS 8 หลัก

895

จำนวนนักเรียน

1019600247

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 37 48 85 4
อนุบาล 2 53 40 93 4
รวม อนุบาล 90 88 178 8
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 65 67 132 4
ประถมศึกษาปีที่ 2 64 50 114 4
ประถมศึกษาปีที่ 3 62 65 127 4
ประถมศึกษาปีที่ 4 56 55 111 4
ประถมศึกษาปีที่ 5 61 54 115 4
ประถมศึกษาปีที่ 6 62 56 118 4
รวม ประถมศึกษาปีที่ 370 347 717 24
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 460 435 895 32

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย พนม เปียสกุล ชาย PANOM PIASAKUL ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว โศริยา มีฤทธิ์ หญิง Soriya Meerit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วสันต์ อินอ่อน ชาย WASAN INAON ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนชนก ชาญอาวุธ หญิง Chonchanok Chanavut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สระจิตร์ สิทธิพรมมา หญิง Sarachit Sittipromma ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ฐิติกานต์ ทิพย์จ้อย หญิง THITIKAN THIPJOI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มนนรี แก้งคำ หญิง MONNALEE KANGKOM ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง พจนา ไชยรุตม์ หญิง POTCHANA CHAIRUT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิศนารถ ทองเขียว หญิง NISSANART THONGKHEAW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วงเดือน ตันสังวรณ์ หญิง WONGDUAN TANSANGWORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กรรณิการ์ พรหมมินทร์ หญิง GUNNIGA PROMMIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บังอร อำไพ หญิง BANGON AMPAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วันเพ็ญ พิศาลศิลป์ หญิง WANPEN PISANSIN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ณัฐธิฌา ผ่องเจริญ หญิง NUTCHA PHONGGHAROEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นพรัตน์ ศุภกอบธรรม หญิง NOPPARAT Suppakobthum ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นวลศรี ลิกขะไชย หญิง NOUNSRI LIKKACHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กัลธิวา เขียวขำ หญิง KUNTIWA KEAWKAM ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สุรี เปียสกุล หญิง SUREE PIASAKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รุ่งฤดี เรืองเจริญ หญิง RUNGRUDEE REUNGJAREAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วงเดือน บุตรดี หญิง Wongduean Butdee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กฤษณา ทองชุม หญิง Kritsana Thongchoom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ขจรกลิ่น เขตเจริญ หญิง Khajonklin Chatcharone ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สาวิภา ศรีตะรัตน์ หญิง Savipa Sritarat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ลัดดา พะชำนิ หญิง Ladda Pachimni ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภัค ห่วงมณี หญิง Miss Supak Houngmanee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนิษฐา แสงสว่าง หญิง tanistha sangsawang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุพรรษา บุญมานันท์ หญิง sapansa boonmanan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรุณา ภูพิพัฒน์ หญิง Karuna Phuphipat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุนันท์ วงษ์จันทร์ ชาย Sunun Wongchan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภควดี ลิมปรังษี หญิง Pakawadee Limparangsee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีระพงษ์ จ่าภพ ชาย Theeraphong Japhop ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุทธิญา พลนาคู หญิง SUTHIYA PHONNAKHU ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย วิชัย โรจนัด ชาย WICHAI ROCHANUT นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ปัญจพล แสงดาวเรือง ชาย PUNJAPON SAENGDAOREUNG นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง สมควร หามฤทธิ์ หญิง SOMKOUN Hamrit ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง กุลิสรา ฝั้นนา หญิง KURISARA FUNNA ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิษฏา เอกจันทึก ชาย APISADA AEKJANTOK ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว กศิธิดา สุนทร หญิง Kasithida sunthon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา วรศักดิ์ หญิง SUPADTRA WORASAK ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว วันทนา ปานขาว หญิง Wantana Pankhaw ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.52
ภาษาอังกฤษ 31.15
คณิตศาสตร์ 30.58
วิทยาศาสตร์ 39.64
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.26
ภาษาอังกฤษ 28.88
คณิตศาสตร์ 34.30
วิทยาศาสตร์ 38.56
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.29
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 43.03
ภาษาอังกฤษ 27.65
คณิตศาสตร์ 35.55
วิทยาศาสตร์ 38.79

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน อนุบาลมวกเหล็ก
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลมวกเหล็ก
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 820,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 22 เมตร
ยาว 40 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลมวกเหล็ก
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 242,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลมวกเหล็ก
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลมวกเหล็ก
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักภารโรง
แบบ สปช.304/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 75,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลมวกเหล็ก
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 6 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 6 หน่วย
ความจุ 66 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลมวกเหล็ก
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลมวกเหล็ก
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.30
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 6,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 1 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 1 หน่วย
ความจุ 90 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลมวกเหล็ก
ลำดับที่ 9
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 55,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลมวกเหล็ก
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 135,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลมวกเหล็ก
ลำดับที่ 11
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2510
งบประมาณ 15,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลมวกเหล็ก
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลมวกเหล็ก
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 3,108,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 9 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 56 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลมวกเหล็ก
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 356,592.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลมวกเหล็ก
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 2,977,009.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลมวกเหล็ก
ลำดับที่ 16
ประเภท รั้ว
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 250 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลมวกเหล็ก
ลำดับที่ 17
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลมวกเหล็ก
ลำดับที่ 18
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลมวกเหล็ก
ลำดับที่ 19
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2510
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลมวกเหล็ก
ลำดับที่ 20
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลมวกเหล็ก
ลำดับที่ 21
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2513
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลมวกเหล็ก
ลำดับที่ 22
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 181,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลมวกเหล็ก
ลำดับที่ 23
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 5,417,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 15 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 56 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลมวกเหล็ก
ลำดับที่ 24
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 130,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลมวกเหล็ก
ลำดับที่ 25
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2512
งบประมาณ 160,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน อนุบาลมวกเหล็ก
ลำดับที่ 26
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลมวกเหล็ก
ลำดับที่ 27
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลมวกเหล็ก
ลำดับที่ 28
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 27,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลมวกเหล็ก
ลำดับที่ 29
ประเภท บ่อน้ำตื้น
แบบ อื่น ๆ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 1,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 10 เมตร
ลึก 2 เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลมวกเหล็ก
ลำดับที่ 30
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 27,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อนุบาลมวกเหล็ก

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อนุบาลมวกเหล็ก

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด