ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600228

รหัส Obec 6 หลัก

14

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020130

รหัส SMIS 8 หลัก

268

จำนวนนักเรียน

1019600228

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 15 18 33 2
อนุบาล 2 16 19 35 2
รวม อนุบาล 31 37 68 4
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 17 15 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 24 13 37 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 16 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 12 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 24 22 46 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 14 15 29 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 107 93 200 7
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 138 130 268 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย พิษณุ วิจารจิตต์ ชาย PISANU VIJANJIT ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วิไลพร หึกขุนทด หญิง Wilaiporn hukkhunthod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัชชาพรรณ คำลือ หญิง Natchapan Kamlue ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ณัฐวิทย์ ทองมงคล ชาย NATTAWIT TONGMONGKON ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ประสานศรี ปัถวี หญิง Prasansri Pathawe ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เอื้อมพร วิมุกตะลพ หญิง Oaomporn Vimuktalop ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศรานุช บุญเพลิง หญิง Saranut Boonpheang ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วาริน อู่ศิริ หญิง Warin Usiri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นาตยา อ่อนทรวง หญิง ์Nattaya Onsuang ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว เรวดี รัตนวิจิตร หญิง Rawadi Ruttanawijit ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กมลรัตน์ ชูมณี หญิง Kamonrat Chumanee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธีรา ตาวะสี หญิง Suteera Tawasee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จิรภัทร ศักดิ์สิทธิ์กุลชัย ชาย Chiraphat Saksitkulchai ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา เทพดารักษ์ หญิง KANCHANA TEPDARAK ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.21
ภาษาอังกฤษ 24.26
คณิตศาสตร์ 26.47
วิทยาศาสตร์ 35.71
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.15
ภาษาอังกฤษ 29.71
คณิตศาสตร์ 32.65
วิทยาศาสตร์ 41.88
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.34
ภาษาอังกฤษ 27.50
คณิตศาสตร์ 30.61
วิทยาศาสตร์ 40.47

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านซับน้อยเหนือ
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านซับน้อยเหนือ
ลำดับที่ 2
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 600,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 150 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซับน้อยเหนือ
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านซับน้อยเหนือ
ลำดับที่ 4
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 55 เมตร
ยาว 85 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซับน้อยเหนือ
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซับน้อยเหนือ
ลำดับที่ 6
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 222,802.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 6 เมตร
ยาว 18 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซับน้อยเหนือ
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซับน้อยเหนือ
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 1,020,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านซับน้อยเหนือ
ลำดับที่ 9
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 250,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 130 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซับน้อยเหนือ
ลำดับที่ 10
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2519
งบประมาณ 28,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านซับน้อยเหนือ
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 18 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซับน้อยเหนือ
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 270,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซับน้อยเหนือ
ลำดับที่ 13
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 88,457.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 20 เมตร
ยาว 20 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านซับน้อยเหนือ
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซับน้อยเหนือ
ลำดับที่ 15
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซับน้อยเหนือ
ลำดับที่ 16
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 822,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านซับน้อยเหนือ
ลำดับที่ 17
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 28,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านซับน้อยเหนือ
ลำดับที่ 18
ประเภท สนามกีฬา
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 9 เมตร
ยาว 18 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านซับน้อยเหนือ
ลำดับที่ 19
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 120,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 7 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซับน้อยเหนือ
ลำดับที่ 20
ประเภท เรือนเพาะชำ
แบบ พ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 30,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 6 เมตร
ยาว 5 เมตร
สูง 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านซับน้อยเหนือ
ลำดับที่ 21
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 1,700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซับน้อยเหนือ
ลำดับที่ 22
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านซับน้อยเหนือ
ลำดับที่ 23
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 242,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านซับน้อยเหนือ

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านซับน้อยเหนือ

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด