ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลนักเรียน ที่จบ ม.3 ที่เรียนต่อ 2561

ข้อมูลนักเรียน ที่จบ ม.3 2561
ดูรายละเอียด โรงเรียน นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
ชุมชนวัดบำรุงธรรม 10 13 23
วัดกะเหรี่ยงคอม้า 6 4 10
วัดชำผักแพว 8 7 15
วัดเตาปูน 10 6 16
วัดป่าไผ่ 10 9 19
ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 35 28 63
อนุบาลทับกวาง 34 32 66
วัดถ้ำเต่า 14 13 27
วัดโป่งก้อนเส้า 6 9 15
วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 4 6 10
วัดห้วยคงคาวราวาส 5 6 11
บ้านหินซ้อน 12 3 15
ชุมชนวัดไทยงาม 21 26 47
วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 14 11 25
วัดหนองตะเฆ่ 8 7 15
วัดหนองปลิง 7 4 11
วัดราษฎร์บำรุง 3 6 9
หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 49 59 108
ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) 29 23 52
บ้านราษฎร์เจริญ 5 12 17
วัดหนองตาบุญ 13 6 19
วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 8 17 25
บ้านซับสนุ่น 23 17 40
บ้านโป่งเกตุ 3 7 10
บ้านเขาไม้เกวียน 5 5 10
ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) 13 8 21
บ้านหนองเอี่ยว 2 6 8
บ้านซับปลากั้ง 9 7 16
บ้านโป่งไทร 10 5 15
บ้านท่าพลู 7 3 10
บ้านลำสมพุง 7 4 11
บ้านหนองผักหนอก 11 8 19
วัดสวนทองรวมมิตร 13 12 25
อนุบาลวังม่วง 43 39 82
บ้านมณีโชติสามัคคี 26 16 42