ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลนักเรียน ที่จบ ม.3 ที่เรียนต่อ 2560

ข้อมูลนักเรียน ที่จบ ม.3 2560
ดูรายละเอียด โรงเรียน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
ชุมชนวัดบำรุงธรรม 14 9 23
วัดกะเหรี่ยงคอม้า 8 5 13
วัดชำผักแพว 16 8 24
วัดเตาปูน 1 4 5
วัดป่าไผ่ 20 15 35
ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 17 24 41
อนุบาลทับกวาง 33 29 62
วัดถ้ำเต่า 17 8 25
วัดโป่งก้อนเส้า 4 6 10
วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 7 8 15
วัดห้วยคงคาวราวาส 7 4 11
บ้านหินซ้อน 11 7 18
ชุมชนวัดไทยงาม 17 19 36
วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 12 15 27
วัดหนองตะเฆ่ 14 7 21
วัดหนองปลิง 7 4 11
วัดราษฎร์บำรุง 9 6 15
หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 51 46 97
ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) 24 15 39
บ้านราษฎร์เจริญ 11 5 16
วัดหนองตาบุญ 11 4 15
วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 9 7 16
บ้านซับสนุ่น 17 17 34
บ้านโป่งเกตุ 4 7 11
บ้านเขาไม้เกวียน 4 4 8
ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) 21 8 29
บ้านหนองเอี่ยว 4 8 12
บ้านซับปลากั้ง 2 7 9
บ้านโป่งไทร 7 6 13
บ้านท่าพลู 3 5 8
บ้านลำสมพุง 6 1 7
บ้านหนองผักหนอก 15 14 29
วัดสวนทองรวมมิตร 6 10 16
อนุบาลวังม่วง 37 50 87
บ้านมณีโชติสามัคคี 14 12 26