ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

พิกัดโรงเรียน

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
600024 19020001 1019600024 ชุมชนวัดบำรุงธรรม ชะอม
600025 19020002 1019600025 วัดกะเหรี่ยงคอม้า ชะอม
600061 19020006 1019600061 วัดชำผักแพว ชำผักแพว
600052 19020012 1019600052 วัดเตาปูน เตาปูน
600037 19020017 1019600037 วัดป่าไผ่ ทับกวาง
600031 19020019 1019600031 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ทับกวาง
600032 19020020 1019600032 อนุบาลทับกวาง ทับกวาง
600057 19020022 1019600057 วัดถ้ำเต่า ท่าคล้อ
600038 19020027 1019600038 วัดโป่งก้อนเส้า ท่ามะปราง
600054 19020033 1019600054 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 สองคอน
600066 19020040 1019600066 วัดห้วยคงคาวราวาส ห้วยแห้ง
600048 19020043 1019600048 บ้านหินซ้อน หินซ้อน
600079 19020053 1019600079 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) โคกแย้
600084 19020063 1019600084 วัดหนองตะเฆ่ หนองจรเข้
600093 19020072 1019600093 วัดหนองปลิง หนองปลิง
600099 19020076 1019600099 วัดราษฎร์บำรุง หนองโรง
600106 19020082 1019600106 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ห้วยขมิ้น
600194 19020086 1019600194 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) คลองเรือ
600195 19020091 1019600195 บ้านราษฎร์เจริญ เจริญธรรม
600208 19020097 1019600208 วัดหนองตาบุญ บ้านลำ
600217 19020109 1019600217 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) หนองหมู
600236 19020112 1019600236 บ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น
600237 19020113 1019600237 บ้านโป่งเกตุ ซับสนุ่น
600225 19020116 1019600225 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) มวกเหล็ก
600240 19020127 1019600240 บ้านซับปลากั้ง ลำพญากลาง
600231 19020132 1019600231 บ้านโป่งไทร ลำสมพุง
600230 19020134 1019600230 บ้านท่าพลู ลำสมพุง
600233 19020135 1019600233 บ้านลำสมพุง ลำสมพุง
600221 19020136 1019600221 บ้านหนองผักหนอก หนองย่างเสือ
600224 19020137 1019600224 วัดสวนทองรวมมิตร หนองย่างเสือ
600266 19020145 1019600266 อนุบาลวังม่วง วังม่วง
600277 19020155 1019600277 บ้านมณีโชติสามัคคี แสลงพัน