ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600224

รหัส Obec 6 หลัก

17

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020137

รหัส SMIS 8 หลัก

282

จำนวนนักเรียน

1019600224

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 16 13 29 1
อนุบาล 1 6 12 18 1
อนุบาล 2 15 13 28 1
รวม อนุบาล 37 38 75 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 11 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 9 11 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 11 11 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 10 9 19 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 8 5 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 13 26 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 62 60 122 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 22 14 36 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 14 9 23 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 19 7 26 1
รวมทั้งหมด 55 30 85 3
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 154 128 282 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ทนงฤทธิ์ มะณีแสง ชาย TANONGRIT MANEESEANG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุวนันท์ เถื่อนสันเทียะ หญิง Suwanan Tuansantia ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ สุรินทราโช หญิง Kanokwan Surintacho ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญกมล วิวัฒน์วรธรรม หญิง KWANKAMON WIWATWORATHAM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย วัชระ ศรีผง ชาย WATCHARA SRIPHONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สมถวิล โกจินอก หญิง SOMTHAVIL KOJINOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สวนิต จันทร์เพ็ญ หญิง SAWANIT CHANPEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วิมล ไวยโภคา หญิง WIMON VAIYAPOKA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐภรณ์ อินตาพวง หญิง Nattaporn In-tapuang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐภัทร ราชบรรเทา ชาย Nuttaput Rachbuntao ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมคิด ควบคุม หญิง Somkid Kuabkum ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธีรยุทธ รักษารมย์ ชาย Teerayud Ruksarom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง วิไล ศิริจันดา หญิง WILAI Sirijada ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิตยา เผือกพันธ์ หญิง TIDTAYA PHUAKPAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วัฒนา ชาพวงค์ ชาย Wathana ChapHawong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แพรวา ตาวงษา หญิง Pharewa Tawongsa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจนจิรา การรุ่งเรือง หญิง Chenchira Kanrungrueang ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.83
ภาษาอังกฤษ 34.17
คณิตศาสตร์ 31.67
วิทยาศาสตร์ 36.17
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.17
ภาษาอังกฤษ 29.37
คณิตศาสตร์ 32.50
วิทยาศาสตร์ 40.04
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 62.92
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 46.11
ภาษาอังกฤษ 36.39
คณิตศาสตร์ 43.33
วิทยาศาสตร์ 43.83

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.71
ภาษาอังกฤษ 31.14
คณิตศาสตร์ 27.14
วิทยาศาสตร์ 27.89
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 47.88
ภาษาอังกฤษ 25.29
คณิตศาสตร์ 24.47
วิทยาศาสตร์ 33.65
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.21
ภาษาอังกฤษ 30.43
คณิตศาสตร์ 20.57
วิทยาศาสตร์ 32.00

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดสวนทองรวมมิตร
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 5 เมตร
ยาว 16 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสวนทองรวมมิตร
ลำดับที่ 2
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 100 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสวนทองรวมมิตร
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 89,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสวนทองรวมมิตร
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 25,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดสวนทองรวมมิตร
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 240,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสวนทองรวมมิตร
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 238,561.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสวนทองรวมมิตร
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักครู
แบบ บ้านพักครู 203/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 822,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดสวนทองรวมมิตร
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสวนทองรวมมิตร
ลำดับที่ 9
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2525
งบประมาณ 25,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดสวนทองรวมมิตร
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 800,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสวนทองรวมมิตร
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 3 เมตร
ยาว 3 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสวนทองรวมมิตร
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2551
งบประมาณ 10,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 1 ที่
ใช้การไม่ได้ 3 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสวนทองรวมมิตร
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 101,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 3 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสวนทองรวมมิตร
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
กว้าง 10 เมตร
ยาว 14 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสวนทองรวมมิตร
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3,400,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 36 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสวนทองรวมมิตร

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสวนทองรวมมิตร

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด