ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลส่งก่อสร้าง

# ประเภท จำนวน รายละเอียด
1 ถนน 31
2 ถังเก็บน้ำ 173
3 บ่อน้ำตื้น 1
4 บ่อเลี้ยงปลา 19
5 บ้านพักครู 203
6 บ้านพักภารโรง 12
7 รั้ว 87
8 สนามกีฬา 109
9 สนามเด็กเล่น 88
10 ส้วม 402
11 หอสมุด 56
12 อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน 237
13 อาคารเรียน 318
14 เรือนเพาะชำ 10