ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600230

รหัส Obec 6 หลัก

15

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020134

รหัส SMIS 8 หลัก

150

จำนวนนักเรียน

1019600230

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 7 3 10 1
อนุบาล 2 7 6 13 1
รวม อนุบาล 14 9 23 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 10 6 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 3 7 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 5 6 11 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 10 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 5 8 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 9 5 14 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 45 42 87 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 6 5 11 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 9 5 14 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 9 6 15 1
รวมทั้งหมด 24 16 40 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 83 67 150 11

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านท่าพลู

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว ทองเลิศ บุญเชิด หญิง THONGLERD BOONCHERD ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บัณฑิต แสนบุญเรือง ชาย Bundit Sanboonruang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย เพชร พลอามาตย์ ชาย Petch Pol-armart ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คมสันต์ ช่องศรี ชาย Komsan Chongsri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธารารัตน์ ทองลอย หญิง TARARAT THONGLOY ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปรุงสิริญญ์ ไวยา หญิง PRUNGSIRIN WAIYA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วีรวรรณ คงปาน หญิง WEERAWAN KHONGPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พรชัย จั่นเพชร ชาย PORNCHAI JANPET ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุทธิชา ภักดีชุมพล หญิง Sutthicha Phakdeechumphon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรกมล วงศ์ไตรสุคะติ หญิง Ponkamon Wongtraisukati ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สายฝน ศิลากุล หญิง Saifon Silakun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนาภรณ์ วิจารจิตต์ หญิง Thanaporn Wijarajit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อริสรา เหวห้วย หญิง ARISARA HEWHOUI ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย แว่นแก้ว สาจันทึก ชาย WANKAEW SAJUNTUEK ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชุมพล จำปาทิพย์ ชาย CHUMPOL JAMPATHIP ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.61
ภาษาอังกฤษ 32.86
คณิตศาสตร์ 26.43
วิทยาศาสตร์ 38.07
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.48
ภาษาอังกฤษ 26.43
คณิตศาสตร์ 34.29
วิทยาศาสตร์ 41.04
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.22
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 42.64
ภาษาอังกฤษ 25.28
คณิตศาสตร์ 40.56
วิทยาศาสตร์ 37.03

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.64
ภาษาอังกฤษ 26.14
คณิตศาสตร์ 25.14
วิทยาศาสตร์ 27.61
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.60
ภาษาอังกฤษ 23.40
คณิตศาสตร์ 28.40
วิทยาศาสตร์ 33.20
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 48.57
ภาษาอังกฤษ 28.00
คณิตศาสตร์ 26.29
วิทยาศาสตร์ 35.14

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านท่าพลู
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านท่าพลู
ลำดับที่ 2
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 1,380,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าพลู
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 62,029.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านท่าพลู
ลำดับที่ 4
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าพลู
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 336,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าพลู
ลำดับที่ 6
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 45,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านท่าพลู
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2529
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 11 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าพลู
ลำดับที่ 8
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 59,800.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านท่าพลู
ลำดับที่ 9
ประเภท หอสมุด
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 9 เมตร
ยาว 18 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านท่าพลู
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 89,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านท่าพลู
ลำดับที่ 11
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านท่าพลู
ลำดับที่ 12
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 279,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านท่าพลู
ลำดับที่ 13
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 1,777,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านท่าพลู
ลำดับที่ 14
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 39 เมตร
ยาว 38 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านท่าพลู
ลำดับที่ 15
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2539
งบประมาณ 44,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 4 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านท่าพลู
ลำดับที่ 16
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านท่าพลู

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านท่าพลู

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด