ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

135 โรงเรียน

สพป.สระบุรี เขต 2

กระทรวงศึกษาธิการ

28 โรงเรียน

อำเภอมวกเหล็ก

รายละเอียด

9 โรงเรียน

อำเภอวังม่วง

รายละเอียด

22 โรงเรียน

อำเภอวิหารแดง

รายละเอียด

37 โรงเรียน

อำเภอหนองแค

รายละเอียด

39 โรงเรียน

อำเภอแก่งคอย

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน มวกเหล็ก

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
600234 19020110 1019600234 บ้านซับกระดาน ซับสนุ่น
600236 19020112 1019600236 บ้านซับสนุ่น ซับสนุ่น
600237 19020113 1019600237 บ้านโป่งเกตุ ซับสนุ่น
600219 19020114 1019600219 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี ซับสนุ่น
600243 19020115 1019600243 บ้านเขาไม้เกวียน มวกเหล็ก
600225 19020116 1019600225 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) มวกเหล็ก
600222 19020117 1019600222 บ้านหลังเขา มวกเหล็ก
600245 19020119 1019600245 วัดบ้านหมาก มวกเหล็ก
600247 19020120 1019600247 อนุบาลมวกเหล็ก มวกเหล็ก
600246 19020121 1019600246 วัดมวกเหล็กใน มิตรภาพ
600244 19020122 1019600244 บ้านซับพริก มิตรภาพ
600242 19020123 1019600242 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม มิตรภาพ
600241 19020124 1019600241 บ้านหนองตอตะเคียน ลำพญากลาง
600220 19020125 1019600220 บ้านหนองโป่ง ลำพญากลาง
600239 19020126 1019600239 บ้านหนองเอี่ยว ลำพญากลาง
600240 19020127 1019600240 บ้านซับปลากั้ง ลำพญากลาง
600226 19020128 1019600226 บ้านเขานมนาง ลำพญากลาง
600227 19020129 1019600227 บ้านคลองม่วงเหนือ ลำพญากลาง
600228 19020130 1019600228 บ้านซับน้อยเหนือ ลำพญากลาง
600232 19020131 1019600232 บ้านลำพญากลาง ลำพญากลาง
600231 19020132 1019600231 บ้านโป่งไทร ลำสมพุง
600229 19020133 1019600229 บ้านซับดินดำ ลำสมพุง
600230 19020134 1019600230 บ้านท่าพลู ลำสมพุง
600233 19020135 1019600233 บ้านลำสมพุง ลำสมพุง
600221 19020136 1019600221 บ้านหนองผักหนอก หนองย่างเสือ
600224 19020137 1019600224 วัดสวนทองรวมมิตร หนองย่างเสือ
600218 19020138 1019600218 บ้านคลองไทร หนองย่างเสือ
600238 19020139 1019600238 บ้านหนองมะค่า หนองย่างเสือ