ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ดูรายละเอียด ปีการศึกษา ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม
1/2560 5,810 16,273 3,349 0 25,432
2/2560 5,785 16,285 3,302 0 25,372
1/2561 5,825 16,247 3,399 0 25,471
2/2561 5,867 16,235 3,318 0 25,420
1/2562 5,462 16,164 3,326 0 24,952
2/2562 5,506 16,091 3,217 0 24,814