ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600221

รหัส Obec 6 หลัก

21

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020136

รหัส SMIS 8 หลัก

368

จำนวนนักเรียน

1019600221

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 13 15 28 1
อนุบาล 1 13 18 31 2
อนุบาล 2 12 17 29 2
รวม อนุบาล 38 50 88 5
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 13 18 31 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 20 12 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 19 13 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 12 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 15 26 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 18 31 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 88 88 176 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 20 17 37 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 21 18 39 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 17 11 28 1
รวมทั้งหมด 58 46 104 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 184 184 368 14

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองผักหนอก

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นางสาว วิภาพร สงนอก หญิง Wipaporn Songnok ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง เบญจมาศ น้อมมนัส หญิง Banjamas Nommanas ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ขวัญชัย ฉุนหอม ชาย Kwanchai Chonhhom ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง สุภาพร คำพุ่ม หญิง SUPAPORN KHAMPUM ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จันทร์จิรา นามวิชา หญิง Janjira Namwicha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตติกาล สายสินธุ์ หญิง RATTIKARN SAYSIN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ชาธินันท์ รัตนพันธ์ หญิง CHATHINAN RATTANAPAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง พรรณพร เขียวอ่อน หญิง PANNAPORN KHEIO-ON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย บัญชา กรมศิลป์ ชาย BUNCHA KROMSIL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พรปวีณ์ เพชรแทน หญิง PRONPRAWEE PECHTAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จุฑามาศ มะณีแสง หญิง JUTAMAD MANEESEANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมใจ มณีโชติ ชาย SOMJAI MANEECHOT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พงศ์ธนพรรณ เขียวอ่อน ชาย PONGTANAPUN KHIEO-ON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ไอรีน นาคศรีสม หญิง Airin Naksrisom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มธุรส ชาคำใส หญิง Maturos Charcomsai ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุธิดา สุภากาญจน์ หญิง Sitida Supakarn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิทธิพงษ์ อาจวงษา ชาย Sittipong Adwongsa ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ประภัสสร ทนงเดชถาวร หญิง PRAPASSORN TANONGDETTAWORN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นภาพร จารึกกลาง หญิง NAPAPORN JARUKKLANG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สิรีธร กรมศิลป์ หญิง Seerithorn Komsil ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทัศนีย์ เฉลยภาพ หญิง Tuchsanee Chalaipap ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.26
ภาษาอังกฤษ 35.39
คณิตศาสตร์ 28.42
วิทยาศาสตร์ 37.13
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.42
ภาษาอังกฤษ 31.11
คณิตศาสตร์ 30.56
วิทยาศาสตร์ 37.22
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 55.57
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 48.98
ภาษาอังกฤษ 24.55
คณิตศาสตร์ 31.14
วิทยาศาสตร์ 41.09

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.05
ภาษาอังกฤษ 27.37
คณิตศาสตร์ 24.21
วิทยาศาสตร์ 28.21
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 56.90
ภาษาอังกฤษ 26.00
คณิตศาสตร์ 22.80
วิทยาศาสตร์ 36.20
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.79
ภาษาอังกฤษ 25.79
คณิตศาสตร์ 23.58
วิทยาศาสตร์ 32.84

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองผักหนอก
ลำดับที่ 1
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.302/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองผักหนอก
ลำดับที่ 2
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 47,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองผักหนอก
ลำดับที่ 3
ประเภท รั้ว
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ยาว 500 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองผักหนอก
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ อื่นๆ 004,008,030,107,206,210,214,315,415,308
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองผักหนอก
ลำดับที่ 5
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2540
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 5 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองผักหนอก
ลำดับที่ 6
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 1,500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 10 เมตร
ยาว 8 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองผักหนอก
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 500,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองผักหนอก
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองผักหนอก
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 450,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 59 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองผักหนอก
ลำดับที่ 10
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตซอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 42 เมตร
ยาว 25 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองผักหนอก
ลำดับที่ 11
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 8 เมตร
ยาว 8 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองผักหนอก
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 336,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองผักหนอก
ลำดับที่ 13
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองผักหนอก
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2526
งบประมาณ 350,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองผักหนอก
ลำดับที่ 15
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองผักหนอก
ลำดับที่ 16
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 2,989,999.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 6 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองผักหนอก
ลำดับที่ 17
ประเภท สนามกีฬา
แบบ สนามฟุตบอล แบบ ฟ.1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 980,300.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 45 เมตร
ยาว 90 เมตร
ลึก 0 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองผักหนอก
ลำดับที่ 18
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
กว้าง 8 เมตร
ยาว 8 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองผักหนอก

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองผักหนอก

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด