ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600240

รหัส Obec 6 หลัก

19

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020127

รหัส SMIS 8 หลัก

190

จำนวนนักเรียน

1019600240

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 7 7 14 1
อนุบาล 1 9 5 14 1
อนุบาล 2 7 10 17 1
รวม อนุบาล 23 22 45 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 8 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 17 11 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 9 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 4 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 10 20 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 55 46 101 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 6 16 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 6 5 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 10 7 17 1
รวมทั้งหมด 26 18 44 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 104 86 190 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านซับปลากั้ง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ชุ่ม อรรคพันธุ์ ชาย CHUM ARKAPAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ไพโรจน์ เลื่อยไธสง ชาย Pairot Luaythaisong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บัวพันธ์ สงคราม หญิง ฺBuaphan Songkram ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกริกเกียรติ เตโช ชาย Krirkkiat Techo ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จารุณี น้อยพันธุ์ หญิง JARUNEE NOYPANT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จีรณา จันทร์ศรี หญิง Jirana Junsri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เสนอ ใจชอบสันเทียะ ชาย Saner Jaichorbsantiae ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เบญญาภา ดีจอม หญิง ฺBENYAPA DEEJOM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุรัตน์ ส่างเสาร์ หญิง SURAT SANGSAO ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญรัตน์ รอดประเสริฐ หญิง Unyarat Rodprasert ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภาวิณี นาสมจิตร หญิง Pawinee Nasomchit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พรวิฉัตร์ แก้วมาลี หญิง Phornvichat Kaewmalee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิริยากร ศิริสอน หญิง Piriyakon Sirison ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา ภูจำปา หญิง NITTAYA PHOOJAMPA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณา ยะธาตุ หญิง Paweena Yathat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิทธิเดช พุทธตรีชน ชาย Sitthidech Puttreechon นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง จันทร์จิรา คุ้มสมบัติ หญิง Janjira Kumsombut ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนุธิตา ปัญญา หญิง Anutita Phanya เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา หมวกขุนทด หญิง Khanittha Mhuakkhuntod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.67
ภาษาอังกฤษ 31.73
คณิตศาสตร์ 28.46
วิทยาศาสตร์ 36.58
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.16
ภาษาอังกฤษ 24.55
คณิตศาสตร์ 34.55
วิทยาศาสตร์ 37.59
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.54
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.50
ภาษาอังกฤษ 27.36
คณิตศาสตร์ 32.78
วิทยาศาสตร์ 35.19

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.91
ภาษาอังกฤษ 23.45
คณิตศาสตร์ 23.27
วิทยาศาสตร์ 28.32
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.00
ภาษาอังกฤษ 26.13
คณิตศาสตร์ 22.13
วิทยาศาสตร์ 30.93
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.44
ภาษาอังกฤษ 30.67
คณิตศาสตร์ 16.44
วิทยาศาสตร์ 30.89

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 28,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 1,620,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 205/26 (5 ห้องนอน)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 65,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 3,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 84,940.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 103,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 585,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 6 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 352,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง
ลำดับที่ 11
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ไม่มีผู้อยู่อาศัย : ปล่อยว่างไว้
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 48,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 21 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 240,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 20 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง
ลำดับที่ 14
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 25 เมตร
ยาว 25 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านซับปลากั้ง
ลำดับที่ 15
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านซับปลากั้ง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านซับปลากั้ง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด