ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600244

รหัส Obec 6 หลัก

15

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020122

รหัส SMIS 8 หลัก

219

จำนวนนักเรียน

1019600244

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 16 17 33 1
อนุบาล 1 11 17 28 1
อนุบาล 2 19 9 28 1
รวม อนุบาล 46 43 89 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 13 12 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 10 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 10 20 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 4 8 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 8 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 7 21 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 65 65 130 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 111 108 219 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านซับพริก

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง รัตติกาล ตรีปัญญา หญิง RATTIGAN TRIPANYA ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อรวรรณ ศรีโสภา หญิง Orrawan Srisopa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนภรณ์ น้อยบ้านโง้ง หญิง THANAPORN NOYBANNGONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมชาย มีสัตย์ธรรม ชาย SOMCHAI MEESATTHUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศุจินธรา ไพรเขียว หญิง SUJINTARA PRIKHEAW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญแข บำรุงจิตร์ หญิง PENKHEA BUMRUNGJIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. ณัฐวุฒิ หอดขุนทด ชาย Acting Sub Let.Natthawut Hodkhunthod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รวิสรา สุดชะฎา หญิง Rawisara Sudchada ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชญา ทวีสุข หญิง Pichaya Thaweesook ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณภา สินดี หญิง Wannapha Sindee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไชยวัฒน์ พรมมา ชาย Chaiwat Pomma ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว อัจฉราพร ชฎาจิตร หญิง Ajcharaporn Chadajit ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิทธิพัต ภาณุทัศน์ ชาย Sittipat Panutad ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุลสตรี โชติวิวัฒน์ หญิง Kunlasatre Chotwiwat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นครินทร์ ผลพิมาย ชาย Nakarin Ponpimai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.46
ภาษาอังกฤษ 25.83
คณิตศาสตร์ 28.75
วิทยาศาสตร์ 35.79
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.10
ภาษาอังกฤษ 31.00
คณิตศาสตร์ 28.00
วิทยาศาสตร์ 30.95
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.42
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 40.00
ภาษาอังกฤษ 35.56
คณิตศาสตร์ 33.89
วิทยาศาสตร์ 34.00

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านซับพริก
ลำดับที่ 1
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 336,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านซับพริก
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 224,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซับพริก
ลำดับที่ 3
ประเภท หอสมุด
แบบ หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 6 เมตร
ยาว 8 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านซับพริก
ลำดับที่ 4
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 396,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 260 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านซับพริก
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซับพริก
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 490,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 9 เมตร
ยาว 11 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซับพริก
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 7 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านซับพริก

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านซับพริก

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด