ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

2/2562

ปีการศึกษา

600277

รหัส Obec 6 หลัก

19

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

19020155

รหัส SMIS 8 หลัก

420

จำนวนนักเรียน

1019600277

รหัสโรงเรียน 10 หลัก

ข้อมูลปีการศึกษา และภาคเรียน

ข้อมูลนักเรียนทุกปีการศึกษา

ข้อมูลนักเรียน

ก่อนประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล.3 ขวบ 0 0 0 0
อนุบาล 1 14 16 30 1
อนุบาล 2 20 22 42 1
รวม อนุบาล 34 38 72 2
ประถมศึกษา

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ประถมศึกษาปีที่ 1 22 23 45 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 19 28 47 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 17 32 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 15 20 35 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 22 36 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 26 17 43 1
รวม ประถมศึกษาปีที่ 111 127 238 6
มัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1 12 24 36 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 20 13 33 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 19 22 41 2
รวมทั้งหมด 51 59 110 4
รวมทั้งหมด

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

รวมทั้งหมด 196 224 420 12

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย สมพร หว่างกล่อม ชาย SOMPORN WANGKLOM ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ลัดดา จรสาย หญิง LADDA JONSAI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
สิบตรี ทิณกร เชื้อพันธุ์ลาน ชาย Thinnakorn Chueaphnlan ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว เสาวคนธ์ เพ็งมะณี หญิง SAOWAKON PENGMANEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุรางค์ อุไรวรรณ หญิง Surang Quwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิรมล วงศ์ตุ่น หญิง Niramol Wongtun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายใจ ยามแย้ม หญิง Saijiai Yamyaem ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนารัตน์ ครุฑสุวรรณ หญิง Phanarat Kursuwoon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อัจฉรา ภูมิพานิช หญิง Autchara Thepwong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โกสินทร์ สังกัดกลาง หญิง Kosin Sungkadklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภารัตน์ ทูลพิรัตน์ หญิง SUPARAT TOOLPHIRAT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วิไลวรรณ อินทร์พันธ์ หญิง Wilaiwan Ainphan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศุภกร แสนสุข ชาย SUPAKORN SAENSUK ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิไลวรรณ เชื่อมชัยตระกูล หญิง Wilaiwan Chauemchaitragool ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรนรรถ ศิลปปรีชา ชาย woranat sinlapapreecha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นรินทร์ น่าบัณฑิต ชาย NARIN NABANDIT ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรี แก้วเที่ยง หญิง Patcharee Kaewtieng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุดารัตน์ สุทธิขัน หญิง Sudarat Sutthikhan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ว่าที่ร้อยตรี ธนวัน คำมูลพงษ์ ชาย Tanawun khummoonpong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผลการทดสอบระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 43.43
ภาษาอังกฤษ 27.27
คณิตศาสตร์ 23.75
วิทยาศาสตร์ 30.48
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 53.84
ภาษาอังกฤษ 33.67
คณิตศาสตร์ 28.59
วิทยาศาสตร์ 35.13
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 39.79
ภาษาอังกฤษ 27.16
คณิตศาสตร์ 28.62
วิทยาศาสตร์ 37.62

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบระดับชาติ มัธยมศึกษาปีที่ 3

# ปีการศึกษา ดูรายละเอียด
1 2562
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 61.74
ภาษาอังกฤษ 31.91
คณิตศาสตร์ 26.78
วิทยาศาสตร์ 29.04
2 2561
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.64
ภาษาอังกฤษ 28.64
คณิตศาสตร์ 24.71
วิทยาศาสตร์ 32.64
3 2560
รายวิชา ค่าเฉลี่ย
ภาษาไทย 45.95
ภาษาอังกฤษ 25.50
คณิตศาสตร์ 22.80
วิทยาศาสตร์ 31.60

รูปภาพ ข้อมูลส่งปลูกสร้าง

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

โรงเรียน บ้านมณีโชติสามัคคี
ลำดับที่ 1
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 60,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านมณีโชติสามัคคี
ลำดับที่ 2
ประเภท สนามเด็กเล่น
แบบ อื่น อื่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 0
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 10 เมตร
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านมณีโชติสามัคคี
ลำดับที่ 3
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2541
งบประมาณ 110,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 2 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านมณีโชติสามัคคี
ลำดับที่ 4
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 1,612,656.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 8 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 6 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านมณีโชติสามัคคี
ลำดับที่ 5
ประเภท ถนน
แบบ ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 150,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ยาว 65 เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านมณีโชติสามัคคี
ลำดับที่ 6
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2524
งบประมาณ 0.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านมณีโชติสามัคคี
ลำดับที่ 7
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2538
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านมณีโชติสามัคคี
ลำดับที่ 8
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.303/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 617,344.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านมณีโชติสามัคคี
ลำดับที่ 9
ประเภท อาคารเรียน
แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2558
งบประมาณ 3.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 8 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านมณีโชติสามัคคี
ลำดับที่ 10
ประเภท บ้านพักครู
แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2559
งบประมาณ 583,200.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
มีผู้อยู่อาศัย
สภาพปัจจุบัน

โรงเรียน บ้านมณีโชติสามัคคี
ลำดับที่ 11
ประเภท ถังเก็บน้ำ
แบบ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2528
งบประมาณ 35,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณหน่วยงานอื่น
ความจุเฉลี่ย 0 ลูกบาศก์เมตร
ใช้การได้ 0 หน่วย
ความจุ 0 ลูกบาศก์เมตร
สภาพปัจจุบัน พอใช้

โรงเรียน บ้านมณีโชติสามัคคี
ลำดับที่ 12
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2537
งบประมาณ 90,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 6 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านมณีโชติสามัคคี
ลำดับที่ 13
ประเภท ส้วม
แบบ สปช.604/45
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2547
งบประมาณ 163,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
ใช้การได้ 4 ที่
ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน ดี

โรงเรียน บ้านมณีโชติสามัคคี
ลำดับที่ 14
ประเภท อาคารเรียน
แบบ 17
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2544
งบประมาณ 700,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ การบริจาคหรือโรงเรียนทำเอง
จำนวนห้องตามแปลน 4 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 54 ตารางเมตร
ห้องเรียน 2 ห้อง
สภาพปัจจุบัน ดี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านมณีโชติสามัคคี

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ บ้านมณีโชติสามัคคี

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการเรียนการสอน
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด