ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600274

รหัส Obec 6 หลัก

12

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020152

รหัส SMIS 8 หลัก

158

จำนวนนักเรียน

1019600274

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 11 12 23 1
อนุบาล 2 14 8 22 1
รวม อนุบาล 25 20 45 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 11 11 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 8 18 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 6 7 13 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 18 12 30 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 6 15 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 7 15 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 62 51 113 6
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 87 71 158 8

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย วิชิต ราญฎร ชาย WICHIT RANDON ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บุศยา ไวพยาบาล หญิง BUSAYA Wai Phayaban ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สวงษ์ ศรีอวบ หญิง SAWONG SRIAUB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปิยะมาศ ช้อนทอง หญิง PIYAMAS CHONTHONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชโลธร บรรเทาทุกข์ หญิง CHALOTHORN BANTAOTOOK ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว แสงเดือน เพ็ชรบุรี หญิง SANGDUAN PECHBURI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สาวิตรี แข็งแรง หญิง SAWITRI KHAENGRAENG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ณภัทร กิจทวีสินพูน ชาย Napat Kittawesinpoon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิลาวรรณ คัมภีระ หญิง WILAWAN KHOMPEERA ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กำไลทิพย์ แสงประทีป หญิง Kumlaithip Sangprateep ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ภาวิณี ศรีอวบ หญิง PAVINEE SRIUAB ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมมารถ ดวงเพ็ชร ชาย SOMMART DUANGPECH นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 54.08
ภาษาอังกฤษ 31.46
คณิตศาสตร์ 25.83
วิทยาศาสตร์ 32.50
2 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.16
ภาษาอังกฤษ 32.88
คณิตศาสตร์ 34.23
วิทยาศาสตร์ 35.35
3 2559
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 57.59
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 47.50
ภาษาอังกฤษ 32.05
คณิตศาสตร์ 40.91
วิทยาศาสตร์ 44.00

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
ลำดับที่ 1
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 25,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 6 เมตร
ยาว 17 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 1 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
ลำดับที่ 2
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 50 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 90,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
ลำดับที่ 4
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2530
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
ลำดับที่ 5
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ก ตึก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2523
งบประมาณ 499,900.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
ลำดับที่ 6
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 2,559.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
ลำดับที่ 7
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2554
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 50 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
ลำดับที่ 8
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2552
งบประมาณ 242,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 5 ที่
ใช้การไม่ได้ 1 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
ลำดับที่ 9
ประเภท บ้านพักครู
แบบ ร.ย.304/43
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2545
งบประมาณ 175,552.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
ลำดับที่ 10
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ป.1ข
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2518
งบประมาณ 180,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
ลำดับที่ 11
ประเภท อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 200,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 18 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
ลำดับที่ 12
ประเภท รั้ว
แบบ รั้วลวดหนาม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 64,700.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 295 เมตร
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 55,500.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ทรุดโทรม

โรงเรียน วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
ลำดับที่ 14
ประเภท บ้านพักครู
แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 65,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน วัดสวนมะเดื่อสามัคคี
ลำดับที่ 15
ประเภท อาคารเรียน
แบบ ร.ย. 106/43
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2546
งบประมาณ 315,082.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 3 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 3 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสวนมะเดื่อสามัคคี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ วัดสวนมะเดื่อสามัคคี

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด