ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

1/2564

ปีการศึกษา

600266

รหัส Obec 6 หลัก

49

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020145

รหัส SMIS 8 หลัก

1,122

จำนวนนักเรียน

1019600266

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 23 27 50 2
อนุบาล 1 38 41 79 3
อนุบาล 2 37 49 86 3
รวม อนุบาล 98 117 215 8
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 49 62 111 3
ประถมศึกษาปีที่ 2 50 42 92 3
ประถมศึกษาปีที่ 3 52 38 90 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 45 63 108 3
ประถมศึกษาปีที่ 5 53 44 97 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 68 50 118 3
รวม ประถมศึกษาปีที่ 317 299 616 18
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 35 48 83 3
มัธยมศึกษาปีที่ 2 54 53 107 3
มัธยมศึกษาปีที่ 3 52 49 101 3
รวมทั้งหมด 141 150 291 9
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 556 566 1,122 35

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนอนุบาลวังม่วง

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย ไพโรจน์ เงินวิเศษ ชาย PAIROJ NGERNWISET ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เมทินี ทิพย์สันเทียะ หญิง Maytinee Tipsanthia ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วิภาวี ศรีกุลา หญิง Wipawee Srikula ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปฏิภาค ภูมิไสล ชาย Patipak Phumsalai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริวรรณ จักรราช หญิง Siriwan Chakkrarat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พลอยไพลิน โพธิ์เกตุ หญิง Ploipailin Poket ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิ อัศวินวิทวัตฒ์ หญิง Sasi Assawinwittawat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณา ใยโนนตาด หญิง Paweena Yainontad ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นภเกตน์ เชียงทอง หญิง NOPAKATE CHANGTHONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา คล้ายมงคล หญิง Nittaya khlaimongkhon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษฏิ์ภวิศร์ หงษ์ร่อน ชาย Kitpawit Hongron ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นุชนาถ ผาน้อย หญิง Nutchanat Panoi ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ประภาภรณ์ วงษ์ทอง หญิง PRAPHAPORN WONGTHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุทธิดา ศรีนวลจันทร์ หญิง SUTTIDA SRINUANJUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชลิดา ตั้งชัยวรรณา หญิง CHALIDA TANGCHAIWANNA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมฤดี หว่างกล่อม หญิง SOMRUDEE WANGKLOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มาลัย พรสินชัย หญิง MALAI PORNSINCHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วรวีร์ สัทธรรม หญิง SUPAPORN SALOUNGYOO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วีรยา จูกระจ่าง หญิง VEERAYA JUKRAJANG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว จำปี เฟื่องวงค์ หญิง JUMPEE FARNGVONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย รุ่งทิวา เวสภักตร์ ชาย RUNGTIVA WEASAPUK ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วิไลลักษณ์ ขันกสิกรรม หญิง WILAILAK KHANKASIKAM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กมลณัฐ พิชัย หญิง Kamonat Pichai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว คณิตฐา ไก่แก้ว หญิง KANITTHA KAIKAEW ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนาภา ทำเสร็จ หญิง CHANAPHA THAMSET ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง นุศรา โมราบุตร หญิง Nudsara Moraboot ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รุจิรา อินทร์มณี หญิง Rujira Inmanee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นุชศิรา ชาวเหนือ หญิง NUTSIRA CHAWNUA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บังอร ด่านกระโทก หญิง Bangon Dankrathok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เนติกาญจน์ ปักษาศร หญิง Netikan Paksasorn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พรรณเชษฐ์ ทองทิพย์ หญิง Phanachet Thongthip ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปิลันธสุทธิ์ ภู่ระย้า หญิง Piruntasut Pooraya ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐธิดา ภูมลา หญิง Nattida Poomla ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จารุณี วงเวียน หญิง Charunee Wongwean ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริพร ท้าวน้อย หญิง Siriporn Thaonoi ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว รมินตรา โมกขศักดิ์ หญิง RAMINTA MOKKASAK ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญประภา วัชระรังษี หญิง Penprapa Watchararungsee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรษมน วิลัย หญิง Wassamon Wilai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤตชัย คำมุง ชาย Krittachai Cummung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อภิญญา ทิวาวรรณ์ หญิง Apinya Tiwawan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ยุทธพล โสวัตร์ ชาย Yuttapol Sowat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พัฒนทรัพย์ หวานน้ำ ชาย Phatthanasap Wannam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิรันญา ทรัพย์น้อย หญิง Chiranya Sapnoi ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วราภรณ์ มหาวัง หญิง Valapron Mahawung อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาย แก้วจันทร์ ชาย Somchai Kaewjan ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จำปี ผ่องญาติ หญิง Jompee Pongyat ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว อังคณา รัตนวงศ์ หญิง Angkana Rattanawong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว อาภาภรณ์ โพธิพุฒ หญิง ARPAPORN PHOTHIPHUT ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญฤดี จิมานัง หญิง Kwanruedee Jimamang ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 46.71
ภาษาอังกฤษ 31.12
คณิตศาสตร์ 28.16
วิทยาศาสตร์ 32.68
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.81
ภาษาอังกฤษ 34.86
คณิตศาสตร์ 28.15
วิทยาศาสตร์ 35.03
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.20
ภาษาอังกฤษ 35.16
คณิตศาสตร์ 32.99
วิทยาศาสตร์ 36.44

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 52.38
ภาษาอังกฤษ 27.79
คณิตศาสตร์ 22.40
วิทยาศาสตร์ 30.18
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 49.49
ภาษาอังกฤษ 25.78
คณิตศาสตร์ 25.00
วิทยาศาสตร์ 32.53
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 44.13
ภาษาอังกฤษ 27.86
คณิตศาสตร์ 20.55
วิทยาศาสตร์ 30.57

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน อนุบาลวังม่วง
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 212 ล/57-ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 16,498,370.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 64 ตารางเมตร
ห้องเรียน 11 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลวังม่วง
ลำดับที่ 2
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลวังม่วง
ลำดับที่ 3
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 50,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลวังม่วง
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2522
งบประมาณ 68,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลวังม่วง
ลำดับที่ 5
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 185,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลวังม่วง
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ สปช.205/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2527
งบประมาณ 840,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 14 เมตร
ยาว 32 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลวังม่วง
ลำดับที่ 7
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2550
งบประมาณ 5,268,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 56 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลวังม่วง
ลำดับที่ 8
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 8,181,850.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 12 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 56 ตารางเมตร
ห้องเรียน 9 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลวังม่วง
ลำดับที่ 9
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลวังม่วง
ลำดับที่ 10
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 85,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลวังม่วง
ลำดับที่ 11
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2532
งบประมาณ 700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลวังม่วง
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2557
งบประมาณ 308,280.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลวังม่วง
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2536
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลวังม่วง
ลำดับที่ 14
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2513
งบประมาณ 20,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลวังม่วง
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2549
งบประมาณ 2,491,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลวังม่วง
ลำดับที่ 16
ประเภท ส้วม
แบบ อาคาร สพฐ. 4(ส้วม 4 ที่นั่ง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 352,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลวังม่วง
ลำดับที่ 17
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2543
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลวังม่วง
ลำดับที่ 18
ประเภท บ้านพักภารโรง
แบบ สปช.304/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2535
งบประมาณ 94,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลวังม่วง
ลำดับที่ 19
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2533
งบประมาณ 30,470.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 3 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 3 หน่วย
ความจุ 33 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลวังม่วง
ลำดับที่ 20
ประเภท ส้วม
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2553
งบประมาณ 60,970.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน อนุบาลวังม่วง
ลำดับที่ 21
ประเภท บ้านพักครู
แบบ องค์การฯ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2516
งบประมาณ 48,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน อนุบาลวังม่วง
ลำดับที่ 22
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 1,942,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน อนุบาลวังม่วง
ลำดับที่ 23
ประเภท ส้วม
แบบ ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2556
งบประมาณ 155,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน พอใช้

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อนุบาลวังม่วง

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ อนุบาลวังม่วง

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด