ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600238

รหัส Obec 6 หลัก

10

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020139

รหัส SMIS 8 หลัก

142

จำนวนนักเรียน

1019600238

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 10 4 14 1
อนุบาล 1 5 6 11 1
อนุบาล 2 8 7 15 1
รวม อนุบาล 23 17 40 3
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 6 6 12 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 7 8 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 8 8 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 9 7 16 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 9 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 16 28 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 48 54 102 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 71 71 142 9

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านหนองมะค่า

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วันชัย สุริอาจ ชาย WASCHAI SURIAR ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ประภัสสร สรสิทธิ์ หญิง Prapassorn Sorrasit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ประเทือง พุดซ้อน หญิง PRATUANG PUDSON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เรียนตา หนองหงอก หญิง rianta thapet ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ทิพย์สุดา ตรีพงษ์ หญิง Thipsuda Treepong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ศศินิภา ราคาเเพง หญิง Sasinipa Rakhapaeng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุชาติ ดวงไชย ชาย Suchart Duangchai ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง แสงอุทัย วงษ์โสภา หญิง SANGUTHAI WONGSOPA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อณัญญา เขียวเชื้อ หญิง ANUNYA KHIAWCHUA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วิมลวรรณ รัศมี หญิง Wimonwan Ratsamee ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.53
ภาษาอังกฤษ 31.50
คณิตศาสตร์ 32.50
วิทยาศาสตร์ 38.35
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 51.57
ภาษาอังกฤษ 28.41
คณิตศาสตร์ 41.36
วิทยาศาสตร์ 44.00
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 58.55
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.14
ภาษาอังกฤษ 34.29
คณิตศาสตร์ 52.86
วิทยาศาสตร์ 40.82

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 37,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 40,956.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า
ลำดับที่ 3
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 94,753.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.103/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 766,606.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 320 ตารางเมตร
ห้องเรียน 4 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า
ลำดับที่ 5
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 37,400.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า
ลำดับที่ 6
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 31,591.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 0 ที่
ใช้การไม่ได้ 5 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า
ลำดับที่ 7
ประเภท บ้านพักภารโรง
แบบ สปช.304/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 65,450.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.202/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 10 เมตร
ยาว 12 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า
ลำดับที่ 9
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 46,750.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า
ลำดับที่ 10
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 2 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ก ตึก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 184,806.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 1 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 84 ตารางเมตร
ห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านหนองมะค่า
ลำดับที่ 12
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2517
งบประมาณ 68,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองมะค่า

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านหนองมะค่า

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด