ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นาย อิทธิรัตน์ ควรชม ชาย ชุมชนวัดบำรุงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อริสา ลำไธสง หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พิพัฒน์พงศ์ ม่วงกล่ำ ชาย ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุวิมล อุปมัย หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เชาวนี นารถดนตรี หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สมพร เสวกพันธุ์ หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อนันต์ สุทธิโป ชาย ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศศินันท์ มะลินันท์ หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ปณธรรศ สุวรรณคร ชาย ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ทัศนีย์ รักษาทรัพย์ หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วัชรี ทองรูปพรรณ หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สิริรัตน์ หยะกังฉัตร หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ญาณนารี พันธ์ศรี หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิภาวี จันชนะ หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วราภรณ์ เสมอเหมือน หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สิทธิกร ตลับเพชร ชาย ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วารี เนินสลุง หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สายใจ เตมิราช หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปิยมาภรณ์ ศรีแก่นจันทร์ หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ก้องสกุล กุลาเศรษฐกุล ชาย ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทิพย์วิมล มนตรี หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุรางค์ แก้วหัสดี หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เชษฐา สายทน ชาย ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุพัตตรา กุลวงศ์ หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทองพูน วงษ์สืบ ชาย ชุมชนวัดบำรุงธรรม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณิขนันทน์ ศรีฮาด หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สาธิต รื่นเริงใจ ชาย วัดกะเหรี่ยงคอม้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย บัณฑิต ดีมาก ชาย วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง กาญจนา แก้วสถิตย์ หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ลัทธวรรณ เรืองคำ หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ฐะปะนีย์ เอี่ยมศรี หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ชลธิชา บังเลา หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บัณฑิต พวงจำปา ชาย วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นันท์นภัส ไสยรส หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุกัญญา ขวัญสมคิด หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฎฐกันย์ มณีศิริ หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุกานดา สุขเกษม หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุวภัทร เที่ยงตรง หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จำลอง วิเศษ ชาย วัดกะเหรี่ยงคอม้า นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สังวาลย์ ศรีสวัสดิ์ หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฐิติกมล เอ็นดู หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สิรดา บรรทัดเที่ยง หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชญานี นพพิบูลย์ หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จันทนา อำพร หญิง วัดท่ามะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พนิดา คุณประทุม หญิง วัดท่ามะปราง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทองคำ หาญใจไทย ชาย วัดท่ามะปราง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ราหุล รัตนวงศ์แข หญิง วัดท่ามะปราง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุภาพร บุบผาชาติ หญิง วัดท่ามะปราง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ฉวี มณีภาค ชาย วัดท่ามะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ยุพาวรรณ กันภัย หญิง วัดท่ามะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จรรยา วิถุนัด หญิง วัดท่ามะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง รัตนากร วงษ์วัน หญิง วัดท่ามะปราง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย คุณากร ไอยะรา ชาย วัดท่ามะปราง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐพร จันทรา หญิง วัดท่ามะปราง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ปราณีต จีนบุญมี หญิง วัดบึงไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พจมาลย์ บุญแท่ง หญิง วัดบึงไม้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กฤษณพร ชุ่มเพ็งพันธ์ หญิง วัดบึงไม้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สมฤดี หอมจิตร หญิง วัดบึงไม้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ญาดา รอดมาณี หญิง วัดบึงไม้ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สุจิตรา มงคลเกตุ หญิง วัดบึงไม้ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศรารัตน์ สิงห์น้อย หญิง วัดบึงไม้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เอี่ยมทิพย์ วิชัยวุฒิ หญิง วัดบึงไม้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปาริฉัตร์ บุญจง หญิง วัดบึงไม้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุรัตน์ นามใหม่ หญิง วัดบึงไม้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง รัชดา ว่องวรานนท์ หญิง วัดบึงไม้ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ดำเนิน ดวงมณี ชาย วัดบึงไม้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บุญสม ปัญญาเหลือ ชาย วัดโป่งมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว เนติมา ประสิทธิพร หญิง วัดโป่งมงคล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พรรณี แก้ววิเชียร หญิง วัดโป่งมงคล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฑามาศ บำรุงราษฎร์ หญิง วัดโป่งมงคล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สมพร ภู่ใหม หญิง วัดโป่งมงคล วิทยากร ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิรณัฐ สืบปาละ ชาย วัดโป่งมงคล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กรรณิกา สุวรรณโชติ หญิง วัดโป่งมงคล เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย คมศักดิ์ เส้นศูนย์ ชาย วัดศรัทธาเรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อัจฉริยาภรณ์ แดงตะโก หญิง วัดศรัทธาเรืองศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปาณิสรา บุศดี หญิง วัดศรัทธาเรืองศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พิชญ์ชยาภา คำโพธิ์ หญิง วัดศรัทธาเรืองศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภานุมาศ เผือกขันหมาก ชาย วัดศรัทธาเรืองศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อินพรรณรำ แถวสุวรรรณ์ ชาย วัดศรัทธาเรืองศรี ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุพัตรา นาทองหล่อ หญิง วัดศรัทธาเรืองศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กุลรภัส บุศดี หญิง วัดศรัทธาเรืองศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สายลดา เผ่าเครื่อง หญิง วัดสุนทริกาวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พิมพ์สุดา ดำเนินทรัพย์ หญิง วัดสุนทริกาวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ภานิชา คนหาญ หญิง วัดสุนทริกาวาส ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย อภิวัฒน์ ประมวลรัมย์ ชาย วัดสุนทริกาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ภิญญลักษณ์ โสภณเจริญทัศน์ หญิง วัดสุนทริกาวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิชญดา พิพัฒน์ศศินารากร หญิง วัดสุนทริกาวาส เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศิริรัตน์ ประดุจชนม์ หญิง วัดสุนทริกาวาส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทิปภัชกร คงไหว ชาย วัดสุนทริกาวาส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิมพ์พิชชา แก้วสีหมอก หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุขฤทัย เรณู หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย มาโนช บุญครอบ ชาย ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ภัทราภรณ์ ใจดี หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พหล พิมพ์ปราโมทย์ ชาย ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ภานุมาศ เที่ยงธรรม หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปองพรรค ด้วงนุ่ม ชาย ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อะเน็ก คลังเงิน ชาย ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เบญจวรรณ กิติผง หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ผ่องพรรณ สุทธิศัย หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิมพ์ลภัส เตยะ หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วาสนา โสดานิล หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อลิษา อุไรรัตน์ หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมเกียรติ สุทนต์ ชาย ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัชราภรณ์ ศรีจำปา หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว โสรยา พือขุนทด หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรธีรา เพชรชิต หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภูษณิศา สิริรัตน์ไพศาล หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ณัฐชนันท์พร เสมสายัน หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เยาวเรศ คำภีร์ หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
หม่อมหลวง สุรีรัตน์ ชยางกูร หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐธินันท์ มีวรรณะ หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ไพริน แพงวิเศษ หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อำพร ไชยอินทร์ หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รชยา ต่อสกุล หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นพมาศ เกิดภักดี หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ยุภารันต์ สหัสสรังสี หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย นโม เสนาะเสียง ชาย ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อภิญญา ชาญณรงค์ หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุรัตน์ ชาพรมมา ชาย ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วันชุลี มณีวงษ์ หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุกัญญา สายทอง หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ยุพา แพ่งศรี ชาย ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง บัวทอง ถนอมศักดิื หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สมหญิง แสงหัวช้าง หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วนิดา เพิ่มพล หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศรีนวน เมยขุนทด หญิง อนุบาลทับกวาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุวิชา แสงเพ็ง หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ลักขณากรณ์ ผมให หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนิต ศรีสังข์ ชาย อนุบาลทับกวาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รุ่งนภา ยอยรู้รอบ หญิง อนุบาลทับกวาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พิเชษฐ์ บุตรพรม ชาย อนุบาลทับกวาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เจษฎา ลำลึก ชาย อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อุไรวรรณ แสงอาทิตย์ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศิริกัญญา ครุฑสุวรรณ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อัมพร จันทร์มณี หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ณิชนันท์ เกี้ยวไธสง หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย พิชัย จำนงค์หมู่ ชาย อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พัชรี หุ่นเจริญ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ณัฐวรารัตน์ ละออจันทร์ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วิรัลพัชร์ แป้นเชื้อ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุพัตรา ศรีจันทร์ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย จเด็จ แสงคล้อย ชาย อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ณัฐชา ศิรินันท์ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นภัสวรรณ์ ไตรสินฤกษ์ดี หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สมพร อาจศรี หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว กาญจนา พลอาษา หญิง อนุบาลทับกวาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ดวงแข มณีศิริ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วรยุทธ วิลามาศ ชาย อนุบาลทับกวาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จารุณี จันทรญาติ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฑามาศ พรมลารักษ์ หญิง อนุบาลทับกวาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุมาลี ภู่ธงแก้ว หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธนะสิทธิ์ ปิยวัชรฐิติโชติ ชาย อนุบาลทับกวาง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สาธนี การะเกตุ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นิรัญญา จารุอินทร์ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว บุญญาพร แก้วกล้า หญิง อนุบาลทับกวาง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ ร.ต. ชัยณรงค์ พูนศรี ชาย อนุบาลทับกวาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อนุมัติ จันทนา ชาย อนุบาลทับกวาง นักจัดการงานทั่วไป ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศรีนวน เมยขุนทด หญิง นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นภัสสร หมายติดกลาง หญิง นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พัชรา สุทธหลวง หญิง นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย เกียรติศักดิ์ หาหอม ชาย นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชาญชัย บุญรอด ชาย นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธนัญญา นฤนาทวัฒนา หญิง นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุรีรัตน์ ฉิมจารย์ หญิง นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เบญจมาภรณ์ ถางโพธิ์ หญิง นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ยุพา เคร่งใจ หญิง นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พิสิฐ ระบำโพธิ์ ชาย นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง มยุรี จามรวรรณ์ หญิง นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นฤชยา วายุโชติ หญิง นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศริญญา ศรีทอง หญิง นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐพล เสรัมย์ ชาย นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมชาย ร่วมชาติสกุล ชาย บ้านซับบอน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุขสันต์ โคตะนู ชาย บ้านซับบอน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชราพร พลั่วบุตร หญิง บ้านซับบอน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ยศวดี ภักดีคง หญิง บ้านซับบอน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชญาดา สุวรรณ์ หญิง บ้านซับบอน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศุภลักษณ์ ศรีจินดา หญิง บ้านซับบอน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ปวีณา ศรีคร่ำ หญิง บ้านซับบอน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นัฐพร แสนสุข ชาย บ้านซับบอน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปิยะนุช สิมพิลา หญิง บ้านซับบอน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อมรินทร์ วีระประสิทธิ์ ชาย บ้านซับบอน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง มะลิวรรณ บุญนะฤธี หญิง บ้านหนองผักบุ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เขมพันธ์ พึ่งสุรินทร์ ชาย บ้านหนองผักบุ้ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จันทร์แรม โตอุ้ม หญิง บ้านหนองผักบุ้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุรภัทภร ภัทรกรธนากิจ หญิง บ้านหนองผักบุ้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย กิตติศักดิ์ สหัสสรังสี ชาย บ้านหนองผักบุ้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จุฑามาศ มาดี หญิง บ้านหนองผักบุ้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณกรณ์ โกทัน ชาย บ้านหนองผักบุ้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มัติกา มุงมา หญิง บ้านหนองผักบุ้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วาสนา ผดุงสรรพ หญิง บ้านหนองผักบุ้ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุมาลี จันทะมี หญิง บ้านหนองผักบุ้ง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เจนจิรา อินทร์อุ่นโชติ หญิง บ้านหนองผักบุ้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วาสนา สุขธนู หญิง วัดป่าไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กัญญาภรณ์ สีนินทิน หญิง วัดป่าไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริประภากรณ์ เรียบร้อย หญิง วัดป่าไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ไพทูรย์ ปัจฉิม ชาย วัดป่าไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ระเบียบ อุบลวัตร์ หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว บุญฤดี คำดี หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รานี ตันสิน หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เพ็ชรัตน์ บุญตา หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย พิทักษ์พงศ์ สร้อยสังวาลย์ ชาย วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อรรณนพ พรหมสูตร ชาย วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เพ็ญศิริ เริงสูงเนิน หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สายสุนีย์ จันทร์ดี หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุภาพร อินทร์หอม หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นงนุช คุ้มพันธ์ หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ลำใย อิ่มสิน หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ธนญา ชนะพันธุ์ หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สิริกร ภัทรกรกาญจน์ หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นิติยา ปั้นย้อย หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สงกรานต์ เกตุบุญมี หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย มานิตย์ จันทะบูรณ์ ชาย วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วัลภา สุวรรณภา หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย กฤษฎิ์ไกรวิชญ์ จันทรัตน์ ชาย วัดป่าไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นารา นิลนันท์ หญิง วัดป่าไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศรีสุดา พรหมภักดี หญิง วัดป่าไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พิรัชย์กฤษตย์ กระแสเวส ชาย วัดป่าไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จิระยุทธ์ จันภักดี ชาย วัดป่าไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณรงค์ โพธิ ชาย วัดป่าไผ่ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปวีณา ชอบธรรม หญิง วัดป่าไผ่ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อาภรณ์ ราศรี หญิง วัดป่าไผ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศรันย์วิทย์ นพโสภณ ชาย วัดป่าไผ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปอยหลวง ทิวาวงษ์ หญิง วัดป่าไผ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร ชาย วัดโป่งก้อนเส้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ไอลดา ชัยแก้ว หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สมฤดี เรียนแพง หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จีรวรรณ โสป่าสัก หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นุชรี เมธา หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่รต. ชัชชรันต์ จันลา ชาย วัดโป่งก้อนเส้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จิตรกร เรือนสอน ชาย วัดโป่งก้อนเส้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อิ๊ด หนาจัตุรัส ชาย วัดโป่งก้อนเส้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง คิดสมบูรณ์ ชื่นบาน หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง เกษรา พึ่งศรี หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ไอริณ อุ่นสาลี หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กวินตา ผู้ท่วม หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัมพรพันธุ์ ชนะชัย หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อุบลวรรณ หึกขุนทด หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จารุนันท์ เงินเหรียญ หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฬารัตน์ แสนแก้ว หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรวรรณ วีระประสิทธิ์ หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ไมตรี ศรีธีรานนท์ ชาย วัดโป่งก้อนเส้า นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เฉลิมศรี หุ่นสาระ หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิเชียร อัมเรศ ชาย บ้านช่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สมจิตร แก้วโค้ง ชาย บ้านช่อง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง พิจิตรา มารมย์ หญิง บ้านช่อง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปรารถนา ภูช่องหิน หญิง บ้านช่อง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย พีระพงศ์ ทรงทลาย ชาย บ้านช่อง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย คำพาย ฉันทะ ชาย บ้านช่อง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัชดาพร พุ่มไสว หญิง บ้านช่อง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิรินทรา รุชะฎา หญิง บ้านช่อง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว หนูพลอย ยอดนารี หญิง บ้านช่อง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ชลธิชา แจ้งสว่าง หญิง บ้านช่อง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ยุพิณ จันทะบูรณ์ หญิง วัดท่าคล้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สานิตย์ พัชรจารุกิตติ์ ชาย วัดท่าคล้อ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จำนงจิต ช่อมะกอก หญิง วัดท่าคล้อ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชนันท์กานต์ แก้วโพธิ์ หญิง วัดท่าคล้อ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เกษร คำมูล หญิง วัดท่าคล้อ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สมสุข พันธรณี ชาย วัดท่าคล้อ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง แพรวพรรณ อินทนิจ หญิง วัดท่าคล้อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อัญชลี รักษาแดน หญิง วัดท่าคล้อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อนุชิต ศิวิรัตน์ ชาย วัดท่าคล้อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ ร.ต. บารเมษฐ์ นิยากร ชาย วัดท่าคล้อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุธาลักณ์ สุวรรณศรี หญิง วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ภัสสร์ศศิร์ เจริญผล หญิง วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เสาวณี หลอดศิริ หญิง วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง มาลี สารทรัพย์ หญิง วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง กรณิช สุขทวี หญิง วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ไฉน ทุตาสิทธิ์ ชาย วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย จักรกฤษณ์ เกาะสมุทร ชาย วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชีวารัตน์ ไชยสถิตย์ หญิง วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชัยวัฒน์ เกตุหอม ชาย วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปิยะนุช ชมสวนสวรรค์ หญิง วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ปรียากรณ์ เสนทอง หญิง วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ยุภาพร ทุตาสิทธิ์ หญิง วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ยุพา อินทะนู หญิง วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เริงฤทธิ์ บุญพร ชาย วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อัญชลี พิมพ์ศร หญิง วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธันยานี แก่นจักร์ หญิง วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อุไรวรรณ อุปสิทธิ์ หญิง วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พลอยนภัส แก้วจรัสวงษา หญิง วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นรเทพ เจนสระครู ชาย วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ปทุมมา สุขวัติ หญิง วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สายพรวน เกาะสมุทร หญิง วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนกฤต ใจผ่องพุฒิ ชาย บ้านป่าวังกวาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุพรรษา ภาษี หญิง บ้านป่าวังกวาง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุพรรณษา แสงจีน หญิง บ้านป่าวังกวาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ฉัตรชัย ปิ่นปั้น ชาย บ้านป่าวังกวาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุขสม สุขเกษม หญิง บ้านป่าวังกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จุฑามาศ เนียมจิตร หญิง บ้านป่าวังกวาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริอร บรรพโต หญิง บ้านป่าวังกวาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัชชา แสนกล้า หญิง บ้านป่าวังกวาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กนกวรรณ คำงาม หญิง บ้านป่าวังกวาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัสสร จันทร์ขุนทด หญิง บ้านป่าวังกวาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนวัตน์ เพื่อมเสม ชาย บ้านป่าวังกวาง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พัทธนันท์ ทองกุลนาถ หญิง บ้านป่าวังกวาง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัตนาภรณ์ เพ็ญเพียร หญิง บ้านป่าวังกวาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สายฝน ตองเขียว หญิง บ้านป่าวังกวาง แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฐานภา แผนไพลิน หญิง บ้านป่าวังกวาง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปองภพ ศรีนาดี ชาย วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บุษรินทร์ พิมพ์ศร หญิง วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย จรัญ พิมพ์ศร ชาย วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ภานุรัตน์ ดีชื่น ชาย วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สีม่วง ศรธรรมลี หญิง วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชไมพร วังเย็น หญิง วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สิริจินดา แก้วมณี หญิง บ้านผังสามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จุฬาลักษณ์ ศรีสมาน หญิง บ้านผังสามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ปรีชา อุ่มอยู่ ชาย บ้านผังสามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ปุณยวีร์ แสงทิพย์ ชาย บ้านผังสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นิภารัตน์ เงินวิเศษ หญิง บ้านผังสามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จีรวรรณ ขำวารี หญิง บ้านผังสามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุภัสสรา แก้วสุทธา หญิง บ้านผังสามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย นพคุณ แดงบุญ ชาย บ้านผังสามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อัศนีย์ ทองอินทร์ หญิง บ้านผังสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สิงห์ หนูบุญเจ๊ก ชาย บ้านผังสามัคคี ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มรกต เชื้อพันธุ์ลาน หญิง บ้านผังสามัคคี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปาจรีย์ คำฟองเครือ หญิง บ้านผังสามัคคี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศักดิ์นันท์ โตมะนิตย์ ชาย บ้านหินซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ชมพูนุช เทวรรณะ หญิง บ้านหินซ้อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุพิชญ์ชญา กันตะนา หญิง บ้านหินซ้อน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ประภัสสร ผ่องใส หญิง บ้านหินซ้อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย โกศล จอมทอง ชาย บ้านหินซ้อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมใจ ทองสันต์ ชาย บ้านหินซ้อน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ปฏิญญา คำนวนชัย หญิง บ้านหินซ้อน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เฟื่องฟ้า แนบสันเทียะ หญิง บ้านหินซ้อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริวรรณ ภิรมราช หญิง บ้านหินซ้อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรพินธ์ แวนประเสริฐ หญิง บ้านหินซ้อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พิมล แสวงศิริผล หญิง บ้านหินซ้อน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว พิชามญชุ์ กมลเกียรติกูล หญิง บ้านหินซ้อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กิตติกานต์ วรสิริประสิทธิ์ ชาย บ้านหินซ้อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เปรมธิดาภา สารพล หญิง บ้านหินซ้อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สิมมา สินพรหม ชาย บ้านหินซ้อน ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิชาภา สุขอุทัย หญิง บ้านหินซ้อน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิรมล ธรรมวิเศษ หญิง บ้านหินซ้อน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภูษา ชาติชนะ ชาย วัดขอนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วันทนีย์ หวังศิริ หญิง วัดขอนหอม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อรกัญญา ยาดี หญิง วัดขอนหอม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย รังสรรค์ ใหม่เทวินทร์ ชาย วัดขอนหอม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อัญชุลี โชติสาร หญิง วัดขอนหอม ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พนิดา ธนูศร หญิง วัดขอนหอม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ ร.ต. อภิรัตน์ ชาวบางงาม ชาย วัดขอนหอม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นทิตา โสดานิล หญิง วัดขอนหอม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภีมวรา ภักดิโชติกุลธรา หญิง วัดขอนหอม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประสบ โชติกวิรัตน์ ชาย วัดตาลเดี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กัณฐิกา ถนอมจิตรธรรม หญิง วัดตาลเดี่ยว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุพรรณี โชติกวิรัตน์ หญิง วัดตาลเดี่ยว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย กฤษฎา บุตตาแย้ม ชาย วัดตาลเดี่ยว ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สมเพียร ยอดสุรางค์ หญิง วัดตาลเดี่ยว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กัญญา แต้มสาระ หญิง วัดตาลเดี่ยว ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วราภรณ์ รอดพิทักษ์ หญิง วัดตาลเดี่ยว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐพร หวานประเสริฐ หญิง วัดตาลเดี่ยว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เชาวลิต แต้มสาระ ชาย วัดตาลเดี่ยว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ธัญวรรณ ตินจินดา หญิง วัดตาลเดี่ยว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศศิธร พุทธเมตตา หญิง วัดตาลเดี่ยว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ประจวบจิตร แก้วกระจ่าง หญิง วัดตาลเดี่ยว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นิตยา คุ้มหมู่ม่วง หญิง วัดตาลเดี่ยว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธันยกานต์ วงษ์ตุ้ม หญิง วัดตาลเดี่ยว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สิริลักษณ์ สุวรรณโชติ หญิง วัดตาลเดี่ยว ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ดลญา เพ็งสีดา หญิง วัดเตาปูน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุริยาพร ทุยยะค่าย หญิง วัดเตาปูน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มินตรา สร้อยวัน หญิง วัดเตาปูน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กำไล อาภรณ์แก้ว ชาย วัดเตาปูน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุเมธา ติยะบุตร ชาย วัดเตาปูน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธนาวัฒน์ นกไทย ชาย วัดเตาปูน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิตรานุช สายันเกณะ หญิง วัดเตาปูน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย คเชนทร์ แจ้งประดิษฐ์ ชาย วัดเตาปูน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐพงศ์ สุภสุข ชาย วัดเตาปูน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชมพู บุญมี ชาย วัดเตาปูน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ระแวง พิกุลทอง หญิง วัดเตาปูน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วรรณรัตน์ ติยะบุตร หญิง วัดเตาปูน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บุญมี กัณหาลี หญิง วัดเตาปูน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศิริพร พันธรณี หญิง วัดเตาปูน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว เอมอร ฟองสมุทร์ หญิง วัดเตาปูน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ขวัญชนก สุวพจน์ หญิง วัดเตาปูน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุกัญญา แจ้งสว่าง หญิง วัดเตาปูน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุภัทรชัย กระสินหอม ชาย วัดเตาปูน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุริศา ทัพหงสา หญิง วัดเตาปูน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สมฤทัย ลาหล้าเลิศ หญิง วัดเตาปูน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อภิชาติ พำขุนทด ชาย วัดเตาปูน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณภัค ธรรมกิจ หญิง วัดเตาปูน เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรางคณา ทะคำ หญิง วัดเตาปูน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนพล นวลมะณีย์ ชาย วัดบ่อโศรก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วราพร สุขแพทย์ หญิง วัดบ่อโศรก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง จริยา ปานสมสวย หญิง วัดบ่อโศรก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สายพิณ ตรงพาณิชย์ ชาย วัดบ่อโศรก ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บัญชา น้อยสงวน ชาย วัดบ่อโศรก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กชพร เกียรติโคกกรวด หญิง วัดบ่อโศรก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สาวิณี วรญาณ หญิง วัดบ่อโศรก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย โอภาส ศิลปเจริญ ชาย วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุจิตรา ระสุรินทร์ หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิราพร สิงห์แก้ว หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย จรูญ สุวรรณภา ชาย วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เพ็ญศรี หอมอุบล หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุวคนธ์ โสดานิล หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สฤษฎิ์ จิตนอก ชาย วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ไชยา สีมา ชาย วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กนิษฐา จันทะบูรณ์ หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ดาราวรรณ ก้อนแก้ว หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ดารุณี ดาหล้า หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว พัชรี จันทง หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ศิริรัตน์ จนะอินทร์ หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศุทธินี แก้วรักยศ หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิตยา ศรีสรรค์จร หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ณัฐวีระนันท์ คงประเสริฐ หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ปรียาภรณ์ แสวงพันธ์ หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิศัลย์สยา สำราญศิลป์ หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธิดารัตน์ สนตะคุ หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พิสมัย เวทสรากุล หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กฤษฎา สิงห์ทอง ชาย วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิจิตร์ พิกุลทอง ชาย วัดสองคอนกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พรรณปพร สุทธิใจ หญิง วัดสองคอนกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กาญจนา บุญสะกันต์ หญิง วัดสองคอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ลัดดา เรืองเดช หญิง วัดสองคอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เกศแก้วลักษณา กฤชอดุลยวิทย์ หญิง วัดสองคอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุภาพร นอสูงเนิน หญิง วัดสองคอนกลาง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ชุติกาญจน์ ระหาร หญิง วัดสองคอนกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย โกศล บุญสะกันต์ ชาย วัดสองคอนกลาง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ภิรมย์พร ระสะครบุรี หญิง วัดสองคอนกลาง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว อรุโณทัย อินทะชาติ หญิง วัดสองคอนกลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฏฐ์พัฒน์ สนิทธรรม ชาย วัดสองคอนกลาง อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุกัญญา ดาบลาอำ หญิง วัดสองคอนกลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จันทร์พร ภู่แพร หญิง วัดสองคอนกลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พลอยพันธน์ เผื่อนฟัก หญิง วัดสองคอนกลาง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วลีรัตน์ ริดจะนา หญิง วัดสองคอนกลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พันธิตรา พัดทอง หญิง วัดถ้ำเต่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมชาย แสงดวงมาศ ชาย วัดถ้ำเต่า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จิดาภา ดัดวัด หญิง วัดถ้ำเต่า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จตุพร จตุรพรหม หญิง วัดถ้ำเต่า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กมลชนก ทูลบุญลินทร์ หญิง วัดถ้ำเต่า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เกสร พฤกษ์จันทร์ หญิง วัดถ้ำเต่า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เฉลิมชัย ธำรงค์ทอง ชาย วัดถ้ำเต่า ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง มณีรัตน์ เกษมดาย หญิง วัดถ้ำเต่า ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ขนางค์วัฒน์ เห็นถูก หญิง วัดถ้ำเต่า ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว นพรัตน์ ฐิติกาล หญิง วัดถ้ำเต่า ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ณัฐพงษ์ ดาวเรือง ชาย วัดถ้ำเต่า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ธัญพร จันทชารี หญิง วัดถ้ำเต่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุกัญญา สิงห์สกุล หญิง วัดถ้ำเต่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุนารี ลัดสูงเนิน หญิง วัดถ้ำเต่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรุฬยุพา เครือไกรวรรณ หญิง วัดถ้ำเต่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุติณัฏฐ์ ขนอนเวช หญิง วัดถ้ำเต่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วชิวัฒน์ ตรีเดช ชาย วัดถ้ำเต่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ร.ต.หญิง วริศรา ชอบธรรม หญิง วัดถ้ำเต่า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิชัย ประทุม ชาย วัดถ้ำเต่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มารยาท อ่อนศรี ชาย วัดถ้ำเต่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นงค์นุช โพธิ์สิงห์ หญิง วัดถ้ำเต่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สายใจ เรียงไร หญิง วัดถ้ำเต่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เฉลิมรัตน์ หนูปาน หญิง บ้านหนองสองห้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ชนากานต์ มารมย์ หญิง บ้านหนองสองห้อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นกน้อย ป้องคำแสน หญิง บ้านหนองสองห้อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จิตต์ติมา แสงวิโรจน์ หญิง บ้านหนองสองห้อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภาณุพงศ์ สีดามา ชาย บ้านหนองสองห้อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมศักดิ์ วงค์อินตา ชาย บ้านหนองสองห้อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชรา ปิติสม หญิง บ้านหนองสองห้อง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัทชนันธรณ์ แก้วเจิม หญิง วัดเขาลาดวนาราม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ชวนพิศ พลธรรม หญิง วัดเขาลาดวนาราม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุมาลี บุญวิเศษ หญิง วัดเขาลาดวนาราม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ขวัญเรือน มาสำราญ หญิง วัดเขาลาดวนาราม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จุฑาธิปต์ มากล้น หญิง วัดเขาลาดวนาราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐดนัย ไทยถาวร ชาย วัดเขาลาดวนาราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บุญโฮม คำภามูล ชาย วัดเขาลาดวนาราม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สนอง ศิริบุรมย์ หญิง วัดเขาลาดวนาราม อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ฉมาพร สมมาตร หญิง วัดเขาลาดวนาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชนิตา สิงขรอาสน์ หญิง วัดเขาลาดวนาราม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนพงษ์ อินทนิจ ชาย วัดโคกกรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุนันทา ทับทวี หญิง วัดโคกกรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อดิศร ฉิมไธสง ชาย วัดโคกกรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิชามญชุ์ นันทิกุล หญิง วัดโคกกรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ภัทรวรรณ พงษ์สุพรรณ์ หญิง วัดโคกกรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภิญโญ บัวภา ชาย วัดโคกกรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรรณฉวี ตะอุบล หญิง วัดโคกกรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นิตยา วงษ์สุวรรณ์ หญิง วัดโคกกรุง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง รุ่งอรุณ โกเมศร์ หญิง วัดโคกกรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สมพร เที่ยงธรรม หญิง วัดโคกกรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รัชนี กุลจีน หญิง วัดโคกกรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อารีย์ทิพย์ ศรีคำบล หญิง วัดโคกกรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อุไร ศรีสังวาลย์ หญิง วัดโคกกรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ศุภกร เทพภูมี ชาย วัดชำผักแพว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อวิชัย อิ่มลิ้มธาร ชาย วัดชำผักแพว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มุทิตา คงสมปราชญ์ หญิง วัดชำผักแพว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ภัทราวดี โพธิ์นิ่มแดง หญิง วัดชำผักแพว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สังเวียน สกุลอินทร์ ชาย วัดชำผักแพว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รัตนา โพธิ์แท่น หญิง วัดชำผักแพว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สนุน เกิดชัย ชาย วัดชำผักแพว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมชาย หิรัญพานิช ชาย วัดชำผักแพว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ดาวเรือง ศักดิ์ดี หญิง วัดชำผักแพว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วัชราพร พืชผล หญิง วัดชำผักแพว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ชนิกานต์ ทองใบ หญิง วัดชำผักแพว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วีรญา ขุนสวัสดิ์ หญิง วัดชำผักแพว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
จ่าสิบเอกหญิง สุนิสา เทพสถิตย์ หญิง วัดชำผักแพว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สิริพร ลุนศรี หญิง วัดชำผักแพว ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วาสนา บุญมานันท์ หญิง วัดชำผักแพว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุชาติ ประจิต ชาย วัดชำผักแพว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อมราภรณ์ วงศ์ภักดี หญิง วัดชำผักแพว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นฤทธิ์ วัดเข้าหลาม ชาย วัดชำผักแพว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อำนวย พุทธศรี ชาย วัดชำผักแพว ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นาตยา ชาวเหนือ หญิง วัดชำผักแพว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุณีรัตน์ ประเสริฐสังข์ หญิง วัดชำผักแพว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชุมพร บุญน้อม ชาย วัดนาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว รสริน พุ่มศรีอินที์ ชาย วัดนาบุญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศิรกาญจน์ ปานคง หญิง วัดนาบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นิภา ดวงเนตร หญิง วัดนาบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อารีรัตน์ รุ่งโรจน์ หญิง วัดนาบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อรทัย นิติพงษ์อนุพร หญิง วัดนาบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ปนิทัศน์ ปิ่นปาน ชาย วัดนาบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เรียงศิลป์ สหัสสรังสี หญิง วัดนาบุญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นพมาส นนธิ หญิง วัดนาบุญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ดวงฤทัย คำษรโพธิ์ หญิง วัดนาบุญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จรรยา สมบรม หญิง วัดนาบุญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ไสว สมบรม ชาย วัดนาบุญ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว แพรวมณี เผ่าพงษ์ หญิง วัดนาบุญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ขวัญเรือน ศรีสวัสดิ์ หญิง วัดนาบุญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จินตนา จำปางาม หญิง วัดนาบุญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรัญญา เข่งพิมล หญิง วัดนาบุญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พิชิตชัย บุปผาโท ชาย วัดบ้านดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุชานันท์ พันทวี หญิง วัดบ้านดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชนานันท์ โสภี หญิง วัดบ้านดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศรานี ศิริกิจ หญิง วัดบ้านดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทองคูณ ท้วมเลี้ยง ชาย วัดบ้านดง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ดารญา ฤกษ์สังเกตุ หญิง วัดบ้านดง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วรุตม์ สวนลำใย ชาย วัดบ้านดง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ไพศาล นวนจันทร์ ชาย วัดบ้านดง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สารภี พวงหิรัญ หญิง วัดบ้านดง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศรีสุวรรณรัตน์ อาจอินทร์ ชาย วัดบุรีการาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ไชยวัฒน์ กระจง ชาย วัดบุรีการาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ราศรี ภูมิรัตนจรินทร์ หญิง วัดบุรีการาม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว หนึ่งฤทัย บุญนาง หญิง วัดบุรีการาม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิลุบล ศิริตัน หญิง วัดบุรีการาม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ศิริศักดิ์ ชินบุตร ชาย วัดบุรีการาม อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นิพนธ์ พลเสน ชาย วัดบุรีการาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นันทรัตน์ ลอยโคกสูง หญิง วัดบุรีการาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว โสพิศ ช่างทองคำ หญิง วัดบุรีการาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เปียทิพย์ จันทะชารี หญิง วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปทุมรัตน์ ค้ำชู หญิง วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชัชวาลย์ วงศ์อนันต์ ชาย วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว จิราพร อิ่มทรัพย์ หญิง วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนากร บดเกด ชาย วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กฤษณ์ สมยา ชาย วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิศรัตน์ สมจันทร์ หญิง วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เกียรติศักดิ์ ศรีคำบล ชาย วัดห้วยคงคาวราวาส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว รุ่งทิวา อาจผักปัง หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วาสนา บุตรน้ำเพ็ชร หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชนะ คัมภิรานนท์ ชาย วัดห้วยคงคาวราวาส ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สิริกุล ศิลาแรง หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ภูวดล แก้วเงิน ชาย วัดห้วยคงคาวราวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภาวิณี กองนันตา หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐวุฒิ อ้อยขาว ชาย วัดห้วยคงคาวราวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุล หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กัลยาณี ศรีจานเหนือ หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชรพร มีอิสระ หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นิธิวัฒน์ กาญจนาสน์ ชาย วัดห้วยคงคาวราวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธีรพงษ์ มุขบัง ชาย วัดห้วยคงคาวราวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เรณุกา ผูกจันอัด หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เสาวลักษณ์ นาห้อม หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เสนาะ อ่อนดา ชาย วัดห้วยคงคาวราวาส นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วทัญญา บุญจันทึก หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธารทิพย์ สมนวนตาด หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กชกร รุ่งหัวไผ่ หญิง บ้านโคกสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว นฤมล เทียนสวัสดิ์ หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว รัตนา โพธิ์หนองโคก หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิรัตศัย ไชยสุรักษ์ ชาย บ้านโคกสะอาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อนุชาติ เพ็งกลั่น ชาย บ้านโคกสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สังเวียน ปล้องจันทา หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สาคร อินธิราช หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บุบผา นาควงษ์ หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุวิภา วงษ์แสง หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ชัญญา เศวตศักดิ์ หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุภิวัลย์ เสถียรสิริวิวัฒน์ หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ดาราพร เพ็งกลั่น หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สมดวง อวยไชย หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สิตานัน ชัยเดช หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว รัตติกาล ชาวเหนือ หญิง บ้านโคกสะอาด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นวกชมน หีบงา หญิง บ้านโคกสะอาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พงษ์พิทักษ์ ปัตตา ชาย บ้านโคกสะอาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภาพร เป็นบุญ หญิง บ้านโคกสะอาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กัญญ์ชิสา ทุมมาพันธ์ หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วิภาภรณ์ ทำนุ หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฑามาส นาแซง หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วรรวิภา โพธิ์งาม หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ปิยวรรณ ใจหาญ หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ผกามาศ บัวสุวรรณ หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อุดมรัตน์ ตลับนาค หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ลัคนา สมนวนตาด หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ธัญชนก พุทธิวรกุล หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศิริพร ชาลีน้อย หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อนัญญา สายรัตน์ หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศิรินันท์ คำฤาชัย หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อิสรพงศ์ ธงชัย ชาย วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรรณธร ตู้วงษา หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วงษ์วิวัฒน์ ตะถะวิบูลย์ ชาย วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชราภรณ์ ค้าผล หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทศพล วงษ์เกษม ชาย วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุเทพ ถนอมวงษ์ ชาย วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชัตร์ มะลิไทย ชาย วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัสสร พรมโชติ หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมศักดิ์ คัมภีพันธ์ ชาย วัดโคกกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วชิราภรณ์ บุญมี หญิง วัดโคกกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สายใจ คงสมบูรณ์ หญิง วัดโคกกลาง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทิวัตถ์ สุทธิบุตร ชาย วัดโคกกลาง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัตติยาภรณ์ เนยสูงเนิน หญิง วัดโคกกลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กิตติธัช มะลิวงษ์ ชาย วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุดารัตน์ ศักดิ์ดี หญิง วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิราพร แสงเงิน หญิง วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วันดี พลอยเพชร หญิง วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กิตติยา เพ็ชรักษ์ หญิง วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุชาดา วันสี หญิง วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรลักษณ์ อ่อนตา หญิง วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สิริขวัญ กุลบุญ หญิง วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นพวรรณ ชุบไธสง หญิง วัดโพนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุภารัตน์​ อยู่​เอี่ยม​ หญิง วัดโพนทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชลธิศา โชติกาญจนกิจ หญิง วัดโพนทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ญัฐพล บัวขำ ชาย วัดโพนทอง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปาริฉัตร สังข์ทอง หญิง วัดโพนทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศักดิ์ชัย ไตรแก้ว ชาย วัดโพนทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อติวัชญ์ เสมอใจ ชาย วัดโพนทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ไพรัช โตบารมีกุล ชาย วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว นารี เทพกลาง หญิง วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง น้อยนภา ช่วยสงค์ หญิง วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ลมัย บุญเถื่อน หญิง วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อรชา ประสาทชัย หญิง วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุภัสสรา เตอุตะลวง หญิง วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุภาพ ม่วงแก้ว หญิง วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ชุวลี ตั้งสุวรรณ์ หญิง วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ฉัตรชัย กุลชูศักดิ์ ชาย วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เกศินี มีอิสระ หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศิริภรณ์ กิจทวีสินพูน หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กานดา นิ่มชุ่ม หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุพิชฌา บัวหอม หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กรรณิการ์ ภูโกสัย หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ณัฐนันท์ สุขประเสริฐ หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชิดชนก กลางประพันธ์ หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศันสนีย์ สมสวย หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชนานันท์ ศรีบุญชู หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปาริสสรา วัฒนศิลป์ หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ยาใจ สำราญ หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุนันทา ศิริมงคล หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ขนิษฐา คำภูษา หญิง สันมะค่าบกน้อยสามัคคี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรุโณทัย ชัยมงคล หญิง สันมะค่าบกน้อยสามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญงาน ชำนาญงาน
นาง วิชชุตา พรดุสิต หญิง สันมะค่าบกน้อยสามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว รัตนา ทิ้งแสน หญิง สันมะค่าบกน้อยสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐธิดา รักษาพล หญิง สันมะค่าบกน้อยสามัคคี เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กรรณิกา สร้อยจิตร หญิง สันมะค่าบกน้อยสามัคคี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุพรรณิการ์ ขุนศรี หญิง สันมะค่าบกน้อยสามัคคี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศศิธร ลอยเลื่อน หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จิรัฐยา โพธิ์เงิน หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อรุณรัตน์ แพรสุรินทร์ หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อาภา ทองป้อง หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ลัดดา บุญประกอบ หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ลัดดาวัลย์ รัตนบุตรชัย หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ภิญโญ พานิชย์ หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ศรีวัฒนา ปานเรือง หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นงลักษณ์ เสียงสวัสดิ์ หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง น้ำทิพย์ พงษ์ภมร หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ดวงนภา แจ้งมรคา หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เยาวรัตน์ สาละผล หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว รัตนา โครงกระโทก หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ทัดดาว อันประนิตย์ หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง รัชนี แย้มชมสวน หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ดวงพร กชทองรัศมี หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จารุวรรณ ศรีคำ หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ศิขริณ ศิลป์วัฒนนุกูล หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว เรณู ขุนจ่าเมือง หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุกัลยา ขำเถื่อน หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อาทิตยา มุขสมบัติ หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กรุณา นิลกระ หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วรัชญา แย้มสอาด หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภาพร เสาวงษ์ หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อุดม น้อยเง้า ชาย ชุมชนวัดไทยงาม อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จีรพรรณ ดอนคุณศรี หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เปรมสุดา โฉมรัก หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วัชรา นามจันทร์ หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วรินทร จูปรางค์ ชาย วัดหนองจอกใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วิไลวรรณ จอดนอก หญิง วัดหนองจอกใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อภิชาติ พลอยขุนทด ชาย วัดหนองจอกใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นฐวรรณ การนา หญิง วัดหนองจอกใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กิตติศักดิ์ หัสสลีมูล ชาย วัดหนองจอกใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กาญจนา ปริปุรณะ หญิง วัดหนองจอกใหญ่ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ปัทมาภรณ์ เจริญยิ่ง หญิง วัดหนองจอกใหญ่ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ชัยรัตน์ บุญหล้า ชาย วัดหนองจอกใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิมลดา บุญธรรม หญิง วัดหนองจอกใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สิริวรรณา ยอดแก้ว หญิง วัดหนองจอกใหญ่ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปิยะณัฐ ศรีทา หญิง วัดหนองจอกใหญ่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อาริษา กรวยปิ่นทอง หญิง วัดหนองจอกใหญ่ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทิวากร ฤทธิชัย ชาย วัดหนองจอกใหญ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เนตรชนก อภัยศรี หญิง วัดหนองผักชี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นันตพร ทรัพย์สมบูรณ์ หญิง วัดหนองผักชี ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ธัญญารัตน์ สมุติรัมย์ หญิง วัดหนองผักชี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศุภวรรณ วงสีทา หญิง วัดหนองผักชี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมชาย รักญาติ ชาย วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อัษฎาวุธ พันศรี ชาย วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อรุณศรี รักญาติ หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ประภาส หารคุโน ชาย วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง กองคำ หารคุโน หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ณรงค์ศักดิ์ อินมี ชาย วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว มณี รัตนผล หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อรอนงค์ จูมคอม หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย วัชรินทร์ ธีระพุฒิพงษ์ ชาย วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รวีวรรณ พันธ์ช่อทอง หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย เสฏฐีรัตน์ อยู่บุรี ชาย วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิรุชา หลักคำ หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐธินี หารคุโน หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศักดิ์ชัย ดวงสุวรรณ์ ชาย วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิกานดา อยู่บุรี หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พีระพร แก้วดี หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชญาน์นันท์ พันธุรัตน์ หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สายพิณ พิมจินดา หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วิภารัตน์ ดวงสุวรรณ์ หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ณัฐณิชา พูลสุข หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัครัศมีตร บุตรโบส หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วินัย พันผูก ชาย วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย มนพ สภาพสวัสดิ์ ชาย วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ภทรพร ทาเพชร หญิง วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นิรัน สังขมาน ชาย วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประธาน กชทองรัศมี ชาย วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว วงจันทร์ คำพาผง หญิง วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ทัศนัย อมาตย์มนตรี ชาย วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปฐมพงษ์ เอี่ยมพล ชาย วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุกานดา กวางทอง หญิง วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง มงคล มาสดับ หญิง วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สมใจ บุญจันทร์ หญิง วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พรรณอร สุขสกุล หญิง วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สมจิตร ศรีวงษา หญิง วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง พิมพ์กมล ทิพย์มนตรี หญิง บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุวิมล คูณกลาง หญิง บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ขวัญใจ ตระการเจริญสุข หญิง บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศรัญญา จันใด หญิง บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พิไลพร ลู่พานิช หญิง บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง วันเพ็ญ เฉลิมมิตร หญิง บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สัมพันธ์ ศรีสุข ชาย บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง กฤษณา สิทธิพงษ์ หญิง บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชาลิณีย์ ศรีเฮือง หญิง บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อนันต์ สนธิกรณ์ ชาย บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ไตรเทพ ประสานชาติ ชาย บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิชัย พรหมบุตร ชาย วัดบ้านลาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปวีณา พรมจารี หญิง วัดบ้านลาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุนิสา ศิริมะณี หญิง วัดบ้านลาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง บุญรอด สุขประเสริฐ หญิง วัดบ้านลาด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รัตนาภรณ์ อินทสนธิ์ หญิง วัดบ้านลาด ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กนกวรรณ อรชัย หญิง วัดบ้านลาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จิรันญา ทรัพย์น้อย หญิง วัดบ้านลาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สิบเอก วิชาญ สิงคาม ชาย วัดบ้านลาด เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อัจฉรา ลุนภูงา หญิง วัดหนองตะเฆ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เสาวลักษณ์ บุญเมือง หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ฌัลลิการ์ พนะสัน หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นำชาติ ชนะชัย ชาย วัดหนองตะเฆ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นิภาพร ต่ายทอง หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง เยาวลักษณ์ วิริยะพงษ์ หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว กมลวรรณ บุญวัง หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ยุพิน เสือสุริย์ หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วัชราภรณ์ เวชชศาสตร์ หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วรัญญา ทิวาวงษ์ หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ทรงวุฒิ ศรีปรีชา ชาย วัดหนองตะเฆ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อภิสรา สุมัจฉา หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พร้อมพงษ์ พรมไคร้ ชาย วัดหนองตะเฆ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วัลภา บุญมียงค์ หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัชนันท์ ขันโท หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว หัทยา ธนะนาวานุกุล หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วุฒิพงษ์ เจนสระคู ชาย วัดหนองตะเฆ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สาธิต อุตตะ ชาย วัดหนองตะเฆ่ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย มนตรี สุวรรณเนตร ชาย วัดหนองปลาหมอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วงค์จันทร์ ถิ่นอำนาจ หญิง วัดหนองปลาหมอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐธิดา พรมบุตร หญิง วัดหนองปลาหมอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริวิมล ช่างเครื่อง หญิง วัดหนองปลาหมอ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง จันทร์ธิรา คูณหอม หญิง วัดหนองปลาหมอ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุภาวดี บุญรอด หญิง วัดหนองปลาหมอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กวินนา กุกสันเทียะ หญิง วัดหนองปลาหมอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ณัฐพร พื้นสอาด หญิง วัดหนองปลาหมอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สหัส วัฒนะ ชาย วัดหนองปลาหมอ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วีรเชษฐ นันกระโทก ชาย วัดหนองปลาหมอ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อรพิณ สาบุดดา หญิง วัดหนองปลาหมอ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัชชา คำแพง หญิง วัดหนองปลาหมอ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อุทัย สังข์วงษ์ ชาย อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว มะลิวัลย์ แจ่มใส หญิง อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปริศนา หนูวงศ์ หญิง อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อนุชา ภักผสม หญิง อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย จุมพฏ แก้วศรี ชาย อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณัฐพล เอี่ยมเสือ ชาย อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สิรภัค ต้นแก้ว หญิง อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เปรมกมล สังขมาน หญิง อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กนกวรรณ หุ่นวัน หญิง อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นงลักษณ์ ทองมี หญิง อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นัทธมน แพงท้าว หญิง อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บุญรวม สังข์น้อย ชาย วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เอณิกาณ์ การกล้า หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กนกวรรณ ลุนวงศ์ หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณรงค์ บุตรสิงห์ ชาย วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อัมพร เกียรติ์ทวีมั่นคง หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อารีย์รัตน์ จันทะนะ หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรรณพร ตรีชัยศรี หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฬารัฐ ปะกะตัง หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วาสนา ใจชื่น หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นันท์นภัส สุวรรณ์ศิลป์ หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย สมชาย บัวทอง ชาย วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จิรฐา เอี่ยมกมล หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ศิริพร เขยิน หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อวยพร เกิดบุญ หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วารินทร์ บุญจันทร์ หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปัทมา ทองนิล หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัตนาภรณ์ ตั้งจิตประสงค์ หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปวีณา พิเชฐสินธ์ุ หญิง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว นฤมล โพธิ หญิง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธาราทิพย์ กุลพ่วง หญิง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ครู ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ
นาง นุศรา ชูวงษ์ หญิง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ธรรญชนก กุลยอด หญิง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิวาพร บางรางโรจน์ หญิง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ครู ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ
นางสาว ศิริพร กาสี หญิง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ครู ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ
นางสาว ณัฐณิชา อันดารา หญิง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศราวุฒิ ครุฑขำ ชาย บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อรทัย สาทา หญิง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง มณัสติกาญ คิดควร หญิง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วรวิชญ์ คำพุ่ม ชาย วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เบญจมาพร วิวรรณธนานุตร์ หญิง วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เจนจิรา อ่วมทอน หญิง วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย รังสรรค์ ดนตรีพงษ์ ชาย วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย พงษ์ศักดิ์ รอดพงษ์ ชาย วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สมบัติ พยัคฆ์พรม หญิง วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สรัญญา อินทร์สูงเนิน หญิง วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชูเกียรติ สมัครกาล ชาย วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
ว่าที่ ร.ต.หญิง หทัยรัตน์ มณีศิริ หญิง วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง เกศินีย์ จุลพันธ์ หญิง วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง เสาวลักษ์ เอี่ยมสอาด หญิง วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เชาวลิต นาคจั่น ชาย วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง นงนุช คงสมบูรณ์ หญิง วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ดลอิศรา มหาวงษ์ หญิง วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สอาด คงสมบูรณ์ ชาย วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กานดาภร วงศ์กระโซ่ หญิง วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภิญโญ บุญทน ชาย วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรนิษฐา จำปา หญิง วัดหนองปลิง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง รัดฎา ชิณโคตร หญิง วัดหนองปลิง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว นุชนารถ ศรีเงินงาม หญิง วัดหนองปลิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ละอองดาว ยิ่งวงค์ หญิง วัดหนองปลิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุกัญญา แมลงภู่ หญิง วัดหนองปลิง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เพชรไพริณ ตรีโสภณากร หญิง วัดหนองปลิง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อภิสรา วงศ์สถิตจิรกาล หญิง วัดหนองปลิง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปฐมา บัวสด หญิง วัดหนองปลิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ทิพวรรณ สำเภาแก้ว หญิง วัดหนองปลิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รุ่งทิพย์ เทือกคำ หญิง วัดหนองปลิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ท็อฟฤดี มูลคำสี หญิง วัดหนองปลิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปาริชาติ ดวงศรี หญิง วัดหนองปลิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปิยนุช ขันตี หญิง วัดหนองปลิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บุญเลิศ อินทร์สุวรรณ์ ชาย วัดหนองปลิง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สัตยา พันธุ์ดี ชาย วัดหนองปลิง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิริวรรณ จันทร์นาน หญิง วัดหนองปลิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พิทยา ศรีดาพันธ์ ชาย วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปิยะนาฎ อินตะ หญิง วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุธิดา ดิบแดง หญิง วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภคิน ยมนัตถ์ ชาย วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ภิญญาพัชญ์ พงษ์ประจักษ์ หญิง วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ลาวรรณ โมสิงห์ หญิง วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พิภพ โพธิ์ทอง ชาย วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุดใจ ภู่สว่าง หญิง วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณรงค์ศักดิ์ กางรัมย์ ชาย วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ชุติมา หมันสิงห์ หญิง วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จิตราวดี พิมพิสาร หญิง วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ยุพา ศรีมูลเขียว หญิง วัดหนองอ่างทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุพัตรา สุขยืน หญิง วัดหนองอ่างทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุรัตน์ คำมี หญิง วัดหนองอ่างทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วัชรวัฒน์ ศิลาชัย ชาย วัดหนองอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว มณีรัตน์ คงหาญ หญิง วัดหนองอ่างทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วารตี งามประเสริฐ หญิง วัดหนองอ่างทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร ชาย บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สายพิณ กลิ่นเกษร หญิง บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อนงค์นุช วิลาบุตร หญิง บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อุไรวรรณ เจริญครบุรี หญิง บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วรายุ รอตประเสริฐ ชาย บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เอกลักษณ์ รุ่งโนิรันดร์ ชาย บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ขวัญฤดี จิมานัง หญิง บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิชญาภัค อินทร์เต หญิง บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กันตนา จิตรบรรจง หญิง วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว คนึงนิตย์ สินธุนาวา หญิง วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พนาวรรณ ภักดี หญิง วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย อชิรวุฒิ ศรชัย ชาย วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุพัตรา พิมพ์โกทา หญิง วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ช่อ สิตตะวิบุล ชาย วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปุณยนุช อินถา หญิง วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นรินทร บุญแก้ว ชาย วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
สิบเอก บุญรัตน์ มงคล ชาย วัดคลองห้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เกียรติศักดิ์ กรุณา ชาย วัดคลองห้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สุวิมล แนบสนิท หญิง วัดคลองห้า ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นพรัตน์ บุญบรรเทิง หญิง วัดคลองห้า ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ลดาวัลย์ อมรศักดิ์ หญิง วัดคลองห้า ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เกษศิรินทร์ หมื่นเขียว หญิง วัดคลองห้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว หทัยกาญ กาญจะนะศิริ หญิง วัดคลองห้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธันยธร เครือรัฐติกาล หญิง วัดคลองห้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย มานพ ศรีเงินงาม ชาย วัดคลองห้า ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เวียงชัย ลุนภูงา ชาย วัดราษฎร์บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สายวินิตย์ ไทยถาวร หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เบ็ญจวรรณ สิงห์กุล หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นุกูล เกตุแก้ว หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ประนอม แสนวัง หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นันท์นภัส วงศ์สุรินทร์ หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จีรนันท์ จูปรางค์ หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สาวิตรี แก้วเหล็ก หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ธีรชัย รัตนสุริยพันธ์ ชาย วัดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ประภาพร พวงใบดี หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง อุไรวรรณ พิชพืชพันธ์ หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย จักพันธ์ บัวมี ชาย วัดราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วรรณวิศา ดิษฐกรณ์ หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปาริชาติ อมรศักดิ์ หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รุจิรา บุตรแสงดี หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พงศธร มีเเสง ชาย วัดราษฎร์บำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สายฝน คล้ายจินดา หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย น้อย แซ่อึ้ง ชาย วัดราษฎร์บำรุง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภา คำมี หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย อำนาจ สุคตะ ชาย วัดลำบัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว มัณฑนา รางแดง หญิง วัดลำบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สานันท์ รื่นไว ชาย วัดลำบัว ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว กฤษณา บำรุงราษฎร์ หญิง วัดลำบัว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ยุพิน ศรีสุพรรณ หญิง วัดลำบัว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ปิยวรรณ ชาสะอาด หญิง วัดลำบัว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ธัญญารัตน์ สาแก้ว หญิง วัดลำบัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นฤมล กากแก้ว หญิง วัดลำบัว ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ประภาดา ภักดีสา หญิง วัดลำบัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พรทิพย์ หิรัญคำ หญิง วัดลำบัว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ฐากูร สีมาศ ชาย วัดลำบัว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศราวุธ คำหญิง ชาย วัดลำบัว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นิวัฒน์ วงศ์สวาสดิ์ ชาย วัดหนองโรง ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ลัดดา รื่นไว หญิง วัดหนองโรง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บุบผา ทองเปลว หญิง วัดหนองโรง ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธเนศพล แทนสูงเนิน ชาย วัดหนองโรง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จิราภรณ์ กิ่งเกษ หญิง วัดหนองโรง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชุติมา เขียวคำ หญิง วัดหนองโรง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทัศนีย์ ลานสวัสดิ์ หญิง วัดหนองโรง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุนันท์ กิ่งเกษ ชาย วัดหนองโรง พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สติกาล พลธรรม หญิง วัดหนองโรง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว บุษยา มูลดา หญิง วัดหนองโรง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ภุมรัตน์ ภูมิเลิศ หญิง วัดหนองโรง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เพ็ญศรี เทียนทอง หญิง วัดบ้านจาน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อุบลศรี เชิดเหรัญ หญิง วัดบ้านจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ชุติมา แก้วเปลี่ยนศรี หญิง วัดบ้านจาน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว รสริน สนธิกรณ์ หญิง วัดบ้านจาน ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ดวงใจ บังเกิด หญิง วัดบ้านจาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ลดาวัลย์ หนูฉิม หญิง วัดบ้านจาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กิจติยา ทุโต หญิง วัดบ้านจาน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุทัศน์ จันขุนทศ ชาย วัดบ้านจาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สุเมธ กล้วยน้อย ชาย วัดบ้านจาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สมคิด จันขุนทศ หญิง วัดหนองครก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง จิรัชญา รุ่งเรือง หญิง วัดหนองครก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมชาย บารมี ชาย วัดหนองครก ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว ศศิธร ทองลี หญิง วัดหนองครก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง บุญรวม งามคณะ หญิง วัดหนองครก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อัปสร ควรชม หญิง วัดหนองครก ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว รัตกานต์ บวรวัชร หญิง วัดหนองครก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธัญญพัทธ์ หีบจันทร์ตรี หญิง วัดหนองครก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชุติมา คำปะละ หญิง วัดหนองครก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธิดารัตน์ นาคเจริญ หญิง วัดหนองครก ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รจนา รุจิพิชชาพร หญิง วัดหนองครก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธัญญริญญ์ จิรกุลธนศิริโชติ หญิง วัดห้วยขมิ้น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สุปราณี เนตรภักดี หญิง วัดห้วยขมิ้น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศุภวัฒน์ นาราจิรารักษ์ ชาย วัดห้วยขมิ้น ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อภิรดี จันทร์ลอย หญิง วัดห้วยขมิ้น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มิ่งขวัญ มงคล หญิง วัดห้วยขมิ้น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภาเพ็ญ สุนทรประทุม หญิง วัดห้วยขมิ้น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ดัสสนี สังข์วงษ์ หญิง วัดห้วยทองหลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ภัสนิดา กุลแก้ว หญิง วัดห้วยทองหลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นุสรา คงขำ หญิง วัดห้วยทองหลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัทรนันฐ์ วันคง หญิง วัดห้วยทองหลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง รัชนีภรณ์ สอนอุไร หญิง วัดห้วยทองหลาง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มนธิชา ชาญเดช หญิง วัดห้วยทองหลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย โนรี แซ่โง้ว ชาย วัดห้วยทองหลาง อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรรณวดี ปามุทา หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สุกัญญา แน่นอุดร หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย มงคล เปลี่ยนกลาง ชาย หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เตือนใจ ผาสุข หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เกียรติภูมิ ภูมินา ชาย หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภาพร คงสมบูรณ์ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กรรณิการ์ สุขรี หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ราตรี ภู่ภักดี หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง นิธิกานต์ พิราชัย หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สมจิตร จินาวรณ์ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง ชูศรี วุฒิเสน หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อรวรรณ นุชนา หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สมคิด สุวรรณเนตร หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พรรณา แรกขึ้น หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว เพ็ญประภา แก้วเปลี่ยนศรี หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย วิชัย เกียรติ์ทวีมั่นคง ชาย หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อังสนา หนูทรัพย์ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง อัญชลี พระนอนเขตต์ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ประไพ ศรีเกษม หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว เหมือนฝัน ขาวทรงธรรม หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พัชชญา ช่างไม้ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง อุมาพร รุ่งเรือง หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว มนัสสิยา แจ้งใจบุญ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุธาศิณี หมั่นการนา หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สิริพร พุกพิกุล หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กรรณิการ์ สายสนอง หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ศุภฤกษ์ จันทร์นุ่ม ชาย หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภานุพงศ์ ศรีพรม ชาย หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธนวิชญ์ จิตรเที่ยง ชาย หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ทศพร เวียงสมุทร ชาย หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศุภรดา ปานหงษ์ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชมภูนุช แสงหัวช้าง หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อารีรัตน์ สุวรรณ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นิคม แย้มประดิษฐ ชาย หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ภัทรพล สิทธิกูล ชาย หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว แพรวพรรณ เสลา หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปิยธิดา ปิยะกัลปกรณ์ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พจวรรณ เทียมผล หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เบญจมาภรณ์ ดิษฐอ่วม หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กัญญารัตน์ ดีดา หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัตนาภรณ์ กันชาติ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัทริยา โพธิเวชกุล หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พงษ์พันธ์ุ ภิญโญยิ่ง ชาย หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว รัตน์ปราณี ชุมแสง หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เหมือนฉัตร ชนทะเล หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วันเพ็ญ นิลทสุกข์ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จำปี สุ่มแก่น หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว บุญยาพร เมฆขลา หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศิริลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชมพูนุช ยุติธรรม หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภคินี ลดาถาวร หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สมพร อ้นประเสริฐ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จินตนา สุ่มแก่น หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ขวัญพนัส ชมภูเลิศ หญิง วัดบ้านไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ประภาศรี รักษาพล หญิง วัดบ้านไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กาญจนา ทาทำนุก หญิง วัดบ้านไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สนธยา ทานะมัย ชาย วัดบ้านไผ่ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เหมือนฉัตร ชนะทะเล หญิง วัดบ้านไผ่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เรืองรดา ศรีไพร หญิง วัดบ้านไผ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง บังอร ปัญจมาศ หญิง วัดบ้านไผ่ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ทิพวัลย์ แก้วเกลี้ยง หญิง วัดบ้านไผ่ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ขวัญเรือน มาลินันท์ หญิง วัดบ้านไผ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย เกียรติณรงค์ วันคำ ชาย วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชำนาญ นามลายทอง ชาย วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กัญญาภัค เทศไธสง หญิง วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชญานิน สิริตะนัน หญิง วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กรณ์ภัสสร วงสาโท หญิง วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พูนทรัพย์ น้อยแก้ว หญิง วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฬาลักษณ์ แก้วอินทร์ชัย หญิง วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุภาภรณ์ น้อยยาโน หญิง วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปฐมาวดี พันธุ์น้อย หญิง วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สาริณี มิสุนา หญิง วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ประกฤติ คชรินทร์ ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปฏิวัติ จันทร์ทิพย์ ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ลิขิต ดวงสนาม ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สุดารัตน์ เปลื้องทุกข์ หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มนทิรา สิทธิศรี หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง มลิษา ใจมั่น หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธีรศักดิ์ แซมภูเขียว ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นุช วิหกหงษ์ หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พิไลวรรณ โพธิ์เขียว หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง วรรณภา นารีผล หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว มณีรัตน์ ม่วงประเสริฐ หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมจิตร นารีผล ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พิกุล ทองกำเหนิด หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง พจนีย์ จันทร์ช่วย หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ประมวล ศักดิ์ศิริ หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุวรรณี ทรัพย์ประเสริฐ หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ชัชวาล ศรีทองเพชร ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว ปาริตา บำรุงวงศ์ หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พรชัย ห่วงรักษ์ ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นภชนก รื่นภาคแดน หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กนกอร อึ้งซำ หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว กรรณิการ์ เขียวแก้ว หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุทธิพงษ์ ปิติทรง ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว สิริวรรณ แสนสุข หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ชยันต์ กันสีเวียง ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สุนิสา แดงอร่าม หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กิตติภพ เนตรแสงศรี ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จามจุรี วาระกุล หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ชวัลย์ฤดี โสดานิล หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย นิกร พันธ์น้อย ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง กชนิภา มิ่งมาลี หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พิระวัฒน์ สิทธิจัน ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กัญญ์ชิตา แสงเกิด หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ภัชรียา หาญนอก หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย กฤษณ์ ธนาภาวงศ์ ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย บุญธรรม ทองอินทร์ ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว วิภาวรรณ สูงเยี่ยม หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว หนึ่งฤทัย ขำกระจ่าง หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย พิทักษ์สัน บัวภา ชาย บ้านราษฎร์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
สิบเอก จักรกฤษ บรรจงศิลป์ ชาย บ้านราษฎร์เจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ธัญญารัตน์ ดวงสุวรรณ์ หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมชาย ไพบูลย์วัฒนผล ชาย บ้านราษฎร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วริศรา รัชวัฒน์ หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สมโภชน์ ไพบูลย์วัฒนผล หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง บัญญัติ พรหมเกษร หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง วัฒนา ลัคนาทิน หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว จุฑามาศ แสงแก้ว หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว งามศิริ ชอบตั้งจิตร หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง พิมพา เพ็ชรพราว หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วุฒิภัทร ปัญจันทร์สิงห์ ชาย บ้านราษฎร์เจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง ศุภรัตน์ อินทรา หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรัตน์ จันทะบูลย์ ชาย บ้านราษฎร์เจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศศิวิมล ม่วงกล่ำ หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ปรีชา สุพรรณา ชาย บ้านราษฎร์เจริญ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กาญจนา เทียนศิริ หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นภัสนันท์ เรืองสุคนธ์ หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว จุฑามาศ บรรเทิงใจ หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุปัญญา ศิริกุลชัยวัฒนา ชาย วัดเขาแก้วมุขดาราม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อุไรพร อินทราชา หญิง วัดเขาแก้วมุขดาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นงนุช ชัยศรี หญิง วัดเขาแก้วมุขดาราม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย ประสิทธิชัย สนธิกุล ชาย วัดเขาแก้วมุขดาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรทิพย์ ล่วงลือ หญิง วัดเขาแก้วมุขดาราม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศศิวิมล เอี่ยมเพ็ชร์ หญิง วัดเขาแก้วมุขดาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ณรงศักดิ์ คำแพง ชาย วัดเขาแก้วมุขดาราม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กฤษณา ชูสุข หญิง วัดเขาแก้วมุขดาราม ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว กาญจนา สุรินยา หญิง วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นาง สุกัญญา วงศ์ศิริ หญิง วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง สุมาลี รัชวัตร์ หญิง วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย เสฏฐวุฒิ นิลกระ ชาย วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมชาย ผลโภชน์ ชาย วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว อมรรัตน์ เลขนอก หญิง วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นงค์นุช ขันดวง หญิง วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมยศ เกตุภู่งาม ชาย วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สำเภา พาราพิชัย ชาย วัดเจริญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย สมบัติ บุญมี ชาย วัดเจริญธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว วันวิสาข์ พวงมณี หญิง วัดเจริญธรรม ครู ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
นาง สุคลทิพย์ ยิ่งยวด หญิง วัดเจริญธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว พัชญา อั๋นกลิ่น หญิง วัดเจริญธรรม ครู ชำนาญการ ชำนาญการ
นาย มาโนช มิ่งนอก ชาย วัดเจริญธรรม ครู ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
นางสาว มลุลึ สุตาชา หญิง วัดเจริญธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สุรัตน์ เข็มกลัด ชาย วัดเจริญธรรม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ปวีณา แก้วเกลี้ยง หญิง วัดเจริญธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว เกศรา ลุ่มร้อย หญิง วัดเจริญธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรพรรณ ทองอินทร์ หญิง วัดเจริญธรรม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง สมบัติ เล็กประเสริฐ หญิง วัดเจริญธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว อรกัญญา รัชวัฒน์ หญิง วัดเจริญธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย โพ ใจปันวงค์ ชาย วัดศรีสัจจาวาส นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สาวินีย์ ชุมจันทร์ หญิง วัดศรีสัจจาวาส ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง จันทร์กา เข็มพงษ์ หญิง วัดศรีสัจจาวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย ธงไชย โพธิประเสริฐ ชาย วัดศรีสัจจาวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาย เสนีย์ ศรีภานุมาต ชาย วัดศรีสัจจาวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นาง ดัชณี ปานหงษ์ หญิง วัดศรีสัจจาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว บุษบง ตั้งเจริญไพบูลย์ หญิง วัดศรีสัจจาวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาง นงลักษณ์ เที่ยงพุก หญิง วัดศรีสัจจาวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว มุทิตา พรมนต์ หญิง วัดศรีสัจจาวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ศิรินภา แก้วบุญเมือง หญิง วัดศรีสัจจาวาส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นิยม ปัดตา หญิง วัดศรีสัจจาวาส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว พรเพชร ผลโภชน์ หญิง วัดศรีสัจจาวาส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย สมัย กวางโตน ชาย วัดสมานมิตรมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ชำนาญการ
นางสาว นฤมล สว่างแก้วตั้งสกุล หญิง วัดสมานมิตรมงคล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ประไพ คงสมทอง หญิง วัดสมานมิตรมงคล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ลำเพย เพ็ชรบังเกิด ชาย วัดสมานมิตรมงคล ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว สนทยา น้าเจริญ หญิง วัดสมานมิตรมงคล ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว นวรัตน์ ผดุงญาณ หญิง วัดสมานมิตรมงคล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นางสาว ณัฐพร สุขมณี หญิง วัดสมานมิตรมงคล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย ธวัช บัวสุวรรณ ชาย ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการพิเศษ
นางสาว สโรชา พูลธนะ หญิง ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
นาย วิรุตณ์ อุตราศรี ชาย ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ