ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

135 โรงเรียน

สพป.สระบุรี เขต 2

กระทรวงศึกษาธิการ

28 โรงเรียน

อำเภอมวกเหล็ก

รายละเอียด

9 โรงเรียน

อำเภอวังม่วง

รายละเอียด

22 โรงเรียน

อำเภอวิหารแดง

รายละเอียด

37 โรงเรียน

อำเภอหนองแค

รายละเอียด

39 โรงเรียน

อำเภอแก่งคอย

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน วิหารแดง

ประถมศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-ประถมศึกษา อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
600194 19020086 1019600194 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) คลองเรือ
600196 19020087 1019600196 วัดเขาแก้วมุขดาราม คลองเรือ
600200 19020088 1019600200 วัดสมานมิตรมงคล คลองเรือ
600195 19020091 1019600195 บ้านราษฎร์เจริญ เจริญธรรม
600197 19020092 1019600197 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ เจริญธรรม
600198 19020093 1019600198 วัดเจริญธรรม เจริญธรรม
600199 19020094 1019600199 วัดศรีสัจจาวาส บ้านลำ
600205 19020095 1019600205 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านลำ
600206 19020096 1019600206 วัดบ้านดอน บ้านลำ
600208 19020097 1019600208 วัดหนองตาบุญ บ้านลำ
600202 19020098 1019600202 ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) วิหารแดง
600203 19020099 1019600203 วัดเกาะเซิงหวาย วิหารแดง
600210 19020100 1019600210 บ้านบางกง วิหารแดง
600216 19020101 1019600216 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) หนองสรวง
600213 19020102 1019600213 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) หนองสรวง
600214 19020103 1019600214 วัดสหกรณ์รังสรรค์ หนองสรวง
600207 19020104 1019600207 วัดหนองโพธิ์ หนองสรวง
600209 19020105 1019600209 อนุบาลวิหารแดง หนองสรวง
600211 19020106 1019600211 บ้านหัวถนน หนองหมู
600212 19020107 1019600212 วัดคลองใหม่ หนองหมู
600215 19020108 1019600215 วัดสร้างบุญ หนองหมู
600217 19020109 1019600217 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) หนองหมู