ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลคอมพิวเตออร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

เพื่อการบริหารจัดการ
User Avatar

จำนวนคอมพิวเตอร์

รวมทั่งหมด

ข้อมูลคอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

รหัส SMIS โรงเรียน คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
แหล่งที่มา สถานะการใช้งาน รวม แหล่งที่มา สถานะการใช้งาน รวม
สพฐ. จัดหาเอง/จัดหาเอง ใช้ได้ ชำรุด สพฐ. จัดหาเอง/บริจาค ใช้ได้ ชำรุด
19020001 ชุมชนวัดบำรุงธรรม   10  12  13  22  10  12  13  22 
19020002 วัดกะเหรี่ยงคอม้า   14  14  14 
19020003 วัดบึงไม้  
19020004 วัดสุนทริกาวาส   13  13  13 
19020005 วัดโคกกรุง   33  33  33 
19020006 วัดชำผักแพว   12  12  12 
19020007 วัดบ้านดง   15  15  15 
19020008 บ้านโคกสะอาด   24  16  36  40 
19020009 วัดนาบุญ   12  10  16 
19020010 วัดตาลเดี่ยว   11  10  11 
19020011 วัดขอนหอม  
19020012 วัดเตาปูน   22  28  35  14  50  11  13  14 
19020013 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2   20  13  14  27 
19020014 บ้านซับบอน   19  25  27 
19020016 บ้านหนองผักบุ้ง   20  20  20 
19020017 วัดป่าไผ่   30  25  30 
19020019 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1   14  14  28  20  28 
19020020 อนุบาลทับกวาง   25  21  31  15  46 
19020021 วัดท่าคล้อ   10  12  12 
19020022 วัดถ้ำเต่า   30  11  41  41 
19020024 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร)   10  12  17 
19020025 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ   16  16  16 
19020026 วัดโป่งมงคล   12  12  17 
19020027 วัดโป่งก้อนเส้า   10  15 
19020028 วัดท่ามะปราง   23  18  23 
19020029 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร)   14 
19020030 บ้านป่าวังกวาง   10  14  22  24 
19020031 บ้านช่อง   11  12 
19020032 วัดบ่อโศรก   14  14 
19020033 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69   22  14  10  24 
19020035 วัดสองคอนกลาง   40  35  40 
19020036 บ้านหนองสองห้อง  
19020037 วัดเขาลาดวนาราม   13  13 
19020038 วัดบุรีการาม   20  26  26 
19020039 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์)  
19020040 วัดห้วยคงคาวราวาส   10  10  18  20  10  10 
19020041 วัดศรัทธาเรืองศรี   11  10  11 
19020042 บ้านผังสามัคคี   15  10  15 
19020043 บ้านหินซ้อน   20  10  10  20 
19020045 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์)  
19020046 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)   23  20  21  22  43 
19020047 วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม)  
19020049 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)   21  21  21 
19020050 ชุมชนวัดไทยงาม   69  50  24  74  12  12  20  24 
19020051 วัดหนองจอกใหญ่   18  12  20 
19020052 วัดหนองผักชี   12  19  19 
19020053 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์)   10  10  17 
19020054 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)   38  30  38 
19020055 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี  
19020056 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม   12  12  12 
19020057 วัดโพนทอง   13  18  20 
19020058 วัดโคกกลาง   14 
19020059 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)   10  10  10 
19020060 วัดหนองอ่างทอง   11  11 
19020061 อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์)   13 
19020063 วัดหนองตะเฆ่   11  11  11 
19020064 วัดบ้านไผ่  
19020065 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)   10  10  10 
19020065 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล)   10  10  10 
19020066 วัดบ้านจาน   10  13 
19020067 วัดหนองครก   37  35  38 
19020069 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)   16  16  16 
19020069 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)   21  20  41  41 
19020070 วัดหนองปลาหมอ   12  12 
19020071 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์)   19  16  26 
19020072 วัดหนองปลิง   12  15  15 
19020072 วัดหนองปลิง  
19020073 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)   10  10  10 
19020074 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง)  
19020075 วัดคลองห้า   14  10  13  23 
19020076 วัดราษฎร์บำรุง   22  14  22 
19020077 วัดลำบัว   20  12  32  32 
19020078 วัดหนองโรง   11  11  11 
19020079 วัดบ้านลาด  
19020080 วัดห้วยขมิ้น   11  14 
19020081 วัดห้วยทองหลาง  
19020082 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์)   80  28  82  26  108  15  22  22 
19020083 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1)   20  13  20  15  15  16 
19020085 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)   20  15  14  29 
19020086 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)   65  50  15  65 
19020087 วัดเขาแก้วมุขดาราม   14 
19020088 วัดสมานมิตรมงคล   10  11 
19020091 บ้านราษฎร์เจริญ   12  12  12 
19020092 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์   13  13 
19020093 วัดเจริญธรรม   30  18  30  12  12 
19020094 วัดศรีสัจจาวาส  
19020095 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์)   12 
19020096 วัดบ้านดอน  
19020097 วัดหนองตาบุญ   10  10  10  10  20 
19020098 ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ)   10  15  21  25 
19020099 วัดเกาะเซิงหวาย   30  10  20  30 
19020100 บ้านบางกง   20  20  20  14  14  14 
19020101 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ)   11  11 
19020102 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร)  
19020103 วัดสหกรณ์รังสรรค์  
19020104 วัดหนองโพธิ์   17  17  17 
19020105 อนุบาลวิหารแดง   16  15  20  11  31 
19020106 บ้านหัวถนน  
19020107 วัดคลองใหม่  
19020108 วัดสร้างบุญ   12  10  18 
19020109 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร)   32  32  32  12  12  12 
19020110 บ้านซับกระดาน   15  15 
19020112 บ้านซับสนุ่น   20  12  20  12  32 
19020113 บ้านโป่งเกตุ   11  11 
19020114 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี  
19020115 บ้านเขาไม้เกวียน   10  15  17 
19020116 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด)   11  10  21  21 
19020117 บ้านหลังเขา   10  15  17 
19020119 วัดบ้านหมาก  
19020120 อนุบาลมวกเหล็ก   43  16  59  59 
19020121 วัดมวกเหล็กใน   10  10 
19020122 บ้านซับพริก  
19020123 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม   11  17  28  28 
19020124 บ้านหนองตอตะเคียน   10  10  10 
19020125 บ้านหนองโป่ง   10  17 
19020126 บ้านหนองเอี่ยว   22  20  22 
19020127 บ้านซับปลากั้ง   11  11  11  11  11 
19020128 บ้านเขานมนาง  
19020129 บ้านคลองม่วงเหนือ  
19020130 บ้านซับน้อยเหนือ   11  11 
19020131 บ้านลำพญากลาง   12  13  19 
19020132 บ้านโป่งไทร   15  11  26  26 
19020133 บ้านซับดินดำ  
19020134 บ้านท่าพลู   17  18  18 
19020135 บ้านลำสมพุง   10  10 
19020136 บ้านหนองผักหนอก   11  16  16 
19020137 วัดสวนทองรวมมิตร   11  11  18 
19020138 บ้านคลองไทร  
19020139 บ้านหนองมะค่า   12  12 
19020141 วัดปากน้ำ   13  13 
19020143 วัดคำพราน   11  11 
19020144 บ้านท่าฤทธิ์   12  12  12 
19020145 อนุบาลวังม่วง   31  66  90  97 
19020146 วัดสว่างอารมณ์  
19020147 บ้านป่าลานหินดาด  
19020148 บ้านโป่งเก้ง   24  20  29 
19020150 วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ)   10  14  15 
19020152 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี   20  19  20 
19020155 บ้านมณีโชติสามัคคี   30  36  39  66  19  26  26