ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600231

รหัส Obec 6 หลัก

20

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020132

รหัส SMIS 8 หลัก

246

จำนวนนักเรียน

1019600231

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 9 5 14 1
อนุบาล 1 11 10 21 1
อนุบาล 2 15 8 23 1
รวม อนุบาล 35 23 58 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 13 5 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 11 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 16 6 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 7 9 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 10 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 9 19 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 66 50 116 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 16 6 22 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 14 26 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 17 7 24 1
รวมทั้งหมด 45 27 72 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 146 100 246 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านโป่งไทร

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย บุญเลิศ สุมาลย์ ชาย Bunlerd suman ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย คันชิต วงษ์บูชา ชาย KUNCHIT WONGBOOCHA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สุชาติ สกุลนราแก้ว ชาย SUCHAT SAGULNARAGEAW ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รักคณา งามดี หญิง rukkhana ngamdee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จงกลณี ยาพา หญิง chongkolnee yapa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฐฐิดา สอนปาน หญิง nattida sornparn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศักดิ์สิทธิ์ โสโคกกรวด ชาย saksit socokgrad ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรษา ประสายกา หญิง supansa prasayka ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พรพรหม เมาะราษี หญิง phonphrom morasi ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐพิชชานันต์ น้อยคำมี หญิง natthaphitchanan noikhammee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาธิณี ภูธนะวีระชาติ หญิง Wathinee Phuthanaweerachat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย ทวีศักดิ์ บุญส่งศรี ชาย Thaweesak Bunsongsri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว พนัดดา ชายกลาง หญิง phanatda chaiklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมาภรณ์ เพ็ชรรัตน์ หญิง patthamaphon phetcharat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันวิสา มุ้งต่อบัว หญิง Wanwisa Mungtorbua ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปพน ทองเนื้อแปด ชาย Paphon Thongnueapaet ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จีราวรรณ กิจกลาง หญิง chirawan kitklang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประเวศน์ สอนปาน ชาย prawet sornparn ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เตชเวช กรมศิลป์ ชาย Techawech Kromsin ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัศธนัญญา พรมน้ำ หญิง patthananya promnam จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.67
ภาษาอังกฤษ 30.31
คณิตศาสตร์ 31.25
วิทยาศาสตร์ 35.84
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 40.76
ภาษาอังกฤษ 25.62
คณิตศาสตร์ 32.08
วิทยาศาสตร์ 33.79
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 60.57
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.93
ภาษาอังกฤษ 26.43
คณิตศาสตร์ 46.43
วิทยาศาสตร์ 42.68

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.15
ภาษาอังกฤษ 29.90
คณิตศาสตร์ 21.60
วิทยาศาสตร์ 27.03
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.40
ภาษาอังกฤษ 25.60
คณิตศาสตร์ 23.60
วิทยาศาสตร์ 40.40
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.17
ภาษาอังกฤษ 28.50
คณิตศาสตร์ 17.67
วิทยาศาสตร์ 31.67

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านโป่งไทร
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโป่งไทร
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโป่งไทร
ลำดับที่ 3
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ 312
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 85,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 7 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโป่งไทร
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 1,640,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งไทร
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโป่งไทร
ลำดับที่ 6
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ยาว 160 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโป่งไทร
ลำดับที่ 7
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโป่งไทร
ลำดับที่ 8
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 18 เมตร
ยาว 30 เมตร
ลึก 15 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งไทร
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 240,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งไทร
ลำดับที่ 10
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 864,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโป่งไทร
ลำดับที่ 11
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งไทร
ลำดับที่ 12
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 340,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งไทร
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโป่งไทร
ลำดับที่ 14
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 376,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งไทร
ลำดับที่ 15
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโป่งไทร
ลำดับที่ 16
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโป่งไทร
ลำดับที่ 17
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 10 เมตร
ยาว 30 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโป่งไทร
ลำดับที่ 18
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโป่งไทร
ลำดับที่ 19
ประเภท บ้านพักภารโรง
แบบ บ้านพักภารโรง/32
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 100,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านโป่งไทร
ลำดับที่ 20
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 59 เมตร
ยาว 89 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งไทร
ลำดับที่ 21
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 870,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 5 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 5 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งไทร
ลำดับที่ 22
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2534
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านโป่งไทร
ลำดับที่ 23
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 127 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านโป่งไทร
ลำดับที่ 24
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 33 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านโป่งไทร
ลำดับที่ 25
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด+เงินสมทบ
กว้าง 16 เมตร
ยาว 28 เมตร
ลึก 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโป่งไทร

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านโป่งไทร

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด