ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

รายชื่อโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

SMISS ชื่อโรงเรียน Name School ผู้อำนวยการ อำเภอ กลุ่ม เปิดสอน
19020001 ชุมชนวัดบำรุงธรรม chumchonwatbomrungthum นายอิทธิรัตน์ ควรชม แก่งคอย โรงเรียนดีศรีตำบล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19020002 วัดกะเหรี่ยงคอม้า watkareangkorma นายสาธิต รื่นเริงใจ แก่งคอย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19020003 วัดบึงไม้ bungmai นางปราณีต จีนบุญมี แก่งคอย อนุบาล-ประถมศึกษา
19020004 วัดสุนทริกาวาส Watsoontarikawad School นายอภิวัฒน์ ประมวลรัมย์ แก่งคอย แก่งคอยร่วมใจ อนุบาล-ประถมศึกษา
19020005 วัดโคกกรุง Watkhokkrung นายธนพงษ์ อินทนิจ แก่งคอย อนุบาล-ประถมศึกษา
19020006 วัดชำผักแพว watchampakpeaw นายศุภกร เทพภูมี แก่งคอย โรงเรียนดีประจำตำบล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19020007 วัดบ้านดง watbandong นายพิชิตชัย บุปผาโท แก่งคอย - อนุบาล-ประถมศึกษา
19020008 บ้านโคกสะอาด Bankhoksa-ard นางกชกร รุ่งหัวไผ่ แก่งคอย อนุบาล-ประถมศึกษา
19020009 วัดนาบุญ WATNABOON นายชุมพร บุญน้อม แก่งคอย 0 อนุบาล-ประถมศึกษา
19020010 วัดตาลเดี่ยว wattandeaw นายประสบ โชติกวิรัตน์ แก่งคอย แก่งคอยร่วมใจ อนุบาล-ประถมศึกษา
19020011 วัดขอนหอม watkhonhorm นายภูษา ชาติชนะ แก่งคอย สพฐ อนุบาล-ประถมศึกษา
19020012 วัดเตาปูน wattaopoon นายสุเมธา ติยะบุตร แก่งคอย สหวิทยศึกษาวังสีทา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19020013 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 nikomtubkwang2 นางศรีนวน เมยขุนทด แก่งคอย สหวิทยศึกษาผาเสด็จ อนุบาล-ประถมศึกษา
19020014 บ้านซับบอน Bansubbon นายสมชาย ร่วมชาติสกุล แก่งคอย สพฐ อนุบาล-ประถมศึกษา
19020016 บ้านหนองผักบุ้ง Bannongpakbung นางมะลิวรรณ บุญนะฤธี แก่งคอย uninet อนุบาล-ประถมศึกษา
19020017 วัดป่าไผ่ watparpai นางวาสนา สุขธนู แก่งคอย สพฐ. อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19020019 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 CHUMCHUNNIKOMTUBKWANGSONGKROE1 นางสาวพิมพ์พิชชา แก้วสีหมอก แก่งคอย สหวิทยศึกษาผาเสด็จ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19020020 อนุบาลทับกวาง Anubantabkwang School นางศรีนวน เมยขุนทด แก่งคอย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19020021 วัดท่าคล้อ Watthakhow - แก่งคอย อนุบาล-ประถมศึกษา
19020022 วัดถ้ำเต่า wattumtaoschool นายสมชาย แสงดวงมาศ แก่งคอย - อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19020024 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) wathardsongkheaw นายปองภพ ศรีนาดี แก่งคอย - อนุบาล-ประถมศึกษา
19020025 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ wattasriponua นางสุธาลักณ์ สุวรรณศรี แก่งคอย อนุบาล-ประถมศึกษา
19020026 วัดโป่งมงคล pongmongkol นายบุญสม ปัญญาเหลือ แก่งคอย สหวิทยศึกษาเมืองใหม่ อนุบาล-ประถมศึกษา
19020027 วัดโป่งก้อนเส้า watpongkonsao นายกฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร แก่งคอย อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19020028 วัดท่ามะปราง Watthamaprang - แก่งคอย 0 อนุบาล-ประถมศึกษา
19020029 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ฺBANTADTAI (SANITCHAIWITTHAYAKAN) นายเริงฤทธิ์ บุญพร แก่งคอย 19052482 อนุบาล-ประถมศึกษา
19020030 บ้านป่าวังกวาง Banpawangkwang นายธนกฤต ใจผ่องพุฒิ แก่งคอย - อนุบาล-ประถมศึกษา
19020031 บ้านช่อง Banchong นายวิเชียร อัมเรศ แก่งคอย - อนุบาล-ประถมศึกษา
19020032 วัดบ่อโศรก Watborsrok นายธนพล นวลมะณีย์ แก่งคอย - อนุบาล-ประถมศึกษา
19020033 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 Praphutthabat noi mittraparb No.69 นายโอภาส ศิลปเจริญ แก่งคอย โรงเรียนดีศรีตำบล อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19020035 วัดสองคอนกลาง watsongkonklang นายวิจิตร์ พิกุลทอง แก่งคอย อนุบาล-ประถมศึกษา
19020036 บ้านหนองสองห้อง BanNongsonghong นางเฉลิมรัตน์ หนูปาน แก่งคอย อนุบาล-ประถมศึกษา
19020037 วัดเขาลาดวนาราม klowlardwanaram นางสาวพัทชนันธรณ์ แก้วเจิม แก่งคอย สหวิทยศึกษาเมืองใหม่ อนุบาล-ประถมศึกษา
19020038 วัดบุรีการาม Wat Burikaram นายศรีสุวรรณรัตน์ อาจอินทร์ แก่งคอย ไม่มี อนุบาล-ประถมศึกษา
19020039 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) Nongnumkheow นายชัชวาลย์ วงศ์อนันต์ แก่งคอย อนุบาล-ประถมศึกษา
19020040 วัดห้วยคงคาวราวาส Wathuaikhongkhawarawat นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำบล แก่งคอย สหวิทยศึกษาเมืองใหม่ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19020041 วัดศรัทธาเรืองศรี watsattharuengsri นายคมศักดิ์ เส้นศูนย์ แก่งคอย - อนุบาล-ประถมศึกษา
19020042 บ้านผังสามัคคี banpangsamakkee นางสาวสิริจินดา แก้วมณี แก่งคอย อนุบาล-ประถมศึกษา
19020043 บ้านหินซ้อน ฺBanhinsorn นายศักดิ์นันท์ โตมะนิตย์ แก่งคอย สหวิทยศึกษาวังสีทา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19020045 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) watkumhuk นางสาวกันตนา จิตรบรรจง หนองแค เด็กไทยไม่กินหวาน อนุบาล-ประถมศึกษา
19020046 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) Wat Khon Cha-Ngok นางสาวกัญญ์ชิสา ทุมมาพันธ์ หนองแค - อนุบาล-ประถมศึกษา
19020047 วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) Waichaialermmit ( Pisanwittayakom) นายกิตติธัช มะลิวงษ์ หนองแค สพป สบ.2 อนุบาล-ประถมศึกษา
19020049 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) Wat-Santi-Wihan นายไพรัช โตบารมีกุล หนองแค - อนุบาล-ประถมศึกษา
19020050 ชุมชนวัดไทยงาม Chomchonwatthaingam นางจิรัฐยา โพธิ์เงิน หนองแค อนุบาล-ประถมศึกษา
19020051 วัดหนองจอกใหญ่ Watnongjokyai นายวรินทร จูปรางค์ หนองแค อนุบาล-ประถมศึกษา
19020052 วัดหนองผักชี watnongphakchee - หนองแค อนุบาล-ประถมศึกษา
19020053 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) Watnongsamak munlanithisukhawadiupapham นายสมชาย รักญาติ หนองแค - อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19020054 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) Watbualoy(samakkeesongkroh) นายฉัตรชัย กุลชูศักดิ์ หนองแค อนุบาล-ประถมศึกษา
19020055 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี sunmakaboknoysamakee นางสาวอรุโณทัย ชัยมงคล หนองแค อนุบาล-ประถมศึกษา
19020056 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม watratsattatam นางเกศินีย์ จุลพันธ์ หนองแค - อนุบาล-ประถมศึกษา
19020057 วัดโพนทอง pontong นางสาวนพวรรณ ชุบไธสง หนองแค สหวิทยศึกษาระพีพัฒน์ อนุบาล-ประถมศึกษา
19020058 วัดโคกกลาง watkongkang - หนองแค โรงเรียนขนาดเล็ก อนุบาล-ประถมศึกษา
19020059 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) WATRATJALEARN นายวรวิชญ์ คำพุ่ม หนองแค อนุบาล-ประถมศึกษา
19020060 วัดหนองอ่างทอง nongangthong นายวัชรวัฒน์ ศิลาชัย หนองแค โรงเรียนสีขาว อนุบาล-ประถมศึกษา
19020061 อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) anubalnongkhae นายอุทัย สังข์วงษ์ หนองแค อนุบาล-ประถมศึกษา
19020063 วัดหนองตะเฆ่ Wat Nongtakae นางอัจฉรา ลุนภูงา หนองแค moe - net อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19020064 วัดบ้านไผ่ watbanpai นางสาวขวัญพนัส ชมภูเลิศ หนองแค - อนุบาล-ประถมศึกษา
19020065 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) Watnongjik(Bunmeeprachanukool) นายเกียรติณรงค์ วันคำ หนองแค อนุบาล-ประถมศึกษา
19020066 วัดบ้านจาน watbanjan นายสุทัศน์ จันขุนทศ หนองแค 0 อนุบาล-ประถมศึกษา
19020067 วัดหนองครก watnongkrok นางสมคิด จันขุนทศ หนองแค ไม่มี อนุบาล-ประถมศึกษา
19020069 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) watrongsang kulpaisanwittaya นายบุญรวม สังข์น้อย หนองแค สหวิทยศึกษาระพีพัฒน์ อนุบาล-ประถมศึกษา
19020070 วัดหนองปลาหมอ Watnongpamor นายมนตรี สุวรรณเนตร หนองแค อนุบาล-ประถมศึกษา
19020071 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) BANMAITUNGDINKOR นางสาวปวีณา พิเชฐสินธ์ุ หนองแค อนุบาล-ประถมศึกษา
19020072 วัดหนองปลิง Watnongpling นางสาววรนิษฐา จำปา หนองแค สหวิทยศึกษาระพีพัฒน์ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19020073 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) watnongsadao (soontornpitaya) นายพิทยา ศรีดาพันธ์ หนองแค อนุบาล-ประถมศึกษา
19020074 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) Banklongha Rasadonbumrung นายกฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร หนองแค - อนุบาล-ประถมศึกษา
19020075 วัดคลองห้า watklongha สิบเอกบุญรัตน์ มงคล หนองแค ศรีเสาวภาค อนุบาล-ประถมศึกษา
19020076 วัดราษฎร์บำรุง watratbumroong นายเวียงชัย ลุนภูงา หนองแค สหวิทยศึกษาศรีเสาวภาค อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19020077 วัดลำบัว Watlumbua นายอำนาจ สุคตะ หนองแค อนุบาล-ประถมศึกษา
19020078 วัดหนองโรง watnongrongschool นายนิวัฒน์ วงศ์สวาสดิ์ หนองแค สหวิทยศึกษาศรีเสาวภาค อนุบาล-ประถมศึกษา
19020079 วัดบ้านลาด watbanlad นายวิชัย พรหมบุตร หนองแค โรงเรียนขนาดเล็ก อนุบาล-ประถมศึกษา
19020080 วัดห้วยขมิ้น WATHUAYKHAMIN นางสาวธัญญริญญ์ จิรกุลธนศิริโชติ หนองแค อนุบาล-ประถมศึกษา
19020081 วัดห้วยทองหลาง Wathuaythonglang นางดัสสนี สังข์วงษ์ หนองแค อนุบาล-ประถมศึกษา
19020082 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) HINKONGPIBOOLANUSORN นางสาวพรรณวดี ปามุทา หนองแค อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19020083 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) bannongjik นางพิมพ์กมล ทิพย์มนตรี หนองแค อนุบาล-ประถมศึกษา
19020085 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) Wathuaysai(adileksanpachanuson นายมนพ สภาพสวัสดิ์ หนองแค - อนุบาล-ประถมศึกษา
19020086 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) Chumchonwatklongsai นายปฏิวัติ จันทร์ทิพย์ วิหารแดง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19020087 วัดเขาแก้วมุขดาราม Wadkaokaewmukdaram นายสุปัญญา ศิริกุลชัยวัฒนา วิหารแดง สหวิทยศึกษาวิหารแดง อนุบาล-ประถมศึกษา
19020088 วัดสมานมิตรมงคล Wadsamhanmitmongkon นายสมัย กวางโตน วิหารแดง สหวิทยศึกษาวิหารแดง อนุบาล-ประถมศึกษา
19020091 บ้านราษฎร์เจริญ Banratcharoen นายพิทักษ์สัน บัวภา วิหารแดง สหวิทยศึกษาวิหารแดง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19020092 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ Watkhoanoijomsawan นางสาวกาญจนา สุรินยา วิหารแดง สหวิทยศึกษาวิหารแดง อนุบาล-ประถมศึกษา
19020093 วัดเจริญธรรม watjareantum นายสำเภา พาราพิชัย วิหารแดง สหวิทยศึกษาวิหารแดง อนุบาล-ประถมศึกษา
19020094 วัดศรีสัจจาวาส wadsrisatjawat นางดัชณี ปานหงษ์ วิหารแดง 0 อนุบาล-ประถมศึกษา
19020095 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) Watkokkratai นางสาวอภิญดารัตน์ โรจน์ธัญการย์ วิหารแดง สุวรรณศร อนุบาล-ประถมศึกษา
19020096 วัดบ้านดอน wadbandon นายเจตพนต์ จันทร์เขียว วิหารแดง สหวิทยศึกษาสุวรรณศร อนุบาล-ประถมศึกษา
19020097 วัดหนองตาบุญ Wadnongtaboon นายคมสัน แจ้งมรคา วิหารแดง สหวิทยศึกษาสุวรรณศร อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19020098 ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) chomchonwatwiharndang นายธวัช บัวสุวรรณ วิหารแดง อนุบาล-ประถมศึกษา
19020099 วัดเกาะเซิงหวาย Watkhocherngwai นายชุมพล ปิลกศิริ วิหารแดง อนุบาล-ประถมศึกษา
19020100 บ้านบางกง banbangkong นางกรองทิพย์ ทวีสุข วิหารแดง O อนุบาล-ประถมศึกษา
19020101 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) watnorngsuang นายนรุติชัย เกิดบุญ วิหารแดง อนุบาล-ประถมศึกษา
19020102 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) watbanlum school นายปัญญา เต็งชัยภูมิ วิหารแดง อนุบาล-ประถมศึกษา
19020103 วัดสหกรณ์รังสรรค์ watsakakornrungsan นายวิรุต หนองหงอก วิหารแดง สหวิทยศึกษาสุวรรณศร อนุบาล-ประถมศึกษา
19020104 วัดหนองโพธิ์ WATNONGPO SCHOOL นายอาณัติ พิกุลแก้ว วิหารแดง โรงเรียนประชารัฐ อนุบาล-ประถมศึกษา
19020105 อนุบาลวิหารแดง anubanwihandang นายสันติ คงศิลป์ วิหารแดง อนุบาล-ประถมศึกษา
19020106 บ้านหัวถนน banhuathanon นางเธียร์รัตน์ ศรีริ วิหารแดง ไม่มี อนุบาล-ประถมศึกษา
19020107 วัดคลองใหม่ wadklongmai School นางสาวอัญญารัตน์ เกตุสุวรรณ์ วิหารแดง สพป.สบ.2 อนุบาล-ประถมศึกษา
19020108 วัดสร้างบุญ watsangboon นายประสงค์ สุขเอิบ วิหารแดง อนุบาล-ประถมศึกษา
19020109 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) wathnongmootai นายพิพัฒน์ อรรถจินดา วิหารแดง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19020110 บ้านซับกระดาน bansabkradarn - มวกเหล็ก - อนุบาล-ประถมศึกษา
19020112 บ้านซับสนุ่น Bansubsanoon นายวีรพงษ์ ไชยหงษ์ มวกเหล็ก ซับสนุ่นหนองย่างเสือ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19020113 บ้านโป่งเกตุ Banphongket นายเล็ก ชนะชัย มวกเหล็ก กสิกรรมธรรมชาติ อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19020114 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี Bansubnoitaisamukkee นางนพวรรณ ชูกะสิ มวกเหล็ก - อนุบาล-ประถมศึกษา
19020115 บ้านเขาไม้เกวียน BanKhomaikwean School นายปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล มวกเหล็ก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) อนุบาล-ประถมศึกษา
19020116 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) Thairathwittaya68(wathewlad) นายสุรศักดิ์ วาดเขียน มวกเหล็ก - อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19020117 บ้านหลังเขา Banlungkao School นายถนัด จำปาทอง มวกเหล็ก อนุบาล-ประถมศึกษา
19020119 วัดบ้านหมาก watbanmark นางมยุรี ต้นแก้ว มวกเหล็ก ไม่มี อนุบาล-ประถมศึกษา
19020120 อนุบาลมวกเหล็ก Anubanmuaklek นายพนม เปียสกุล มวกเหล็ก อนุบาล-ประถมศึกษา
19020121 วัดมวกเหล็กใน watmuakleknai นางสาวจิรกาล ดวงแก้ว มวกเหล็ก อนุบาล-ประถมศึกษา
19020122 บ้านซับพริก Bansubprik นางรัตติกาล ตรีปัญญา มวกเหล็ก อนุบาล-ประถมศึกษา
19020123 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม Nikomsangton-anglengkonom นายชินวงศ์ พงษ์นุ่มกูล มวกเหล็ก อนุบาล-ประถมศึกษา
19020124 บ้านหนองตอตะเคียน Bannongtortakhean นายสมชาย โกจินอก มวกเหล็ก สพป.สบ.2 อนุบาล-ประถมศึกษา
19020125 บ้านหนองโป่ง Bannongpong นางจิดาภา อิศวมงคล มวกเหล็ก สพป.สบ.2 อนุบาล-ประถมศึกษา
19020126 บ้านหนองเอี่ยว Bannongaeaw School นายสมพงษ์ อ่อนสำอางค์ มวกเหล็ก อนุบาล-ประถมศึกษา
19020127 บ้านซับปลากั้ง Ban Subplakung นายชุ่ม อรรคพันธุ์ มวกเหล็ก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19020128 บ้านเขานมนาง bankhaonomnang นางภัทรพร บุราณคำ มวกเหล็ก - อนุบาล-ประถมศึกษา
19020129 บ้านคลองม่วงเหนือ Banklongmongnuer - มวกเหล็ก สหวิทยศึกษาลำพญา อนุบาล-ประถมศึกษา
19020130 บ้านซับน้อยเหนือ Bansubnoinua นายพิษณุ วิจารจิตต์ มวกเหล็ก สหวิทยศึกษาลำพญา อนุบาล-ประถมศึกษา
19020131 บ้านลำพญากลาง Lamphayaklang นางกาญจนา ทุมพัง มวกเหล็ก สหวิทยศึกษาลำพญา อนุบาล-ประถมศึกษา
19020132 บ้านโป่งไทร banpongzai นายบุญเลิศ สุมาลย์ มวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต 2 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19020133 บ้านซับดินดำ Subdindum School นางสาวเกศรินทร์ ชูหมื่นไวย มวกเหล็ก สพป.สระบุรี เขต2 อนุบาล-ประถมศึกษา
19020134 บ้านท่าพลู Thaplu นางสาวทองเลิศ บุญเชิด มวกเหล็ก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19020135 บ้านลำสมพุง banlamsompung นางปรัญญา แก้วละมุล มวกเหล็ก เศรษฐกิจพอเพียง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19020136 บ้านหนองผักหนอก Bannongpaknoak - มวกเหล็ก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19020137 วัดสวนทองรวมมิตร watsuanthongruammit นายทนงฤทธิ์ มะณีแสง มวกเหล็ก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19020138 บ้านคลองไทร Banklongsai - มวกเหล็ก ซับสนุ่นหนองย่างเสือ อนุบาล-ประถมศึกษา
19020139 บ้านหนองมะค่า Bannongmakha school นายวันชัย สุริอาจ มวกเหล็ก อนุบาล-ประถมศึกษา
19020141 วัดปากน้ำ watpaknum นายเกรียงไกร โมราบุตร วังม่วง สัมพันธ์วังม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
19020143 วัดคำพราน Watkampran - วังม่วง - อนุบาล-ประถมศึกษา
19020144 บ้านท่าฤทธิ์ banthalit นางสาววินิจฉัย สีหา วังม่วง ไม่มี อนุบาล-ประถมศึกษา
19020145 อนุบาลวังม่วง anubanwangmuang school นายไพโรจน์ เงินวิเศษ วังม่วง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
19020146 วัดสว่างอารมณ์ watsawangarom นางณัฐชยา บุญด้วยลาน วังม่วง สพป.สบ.2 อนุบาล-ประถมศึกษา
19020148 บ้านโป่งเก้ง Banpongkeng ว่าที่พันตรีวชิรโรจน์ โคตะคาม วังม่วง - อนุบาล-ประถมศึกษา
19020150 วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) Watnoisamakkeetum นายปิยะ ฉิมมา วังม่วง กระทรวงศึกษาธิการ อนุบาล-ประถมศึกษา
19020152 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี wadsuanmaduesamukkee นายวิชิต ราญฎร วังม่วง วังม่วง อนุบาล-ประถมศึกษา
19020155 บ้านมณีโชติสามัคคี banmaneechot samukkee นายสมพร หว่างกล่อม วังม่วง อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น