ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาย อิทธิรัตน์ ควรชม ชาย ittirat khuanchom ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พิพัฒน์พงศ์ ม่วงกล่ำ ชาย Phiphatphong Muangklam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุวิมล อุปมัย หญิง suwimom auppramai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เชาวนี นารถดนตรี หญิง CHOWANEE NATDONTRI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อนันต์ สุทธิโป ชาย ANAN SUTTHIPO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศศินันท์ มะลินันท์ หญิง SASINAN MALINAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปณธรรศ สุวรรณคร ชาย PANATAT SUWANNAKHON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทัศนีย์ รักษาทรัพย์ หญิง tassanee ruksatrap ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สิริรัตน์ หยะกังฉัตร หญิง Sirirat Hayakangchat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนภัทร ศรีฮาด ชาย Tanapat Srihard ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิภาวี จันชนะ หญิง wipawee janchana ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนิต อัฐนาค ชาย Thanit Attanak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณา แช่มพุทรา หญิง Wanna Champutcha ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สาวิตรี ศรีบรรเทา หญิง SAWITREE SRIBUNTAO ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรางค์ แก้วหัสดี หญิง Surang Kaewhasadee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เชษฐา สายทน ชาย Chestha Saython ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตตรา กุลวงศ์ หญิง supattar kullawong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทองพูน วงษ์สืบ ชาย thongpoon wongsueb ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ณิขนันทน์ ศรีฮาด หญิง ืNakhanon Srehad ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หทัยชนก พุตลา หญิง HATAICHANOK PUTLA ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สาธิต รื่นเริงใจ ชาย Sathit Reanrerngchai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาย บัณฑิต ดีมาก ชาย BANDIT DEEMAK ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา แก้วสถิตย์ หญิง KANCHANA KAWSATITH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ลัทธวรรณ เรืองคำ หญิง Lathawan Ruangkum ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฐะปะนีย์ เอี่ยมศรี หญิง TAPANEE EMSRI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชลธิชา บังเลา หญิง Chonthicha Banglao ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บัณฑิต พวงจำปา ชาย BUNDIT PAUNGJUMPA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นันท์นภัส ไสยรส หญิง NANAPHAT SAIYAROS ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา ขวัญสมคิด หญิง Sukanya Khwansomkid ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฎฐกันย์ มณีศิริ หญิง natthakan maneesiri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกานดา สุขเกษม หญิง Sukanda Sukkasem ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุวภัทร เที่ยงตรง หญิง SUWAPAT TEANGTRONG ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จำลอง วิเศษ ชาย JUMLONG VISEJ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง สังวาลย์ ศรีสวัสดิ์ หญิง SANGWAL SREESAWAT ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ฐิติกมล เอ็นดู หญิง Titikamol Endoo ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิรดา บรรทัดเที่ยง หญิง SIRADA BANTADTIANG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชญานี นพพิบูลย์ หญิง Chayanee Nobphiboon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จันทนา อำพร หญิง ๋ีJUNTANA AMPOM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนิดา คุณประทุม หญิง Panida Kunprathum ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกตุแก้ว สีสอาด หญิง keatkaew sisaard ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ราหุล รัตนวงศ์แข หญิง RAAHUL RATANAVONGKHA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภาพร บุบผาชาติ หญิง SUPAPORN BOOBPACHART ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ฉวี มณีภาค ชาย CHAWEE MANEEPAK ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยุพาวรรณ กันภัย หญิง yupawan kunpai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จรรยา วิถุนัด หญิง ๋๋Janya Vitunut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คุณากร ไอยะรา ชาย Kunakorn Aiyara ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อธิษฐาน พระขันเล็ก หญิง Atistan Phrakanlek เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ณัฐพร จันทรา หญิง Nataporn ่่Jantra ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปราณีต จีนบุญมี หญิง Praneet Jeenboonme ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สมฤดี หอมจิตร หญิง Somrudee Homjit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ญาดา รอดมาณี หญิง Yada Rodmanee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สุจิตรา มงคลเกตุ หญิง Sujittra Mongkolkate ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐฏนันท์ ภิญโญพจน์ หญิง Nattanan Phinyophod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เอี่ยมทิพย์ วิชัยวุฒิ หญิง Aiemthip Wichaiwut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เฉลิมศรี หุ่นสาระ หญิง Chalermsri Hunsara ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑาทิพย์ ทิพย์สีหา หญิง Juthathip Thipseha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปาริฉัตร์ บุญจง หญิง Parichat Boonjong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรัตน์ นามใหม่ หญิง Surat nammai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รัชดา ว่องวรานนท์ หญิง RUCHADA WONGWARANON ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา ศิลมั่น หญิง Supattra Silmun ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ดำเนิน ดวงมณี ชาย Dumnone Duangmanee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญสม ปัญญาเหลือ ชาย Boonsom Punyalear ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว เนติมา ประสิทธิพร หญิง ืNaytima Prasittiporn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พรรณี แก้ววิเชียร หญิง PANNEE KAEWWICHIEN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ บำรุงราษฎร์ หญิง Juthamard Bumrungrad ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมพร ภู่ใหม หญิง Somporn Phumai วิทยากร ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิรณัฐ สืบปาละ ชาย Wiranat Suebpala ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สติกาล พลธรรม หญิง Satikan Potum ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กรรณิกา สุวรรณโชติ หญิง Kannika Suwannachot เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นางสาว อัจฉริยาภรณ์ แดงตะโก หญิง Utchariyaporn Daengtago ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปาณิสรา บุศดี หญิง Panisara Busadee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พิชญ์ชยาภา คำโพธิ์ หญิง Papitchayapa Kumpo ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภานุมาศ เผือกขันหมาก ชาย Panumas Phuakhunmark ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อินพรรณรำ แถวสุวรรรณ์ ชาย Inpunrum Taewsuwan ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สุพัตรา นาทองหล่อ หญิง Supattra Natonghlo ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุลรภัส บุศดี หญิง Kunlapat Butsadee เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายลดา เผ่าเครื่อง หญิง Sailada Paokruang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิมพ์สุดา ดำเนินทรัพย์ หญิง PIMSUDA DUMNRENSAP ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ภานิชา คนหาญ หญิง PANICHA KONHRAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อภิวัฒน์ ประมวลรัมย์ ชาย Apiwat Pramaulram ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ภิญญลักษณ์ โสภณเจริญทัศน์ หญิง pinyaluck Soponcharoentas ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชญดา พิพัฒน์ศศินารากร หญิง Pichayada Pipatsasinarakorn เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิริรัตน์ ประดุจชนม์ หญิง SIRIRAT PRADUJCHON ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลัดดาวัลย์ บรรพต หญิง Laddawan Banphot ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทิปภัชกร คงไหว ชาย Tipaphatkon Kongwai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์พิชชา แก้วสีหมอก หญิง Pimpitcha keawsremork ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุขฤทัย เรณู หญิง sookruethai renoo ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มาโนช บุญครอบ ชาย manoch boonkrob รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ภัทราภรณ์ ใจดี หญิง PUTTRAPORN JAIDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พหล พิมพ์ปราโมทย์ ชาย pahon pimpramote ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑารัตน์ ปุยดา หญิง Jutharat Puyda ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภานุมาศ เที่ยงธรรม หญิง panumas thiengtham ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปองพรรค ด้วงนุ่ม ชาย pongpak daungnoom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อะเน็ก คลังเงิน ชาย Anek Khlangngern ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจวรรณ กิติผง หญิง ิbenjawan ิkittipong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ผ่องพรรณ สุทธิศัย หญิง Pongpan Suthisai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์ลภัส เตยะ หญิง pimlapat teya ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา โสดานิล หญิง WASSANA SODANIL ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อลิษา อุไรรัตน์ หญิง Alisa URAIRUT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมเกียรติ สุทนต์ ชาย somkiat suthon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โสรยา พือขุนทด หญิง soraya phuekhunthod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรธีรา เพชรชิต หญิง Ontheera Phetchit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ภูษณิศา สิริรัตน์ไพศาล หญิง Phusanisa sirirattanapaisarn ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐชนันท์พร เสมสายัน หญิง ืNatchanunporn Semsayan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เยาวเรศ คำภีร์ หญิง Yowwaret Khumpee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
หม่อมหลวง สุรีรัตน์ ชยางกูร หญิง Sureerat Chayangkul ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐธินันท์ มีวรรณะ หญิง NATTINAN MEEWANAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ไพริน แพงวิเศษ หญิง Pairin Paengwiset ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อำพร ไชยอินทร์ หญิง amporn chaiin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รชยา ต่อสกุล หญิง Rachaya Torsakul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นพมาศ เกิดภักดี หญิง NOPPAMAS KERDPUCKDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ยุภารันต์ สหัสสรังสี หญิง YUPARUN SAHUDSARUNGSE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นโม เสนาะเสียง ชาย WATCHARIN SANORESIENG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อภิญญา ชาญณรงค์ หญิง apinya channarong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วันชุลี มณีวงษ์ หญิง wanchulee Maneewong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ยุพา แพ่งศรี ชาย YUPA PANGSRI ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บัวทอง ถนอมศักดิื หญิง Buatong Tanomsak ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ธนภร แก้วพรม หญิง tanapron kaewpom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจนจิรา การรุ่งเรือง หญิง Chenchira Kanrungrueang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมหญิง แสงหัวช้าง หญิง Somying Sanghuachang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วนิดา เพิ่มพล หญิง Wanida Paompon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศรีนวน เมยขุนทด หญิง Srinuan Moeykhuntod ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุวิชา แสงเพ็ง หญิง suwicha sangpeng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลักขณากรณ์ ผมให หญิง lakkanakron pomhai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนิต ศรีสังข์ ชาย Thanit Seesang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งนภา ยอยรู้รอบ หญิง Rungnapha Yoirurob ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิเชษฐ์ บุตรพรม ชาย Phichet Butprom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เจษฎา ลำลึก ชาย JEDSADA LUMLUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุไรวรรณ แสงอาทิตย์ หญิง URAIWAN SAENGRTID ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริกัญญา ครุฑสุวรรณ หญิง Sirikanya KRUTSUWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัมพร จันทร์มณี หญิง AMPORN CHANMANEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณิชนันท์ เกี้ยวไธสง หญิง NITCHANUN WONGWAENG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พิชัย จำนงค์หมู่ ชาย PICHAI CHAMNONGMOO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พัชรี หุ่นเจริญ หญิง PACHAREE HOONCHAROEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณัฐวรารัตน์ ละออจันทร์ หญิง ์Natthawararat Laaorjun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิรัลพัชร์ แป้นเชื้อ หญิง SIRADA CHAIRAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุพัตรา ศรีจันทร์ หญิง SUPATTRA SRIJAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย จเด็จ แสงคล้อย ชาย JADAT SANGKLOY ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ณัฐชา ศิรินันท์ หญิง NATTACHA Sirinun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นภัสวรรณ์ ไตรสินฤกษ์ดี หญิง napatsawan trisinrerkdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมพร อาจศรี หญิง somporn artsri ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา พลอาษา หญิง Kanjana Polarsa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดวงแข มณีศิริ หญิง Duangkae Maneesiri ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วรยุทธ วิลามาศ ชาย Worayuch Vilamas ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จารุณี จันทรญาติ หญิง Jaruni Juntarayat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ พรมลารักษ์ หญิง Jutamas Promlarak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุมาลี ภู่ธงแก้ว หญิง Sumaree Poothongkawe ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธนะสิทธิ์ ปิยวัชรฐิติโชติ ชาย Thanasit Piyawatthitichot ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาธนี การะเกตุ หญิง Sathanee Karakaed ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิมพ์วิสาข์ วงศ์สนิท หญิง Pimwisa wongsanit ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นิรัญญา จารุอินทร์ หญิง Niranya Jaruin ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุญญาพร แก้วกล้า หญิง Boonyapon Kaewkla ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. ชัยณรงค์ พูนศรี ชาย Chaunarong Phunsri ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุมัติ จันทนา ชาย Onumat Chantana นักจัดการงานทั่วไป ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว กมลวัลท์ ยาวะโร หญิง Kamonwan Yavaro ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฌญมน อรรคพันธุ์ หญิง CHAYAMON AKAPAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นภัสสร หมายติดกลาง หญิง Napassorn Mhaytidklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกียรติศักดิ์ หาหอม ชาย Kiattisak Hahom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาญชัย บุญรอด ชาย Chanchai Boonrod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนัญญา นฤนาทวัฒนา หญิง Tananya Narunadwattana ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรีรัตน์ ฉิมจารย์ หญิง sureerut chimjan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจมาภรณ์ ถางโพธิ์ หญิง benjamaporn thangpho ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ยุพา เคร่งใจ หญิง ัyupa krangjai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิสิฐ ระบำโพธิ์ ชาย pisit rabumpho ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริลักษณ์ สุวรรณโชติ หญิง Sirilak Suwunachote ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นฤชยา วายุโชติ หญิง ์Naruechaya Wayuchot ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศริญญา ศรีทอง หญิง Sarinya Srithong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพล เสรัมย์ ชาย Nattaphon seram ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศุภลักษณ์ ศรีจินดา หญิง SUPALUCK SEEGINDA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อมรินทร์ วีระประสิทธิ์ ชาย Ammarin Veeraprasit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุขสันต์ โคตะนู ชาย Suksan Khotanoo ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชราพร พลั่วบุตร หญิง Patcharaporn Pluabut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยศวดี ภักดีคง หญิง Yodsawadee Pukdeekong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชญาดา สุวรรณ์ หญิง CHAYADA SUWAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณา ศรีคร่ำ หญิง Paweena Srikrum เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นัฐพร แสนสุข ชาย ์Nattaporn Sansook ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะนุช สิมพิลา หญิง Piyanoot Simpila ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มะลิวรรณ บุญนะฤธี หญิง MALIWAN BOONNARUETEE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เขมพันธ์ พึ่งสุรินทร์ ชาย khemmapan Puengsurin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จันทร์แรม โตอุ้ม หญิง CHANRAM TO-UM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุรภัทภร ภัทรกรธนากิจ หญิง suraphatphon phattharakonthanakit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย กิตติศักดิ์ สหัสสรังสี ชาย SMAN SAHUDSARUNGSEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ มาดี หญิง Jutamas madee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณกรณ์ โกทัน ชาย NAKORN KOTHAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มัติกา มุงมา หญิง Mattika Mungma ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริวรรณ จีนห่อ หญิง Siriwan Jeencho ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา ผดุงสรรพ หญิง Wasana Padungsub ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุมาลี จันทะมี หญิง SUMALEE CHANTAMEE ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทวัน ส้อมทอง หญิง Nantawan somthong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจนจิรา อินทร์อุ่นโชติ หญิง JENJIRA INOUNCHOTI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วาสนา สุขธนู หญิง WASSANA SUKTANOO ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศิริประภากรณ์ เรียบร้อย หญิง SIRIPRAPAKORN REABROY ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภัสสร์ศศิร์ เจริญผล หญิง Phassasi Jareonphon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ไพทูรย์ ปัจฉิม ชาย PAITHOOL PADCHIM ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ระเบียบ อุบลวัตร์ หญิง RABAIB UBONWAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว บุญฤดี คำดี หญิง BUNRUDEE KHAMDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รานี ตันสิน หญิง RANEE TUNSIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพ็ชรัตน์ บุญตา หญิง PETCHARAT BOONTA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พิทักษ์พงศ์ สร้อยสังวาลย์ ชาย PITUGPONG SROYSUNGWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อรรณนพ พรหมสูตร ชาย ANNOP PROMSOOT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญศิริ เริงสูงเนิน หญิง PENSIRI RENRGSONGNERN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สายสุนีย์ จันทร์ดี หญิง SAISUNEE CHANDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาพร อินทร์หอม หญิง SUPAPORN INHOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นงนุช คุ้มพันธ์ หญิง NONGNUCH KUMPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ลำใย อิ่มสิน หญิง LUMYAI AIMSIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธนญา ชนะพันธุ์ หญิง THANAYA CHANAPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สิริกร ภัทรกรกาญจน์ หญิง SIRIKORN PATHARAKORNKARN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิติยา ปั้นย้อย หญิง NITIYA PANYOI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สงกรานต์ เกตุบุญมี หญิง SONGKAN KATBOONMEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วัลภา สุวรรณภา หญิง WALAPA SUWANAPHA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กฤษฎิ์ไกรวิชญ์ จันทรัตน์ ชาย kitkaiwit jantharat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นารา นิลนันท์ หญิง NARA NINNUN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรีสุดา พรหมภักดี หญิง SRISUDA PROMPUKDEE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิรัชย์กฤษตย์ กระแสเวส ชาย PHIRATKRIT KRASAEWES ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ โพธิ ชาย NARONG PHOTI ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สุพัตรา วงษา หญิง Supattra Wongsa ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อาภรณ์ ราศรี หญิง ARPORN RASRI เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศรันย์วิทย์ นพโสภณ ชาย saranwit noppasopon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปอยหลวง ทิวาวงษ์ หญิง Ployluang Tiwawong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร ชาย Kittin Loaachariyaporn ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ไอลดา ชัยแก้ว หญิง Ilada Chaigaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมฤดี เรียนแพง หญิง Somrudee Onpeng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จีรวรรณ โสป่าสัก หญิง Jirawan Sopasak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นุชรี เมธา หญิง ืnucharee metha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่รต. ชัชชรันต์ จันลา ชาย Acting Sub Lt.Chatcharun Junla ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จิตรกร เรือนสอน ชาย Jittakron Rueanson ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อิ๊ด หนาจัตุรัส ชาย it nachaturat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง คิดสมบูรณ์ ชื่นบาน หญิง KIDSOMBOON CHUENBAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เกษรา พึ่งศรี หญิง KEATSARA PHUENGSRI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ไอริณ อุ่นสาลี หญิง Irin unsalee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กวินตา ผู้ท่วม หญิง Kawinta Phutum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัมพรพันธุ์ ชนะชัย หญิง Umpornpan Chanachai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุบลวรรณ หึกขุนทด หญิง aubonwan ้ีhukkuntod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จารุนันท์ เงินเหรียญ หญิง Jarunun Ngernrean ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฬารัตน์ แสนแก้ว หญิง ๋ีJurarat Sankaew ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรวรรณ วีระประสิทธิ์ หญิง arawan weeraprasit ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไมตรี ศรีธีรานนท์ ชาย Mitree sitiranon นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว เฉลิมศรี หุ่นสาระ หญิง CHALERMSRI HUNSARA ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมจิตร แก้วโค้ง ชาย SOMCHIT KAEWKONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง พิจิตรา มารมย์ หญิง PHICHITTAR MAROM ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปรารถนา ภูช่องหิน หญิง partthana ubonwat ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พีระพงศ์ ทรงทลาย ชาย PEERAPHONG SONGTALAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย คำพาย ฉันทะ ชาย KUMPAY CHANTA ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว รัชดาพร พุ่มไสว หญิง Ratchadaporn poomsawai เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ณัฐนันท์ ปัญญาประสิทธิ์ หญิง ืnaattanan panyapasit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว รณัชย์พสีนี โมเชอร์ หญิง ranatpasinee mosher ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพวรรณ สีสินธุ์ หญิง Thippawan Seesin ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ยุพิณ จันทะบูรณ์ หญิง yupin Juntaboon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง บุษรินทร์ พิมพ์ศร หญิง BUTSARIN PIMSORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จำนงจิต ช่อมะกอก หญิง CHAMNONGJIT CHOMMAKOK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง แพรวพรรณ อินทนิจ หญิง PRAWPRAN INTANIT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมสุข พันธรณี ชาย SOMSOOK PHANTORRANEE ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ปวีณา รอดนิล หญิง Paweena Rodnil ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลี รักษาแดน หญิง Aunchalee Ruksadan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุชิต ศิวิรัตน์ ชาย ANUCHIT SIWIRAT ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. บารเมษฐ์ นิยากร ชาย Baramad Niyakon ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุธาลักณ์ สุวรรณศรี หญิง Sutaruk Suwannasri ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย มานิตย์ จันทะบูรณ์ ชาย MANIT JUNTABOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง กรณิช สุขทวี หญิง Koranich Sukthawee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไฉน ทุตาสิทธิ์ ชาย Chanai tutasit ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย จักรกฤษณ์ เกาะสมุทร ชาย JUGKRIT KOHSAMUT ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชีวารัตน์ ไชยสถิตย์ หญิง Chiwarat chisathit ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยวัฒน์ เกตุหอม ชาย Chaiwat Gedhom ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะนุช ชมสวนสวรรค์ หญิง Piyanud chomsuansawan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปรียากรณ์ เสนทอง หญิง PREEYAKORN SENTONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยุภาพร ทุตาสิทธิ์ หญิง ัีํัYupapron Tutasit ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ยุพา อินทะนู หญิง Yupa Intanu ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เริงฤทธิ์ บุญพร ชาย Reungrit Boonporn ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อัญชลี พิมพ์ศร หญิง Anchalee Pimsorn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธันยานี แก่นจักร์ หญิง Thanyanee Kanjak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุไรวรรณ อุปสิทธิ์ หญิง ๊Uraiwan Aupasit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พลอยนภัส แก้วจรัสวงษา หญิง Ploynaphat Kaewcharatwongsa ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นรเทพ เจนสระครู ชาย Norathep Jensrakroo ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปทุมมา สุขวัติ หญิง PATHUMMA SUKWAT ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สายพรวน เกาะสมุทร หญิง SAIPROUN KHOSAMUT ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนกฤต ใจผ่องพุฒิ ชาย BUNCHU JAIPONG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรษา ภาษี หญิง SUPUNSA PASEE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุพรรณษา แสงจีน หญิง SUPANNASA SANGCHIN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฉัตรชัย ปิ่นปั้น ชาย Chatchai Pinpan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุขสม สุขเกษม หญิง Suksom Sukkasem ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ เนียมจิตร หญิง Juthamas Naimjit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริอร บรรพโต หญิง Siriorn Bunpato ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัชชา แสนกล้า หญิง Natcha Saenkla ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กชมน โนนสุวรรณ หญิง Kodchamon Nonsuwan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกวรรณ คำงาม หญิง Kanokwan Kamngam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัสสร จันทร์ขุนทด หญิง Passon Jankhunthod ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พัทธนันท์ ทองกุลนาถ หญิง Patthanan Thongkulanat ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนาภรณ์ เพ็ญเพียร หญิง Rattanapon Penpian ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สายฝน ตองเขียว หญิง Saifon Tongkhaiw แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ฐานภา แผนไพลิน หญิง Thanapa Panpailin ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปองภพ ศรีนาดี ชาย PONGPOP SRINADEE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย จรัญ พิมพ์ศร ชาย JARUN PIMSORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ภานุรัตน์ ดีชื่น ชาย BHANURAT DICHUEN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สีม่วง ศรธรรมลี หญิง SEEMAUNG SHONTAMMALEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ชไมพร วังเย็น หญิง CHAMAIPORN WONGYEN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริจินดา แก้วมณี หญิง SIRHIJINDA KAEWMANEE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จุฬาลักษณ์ ศรีสมาน หญิง JULALUK SISAMARN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปรีชา อุ่มอยู่ ชาย PREECHA AMYU ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปุณยวีร์ แสงทิพย์ ชาย Punyawee Saengthip ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นิภารัตน์ เงินวิเศษ หญิง NIPARAT GERNVISED ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จีรวรรณ ขำวารี หญิง JEERAWAN KUMWAREE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภัสสรา แก้วสุทธา หญิง SUPASARA KAEWSUTTHA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นพคุณ แดงบุญ ชาย Noppakun Dangbun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อัศนีย์ ทองอินทร์ หญิง Ausnee Tongin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สิงห์ หนูบุญเจ๊ก ชาย Sing Nuboonjek ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว มรกต เชื้อพันธุ์ลาน หญิง Morakot Chuepanlan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปาจรีย์ คำฟองเครือ หญิง Pajaree Comefongkrue ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปิยวัฒน์ เปลี่ยนสกุล ชาย piyawat pliansukul ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ชมพูนุช เทวรรณะ หญิง Chomphunuch Thewanna ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิภาพร พุ่มจัตุรัส หญิง Nipaporn Pumjatturat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประภัสสร ผ่องใส หญิง Paphatson Phongsai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย โกศล จอมทอง ชาย koson ่jomthong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมใจ ทองสันต์ ชาย SOMJAI THONGSUN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ปฏิญญา คำนวนชัย หญิง Patinya Khomnuanchai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เฟื่องฟ้า แนบสันเทียะ หญิง Fueangfa Naepsanthia ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริวรรณ ภิรมราช หญิง Siriwan Piromrach ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรพินธ์ แวนประเสริฐ หญิง orapin wanprasert ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิมล แสวงศิริผล หญิง pimol sawaengsiriphol ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พิชามญชุ์ กมลเกียรติกูล หญิง Pichamonch Kamonkiattikoon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติกานต์ วรสิริประสิทธิ์ ชาย Kittikan Worasiripasit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง เปรมธิดาภา สารพล หญิง Pramthidapha Sarapol ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิมมา สินพรหม ชาย Simma Sinpom ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว นิชาภา สุขอุทัย หญิง ์Nichapa SUKAUTHAI ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิรมล ธรรมวิเศษ หญิง niramon thomwised ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภูษา ชาติชนะ ชาย POOSA CHATCHANA ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วันทนีย์ หวังศิริ หญิง wantanee wangsiri ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อรกัญญา ยาดี หญิง Oonkanya Yadee ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย รังสรรค์ ใหม่เทวินทร์ ชาย sangsan maitewin ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง อัญชุลี โชติสาร หญิง Anchulee Chotisan ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนิดา ธนูศร หญิง Panida Thanusorn ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
ว่าที่ ร.ต. อภิรัตน์ ชาวบางงาม ชาย Apirat Showbangnam ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นทิตา โสดานิล หญิง ์Nathita Sodanil ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภีมวรา ภักดิโชติกุลธรา หญิง Phimwara Pakdichotikultara ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประสบ โชติกวิรัตน์ ชาย PRASOP CHOTIKAVIRAT ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กัณฐิกา ถนอมจิตรธรรม หญิง Kantika Tnomjittum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุพรรณี โชติกวิรัตน์ หญิง SUPANNEE CHOTIKAVIRAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กฤษฎา บุตตาแย้ม ชาย Kritsada Bud Ta Yaem ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สมเพียร ยอดสุรางค์ หญิง SOMPIAN YODSURANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กัญญา แต้มสาระ หญิง KANYA TAMSARA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วราภรณ์ รอดพิทักษ์ หญิง Warapon Rordpitak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐพร หวานประเสริฐ หญิง Nattaporn Varnprasearth ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เชาวลิต แต้มสาระ ชาย CHAOWALIT TAMSARA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศศิธร พุทธเมตตา หญิง Miss Sasitorn Puttametta ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ประจวบจิตร แก้วกระจ่าง หญิง PRAJOUBJIT KAEWKRAJANG ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นิตยา คุ้มหมู่ม่วง หญิง Nit ta Ya Khum Mu Muang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธันยกานต์ วงษ์ตุ้ม หญิง Tanyakran Wongtoom ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดลญา เพ็งสีดา หญิง DOLLAYA PENGSEEDA ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุริยาพร ทุยยะค่าย หญิง SURIYAPORN TUYYAKAI ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มินตรา สร้อยวัน หญิง MINTA SOIWAN ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กำไล อาภรณ์แก้ว ชาย Kamlai Arphonkaew นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สุเมธา ติยะบุตร ชาย SUMATA TIYABOOTH ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธนาวัฒน์ นกไทย ชาย Tanawat Nokthai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตรานุช สายันเกณะ หญิง Jittranoot Sayankhena ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คเชนทร์ แจ้งประดิษฐ์ ชาย Khachen Chaengpradit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพงศ์ สุภสุข ชาย Nattapong Supasuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชมพู บุญมี ชาย CHOMPOO BOONMEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ระแวง พิกุลทอง หญิง RAWANG PIKULTONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วรรณรัตน์ ติยะบุตร หญิง WANNARUT TIYABOOD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญมี กัณหาลี หญิง BOONMEE GUNHALEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริพร พันธรณี หญิง SIRIPORN PANTHORANEE ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เอมอร ฟองสมุทร์ หญิง Aemoon Fongsamut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ขวัญชนก สุวพจน์ หญิง Khanchanok Suwaport ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา แจ้งสว่าง หญิง Sukanya Jangsavang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุภัทรชัย กระสินหอม ชาย Supatharachai Krasinhom ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุริศา ทัพหงสา หญิง Surisa teaphongsa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมฤทัย ลาหล้าเลิศ หญิง Somruethai Lalaloes ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิชาติ พำขุนทด ชาย Aphichart Phumkhoontod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณภัค ธรรมกิจ หญิง Napuk tummakit เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรางคณา ทะคำ หญิง Warangkana Thakeam ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนพล นวลมะณีย์ ชาย Thanaphon Nuanmanee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วราพร สุขแพทย์ หญิง Varaporn Sukpat ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จริยา ปานสมสวย หญิง jariya pansomsuay ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สายพิณ ตรงพาณิชย์ ชาย Saiphin Tongpanit ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย บัญชา น้อยสงวน ชาย ิBANCHA ิNOISANGUAN ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กชพร เกียรติโคกกรวด หญิง Kotchaporn Siyapai ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สาวิณี วรญาณ หญิง Sawinee Worayan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิวัฒน์ วงศ์สวาสดิ์ ชาย ์Niwat Wongsawasd ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุจิตรา ระสุรินทร์ หญิง Sujitra rasurin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จรูญ สุวรรณภา ชาย JARUN SUWANAPHA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญศรี หอมอุบล หญิง PENSRI HOMUBON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวคนธ์ โสดานิล หญิง SUWAKHONT SODANIL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ไชยา สีมา ชาย CHAIYA SEEMA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กนิษฐา จันทะบูรณ์ หญิง KANISTA JANTABOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ดาราวรรณ ก้อนแก้ว หญิง DARAWAN KHONKEAW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ดารุณี ดาหล้า หญิง DARUNEE DALA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรี จันทง หญิง Patcharee Chanthong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศิริรัตน์ จนะอินทร์ หญิง Sirirat Chanaain ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศุทธินี แก้วรักยศ หญิง Suttinee Keawrukyot ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิริพร สุขตระกูล หญิง Siriporn Suktrakool ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา ศรีสรรค์จร หญิง Nittaya Srisanjohn ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐวีระนันท์ คงประเสริฐ หญิง Nuttaweeranan Kongprasert ครู ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ปรียาภรณ์ แสวงพันธ์ หญิง Preyaporn Sawaengphan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธงชัย ดีมูลพันธ์ ชาย Thongchai Deemunpun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิศัลย์สยา สำราญศิลป์ หญิง Visansaya Samransin ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ธิดารัตน์ สนตะคุ หญิง Tidarat Sontaku ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิสมัย เวทสรากุล หญิง Pisamai Wetsarakul ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อัครพนธ์ ป้องจันทา ชาย Akarapon Pongjunta ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิจิตร์ พิกุลทอง ชาย WIJIT PIKULTONG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พรพรรณ โสภา หญิง Pornpan Sopa ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พรรณปพร สุทธิใจ หญิง Panpaporn Suttijai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา บุญสะกันต์ หญิง KANJANA BUNSAKANT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เกศแก้วลักษณา กฤชอดุลยวิทย์ หญิง KESKAEWLUKSANA PULTANA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภาพร นอสูงเนิน หญิง Supaporn Norsungnoen ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เกษร คำมูล หญิง Kesorn Khammoon ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชุติกาญจน์ ระหาร หญิง Chutikarn Rahan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย โกศล บุญสะกันต์ ชาย KOSOL BUNSAKANT ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ภิรมย์พร ระสะครบุรี หญิง PIROMPORN RASAKHONBURI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย วัยวุฒิ เสาวิไล ชาย waiyawut saowilai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรุโณทัย อินทะชาติ หญิง Arunothai Intachart ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฏฐ์พัฒน์ สนิทธรรม ชาย Nattaphat sanittham อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สุกัญญา ดาบลาอำ หญิง sukanya dablaam ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พลอยพันธน์ เผื่อนฟัก หญิง Ploypan Phuanfak ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทร์พร ภู่แพร หญิง chanphon poopa เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พันธิตรา พัดทอง หญิง phuntitra patthong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกรียงไกร โมราบุตร ชาย Kriangkrai Morabutr ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จิดาภา ดัดวัด หญิง ่jidapa dutwut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จตุพร จตุรพรหม หญิง Jatuporn Jaturaprom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว กมลชนก ทูลบุญลินทร์ หญิง kamolchanok thunbunyalin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกสร พฤกษ์จันทร์ หญิง keson pruekjan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มณีรัตน์ เกษมดาย หญิง maneerat kasamdai ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นพรัตน์ ฐิติกาล หญิง NOPPARAT THITIKAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพงษ์ ดาวเรือง ชาย ์Nuttapong Dawrueng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนารี ลัดสูงเนิน หญิง SUNAREE LUDSOONGNERN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุติณัฏฐ์ ขนอนเวช หญิง Jutinat Khanonwech ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วชิวัฒน์ ตรีเดช ชาย wachivat treedach ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร.ต.หญิง วริศรา ชอบธรรม หญิง waritsara chobtham ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นงค์นุช โพธิ์สิงห์ หญิง nongnus posing ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายใจ เรียงไร หญิง SAIJAI RIANGRAI ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เฉลิมรัตน์ หนูปาน หญิง CHALERMRAT HNUPAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ชนากานต์ มารมย์ หญิง CHANAKAN MAROM ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นกน้อย ป้องคำแสน หญิง NOKNOY PONGKHAMSAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิตต์ติมา แสงวิโรจน์ หญิง JITTIMA SANGVIROT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภาณุพงศ์ สีดามา ชาย PANUPONG SEEDAMA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ วงค์อินตา ชาย Somsak Wong-inta ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชราพร ปิติสม หญิง PATCHARAPORN PITISOM ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัทชนันธรณ์ แก้วเจิม หญิง Patchananthron Kaewjerm ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ชวนพิศ พลธรรม หญิง CHAUNPIS PHONTHUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุมาลี บุญวิเศษ หญิง SUMALEE BOONVISET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ขวัญเรือน มาสำราญ หญิง Khwuenruen masamran ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จุฑาธิปต์ มากล้น หญิง ๋๊JUTATIP MAKLOUN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐดนัย ไทยถาวร ชาย NATDANAI THAITHAWORN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญโฮม คำภามูล ชาย Boonhom Khampamoon ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สนอง ศิริบุรมย์ หญิง SANONG SIRIBUROM อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฉมาพร สมมาตร หญิง CHAMAPORN SOMMART ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิตา สิงขรอาสน์ หญิง Chanuta Singkhornart ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนพงษ์ อินทนิจ ชาย THANAPHONG INTHANIT ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุนันทา ทับทวี หญิง Sunanta Thupthawee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อดิศร ฉิมไธสง ชาย Adisorn Chimthaisong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชามญชุ์ นันทิกุล หญิง PICHAMON NUNTIKUL ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภัทรวรรณ พงษ์สุพรรณ์ หญิง PHATTHARAWAN Phongsupan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภิญโญ บัวภา ชาย PINYO BUAPA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณฉวี ตะอุบล หญิง Wanchawee Taubon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นิตยา วงษ์สุวรรณ์ หญิง NITTAYA WONGSUWAN ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รุ่งอรุณ โกเมศร์ หญิง RUNGARUN KOMET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมพร เที่ยงธรรม หญิง SOMPORN TIANGTHAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัชนี กุลจีน หญิง RUCHANEE KUNCHEEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อารีย์ทิพย์ ศรีคำบล หญิง AREETHIP SRIKAMBOL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุไร ศรีสังวาลย์ หญิง URAI SRISUNGVAL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ศุภกร เทพภูมี ชาย Supakorn Theppumee ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อวิชัย อิ่มลิ้มธาร ชาย AVICHAI IMLIMTHAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มุทิตา คงสมปราชญ์ หญิง Mutita Kongsompard ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภัทราวดี โพธิ์นิ่มแดง หญิง PATARAVADEE PONIMDANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สังเวียน สกุลอินทร์ ชาย SANGWAEN SAKUNIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัตนา โพธิ์แท่น หญิง RATANA PHOTAEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สนุน เกิดชัย ชาย SANOON GHERDCHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมชาย หิรัญพานิช ชาย SOMCHAI HIRUNPANICH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดาวเรือง ศักดิ์ดี หญิง DAORUEANG SAKDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วัชราพร พืชผล หญิง WATCHARAPORN TAVEESUB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ชนิกานต์ ทองใบ หญิง Chanikan Thongbai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วีรญา ขุนสวัสดิ์ หญิง Weeraya Khunsawat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
จ่าสิบเอกหญิง สุนิสา เทพสถิตย์ หญิง Sunisa Thepsathit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริพร ลุนศรี หญิง SIRIPORN LUNSRI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วาสนา บุญมานันท์ หญิง Wasana Boonmanan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุชาติ ประจิต ชาย SUCHAT PRAJIT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อมราภรณ์ วงศ์ภักดี หญิง Amaraporn Wongpakdee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นฤทธิ์ วัดเข้าหลาม ชาย NARIT WADKHAOLAM ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อำนวย พุทธศรี ชาย - - ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว นาตยา ชาวเหนือ หญิง - - ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุณีรัตน์ ประเสริฐสังข์ หญิง SUNEERAT PRASEADSANG ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชุมพร บุญน้อม ชาย CHUMPORN BOONNORM ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รสริน พุ่มศรีอินที์ ชาย ROSSARIN PHUMSRI-IN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิรกาญจน์ ปานคง หญิง Sirakarn Pankhong ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นิภา ดวงเนตร หญิง NIPA DUANGNAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อารีรัตน์ รุ่งโรจน์ หญิง AREERAT RUNGROAD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรทัย นิติพงษ์อนุพร หญิง ORATAI NITIPONGANUPORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปนิทัศน์ ปิ่นปาน ชาย PANITHAT PINPAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เรียงศิลป์ สหัสสรังสี หญิง Nattayatip Sahutsarangsee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นพมาส นนธิ หญิง Noppamas Nonti ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงฤทัย คำษรโพธิ์ หญิง DUANGRUETHAI KAMSORNPHO ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จรรยา สมบรม หญิง JANYA SOMBOROM ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไสว สมบรม ชาย SAWAI SOMBORROM นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว แพรวมณี เผ่าพงษ์ หญิง Praewmanee Paopong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญเรือน ศรีสวัสดิ์ หญิง Kwanrean Srisawat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จินตนา จำปางาม หญิง Jintana Jampangam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรัญญา เข่งพิมล หญิง Arunya Kengpimol ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิชิตชัย บุปผาโท ชาย pichitchai buppato ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาเอก
นางสาว สุชานันท์ พันทวี หญิง puchanun puntawee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนานันท์ โสภี หญิง Chananan Sopee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรานี ศิริกิจ หญิง SARANEE SIRIGIT ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทองคูณ ท้วมเลี้ยง ชาย thongkhoon thuamliang ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ดารญา ฤกษ์สังเกตุ หญิง Daraya Learksangkate ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย วรุตม์ สวนลำใย ชาย warut suanlumyai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพศาล นวนจันทร์ ชาย Paisal nuanchan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สารภี พวงหิรัญ หญิง Sarapee Puanghirun ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไชยวัฒน์ กระจง ชาย CHAIYAWAT KRAJONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ราศรี ภูมิรัตนจรินทร์ หญิง RASRI POOMIRATTANAJARIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว หนึ่งฤทัย บุญนาง หญิง NUNGRUTAI BOONNANG ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิลุบล ศิริตัน หญิง NILUBON SIRITON ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ศิริศักดิ์ ชินบุตร ชาย SIRISAK CHINNABUT อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิพนธ์ พลเสน ชาย NIPON PONSEN ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทรัตน์ ลอยโคกสูง หญิง nantharat loykhoksung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โสพิศ ช่างทองคำ หญิง SOPIT CHANGTHONGKAM ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เปียทิพย์ จันทะชารี หญิง Piatip Chantachari ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปทุมรัตน์ ค้ำชู หญิง Prathumrat Khumchoo ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัชวาลย์ วงศ์อนันต์ ชาย CHUTCHAWAL WONGANAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จิราพร อิ่มทรัพย์ หญิง Jiraporn Imtub ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนากร บดเกด ชาย thanakorn bodket นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นาย กฤษณ์ สมยา ชาย Khit somya ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิศรัตน์ สมจันทร์ หญิง witsarat somjan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย เกียรติศักดิ์ ศรีคำบล ชาย KEATTISAK SRIKUMBOL ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งทิวา อาจผักปัง หญิง Rungthiwa Ardphakpang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วาสนา บุตรน้ำเพ็ชร หญิง WASSANA BOOTNAMPHET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชนะ คัมภิรานนท์ ชาย CHANA CUMPIRANON ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สิริกุล ศิลาแรง หญิง SIRIKUL SILARANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ภูวดล แก้วเงิน ชาย PUWADON KAEWNGERN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภาวิณี กองนันตา หญิง PAWINEE KONGNANTA ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐวุฒิ อ้อยขาว ชาย Nattawut Aoykhaw ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัลยาณี ศรีจานเหนือ หญิง KANLAYANEE SREEJANNUA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พัชรพร มีอิสระ หญิง PATCHARAPORN MEE-ISARA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิธิวัฒน์ กาญจนาสน์ ชาย NITIWAT KANJANAPAS ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรพงษ์ มุขบัง ชาย THEERAPHONG MOOKBUNG ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เรณุกา ผูกจันอัด หญิง Ranuka Phukjanut ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ นาห้อม หญิง Saowarak Nahon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เสนาะ อ่อนดา ชาย SANHOA AONDA นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว วทัญญา บุญจันทึก หญิง Watanya Boonthantuk ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กชกร รุ่งหัวไผ่ หญิง KODCHAKORN Ruanghaopai ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาเอก
นางสาว นฤมล เทียนสวัสดิ์ หญิง Naruemol Teansawat ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนา โพธิ์หนองโคก หญิง Rattana Phonongkok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิรัตศัย ไชยสุรักษ์ ชาย Wirattisai Chaisurak ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุชาติ เพ็งกลั่น ชาย ANUCHAT PENGGLUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สังเวียน ปล้องจันทา หญิง SUNGWIAN PLONGCHANTA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สาคร อินธิราช หญิง SAKORN INTHIRATH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุบผา นาควงษ์ หญิง Boppa Nakwong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวิภา วงษ์แสง หญิง Suwipa Wongsaeng ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชัญญา เศวตศักดิ์ หญิง Chanya Sawetsak ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุภิวัลย์ เสถียรสิริวิวัฒน์ หญิง Supiwan Sateansiriwiwat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดาราพร เพ็งกลั่น หญิง DARAPORN PENGGLUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมดวง อวยไชย หญิง SOMDUANG AUYCHAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สิตานัน ชัยเดช หญิง SITANAN CHAIDECH ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รัตติกาล ชาวเหนือ หญิง RUTTIKARN CHAWNEAR ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นวกชมน หีบงา หญิง ์Nawakachamon Heebnga ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงษ์พิทักษ์ ปัตตา ชาย Pongpitak Patta ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาพร เป็นบุญ หญิง SUPHAPORN PENBOON ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญ์ชิสา ทุมมาพันธ์ หญิง KANCHISA TUMMAPAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นางสาว วิภาภรณ์ ทำนุ หญิง Wipaporn Tumnu ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิภาดา วิลาวรรณ์ หญิง wipada wilawan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรวิภา โพธิ์งาม หญิง wanwipa pongam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ผกามาศ บัวสุวรรณ หญิง PAKAMAS BOUSUWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุดมรัตน์ ตลับนาค หญิง UDOMRAT TALABNARK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ลัคนา สมนวนตาด หญิง LUCKANA SOMNUANTARD ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ธัญชนก พุทธิวรกุล หญิง TANCHANOK BUDDHIWORAKOOL ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศิริพร ชาลีน้อย หญิง Siriporn Chaleenoi ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนัญญา สายรัตน์ หญิง ANANYA SAIRAT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อิสรพงศ์ ธงชัย ชาย ITSARAPHONG THONGCHAI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วงษ์วิวัฒน์ ตะถะวิบูลย์ ชาย Wongwiwat Tatawiboon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชราภรณ์ ค้าผล หญิง Patcharapon Kaphon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิรพันธุ์ สุริวงศ์ ชาย Nirapan Suriwong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทศพล วงษ์เกษม ชาย Todsapon Wongkasem ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุเทพ ถนอมวงษ์ ชาย SUTHEP THANOMWONG ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัตร์ มะลิไทย ชาย CHUT MALITHAI นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ภัสสร พรมโชติ หญิง Pussorn Pommachot ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ คัมภีพันธ์ ชาย SOMSAK KHUMPEEPAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วชิราภรณ์ บุญมี หญิง WACHIRAPORN BUNMI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายใจ คงสมบูรณ์ หญิง Sayjai kongsombon ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ทิวัตถ์ สุทธิบุตร ชาย Tiwat suttibut ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว รัตติยาภรณ์ เนยสูงเนิน หญิง Ratiyaporn Naysungnarn ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว น้ำทิพย์ จาติ้ง หญิง ์ีNumtip Jating ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติธัช มะลิวงษ์ ชาย KITTITUSH MALIWONG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุดารัตน์ ศักดิ์ดี หญิง Sudarat Sakdee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รจริน วงษ์ไทย หญิง Rotjarin Wongthai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราพร แสงเงิน หญิง ๋JIRAPRON SANGNGERN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วันดี พลอยเพชร หญิง wundee ploypeth ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กิตติยา เพ็ชรักษ์ หญิง Kittiya Phetrak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว วรลักษณ์ อ่อนตา หญิง Woralak Onta ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริขวัญ กุลบุญ หญิง SIRIKWAN KOONLABOON ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นพวรรณ ชุบไธสง หญิง NOPPAWAN CHUBTHAISONG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุภารัตน์​ อยู่​เอี่ยม​ หญิง Suparat​ U-iam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลธิศา โชติกาญจนกิจ หญิง Chonthisa Chotkanjanakit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ญัฐพล บัวขำ ชาย Nuttapon Buakam ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปาริฉัตร สังข์ทอง หญิง Parichat Sangthong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศักดิ์ชัย ไตรแก้ว ชาย Sakchai Trikaew ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อติวัชญ์ เสมอใจ ชาย Atiwat Samerjai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพรัช โตบารมีกุล ชาย Pairuch TOBARAMEKUL ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นารี เทพกลาง หญิง Naree Tepklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง น้อยนภา ช่วยสงค์ หญิง NOINAPA CHUAYSONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลมัย บุญเถื่อน หญิง LAMAI BOONTHOUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรชา ประสาทชัย หญิง Oracha Prasatchai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภัสสรา เตอุตะลวง หญิง Ampornrat Te-u-taloung ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภาพ ม่วงแก้ว หญิง Supap Muangkaeo ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชุวลี ตั้งสุวรรณ์ หญิง CHUWALEE TANGSUWAN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ฉัตรชัย กุลชูศักดิ์ ชาย SHUTCHAI GULCHUSAK ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เกศินี มีอิสระ หญิง GEYSINEE MEEISARA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กานดา นิ่มชุ่ม หญิง KANDA NIMCHUM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุพิชฌา บัวหอม หญิง Supitcha Buahom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญริยา จอมทอง หญิง PENRIYA CHOMTHONG ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิการ์ ภูโกสัย หญิง KANNIKAR PHUKOSAI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐนันท์ สุขประเสริฐ หญิง ์Nattanun Sookprasert ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชิดชนก กลางประพันธ์ หญิง Chitchanok Klangpapan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศันสนีย์ สมสวย หญิง SANSANEE SOMSUAI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ชนานันท์ ศรีบุญชู หญิง Chananan Sribunchoo ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยาใจ สำราญ หญิง ํYajai Samran ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนันทา ศิริมงคล หญิง SUNANTA SIRIMONGKOL เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา คำภูษา หญิง Kanitha Kampoosa ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรุโณทัย ชัยมงคล หญิง Arunothai Chaimomgchol ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญงาน ปริญญาโท
นาง วิชชุตา พรดุสิต หญิง WICHUTA PORNDUSIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนา ทิ้งแสน หญิง Rattana Thingsean ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุพรรณิการ์ ขุนศรี หญิง Supannika Khunsri ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศศิธร ลอยเลื่อน หญิง SASITON LOILUEAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิรัฐยา โพธิ์เงิน หญิง JIRATTAYA PHONGERN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อรุณรัตน์ แพรสุรินทร์ หญิง ARUNRAT PRAESURIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อาภา ทองป้อง หญิง ARPA THONGPONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลัดดา บุญประกอบ หญิง LADDA BOONPRAKHOB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลัดดาวัลย์ รัตนบุตรชัย หญิง LADDAWAN RATTANABHUTCHAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ภิญโญ พานิชย์ หญิง PINYO PANICH ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศรีวัฒนา ปานเรือง หญิง SRIWATTANA PANRAUNG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นงลักษณ์ เสียงสวัสดิ์ หญิง NONGLUCK SANGSAWAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง น้ำทิพย์ พงษ์ภมร หญิง NAMTHIP PONGPAMORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดวงนภา แจ้งมรคา หญิง DUANGNAPHA JANGMORAKHA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เยาวรัตน์ สาละผล หญิง YAOWARAT SALAPHON ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว รัตนา โครงกระโทก หญิง RATTANA KRONGKRATOKE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ทัดดาว อันประนิตย์ หญิง TADDAW ANPRANIT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง รัชนี แย้มชมสวน หญิง RATCHANEE YAMCHOMSUAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดวงพร กชทองรัศมี หญิง DUANGPORN KOCHTONGRASAMEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จารุวรรณ ศรีคำ หญิง JARUWAN Srikham ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ศิขริณ ศิลป์วัฒนนุกูล หญิง SIKARIN Sinwattananukul ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว เรณู ขุนจ่าเมือง หญิง REYNU KHUNJAMUENG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัลยา ขำเถื่อน หญิง SUKALLAYA KHAMTHUN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อาทิตยา มุขสมบัติ หญิง Artittaya Moksombat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กรุณา นิลกระ หญิง Karuna Ningra ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง วรัชญา แย้มสอาด หญิง Varatchaya Yamsard ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุภาพร เสาวงษ์ หญิง Supaporn Saowong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุดม น้อยเง้า ชาย UDOM NOINGOA อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว จีรพรรณ ดอนคุณศรี หญิง JEERAPHAN DONKHUNSRI ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เปรมสุดา โฉมรัก หญิง Pramsuda Chomrak ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วัชรา นามจันทร์ หญิง VATCHARA NAMJUN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรินทร จูปรางค์ ชาย WARINTHON JUPRANG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วิไลวรรณ จอดนอก หญิง Wilaivun Jodnok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิชาติ พลอยขุนทด ชาย Apichat Ploykhunthod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นฐวรรณ การนา หญิง Natawan Kanna ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติศักดิ์ หัสสลีมูล ชาย Kittisak Hasslemoon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา ปริปุรณะ หญิง Kanchana Paripurana ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปัทมาภรณ์ เจริญยิ่ง หญิง Pattamaphon Charoenying ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชัยรัตน์ บุญหล้า ชาย Chairat Boonla ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิวา สุทธิสวัสดิ์ หญิง Siva Suthisawad ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมลดา บุญธรรม หญิง Pimlada Boontham ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สิริวรรณา ยอดแก้ว หญิง Siriwanna Yodkaew ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะณัฐ ศรีทา หญิง Piyanat Sritha ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อาริษา กรวยปิ่นทอง หญิง Arisa Kruaipinthong ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ทิวากร ฤทธิชัย ชาย Tiwakorn Rittichai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เนตรชนก อภัยศรี หญิง Nedchanok Apaisri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นันตพร ทรัพย์สมบูรณ์ หญิง NANTAPORN SABSOMBOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ธัญญารัตน์ สมุติรัมย์ หญิง Thanyarat Samutiram ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภวรรณ วงสีทา หญิง supawan wongseta ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาย รักญาติ ชาย SOMCHAI RUGYATI ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อัษฎาวุธ พันศรี ชาย Assadawut pansri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศรีวิมลย์ ซอกดุลย์ หญิง Srivimol Sockdul ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง อรุณศรี รักญาติ หญิง ARUNSRI RAKYART ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประภาส หารคุโน ชาย PRAPAS HARNKUNO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กองคำ หารคุโน หญิง KONGKUM HARNKUNO ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ศักดิ์ อินมี ชาย NARONGSAK INMEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มณี รัตนผล หญิง MANEE RATTANAPON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรอนงค์ จูมคอม หญิง Onanong Jumkom ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วัชรินทร์ ธีระพุฒิพงษ์ ชาย Watcharin Teeraputtipong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รวีวรรณ พันธ์ช่อทอง หญิง Raweewan Phanchothon ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย เสฏฐีรัตน์ อยู่บุรี ชาย Settheerat Yooburee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว นิรุชา หลักคำ หญิง ์NIRUCHA LAKKHAM ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐธินี หารคุโน หญิง NUTTINEE HARNKUNO ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศักดิ์ชัย ดวงสุวรรณ์ ชาย SAKCHAI DUNGSUWAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิกานดา อยู่บุรี หญิง WIKANDA YOOBUREE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พีระพร แก้วดี หญิง peeraporn keawdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชญาน์นันท์ พันธุรัตน์ หญิง CHAYANAN PHANTHURAT ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายพิณ พิมจินดา หญิง Saipin Pimjinda ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิภารัตน์ ดวงสุวรรณ์ หญิง Wiparut Dungsuwan เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฐณิชา พูลสุข หญิง Natnicha. Poolsuk ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัครัศมีตร บุตรโบส หญิง Pukratsamee Budbod นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย มนพ สภาพสวัสดิ์ ชาย Manop Sapapsavad ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ภทรพร ทาเพชร หญิง Puttaraporn Thaphet ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิรัน สังขมาน ชาย Nirun Sungkaman ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประธาน กชทองรัศมี ชาย PRATHAN KOCHTONGRUSSAMEE ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วงจันทร์ คำพาผง หญิง WONGJUN KUMPAPONG ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ทัศนัย อมาตย์มนตรี ชาย Tassanai Amatmontree ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปฐมพงษ์ เอี่ยมพล ชาย Pathompong Aeumphol ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกานดา กวางทอง หญิง SUKANDA KWANGTONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มงคล มาสดับ หญิง MONGKON MASADUB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมใจ บุญจันทร์ หญิง SOMJAI BOONJAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรรณอร สุขสกุล หญิง PANON SUKSAKUL ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สมจิตร ศรีวงษา หญิง SOMCHIT SRIVONGSA ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พิมพ์กมล ทิพย์มนตรี หญิง PIMKAMOL TIPMONTREE ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุวิมล คูณกลาง หญิง Suwimon Koonklang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ขวัญใจ ตระการเจริญสุข หญิง Kwanjai Trakanjareansuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศรัญญา จันใด หญิง Sarunya Chandai ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พิไลพร ลู่พานิช หญิง Pilaiporn Lupanich ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วันเพ็ญ เฉลิมมิตร หญิง Wanphen Chalermmit ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สัมพันธ์ ศรีสุข ชาย Sumpan Srisuk ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กฤษณา สิทธิพงษ์ หญิง Kissana Sitthiphong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ชาลิณีย์ ศรีเฮือง หญิง Chalinee Srihueang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนันต์ สนธิกรณ์ ชาย Anan Sontikorn ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ไตรเทพ ประสานชาติ ชาย Traithep Prasanchat ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิชัย พรหมบุตร ชาย Wichai Phrombut ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปวีณา พรมจารี หญิง Pavena Pomjari ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา ศิริมะณี หญิง Sunisa Sirimanee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บุญรอด สุขประเสริฐ หญิง BOONROD SUKPRASRERT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ อรชัย หญิง Kanokwan orachai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
สิบเอก วิชาญ สิงคาม ชาย vichan singkham เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนาภรณ์ นิลพัฒน์ หญิง Rattanaporn Nillapat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อัจฉรา ลุนภูงา หญิง Atchara Lunpoonga ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เสาวลักษณ์ บุญเมือง หญิง Saowaluk Boonmuang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฌัลลิการ์ พนะสัน หญิง chanlika panasan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นำชาติ ชนะชัย ชาย NAMCHAT CHANACHAI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เยาวลักษณ์ วิริยะพงษ์ หญิง YAWALUCK WIRIYAPONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กมลวรรณ บุญวัง หญิง KAMONWUN BOONWUNG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วัชราภรณ์ เวชชศาสตร์ หญิง Watcharaphorn Vetchasart ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วรัญญา ทิวาวงษ์ หญิง WARANYA TIWAWONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ทรงวุฒิ ศรีปรีชา ชาย SONGWUT SRIPREECHA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อภิสรา สุมัจฉา หญิง APISARA SUMAGCHA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พร้อมพงษ์ พรมไคร้ ชาย PHROMPHONG PHROMKRAI ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกษศิรินทร์ สร้อยแห หญิง Ketsirin Soihae ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วัลภา บุญมียงค์ หญิง Wanlapha Boonmeeyong ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชนันท์ ขันโท หญิง ratchanan khantho ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย วุฒิพงษ์ เจนสระคู ชาย Wuttichai jansakru ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สาธิต อุตตะ ชาย Satit Autta นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย มนตรี สุวรรณเนตร ชาย Montri Suwannet ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วงค์จันทร์ ถิ่นอำนาจ หญิง Wongjan Thinoamnad ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐธิดา พรมบุตร หญิง Natthatida Promboot ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริวิมล ช่างเครื่อง หญิง Sirivimol Changkhrueang ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จันทร์ธิรา คูณหอม หญิง Chan Thi Ra Khun Hom ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวดี บุญรอด หญิง supawadee boonrod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กวินนา กุกสันเทียะ หญิง Kawinna Peannonlao ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฐพร พื้นสอาด หญิง Nat tha phon phuen sa-at ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สหัส วัฒนะ ชาย Sahat Watthana นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีรเชษฐ นันกระโทก ชาย weerachet nankratok ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง อรพิณ สาบุดดา หญิง Aorapin Sabudda ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ณัชชา คำแพง หญิง Natcha Kumpang ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุทัย สังข์วงษ์ ชาย UTHAI SANGWONG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว มะลิวัลย์ แจ่มใส หญิง Maliwan Jamsai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สัตยา พันธุ์ดี ชาย Sattaya Phandee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปริศนา หนูวงศ์ หญิง Pritsana Nuwong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อนุชา ภักผสม หญิง ANUCHA PUKPASOM ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย จุมพฏ แก้วศรี ชาย jumphoth kaewsri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ณัฐพล เอี่ยมเสือ ชาย Nuttapon Iamsue ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว สิรภัค ต้นแก้ว หญิง SIRAPAK TONKAEW ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เปรมกมล สังขมาน หญิง PREMKAMOL SANGKAMON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ หุ่นวัน หญิง Kanokwan Hunwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นงลักษณ์ ทองมี หญิง NUNGLUCK THONGMEE ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัทธมน แพงท้าว หญิง NUTTAMON PHANGTAO ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชินท์ณภัทร สุกกรี ชาย chinnapat sukkree เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นาย เดชาวัจน์ พำขุนทด ชาย dechawat pumkhunthod ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญรวม สังข์น้อย ชาย BOONROUM SUNGNOI ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว เอณิกาณ์ การกล้า หญิง Aenika Karnklar ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ ลุนวงศ์ หญิง Kanokwan Lunwong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ บุตรสิงห์ ชาย narong budsing ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อัมพร เกียรติ์ทวีมั่นคง หญิง AUMPORN KEATTHAWEEMON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อารีย์รัตน์ จันทะนะ หญิง Areerat Juntana ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณพร ตรีชัยศรี หญิง Wannaporn Treechaisri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฬารัฐ ปะกะตัง หญิง chularat pakatang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา ใจชื่น หญิง wasana jaichuen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันท์นภัส สุวรรณ์ศิลป์ หญิง nannapat suwansil ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สมชาย บัวทอง ชาย somchai buatong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิรฐา เอี่ยมกมล หญิง Jirata Ieamkamol ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริพร เขยิน หญิง SIRIPORN KAYIN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อวยพร เกิดบุญ หญิง AUYPORN KERDBOON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วารินทร์ บุญจันทร์ หญิง Warin Bunjan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมา ทองนิล หญิง pattama tongnil ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนาภรณ์ ตั้งจิตประสงค์ หญิง Rattanaporn Tangjitprasong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณา พิเชฐสินธ์ุ หญิง PAWEENA PICHETSIN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นฤมล โพธิ หญิง nareumol pote ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธาราทิพย์ กุลพ่วง หญิง Tharathip Kulpuang ครู ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นางสาว ธรรญชนก กุลยอด หญิง Thanchanok kulyod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ศิวาพร บางรางโรจน์ หญิง SIWAPORN BANGRANGROAT ครู ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริพร กาสี หญิง Siriphorn Kasi ครู ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐณิชา อันดารา หญิง NATNICHA ANDARA ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศราวุฒิ ครุฑขำ ชาย SARAWUT KRUTKUM ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว อรทัย สาทา หญิง Orathai Satha ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มณัสติกาญ คิดควร หญิง MANUSTIKAL KIDKUAL ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรวิชญ์ คำพุ่ม ชาย W0RAWICH KHAMPUM ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เบญจมาพร วิวรรณธนานุตร์ หญิง ฺฺBenjamaporn viwanthananoot ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจนจิรา อ่วมทอน หญิง chenchira aumthon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญเนตร สว่างภพ หญิง Khwannet Sawangpop ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รังสรรค์ ดนตรีพงษ์ ชาย Rungsun dontripong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย พงษ์ศักดิ์ รอดพงษ์ ชาย PONGSAK RODPONG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สมบัติ พยัคฆ์พรม หญิง SOMBAT PAYUKPROM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สรัญญา อินทร์สูงเนิน หญิง sarranya insungnurn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชูเกียรติ สมัครกาล ชาย Chookiat samakkran ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต.หญิง หทัยรัตน์ มณีศิริ หญิง HATHAIRAT MANEESIRI ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เกศินีย์ จุลพันธ์ หญิง KESINEE JOONLAPUN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เสาวลักษ์ เอี่ยมสอาด หญิง Suavalak Aiamsaart ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เชาวลิต นาคจั่น ชาย CHAWALIT NAKJAN ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ทิพมณี กัญญามา หญิง Tipmanee Kanyama ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดลอิศรา มหาวงษ์ หญิง Donissara mahawong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สอาด คงสมบูรณ์ ชาย Saart Khong Sombun นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง กานดาภร วงศ์กระโซ่ หญิง Kandapron Wongkraso ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภิญโญ บุญทน ชาย Pinyo Boonpon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรนิษฐา จำปา หญิง Woranitta jampa ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัดฎา ชิณโคตร หญิง radda chinnacod ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นุชนารถ ศรีเงินงาม หญิง ืnutchanart sringoenngam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ละอองดาว ยิ่งวงค์ หญิง Laongdao Yingwong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรสุดา เจิมขุนทด หญิง Phornsuda Jermkhuntod ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุกัญญา แมลงภู่ หญิง SUKANYA MALANGPHU ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เพชรไพริณ ตรีโสภณากร หญิง PHETPAIRIN TRISOPANAKORN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อภิสรา วงศ์สถิตจิรกาล หญิง APISARA WONGSATITJIRAKARN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปฐมา บัวสด หญิง Patha Buasod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว รุ่งทิพย์ เทือกคำ หญิง Rungtip Thueakkam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ท็อฟฤดี มูลคำสี หญิง Toprudee Moonkomsri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปาริชาติ ดวงศรี หญิง Parichat Duangsri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยนุช ขันตี หญิง Piyanut Khantee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญเลิศ อินทร์สุวรรณ์ ชาย Boonlerd insuwan ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว ศิริวรรณ จันทร์นาน หญิง siriwan channan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิทยา ศรีดาพันธ์ ชาย Pittaya Sridapun ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ปิยะนาฎ อินตะ หญิง Piyanat Inta ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธิดา ดิบแดง หญิง sutida dibdang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภคิน ยมนัตถ์ ชาย Phakin Yommanat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภิญญาพัชญ์ พงษ์ประจักษ์ หญิง Pinyapatch Pongprajak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลาวรรณ โมสิงห์ หญิง Lawan Mosing ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิภพ โพธิ์ทอง ชาย Phiphob Photong ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว สุดใจ ภู่สว่าง หญิง Sudjai Poosawang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ศักดิ์ กางรัมย์ ชาย Narongsuk kangrum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชุติมา หมันสิงห์ หญิง Chutima Munsing ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิตราวดี พิมพิสาร หญิง Jitrawadee pimpisan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว พัชราภา พรรณรักษ์ หญิง Pacharapa Pannaruk ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา สุขยืน หญิง Supattra Sookyurn ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรัตน์ คำมี หญิง Surat Kamme เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว มณีรัตน์ คงหาญ หญิง Maneerat Konghan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร ชาย Kittin Laoachariyapon ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สายพิณ กลิ่นเกษร หญิง Saipin Klinkasorn ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อนงค์นุช วิลาบุตร หญิง Anongnuch Wilaboot ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุไรวรรณ เจริญครบุรี หญิง Uraiwan Charoenkornburi ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรายุ รอตประเสริฐ ชาย Warayu Rodprasert ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกลักษณ์ รุ่งโนิรันดร์ ชาย Akkalak Rungrojniran ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ขวัญฤดี จิมานัง หญิง kwanruedee jimanang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชญาภัค อินทร์เต หญิง Pichayapak Inte เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กันตนา จิตรบรรจง หญิง Guntana Jitbanjong ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว คนึงนิตย์ สินธุนาวา หญิง KANUNGNIT SINTUNAVA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พนาวรรณ ภักดี หญิง PANAWAN PAKDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อชิรวุฒิ ศรชัย ชาย Acirawoot Sornchai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุพัตรา พิมพ์โกทา หญิง Suphattra Pimkota ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ช่อ สิตตะวิบุล ชาย CHAW SITTAWIPULA ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปุณยนุช อินถา หญิง Miss Punyanud Inta ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นรินทร บุญแก้ว ชาย ์Narianton Boonkeaw นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย วสันต์ ทองมาก ชาย Wasan Thoongmak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกียรติศักดิ์ กรุณา ชาย Keardtisak Karuna ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุวิมล แนบสนิท หญิง SUVIMOL NAPSANIT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นพรัตน์ บุญบรรเทิง หญิง NOPPARAT BUNBANTERNG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เกษศิรินทร์ หมื่นเขียว หญิง ketsirin muenkhew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว หทัยกาญ กาญจะนะศิริ หญิง hathaikan kanjanasiri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธันยธร เครือรัฐติกาล หญิง Thanynthorn Kruearattikan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมวรรณ สัมพันธ์ หญิง Pattamawan Sampan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มานพ ศรีเงินงาม ชาย Manop Sringernngam ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย เวียงชัย ลุนภูงา ชาย WEANGCHAI LUNPHUNGA ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สายวินิตย์ ไทยถาวร หญิง Saiwinit Dungsanam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปรียาวดี วายุโชติ หญิง Preeyawadee Wayuchot ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบ็ญจวรรณ สิงห์กุล หญิง Benchawan Singkun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นุกูล เกตุแก้ว หญิง Nukul Ketkaew ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นันท์นภัส วงศ์สุรินทร์ หญิง NANNAPAS WONGSURIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จีรนันท์ จูปรางค์ หญิง JIRANUN JUPRANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิตรี แก้วเหล็ก หญิง SAWITREE DAEWLEK ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธีรชัย รัตนสุริยพันธ์ ชาย Teerachai rattanasuriyaphan ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ประภาพร พวงใบดี หญิง Prapaporn Puangbaidee ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ลัดดา รื่นไว หญิง LADDA RUENWAI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุไรวรรณ พิชพืชพันธ์ หญิง Uraiwan Pichpuchpan ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย จักพันธ์ บัวมี ชาย Jakkaphan Buamee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณวิศา ดิษฐกรณ์ หญิง Wanwisa Distagorn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปาริชาติ อมรศักดิ์ หญิง Parichat Amornsak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว รุจิรา บุตรแสงดี หญิง Rujira Butsaengdee ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงศธร มีเเสง ชาย Pongsatorn Meesaeng ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว สายฝน คล้ายจินดา หญิง saifon klaijinda ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย น้อย แซ่อึ้ง ชาย Noi Saeaung นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สุภา คำมี หญิง supa khammee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อำนาจ สุคตะ ชาย amnat sukhata ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว มัณฑนา รางแดง หญิง Manthana Rangdaeng ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สานันท์ รื่นไว ชาย SANAN RUENWAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว กฤษณา บำรุงราษฎร์ หญิง KRISSANA BUMRUNGRAS ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ยุพิน ศรีสุพรรณ หญิง YUPIN SRESUPHAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปิยวรรณ ชาสะอาด หญิง Piyawan Chasaard ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญารัตน์ สาแก้ว หญิง Thanyarat Sakaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นฤมล กากแก้ว หญิง NARUMON KAKKAEW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ประภาดา ภักดีสา หญิง Prapada Phukdisa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พรทิพย์ หิรัญคำ หญิง PRONTIP HIRUNCUM ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฐากูร สีมาศ ชาย thakun seemat ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศราวุธ คำหญิง ชาย SARAVUT KAMYENG ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บุบผา ทองเปลว หญิง BUBPHA TONGPRAW ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธเนศพล แทนสูงเนิน ชาย Tanespon Thansoongnoen ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิราภรณ์ กิ่งเกษ หญิง jiraporn kingkat ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชุติมา เขียวคำ หญิง Chutima Kivekam ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สุนันท์ กิ่งเกษ ชาย Sunan Kingket พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง ภุมรัตน์ ภูมิเลิศ หญิง Phumarat Phoomloes ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว จันทรรัตน์ สนิทวงษ์ หญิง Chantararat Sanitwong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญศรี เทียนทอง หญิง Pensri Teantong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ษาธญา พวงห้อย หญิง Sathaya Paunghoy ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชุติมา แก้วเปลี่ยนศรี หญิง CHUTIMA KAEOPLIANSRI ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว รสริน สนธิกรณ์ หญิง Rossarin Sontigorn ครู ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ดวงใจ บังเกิด หญิง daungjai bangkerd ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลดาวัลย์ หนูฉิม หญิง Ladaval Noochim ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กิจติยา ทุโต หญิง Kittiya Thuto ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมคิด จันขุนทศ หญิง Somkid Junkhuntod ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จิรัชญา รุ่งเรือง หญิง Jiratchaya Rungrueang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาย บารมี ชาย somchai baramee ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศศิธร ทองลี หญิง Sasitorn Thonglee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อัปสร ควรชม หญิง APSORN KUANCHOM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รัตกานต์ บวรวัชร หญิง RATTAKAN BAWONWATCHARA ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อภิชาติ ศรีชุม ชาย Apichat Srichum ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญพัทธ์ หีบจันทร์ตรี หญิง Thanyaphat Hibjuntree ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชุติมา คำปะละ หญิง chutima kumpara ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญริญญ์ จิรกุลธนศิริโชติ หญิง THANYARIN CHIRAKUNTHANASIRICHOT ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาเอก
นางสาว สุปราณี เนตรภักดี หญิง supranee netpakdee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศุภวัฒน์ นาราจิรารักษ์ ชาย SUPAVAT NARAJIRARAK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อภิรดี จันทร์ลอย หญิง Apiradee Junloy ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว มิ่งขวัญ มงคล หญิง MINGKLAN MONGKOL ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ภาเพ็ญ สุนทรประทุม หญิง paphen sunthonprathum ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดัสสนี สังข์วงษ์ หญิง DASSANEE SANGWONG ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ภัสนิดา กุลแก้ว หญิง Patnida Kulkaew ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นุสรา คงขำ หญิง ์Nussara KongKam ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทรนันฐ์ วันคง หญิง Phattharanan Wankhong ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รัชนีภรณ์ สอนอุไร หญิง Rachaneeporn Sonurai ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มนธิชา ชาญเดช หญิง Monchicha Chandet ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย โนรี แซ่โง้ว ชาย Noree Saengow อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว พรรณวดี ปามุทา หญิง phanwadee pamuta ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นางสาว สุกัญญา แน่นอุดร หญิง Sukanya Nanudorn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มงคล เปลี่ยนกลาง ชาย Mongkol Plianklang ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เตือนใจ ผาสุข หญิง Teuanjai Phasuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกียรติภูมิ ภูมินา ชาย Keattipoom Poomina ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาพร คงสมบูรณ์ หญิง SUPAPORN KONGSOMBOON ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิการ์ สุขรี หญิง Kannika Sukaree ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ราตรี คชรินทร์ หญิง RATREE PHOOPAKDEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิธิกานต์ พิราชัย หญิง NITIKAN PIRACHAI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สมจิตร จินาวรณ์ หญิง SOMJIT JINAWORN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ชูศรี วุฒิเสน หญิง CHUSRI WOOTISEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรวรรณ นุชนา หญิง ORRAWAN NUTCHANA ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมคิด อ่องทับน้ำ หญิง SOMKIT SUWANNET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรรณา แรกขึ้น หญิง PANNA RAEKKUEN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญประภา แก้วเปลี่ยนศรี หญิง PHENPRAPHA KAEOPLIANSRI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วิชัย เกียรติ์ทวีมั่นคง ชาย VICHAI KEATTHAWEEMANKON ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อังสนา หนูทรัพย์ หญิง ANGSANA NOOSUB ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัญชลี พระนอนเขตต์ หญิง UNCHALEE PHRANONKHET ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประไพ ศรีเกษม หญิง PRAPAI SUNGRUANG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เหมือนฝัน ขาวทรงธรรม หญิง Muanphare Kowsongtum ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชชญา ช่างไม้ หญิง Patchaya Changmai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง อุมาพร รุ่งเรือง หญิง UMAPORN RUNGRUANG ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว มนัสสิยา แจ้งใจบุญ หญิง MANASSIYA JANGJaiboon ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย พงศกร สมบูรณ์ ชาย Pongsakorn Somboon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธาศิณี หมั่นการนา หญิง sutasinee munkanna ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริพร พุกพิกุล หญิง SIRIPORN PUKPIKUL ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิการ์ สายสนอง หญิง Kannikar Saisanong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ศุภฤกษ์ จันทร์นุ่ม ชาย Suparuek Junnum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภานุพงศ์ ศรีพรม ชาย Panupong Sriporm ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนวิชญ์ จิตรเที่ยง ชาย Thanawit Jitteang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทศพร เวียงสมุทร ชาย Thotsaphon Wiangsamut ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภรดา ปานหงษ์ หญิง Suparada Pankong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อารีรัตน์ สุวรรณ หญิง Areerat Suwan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิคม แย้มประดิษฐ ชาย ์Nikom Yeampradit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภัทรพล สิทธิกูล ชาย Patarapol SittiKool ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แพรวพรรณ เสลา หญิง praewphan sela ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยธิดา ปิยะกัลปกรณ์ หญิง piyathida piyakanpakorn ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พจวรรณ เทียมผล หญิง potchawan tiampol ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจมาภรณ์ ดิษฐอ่วม หญิง Benchamaporn Disaom ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กัญญารัตน์ ดีดา หญิง Kanyarat Deda ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนาภรณ์ กันชาติ หญิง Rattanaporn Kunchart ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทริยา โพธิเวชกุล หญิง Pattariya Potiwedchakul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงษ์พันธ์ุ ภิญโญยิ่ง ชาย Pongpan Pinyoying ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตน์ปราณี ชุมแสง หญิง Ratpranee Chumsang ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เหมือนฉัตร ชนะทะเล หญิง Muenchat Chanatale ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันเพ็ญ นิลทสุกข์ หญิง wanpen ninthasook นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว จำปี สุ่มแก่น หญิง jampee sumkaen นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว บุญยาพร เมฆขลา หญิง Bunyaporn Mekhala ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิริลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา หญิง sirilux israrangkul ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชมพูนุช ยุติธรรม หญิง Chompunut Yuttitum เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภคินี ลดาถาวร หญิง Pakinee Ladathawon เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง สมพร อ้นประเสริฐ หญิง somporn onprasoet ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว จินตนา สุ่มแก่น หญิง jintana sumkaen แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ขวัญพนัส ชมภูเลิศ หญิง Kwanpanas Chompoolert ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ประภาศรี รักษาพล หญิง Prapasri Ruxsapol ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา ทาทำนุก หญิง Kanjana Tatumnuk ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สนธยา ทานะมัย ชาย Sontaya Tanamai ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว เรืองรดา ศรีไพร หญิง Ruangrada Sriprai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หัทยา ธนะนาวานุกุล หญิง HUTTAYA TANANAVANUGUL ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปัญชนิตย์ โอปั่น หญิง PANCHANIT OPAN ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กัญญาภัค เทศไธสง หญิง KANYAPHAK THETTAISONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชญานิน สิริตะนัน หญิง CHAYANIN SIRITANAN ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กรณ์ภัสสร วงสาโท หญิง KORNPATSORN WONGSATHO ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พูนทรัพย์ ประดิษฐ์ภูมิ หญิง Poonsub praditpoom ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฬาลักษณ์ แก้วอินทร์ชัย หญิง Julaluk Kaew-inchai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญวิสุทธิ์ อุ่นขาว หญิง Penwisut Aunkaw เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปฐมาวดี พันธุ์น้อย หญิง Patamawadee punnoi ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประกฤติ คชรินทร์ ชาย Prakit kotcharin ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปฏิวัติ จันทร์ทิพย์ ชาย PATIWAT JUNTIP ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ลิขิต ดวงสนาม ชาย Likhit Duangsanam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุดารัตน์ เปลื้องทุกข์ หญิง SUDARAT PLUENGTHUK ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มนทิรา สิทธิศรี หญิง MONTIRA SITTISEE ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มลิษา ใจมั่น หญิง Malisa Jaiman ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรศักดิ์ แซมภูเขียว ชาย THEERASAK SAMPHUKIEW ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นุช วิหกหงษ์ หญิง Nuch Vihokhong ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พิไลวรรณ โพธิ์เขียว หญิง PILAIWAN POKHIEO ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วรรณภา นารีผล หญิง WANAPA NAREEPHOL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มณีรัตน์ ม่วงประเสริฐ หญิง MANEERAT MOUNGPRASERT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมจิตร นารีผล ชาย SOMCHIT NAREEPHOL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พิกุล ทองกำเหนิด หญิง PIKUL THONGKAMNIRD ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พจนีย์ จันทร์ช่วย หญิง POTJANEE JUNCHOUY ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประมวล ศักดิ์ศิริ หญิง PRAMUAN SAKSIRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวรรณี ทรัพย์ประเสริฐ หญิง SUWANNEE SUPPRASERT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชัชวาล ศรีทองเพชร ชาย CHATCHAWAN SETONGPAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปาริตา บำรุงวงศ์ หญิง PARITA BUMRUNGWONG ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พรชัย ห่วงรักษ์ ชาย Pornchai Huangrak ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภชนก รื่นภาคแดน หญิง ์Napachanok Ruenpakdan ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกอร อึ้งซำ หญิง Kanokorn Ungsam ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กรรณิการ์ เขียวแก้ว หญิง KANNIKA KHIAWKAEO ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทธิพงษ์ ปิติทรง ชาย Suttipong Pitisong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สิริวรรณ แสนสุข หญิง siriwan sansook ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชยันต์ กันสีเวียง ชาย chayan kunsiwiang ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุนิสา แดงอร่าม หญิง sunisa Dangaram ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จามจุรี วาระกุล หญิง jamjuree varagul ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชวัลย์ฤดี โสดานิล หญิง chawanruedee Sodanil ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิกร พันธ์น้อย ชาย nikorn punnoi ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กชนิภา มิ่งมาลี หญิง kochmipa mingmalee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิระวัฒน์ สิทธิจัน ชาย PIRAWAT SITTHICHAN ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญ์ชิตา แสงเกิด หญิง Kanchita Sangkeod ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัชรียา หาญนอก หญิง PATCHARIYA HANNOK ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษณ์ ธนาภาวงศ์ ชาย krit tanapawong ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญธรรม ทองอินทร์ ชาย boonthum thongin ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว หนึ่งฤทัย ขำกระจ่าง หญิง Nungrutai Kamgrajang ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ธารทิพย์ สมนวนตาด หญิง THARNTHIP SOMNUANTAD ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิทักษ์สัน บัวภา ชาย PITHAKSAN BUAPA ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
สิบเอก จักรกฤษ บรรจงศิลป์ ชาย Chakkrit Banchongsin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญารัตน์ ดวงสุวรรณ์ หญิง Thanyarat Duangsuwan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา โพธิ์ศรี หญิง sukanya phosri ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาย ไพบูลย์วัฒนผล ชาย SOMCHAI PIBULWUTANAPOL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วริศรา รัชวัฒน์ หญิง VARISSARA RATCHAWAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมโภชน์ ไพบูลย์วัฒนผล หญิง SOMPHOT PIBULWATANAPUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บัญญัติ พรหมเกษร หญิง BANYAT PROMKESORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วัฒนา ลัคนาทิน หญิง WATTANA LUKNATIN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ แสงแก้ว หญิง Jutamas Sangkeaw ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว งามศิริ ชอบตั้งจิตร หญิง Ngamsiri Choptangchit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิมพา เพ็ชรพราว หญิง Pimpa Pheachprow ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วุฒิภัทร ปัญจันทร์สิงห์ ชาย Wuttipud Punjunsree ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรัตน์ จันทะบูลย์ ชาย Surat Chantabun ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิวิมล ม่วงกล่ำ หญิง Sasiwimol Muangklam ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปรีชา สุพรรณา ชาย Pricha Suphanna ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว กาญจนา เทียนศิริ หญิง kanjana Tiensiri ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภัสนันท์ เรืองสุคนธ์ หญิง Naphatsanan Ruengsukon ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุไรพร อินทราชา หญิง Uraiporn Intharacha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นงนุช ชัยศรี หญิง NONGNOOCH CHAISRI ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ประสิทธิชัย สนธิกุล ชาย Prasitthichai Sonthikan ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรทิพย์ ล่วงลือ หญิง pornthip luanglue ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิวิมล เอี่ยมเพ็ชร์ หญิง sasiwimol aiamphet ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงศักดิ์ คำแพง ชาย ืnarungsak kampang นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว กฤษณา ชูสุข หญิง Kritsana Choosuk ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา สุรินยา หญิง Kanchana Surinya ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุกัญญา วงศ์ศิริ หญิง SUKANYA VONGSIRI ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุมาลี รัชวัตร์ หญิง SUMALEE RUCHAWAT ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เสฏฐวุฒิ นิลกระ ชาย Setthawut ningra ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาย ผลโภชน์ ชาย Somchai Polpoch ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว อมรรัตน์ เลขนอก หญิง Amornrat Leknok ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นงค์นุช ขันดวง หญิง NongNuch Khandoung ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมยศ เกตุภู่งาม ชาย SOMYOT KETPHUNGAM ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สำเภา พาราพิชัย ชาย SUMPAO PARAPICHAI ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมบัติ บุญมี ชาย SOMBAT BOONMEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วันวิสาข์ พวงมณี หญิง Wanvisa Puangmanee ครู ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาง สุคลทิพย์ ยิ่งยวด หญิง Sukhontip Yingyuad ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พัชญา อั๋นกลิ่น หญิง Patchaya Arnkrin ครู ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย มาโนช มิ่งนอก ชาย MANOTE MINGNOK ครู ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นางสาว มลุลึ สุตาชา หญิง Malulee Sutacha ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรัตน์ เข็มกลัด ชาย Surat Kemglat ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ปวีณา แก้วเกลี้ยง หญิง paweena kaewkliang ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกศรา ลุ่มร้อย หญิง Kessara Loomroi ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรพรรณ ทองอินทร์ หญิง Phonpun Thong-in ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมบัติ เล็กประเสริฐ หญิง SOMBAT LEKPARSERT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรกัญญา รัชวัฒน์ หญิง ORNKANYA RATCHAWAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย โพ ใจปันวงค์ ชาย Po Jaipanwong นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สาวินีย์ ชุมจันทร์ หญิง Sawinee Chumjan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จันทร์กา เข็มพงษ์ หญิง JANGA KHEMPONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธงไชย โพธิประเสริฐ ชาย THONGCHAI POTIPRASERT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เสนีย์ ศรีภานุมาต ชาย SANEE SRIPANUMAT ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดัชณี ปานหงษ์ หญิง Datchanee Parnhong ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว บุษบง ตั้งเจริญไพบูลย์ หญิง Bussabong Tangjaroenpaiboon ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นงลักษณ์ เที่ยงพุก หญิง Nongluck Tiangpug ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มุทิตา พรมนต์ หญิง Mutita Pornmon ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรินภา แก้วบุญเมือง หญิง Sirinapa Kaewboonmung ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิยม ปัดตา หญิง Niyom Padta ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรเพชร ผลโภชน์ หญิง Pornpet Polpoch ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมัย กวางโตน ชาย samai kwangton ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นฤมล สว่างแก้วตั้งสกุล หญิง Naruemol Sawangkaewtungsakul ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประไพ คงสมทอง หญิง Prapai Kongsomthong ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ลำเพย เพ็ชรบังเกิด ชาย Lampoei Petbangkoed ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สนทยา น้าเจริญ หญิง Sontaya nacharoen ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นวรัตน์ ผดุงญาณ หญิง ืnawarat phadungyan ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐพร สุขมณี หญิง Nattapon Sukmanee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธวัช บัวสุวรรณ ชาย Thawat Buasuwan ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว สโรชา พูลธนะ หญิง Sarocha Pooltana ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิรุตณ์ อุตราศรี ชาย Wirut Autrasree ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ประจวบ โพธิ์กรวม หญิง Prachuab Phogruam ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดารณี วิลามาศ หญิง Daranee Vilamas ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญสม ทองหล่อ หญิง Boonsom Thonglor ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เทวทินนา จงกล หญิง Tewatinna ๋Jogkron ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กรกช แก้วประดับ หญิง Korakot Kaewpradup ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อัษฎาวุฒิ จันดาเบ้า ชาย Adsadawut Chundabuw ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันเพ็ญ พิมพา หญิง Wanphen Pimpa ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฐเดช รวบรวม ชาย Thadet Ruabruam ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อัจฉรา เจนพิทักษ์ชาติ หญิง Achara Jenpitakchang ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทัศนนันท์ ทับช้าง หญิง Thasananan Tabchang ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชุมพล ปิลกศิริ ชาย Chumpon piloksiri ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปรางกมล เพียรทำดี หญิง Prangkamon Paintamdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธรรมนูญ เอี่ยวเส็ง ชาย THUMMANOON EOWSENG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวรรณี ทิพย์ศรีหา หญิง SUWANNEE TIPSRIHA ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศันสนีย์ นิโครธานนท์ หญิง SANSANEE NIKROTHANON ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา ผ่านอ้น หญิง Kanjana Panon ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บังอร สุขสวรรณ หญิง ฺBANGORN SUKSUWAN ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนพล คงหนูวณิชย์ ชาย TANAPHOL KONGNOOWANICH ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว อภิญดารัตน์ โรจน์ธัญการย์ หญิง Apiyadarat Rojthunyakarn ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เฉลา บุญมี หญิง CHALAO BOONMEE ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญเอิบ มะลิซ้อน หญิง BOONEARB MALISORN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว วิไรวรรณ์ จีนไม้ หญิง Wiraiwan Jeenmai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธัญรัตน์ ศรีคง หญิง Thanyarat Srikhong ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว รัชนก ขันตี หญิง rutchanok khuntee ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เจตพนต์ จันทร์เขียว ชาย JETTAPON JUNKHIEO ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อุเทน แก้วศรี ชาย Uten Kaewsri ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พูนศรี ทับสาร หญิง POONSRI TABSAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา ขันดวง หญิง NITTAYA KHANDUANG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สมปอง กันตา หญิง Somporng Kanta ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริวิภา จอกลบ หญิง Siriwipa Joklob ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ทิพย์วัลย์ ประภาธรรมณี หญิง Tippawan Prapatummanee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา คำมูล หญิง Vassana Kummool ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา ชาวพรม หญิง KANJANA CHAWPROM ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิพิธ นุชิต ชาย Pipit Nuchit ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อาภัสรา เพ็ญริยะ หญิง Apastsara Penriya ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย อาณัติ พิกุลแก้ว ชาย Anat Pikulkaew ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธนภูมิ เที่ยงพุก ชาย Tanapum Theangpook ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ประเสริฐ ล้อสุนิรันดร์ หญิง Prasert Lohsunirun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ชนาสิริ กลางอรัญ หญิง Chanasiri Klangarun ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พูนศรี โพธิประเสริฐ หญิง Poonsri Potiprasert ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กชนิภา โชชื่น หญิง Kotchanipha Chochuen ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุพิน เลี้ยงพานิชย์ หญิง Supin Liengpanit ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง จริง เอี่ยวเส็ง หญิง Ching Ieoseng ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จริยา ผาติเสน หญิง Chariya Phatisen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปรีชา ปุ่นสำเริง ชาย Preecha Punsumreung ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประนอม โคตรภูธร หญิง Pranom Kotpootorn ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สายฝน พิมพ์สนิท หญิง Saiphon Pimsanit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุทราทิพย์ ตั้งใจ หญิง sutatip tangjai ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศยามล ทองหล่อ หญิง Sayamol Thonglor ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วารีรัตน์ ศรีสว่าง หญิง Vareerat Srasawang อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชรินรัตน์ สอนไว หญิง Charinrat Sonwai ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จริยา ตรุษฎี หญิง Jariya Trussadee ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คมสัน แจ้งมรคา ชาย Komsun Jankmoraka ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เบญจพร อนุสิต หญิง ฺBenjaporn Anusit ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษกร วงชารี ชาย Kritsakorn Wongcharee ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สวรส เอกบุตร หญิง sawaros ekabut ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ศิรประภา ปิยะวิริยะกุล หญิง SIRAPRAPA PIYAWIRIYAKUL ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย พงษ์เฉลิม ตนพรมรัมย์ ชาย PONGCHALERM TONPOMRAM ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สำลี มะลิซ้อน ชาย SAMLEE MALISORN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิรัช สุขสบาย หญิง WIRAT SUKSABAY ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ฉวีวรรณ ธรรมโกศล หญิง CHAVEVAN THAMMAKOSOL ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว น้ำผึ้ง บุญสกุล หญิง NAMPHUENG BUNSAKUN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สาริณี มิสุนา หญิง Sarinee Misuna ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญจนสรณ์ แก้ววิชาบัง หญิง KUANCHANSOM KAWWICHARBUNG ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อำนาจ เที่ยงกระโทก ชาย AMNART TIENGKRATOKE ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หทัยภัทร เฉลยทัศน์ หญิง ็Hathaipus Chaloeitus ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธันย์ชนก หอมจิตร หญิง Thunchanok Homjit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ สมแฮ ชาย NARONG SOMHAE ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ปริศนา นนท์เล่ห์ หญิง Prisana Nonle ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพศาล ชูชื่น ชาย PAISAN CHOOCHUEN วิทยากร ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐรดา ประทุมชาติ หญิง nudrada pratumchat ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สันติ คงศิลป์ ชาย SUJIMA WONGRATTANATR ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สโรชา ทองดี หญิง Sarocha Thongdee ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรพรรณ นามเคน หญิง orapan namkhen ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รุ่งศักดิ์ ใจมั่น ชาย roongsak jaiman ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกพันธุ์ เอกสิทธางกูร ชาย Aekpun Ekesitthangkool ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนภร หวังสุข หญิง tanaphon wangsuk ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทศพล สว่างวงษ์ ชาย tossapol sawangwong ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กชนันท์ เชื้อวังคำ หญิง khochanan chuawangkham ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งระวี ภู่พิชิต หญิง rungrawee phuphichit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรัชนี ชนะชัยสุวรรณ หญิง SURATCHANEE CHANACHAISUWAN ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐพร เจริญสุข หญิง NUTTAPORN CHAROENSUK ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เพียรเพ็ญ อ่อนเงิน หญิง Phianphen Onngoen ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย พรชัย เรืองหิรัญ ชาย PORNCHAI RUANGHIRUN ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชนากานต์ รัตนดา หญิง chanakan rattanada ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ยุพิน พิมพา หญิง yupin pimpa ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย เมทินี โตสุนทร ชาย matinee tosoontorn ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาญชัย ธิปัญญา ชาย chanahai thipunya ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สายสุนีย์ ปิลกศิริ หญิง Saysunee Piloksiri ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อุมาพร สุกกล่ำ หญิง umaporn sukklum ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุมิตรา ฉิมมา หญิง Sumitra Chimma ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ศุภกานต์ เบียดนอก หญิง Supakan Biannok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปานรดา บุญญเจริญชัย หญิง Parnrada Boonyajarounchai ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โสภา ศรีนอก หญิง Sopha Srinok ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนันตชัย เมฆปั้น ชาย Anantahchai makpun ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิทธิกร ตลับเพชร ชาย Sitthikon talabped ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งทิวา โคสินธุ์ หญิง Rungtiwa Khosin ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงพร บำรุงกิจ หญิง Daungporn Bumrungkit ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วรรณาขวัญ โภคา หญิง Wannakwan Poka ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ตติยา โคทังคะ หญิง Tatiya kotungka ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สุพจน์ นันท์เกษม ชาย suphot nankasaem ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงกมล ช่วยชาติ หญิง Duangkamol Chuaychat ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิสา ศรีพิทักษ์ หญิง Chanisa Seepitak ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนาภรณ์ แสนสุภา หญิง Rattanaporn Saensupha ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แก้วใจ แซ่โค้ว หญิง Kaewjai Secow ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง โสภา แพกำเนิด หญิง Sopa pakamnerd ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิภาภรณ์ ชัชวาลย์ หญิง nipaporn chatchawan ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กรองทิพย์ ทวีสุข หญิง krongtip taweesut ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ศิรินทิพย์ กล้าหาญ หญิง sirintip kahan ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุมาลี ดำรงจิตติ หญิง Sumalee Dumrongjitti ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สุภาพร จำปีทอง หญิง SUPAPORN CHAMPEETHONG ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นพวรรณ อรรถจินดา หญิง NOPPAWAN ATTHAJINDA