ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600239

รหัส Obec 6 หลัก

18

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020126

รหัส SMIS 8 หลัก

159

จำนวนนักเรียน

1019600239

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 8 6 14 1
อนุบาล 2 9 6 15 1
รวม อนุบาล 17 12 29 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 10 8 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 6 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 7 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 3 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 7 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 6 7 13 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 56 38 94 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 4 8 12 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 8 3 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 8 5 13 1
รวมทั้งหมด 20 16 36 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 93 66 159 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สมพงษ์ อ่อนสำอางค์ ชาย Sompong Aonsomaung ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อุุเบกขา ดวงแก้ว หญิง Ubekkha Doangkaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภาทิพย์ ขุนวิชัย หญิง Naphathip Khunwichai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จำลอง เจริญสลุง หญิง CHAMLONG CHAROENSALUNG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จริยา คลคง หญิง Jariya Kolkong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมใจ นัยอรุณ หญิง Pimjai Naiaroon ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พัชรินทร์ ผาน้อย หญิง Patcharin Phanoy ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภวรรณ โพธิ์ยา หญิง Supawan Proya ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ลักขณา ค้ำจุน หญิง Lakkhana Kumjun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุนทรี มุงคุณ หญิง Soontharee Mungkun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รณชัย จำปาสุข ชาย Ronnachai Jumpasuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฐานันดร ใจธรรม ชาย Thanandon Jaitum ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงษ์ศักดิ์ วิสารทะสิงห์ ชาย Pongsak Wisantasing ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิเชียร ผูกจันอัด ชาย WICHIEN POOKCHANAUD ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พิมณภัทร์ พูนศรีพัฒนา หญิง Pimnapat Poonsripattana ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มโน ม่วงกรุง ชาย Mano Mungkung นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง บุญชญา หอมอินทร์ หญิง Boonchaya Homin ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ศรุดา วงษ์ลอย หญิง Saruda Wongloy ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.94
ภาษาอังกฤษ 31.56
คณิตศาสตร์ 26.88
วิทยาศาสตร์ 38.19
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.29
ภาษาอังกฤษ 30.83
คณิตศาสตร์ 33.89
วิทยาศาสตร์ 48.44
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.97
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 45.56
ภาษาอังกฤษ 29.17
คณิตศาสตร์ 33.89
วิทยาศาสตร์ 42.56

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.33
ภาษาอังกฤษ 24.67
คณิตศาสตร์ 18.00
วิทยาศาสตร์ 25.75
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.50
ภาษาอังกฤษ 24.00
คณิตศาสตร์ 28.00
วิทยาศาสตร์ 33.00
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.54
ภาษาอังกฤษ 26.15
คณิตศาสตร์ 18.46
วิทยาศาสตร์ 28.46

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองเอี่ยว
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 330,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองเอี่ยว
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 330,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองเอี่ยว
ลำดับที่ 3
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2548
งบประมาณ 98,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 250 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองเอี่ยว
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 50,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองเอี่ยว
ลำดับที่ 5
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองเอี่ยว
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ก ตึก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 333,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองเอี่ยว
ลำดับที่ 7
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 80,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 200 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองเอี่ยว
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองเอี่ยว
ลำดับที่ 9
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 70,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองเอี่ยว
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองเอี่ยว
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ก ตึก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 480,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองเอี่ยว
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 33,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองเอี่ยว
ลำดับที่ 13
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 48,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองเอี่ยว

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองเอี่ยว

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด