ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นาย อิทธิรัตน์ ควรชม ชาย ชุมชนวัดบำรุงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อริสา ลำไธสง หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิพัฒน์พงศ์ ม่วงกล่ำ ชาย ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุวิมล อุปมัย หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เชาวนี นารถดนตรี หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สมพร เสวกพันธุ์ หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อนันต์ สุทธิโป ชาย ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศศินันท์ มะลินันท์ หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปณธรรศ สุวรรณคร ชาย ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ทัศนีย์ รักษาทรัพย์ หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วัชรี ทองรูปพรรณ หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริรัตน์ หยะกังฉัตร หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ญาณนารี พันธ์ศรี หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิภาวี จันชนะ หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วราภรณ์ เสมอเหมือน หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิทธิกร ตลับเพชร ชาย ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วารี เนินสลุง หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายใจ เตมิราช หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยมาภรณ์ ศรีแก่นจันทร์ หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ก้องสกุล กุลาเศรษฐกุล ชาย ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพย์วิมล มนตรี หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรางค์ แก้วหัสดี หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เชษฐา สายทน ชาย ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตตรา กุลวงศ์ หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทองพูน วงษ์สืบ ชาย ชุมชนวัดบำรุงธรรม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ณิขนันทน์ ศรีฮาด หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สาธิต รื่นเริงใจ ชาย วัดกะเหรี่ยงคอม้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาย บัณฑิต ดีมาก ชาย วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา แก้วสถิตย์ หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ลัทธวรรณ เรืองคำ หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฐะปะนีย์ เอี่ยมศรี หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชลธิชา บังเลา หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บัณฑิต พวงจำปา ชาย วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นันท์นภัส ไสยรส หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา ขวัญสมคิด หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฎฐกันย์ มณีศิริ หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกานดา สุขเกษม หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุวภัทร เที่ยงตรง หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จำลอง วิเศษ ชาย วัดกะเหรี่ยงคอม้า นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง สังวาลย์ ศรีสวัสดิ์ หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ฐิติกมล เอ็นดู หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิรดา บรรทัดเที่ยง หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชญานี นพพิบูลย์ หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จันทนา อำพร หญิง วัดท่ามะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนิดา คุณประทุม หญิง วัดท่ามะปราง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทองคำ หาญใจไทย ชาย วัดท่ามะปราง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ราหุล รัตนวงศ์แข หญิง วัดท่ามะปราง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภาพร บุบผาชาติ หญิง วัดท่ามะปราง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ฉวี มณีภาค ชาย วัดท่ามะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยุพาวรรณ กันภัย หญิง วัดท่ามะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จรรยา วิถุนัด หญิง วัดท่ามะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รัตนากร วงษ์วัน หญิง วัดท่ามะปราง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คุณากร ไอยะรา ชาย วัดท่ามะปราง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐพร จันทรา หญิง วัดท่ามะปราง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปราณีต จีนบุญมี หญิง วัดบึงไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พจมาลย์ บุญแท่ง หญิง วัดบึงไม้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง กฤษณพร ชุ่มเพ็งพันธ์ หญิง วัดบึงไม้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สมฤดี หอมจิตร หญิง วัดบึงไม้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ญาดา รอดมาณี หญิง วัดบึงไม้ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สุจิตรา มงคลเกตุ หญิง วัดบึงไม้ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศรารัตน์ สิงห์น้อย หญิง วัดบึงไม้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เอี่ยมทิพย์ วิชัยวุฒิ หญิง วัดบึงไม้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปาริฉัตร์ บุญจง หญิง วัดบึงไม้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรัตน์ นามใหม่ หญิง วัดบึงไม้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รัชดา ว่องวรานนท์ หญิง วัดบึงไม้ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ดำเนิน ดวงมณี ชาย วัดบึงไม้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญสม ปัญญาเหลือ ชาย วัดโป่งมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว เนติมา ประสิทธิพร หญิง วัดโป่งมงคล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พรรณี แก้ววิเชียร หญิง วัดโป่งมงคล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ บำรุงราษฎร์ หญิง วัดโป่งมงคล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมพร ภู่ใหม หญิง วัดโป่งมงคล วิทยากร ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิรณัฐ สืบปาละ ชาย วัดโป่งมงคล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กรรณิกา สุวรรณโชติ หญิง วัดโป่งมงคล เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นาย คมศักดิ์ เส้นศูนย์ ชาย วัดศรัทธาเรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อัจฉริยาภรณ์ แดงตะโก หญิง วัดศรัทธาเรืองศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปาณิสรา บุศดี หญิง วัดศรัทธาเรืองศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พิชญ์ชยาภา คำโพธิ์ หญิง วัดศรัทธาเรืองศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภานุมาศ เผือกขันหมาก ชาย วัดศรัทธาเรืองศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อินพรรณรำ แถวสุวรรรณ์ ชาย วัดศรัทธาเรืองศรี ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สุพัตรา นาทองหล่อ หญิง วัดศรัทธาเรืองศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กุลรภัส บุศดี หญิง วัดศรัทธาเรืองศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายลดา เผ่าเครื่อง หญิง วัดสุนทริกาวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิมพ์สุดา ดำเนินทรัพย์ หญิง วัดสุนทริกาวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ภานิชา คนหาญ หญิง วัดสุนทริกาวาส ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย อภิวัฒน์ ประมวลรัมย์ ชาย วัดสุนทริกาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ภิญญลักษณ์ โสภณเจริญทัศน์ หญิง วัดสุนทริกาวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชญดา พิพัฒน์ศศินารากร หญิง วัดสุนทริกาวาส เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิริรัตน์ ประดุจชนม์ หญิง วัดสุนทริกาวาส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทิปภัชกร คงไหว ชาย วัดสุนทริกาวาส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์พิชชา แก้วสีหมอก หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุขฤทัย เรณู หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มาโนช บุญครอบ ชาย ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ภัทราภรณ์ ใจดี หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พหล พิมพ์ปราโมทย์ ชาย ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ภานุมาศ เที่ยงธรรม หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปองพรรค ด้วงนุ่ม ชาย ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อะเน็ก คลังเงิน ชาย ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจวรรณ กิติผง หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ผ่องพรรณ สุทธิศัย หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมพ์ลภัส เตยะ หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา โสดานิล หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อลิษา อุไรรัตน์ หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมเกียรติ สุทนต์ ชาย ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัชราภรณ์ ศรีจำปา หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โสรยา พือขุนทด หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรธีรา เพชรชิต หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ภูษณิศา สิริรัตน์ไพศาล หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐชนันท์พร เสมสายัน หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เยาวเรศ คำภีร์ หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
หม่อมหลวง สุรีรัตน์ ชยางกูร หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐธินันท์ มีวรรณะ หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ไพริน แพงวิเศษ หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อำพร ไชยอินทร์ หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รชยา ต่อสกุล หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นพมาศ เกิดภักดี หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ยุภารันต์ สหัสสรังสี หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย นโม เสนาะเสียง ชาย ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อภิญญา ชาญณรงค์ หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สุรัตน์ ชาพรมมา ชาย ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วันชุลี มณีวงษ์ หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุกัญญา สายทอง หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ยุพา แพ่งศรี ชาย ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บัวทอง ถนอมศักดิื หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สมหญิง แสงหัวช้าง หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วนิดา เพิ่มพล หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศรีนวน เมยขุนทด หญิง อนุบาลทับกวาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุวิชา แสงเพ็ง หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลักขณากรณ์ ผมให หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนิต ศรีสังข์ ชาย อนุบาลทับกวาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งนภา ยอยรู้รอบ หญิง อนุบาลทับกวาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิเชษฐ์ บุตรพรม ชาย อนุบาลทับกวาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เจษฎา ลำลึก ชาย อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุไรวรรณ แสงอาทิตย์ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริกัญญา ครุฑสุวรรณ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัมพร จันทร์มณี หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณิชนันท์ เกี้ยวไธสง หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พิชัย จำนงค์หมู่ ชาย อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พัชรี หุ่นเจริญ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ณัฐวรารัตน์ ละออจันทร์ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วิรัลพัชร์ แป้นเชื้อ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุพัตรา ศรีจันทร์ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย จเด็จ แสงคล้อย ชาย อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ณัฐชา ศิรินันท์ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นภัสวรรณ์ ไตรสินฤกษ์ดี หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมพร อาจศรี หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา พลอาษา หญิง อนุบาลทับกวาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดวงแข มณีศิริ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรยุทธ วิลามาศ ชาย อนุบาลทับกวาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จารุณี จันทรญาติ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ พรมลารักษ์ หญิง อนุบาลทับกวาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุมาลี ภู่ธงแก้ว หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธนะสิทธิ์ ปิยวัชรฐิติโชติ ชาย อนุบาลทับกวาง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาธนี การะเกตุ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นิรัญญา จารุอินทร์ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุญญาพร แก้วกล้า หญิง อนุบาลทับกวาง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. ชัยณรงค์ พูนศรี ชาย อนุบาลทับกวาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุมัติ จันทนา ชาย อนุบาลทับกวาง นักจัดการงานทั่วไป ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง ศรีนวน เมยขุนทด หญิง นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นภัสสร หมายติดกลาง หญิง นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พัชรา สุทธหลวง หญิง นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย เกียรติศักดิ์ หาหอม ชาย นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชาญชัย บุญรอด ชาย นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธนัญญา นฤนาทวัฒนา หญิง นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรีรัตน์ ฉิมจารย์ หญิง นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจมาภรณ์ ถางโพธิ์ หญิง นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ยุพา เคร่งใจ หญิง นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิสิฐ ระบำโพธิ์ ชาย นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มยุรี จามรวรรณ์ หญิง นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นฤชยา วายุโชติ หญิง นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศริญญา ศรีทอง หญิง นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพล เสรัมย์ ชาย นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาย ร่วมชาติสกุล ชาย บ้านซับบอน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย สุขสันต์ โคตะนู ชาย บ้านซับบอน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชราพร พลั่วบุตร หญิง บ้านซับบอน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยศวดี ภักดีคง หญิง บ้านซับบอน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชญาดา สุวรรณ์ หญิง บ้านซับบอน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศุภลักษณ์ ศรีจินดา หญิง บ้านซับบอน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณา ศรีคร่ำ หญิง บ้านซับบอน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นัฐพร แสนสุข ชาย บ้านซับบอน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะนุช สิมพิลา หญิง บ้านซับบอน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อมรินทร์ วีระประสิทธิ์ ชาย บ้านซับบอน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มะลิวรรณ บุญนะฤธี หญิง บ้านหนองผักบุ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เขมพันธ์ พึ่งสุรินทร์ ชาย บ้านหนองผักบุ้ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จันทร์แรม โตอุ้ม หญิง บ้านหนองผักบุ้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุรภัทภร ภัทรกรธนากิจ หญิง บ้านหนองผักบุ้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย กิตติศักดิ์ สหัสสรังสี ชาย บ้านหนองผักบุ้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ มาดี หญิง บ้านหนองผักบุ้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณกรณ์ โกทัน ชาย บ้านหนองผักบุ้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มัติกา มุงมา หญิง บ้านหนองผักบุ้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา ผดุงสรรพ หญิง บ้านหนองผักบุ้ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุมาลี จันทะมี หญิง บ้านหนองผักบุ้ง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจนจิรา อินทร์อุ่นโชติ หญิง บ้านหนองผักบุ้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วาสนา สุขธนู หญิง วัดป่าไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กัญญาภรณ์ สีนินทิน หญิง วัดป่าไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ศิริประภากรณ์ เรียบร้อย หญิง วัดป่าไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพทูรย์ ปัจฉิม ชาย วัดป่าไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ระเบียบ อุบลวัตร์ หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว บุญฤดี คำดี หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รานี ตันสิน หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพ็ชรัตน์ บุญตา หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย พิทักษ์พงศ์ สร้อยสังวาลย์ ชาย วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อรรณนพ พรหมสูตร ชาย วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญศิริ เริงสูงเนิน หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สายสุนีย์ จันทร์ดี หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาพร อินทร์หอม หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นงนุช คุ้มพันธ์ หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ลำใย อิ่มสิน หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ธนญา ชนะพันธุ์ หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สิริกร ภัทรกรกาญจน์ หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิติยา ปั้นย้อย หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สงกรานต์ เกตุบุญมี หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย มานิตย์ จันทะบูรณ์ ชาย วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วัลภา สุวรรณภา หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กฤษฎิ์ไกรวิชญ์ จันทรัตน์ ชาย วัดป่าไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นารา นิลนันท์ หญิง วัดป่าไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรีสุดา พรหมภักดี หญิง วัดป่าไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิรัชย์กฤษตย์ กระแสเวส ชาย วัดป่าไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จิระยุทธ์ จันภักดี ชาย วัดป่าไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ณรงค์ โพธิ ชาย วัดป่าไผ่ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ปวีณา ชอบธรรม หญิง วัดป่าไผ่ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อาภรณ์ ราศรี หญิง วัดป่าไผ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศรันย์วิทย์ นพโสภณ ชาย วัดป่าไผ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปอยหลวง ทิวาวงษ์ หญิง วัดป่าไผ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร ชาย วัดโป่งก้อนเส้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ไอลดา ชัยแก้ว หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมฤดี เรียนแพง หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จีรวรรณ โสป่าสัก หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นุชรี เมธา หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่รต. ชัชชรันต์ จันลา ชาย วัดโป่งก้อนเส้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย จิตรกร เรือนสอน ชาย วัดโป่งก้อนเส้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อิ๊ด หนาจัตุรัส ชาย วัดโป่งก้อนเส้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง คิดสมบูรณ์ ชื่นบาน หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง เกษรา พึ่งศรี หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ไอริณ อุ่นสาลี หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กวินตา ผู้ท่วม หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัมพรพันธุ์ ชนะชัย หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุบลวรรณ หึกขุนทด หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จารุนันท์ เงินเหรียญ หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฬารัตน์ แสนแก้ว หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรวรรณ วีระประสิทธิ์ หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไมตรี ศรีธีรานนท์ ชาย วัดโป่งก้อนเส้า นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว เฉลิมศรี หุ่นสาระ หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิเชียร อัมเรศ ชาย บ้านช่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สมจิตร แก้วโค้ง ชาย บ้านช่อง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง พิจิตรา มารมย์ หญิง บ้านช่อง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปรารถนา ภูช่องหิน หญิง บ้านช่อง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย พีระพงศ์ ทรงทลาย ชาย บ้านช่อง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย คำพาย ฉันทะ ชาย บ้านช่อง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว รัชดาพร พุ่มไสว หญิง บ้านช่อง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ศิรินทรา รุชะฎา หญิง บ้านช่อง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หนูพลอย ยอดนารี หญิง บ้านช่อง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชลธิชา แจ้งสว่าง หญิง บ้านช่อง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ยุพิณ จันทะบูรณ์ หญิง วัดท่าคล้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย สานิตย์ พัชรจารุกิตติ์ ชาย วัดท่าคล้อ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จำนงจิต ช่อมะกอก หญิง วัดท่าคล้อ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชนันท์กานต์ แก้วโพธิ์ หญิง วัดท่าคล้อ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เกษร คำมูล หญิง วัดท่าคล้อ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สมสุข พันธรณี ชาย วัดท่าคล้อ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง แพรวพรรณ อินทนิจ หญิง วัดท่าคล้อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อัญชลี รักษาแดน หญิง วัดท่าคล้อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุชิต ศิวิรัตน์ ชาย วัดท่าคล้อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต. บารเมษฐ์ นิยากร ชาย วัดท่าคล้อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุธาลักณ์ สุวรรณศรี หญิง วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ภัสสร์ศศิร์ เจริญผล หญิง วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว เสาวณี หลอดศิริ หญิง วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มาลี สารทรัพย์ หญิง วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง กรณิช สุขทวี หญิง วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไฉน ทุตาสิทธิ์ ชาย วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย จักรกฤษณ์ เกาะสมุทร ชาย วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชีวารัตน์ ไชยสถิตย์ หญิง วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัยวัฒน์ เกตุหอม ชาย วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะนุช ชมสวนสวรรค์ หญิง วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปรียากรณ์ เสนทอง หญิง วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยุภาพร ทุตาสิทธิ์ หญิง วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ยุพา อินทะนู หญิง วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เริงฤทธิ์ บุญพร ชาย วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อัญชลี พิมพ์ศร หญิง วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธันยานี แก่นจักร์ หญิง วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุไรวรรณ อุปสิทธิ์ หญิง วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พลอยนภัส แก้วจรัสวงษา หญิง วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นรเทพ เจนสระครู ชาย วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปทุมมา สุขวัติ หญิง วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สายพรวน เกาะสมุทร หญิง วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนกฤต ใจผ่องพุฒิ ชาย บ้านป่าวังกวาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรษา ภาษี หญิง บ้านป่าวังกวาง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุพรรณษา แสงจีน หญิง บ้านป่าวังกวาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฉัตรชัย ปิ่นปั้น ชาย บ้านป่าวังกวาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุขสม สุขเกษม หญิง บ้านป่าวังกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ เนียมจิตร หญิง บ้านป่าวังกวาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริอร บรรพโต หญิง บ้านป่าวังกวาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัชชา แสนกล้า หญิง บ้านป่าวังกวาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกวรรณ คำงาม หญิง บ้านป่าวังกวาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัสสร จันทร์ขุนทด หญิง บ้านป่าวังกวาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนวัตน์ เพื่อมเสม ชาย บ้านป่าวังกวาง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พัทธนันท์ ทองกุลนาถ หญิง บ้านป่าวังกวาง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนาภรณ์ เพ็ญเพียร หญิง บ้านป่าวังกวาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สายฝน ตองเขียว หญิง บ้านป่าวังกวาง แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ฐานภา แผนไพลิน หญิง บ้านป่าวังกวาง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปองภพ ศรีนาดี ชาย วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง บุษรินทร์ พิมพ์ศร หญิง วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย จรัญ พิมพ์ศร ชาย วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ภานุรัตน์ ดีชื่น ชาย วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สีม่วง ศรธรรมลี หญิง วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ชไมพร วังเย็น หญิง วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริจินดา แก้วมณี หญิง บ้านผังสามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จุฬาลักษณ์ ศรีสมาน หญิง บ้านผังสามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปรีชา อุ่มอยู่ ชาย บ้านผังสามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปุณยวีร์ แสงทิพย์ ชาย บ้านผังสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นิภารัตน์ เงินวิเศษ หญิง บ้านผังสามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จีรวรรณ ขำวารี หญิง บ้านผังสามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุภัสสรา แก้วสุทธา หญิง บ้านผังสามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นพคุณ แดงบุญ ชาย บ้านผังสามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อัศนีย์ ทองอินทร์ หญิง บ้านผังสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สิงห์ หนูบุญเจ๊ก ชาย บ้านผังสามัคคี ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว มรกต เชื้อพันธุ์ลาน หญิง บ้านผังสามัคคี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปาจรีย์ คำฟองเครือ หญิง บ้านผังสามัคคี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศักดิ์นันท์ โตมะนิตย์ ชาย บ้านหินซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ชมพูนุช เทวรรณะ หญิง บ้านหินซ้อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพิชญ์ชญา กันตะนา หญิง บ้านหินซ้อน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ประภัสสร ผ่องใส หญิง บ้านหินซ้อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย โกศล จอมทอง ชาย บ้านหินซ้อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมใจ ทองสันต์ ชาย บ้านหินซ้อน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ปฏิญญา คำนวนชัย หญิง บ้านหินซ้อน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เฟื่องฟ้า แนบสันเทียะ หญิง บ้านหินซ้อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริวรรณ ภิรมราช หญิง บ้านหินซ้อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรพินธ์ แวนประเสริฐ หญิง บ้านหินซ้อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิมล แสวงศิริผล หญิง บ้านหินซ้อน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว พิชามญชุ์ กมลเกียรติกูล หญิง บ้านหินซ้อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติกานต์ วรสิริประสิทธิ์ ชาย บ้านหินซ้อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง เปรมธิดาภา สารพล หญิง บ้านหินซ้อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สิมมา สินพรหม ชาย บ้านหินซ้อน ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว นิชาภา สุขอุทัย หญิง บ้านหินซ้อน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิรมล ธรรมวิเศษ หญิง บ้านหินซ้อน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภูษา ชาติชนะ ชาย วัดขอนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วันทนีย์ หวังศิริ หญิง วัดขอนหอม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อรกัญญา ยาดี หญิง วัดขอนหอม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย รังสรรค์ ใหม่เทวินทร์ ชาย วัดขอนหอม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาง อัญชุลี โชติสาร หญิง วัดขอนหอม ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พนิดา ธนูศร หญิง วัดขอนหอม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
ว่าที่ ร.ต. อภิรัตน์ ชาวบางงาม ชาย วัดขอนหอม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นทิตา โสดานิล หญิง วัดขอนหอม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภีมวรา ภักดิโชติกุลธรา หญิง วัดขอนหอม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประสบ โชติกวิรัตน์ ชาย วัดตาลเดี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กัณฐิกา ถนอมจิตรธรรม หญิง วัดตาลเดี่ยว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุพรรณี โชติกวิรัตน์ หญิง วัดตาลเดี่ยว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย กฤษฎา บุตตาแย้ม ชาย วัดตาลเดี่ยว ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สมเพียร ยอดสุรางค์ หญิง วัดตาลเดี่ยว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กัญญา แต้มสาระ หญิง วัดตาลเดี่ยว ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วราภรณ์ รอดพิทักษ์ หญิง วัดตาลเดี่ยว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐพร หวานประเสริฐ หญิง วัดตาลเดี่ยว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เชาวลิต แต้มสาระ ชาย วัดตาลเดี่ยว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ธัญวรรณ ตินจินดา หญิง วัดตาลเดี่ยว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิธร พุทธเมตตา หญิง วัดตาลเดี่ยว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ประจวบจิตร แก้วกระจ่าง หญิง วัดตาลเดี่ยว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นิตยา คุ้มหมู่ม่วง หญิง วัดตาลเดี่ยว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธันยกานต์ วงษ์ตุ้ม หญิง วัดตาลเดี่ยว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริลักษณ์ สุวรรณโชติ หญิง วัดตาลเดี่ยว ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดลญา เพ็งสีดา หญิง วัดเตาปูน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุริยาพร ทุยยะค่าย หญิง วัดเตาปูน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มินตรา สร้อยวัน หญิง วัดเตาปูน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กำไล อาภรณ์แก้ว ชาย วัดเตาปูน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สุเมธา ติยะบุตร ชาย วัดเตาปูน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ธนาวัฒน์ นกไทย ชาย วัดเตาปูน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิตรานุช สายันเกณะ หญิง วัดเตาปูน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย คเชนทร์ แจ้งประดิษฐ์ ชาย วัดเตาปูน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพงศ์ สุภสุข ชาย วัดเตาปูน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชมพู บุญมี ชาย วัดเตาปูน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ระแวง พิกุลทอง หญิง วัดเตาปูน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วรรณรัตน์ ติยะบุตร หญิง วัดเตาปูน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญมี กัณหาลี หญิง วัดเตาปูน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริพร พันธรณี หญิง วัดเตาปูน ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เอมอร ฟองสมุทร์ หญิง วัดเตาปูน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ขวัญชนก สุวพจน์ หญิง วัดเตาปูน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา แจ้งสว่าง หญิง วัดเตาปูน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุภัทรชัย กระสินหอม ชาย วัดเตาปูน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุริศา ทัพหงสา หญิง วัดเตาปูน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สมฤทัย ลาหล้าเลิศ หญิง วัดเตาปูน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิชาติ พำขุนทด ชาย วัดเตาปูน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณภัค ธรรมกิจ หญิง วัดเตาปูน เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรางคณา ทะคำ หญิง วัดเตาปูน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนพล นวลมะณีย์ ชาย วัดบ่อโศรก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วราพร สุขแพทย์ หญิง วัดบ่อโศรก ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จริยา ปานสมสวย หญิง วัดบ่อโศรก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สายพิณ ตรงพาณิชย์ ชาย วัดบ่อโศรก ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย บัญชา น้อยสงวน ชาย วัดบ่อโศรก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กชพร เกียรติโคกกรวด หญิง วัดบ่อโศรก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สาวิณี วรญาณ หญิง วัดบ่อโศรก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย โอภาส ศิลปเจริญ ชาย วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุจิตรา ระสุรินทร์ หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราพร สิงห์แก้ว หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย จรูญ สุวรรณภา ชาย วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เพ็ญศรี หอมอุบล หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวคนธ์ โสดานิล หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สฤษฎิ์ จิตนอก ชาย วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ไชยา สีมา ชาย วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กนิษฐา จันทะบูรณ์ หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ดาราวรรณ ก้อนแก้ว หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ดารุณี ดาหล้า หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรี จันทง หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ศิริรัตน์ จนะอินทร์ หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ศุทธินี แก้วรักยศ หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิตยา ศรีสรรค์จร หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐวีระนันท์ คงประเสริฐ หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ปรียาภรณ์ แสวงพันธ์ หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิศัลย์สยา สำราญศิลป์ หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ธิดารัตน์ สนตะคุ หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิสมัย เวทสรากุล หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษฎา สิงห์ทอง ชาย วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิจิตร์ พิกุลทอง ชาย วัดสองคอนกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง พรรณปพร สุทธิใจ หญิง วัดสองคอนกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กาญจนา บุญสะกันต์ หญิง วัดสองคอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ลัดดา เรืองเดช หญิง วัดสองคอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เกศแก้วลักษณา กฤชอดุลยวิทย์ หญิง วัดสองคอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุภาพร นอสูงเนิน หญิง วัดสองคอนกลาง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชุติกาญจน์ ระหาร หญิง วัดสองคอนกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย โกศล บุญสะกันต์ ชาย วัดสองคอนกลาง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ภิรมย์พร ระสะครบุรี หญิง วัดสองคอนกลาง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว อรุโณทัย อินทะชาติ หญิง วัดสองคอนกลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฏฐ์พัฒน์ สนิทธรรม ชาย วัดสองคอนกลาง อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สุกัญญา ดาบลาอำ หญิง วัดสองคอนกลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จันทร์พร ภู่แพร หญิง วัดสองคอนกลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พลอยพันธน์ เผื่อนฟัก หญิง วัดสองคอนกลาง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วลีรัตน์ ริดจะนา หญิง วัดสองคอนกลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พันธิตรา พัดทอง หญิง วัดถ้ำเต่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาย แสงดวงมาศ ชาย วัดถ้ำเต่า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จิดาภา ดัดวัด หญิง วัดถ้ำเต่า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จตุพร จตุรพรหม หญิง วัดถ้ำเต่า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว กมลชนก ทูลบุญลินทร์ หญิง วัดถ้ำเต่า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกสร พฤกษ์จันทร์ หญิง วัดถ้ำเต่า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เฉลิมชัย ธำรงค์ทอง ชาย วัดถ้ำเต่า ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง มณีรัตน์ เกษมดาย หญิง วัดถ้ำเต่า ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ขนางค์วัฒน์ เห็นถูก หญิง วัดถ้ำเต่า ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว นพรัตน์ ฐิติกาล หญิง วัดถ้ำเต่า ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ณัฐพงษ์ ดาวเรือง ชาย วัดถ้ำเต่า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ธัญพร จันทชารี หญิง วัดถ้ำเต่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัญญา สิงห์สกุล หญิง วัดถ้ำเต่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนารี ลัดสูงเนิน หญิง วัดถ้ำเต่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรุฬยุพา เครือไกรวรรณ หญิง วัดถ้ำเต่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุติณัฏฐ์ ขนอนเวช หญิง วัดถ้ำเต่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วชิวัฒน์ ตรีเดช ชาย วัดถ้ำเต่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ร.ต.หญิง วริศรา ชอบธรรม หญิง วัดถ้ำเต่า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิชัย ประทุม ชาย วัดถ้ำเต่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มารยาท อ่อนศรี ชาย วัดถ้ำเต่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นงค์นุช โพธิ์สิงห์ หญิง วัดถ้ำเต่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายใจ เรียงไร หญิง วัดถ้ำเต่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เฉลิมรัตน์ หนูปาน หญิง บ้านหนองสองห้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ชนากานต์ มารมย์ หญิง บ้านหนองสองห้อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นกน้อย ป้องคำแสน หญิง บ้านหนองสองห้อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิตต์ติมา แสงวิโรจน์ หญิง บ้านหนองสองห้อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภาณุพงศ์ สีดามา ชาย บ้านหนองสองห้อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ วงค์อินตา ชาย บ้านหนองสองห้อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชรา ปิติสม หญิง บ้านหนองสองห้อง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัทชนันธรณ์ แก้วเจิม หญิง วัดเขาลาดวนาราม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ชวนพิศ พลธรรม หญิง วัดเขาลาดวนาราม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุมาลี บุญวิเศษ หญิง วัดเขาลาดวนาราม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ขวัญเรือน มาสำราญ หญิง วัดเขาลาดวนาราม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว จุฑาธิปต์ มากล้น หญิง วัดเขาลาดวนาราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐดนัย ไทยถาวร ชาย วัดเขาลาดวนาราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญโฮม คำภามูล ชาย วัดเขาลาดวนาราม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สนอง ศิริบุรมย์ หญิง วัดเขาลาดวนาราม อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ฉมาพร สมมาตร หญิง วัดเขาลาดวนาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนิตา สิงขรอาสน์ หญิง วัดเขาลาดวนาราม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนพงษ์ อินทนิจ ชาย วัดโคกกรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุนันทา ทับทวี หญิง วัดโคกกรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อดิศร ฉิมไธสง ชาย วัดโคกกรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชามญชุ์ นันทิกุล หญิง วัดโคกกรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภัทรวรรณ พงษ์สุพรรณ์ หญิง วัดโคกกรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภิญโญ บัวภา ชาย วัดโคกกรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณฉวี ตะอุบล หญิง วัดโคกกรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นิตยา วงษ์สุวรรณ์ หญิง วัดโคกกรุง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รุ่งอรุณ โกเมศร์ หญิง วัดโคกกรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมพร เที่ยงธรรม หญิง วัดโคกกรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัชนี กุลจีน หญิง วัดโคกกรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อารีย์ทิพย์ ศรีคำบล หญิง วัดโคกกรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุไร ศรีสังวาลย์ หญิง วัดโคกกรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ศุภกร เทพภูมี ชาย วัดชำผักแพว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อวิชัย อิ่มลิ้มธาร ชาย วัดชำผักแพว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มุทิตา คงสมปราชญ์ หญิง วัดชำผักแพว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภัทราวดี โพธิ์นิ่มแดง หญิง วัดชำผักแพว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สังเวียน สกุลอินทร์ ชาย วัดชำผักแพว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัตนา โพธิ์แท่น หญิง วัดชำผักแพว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สนุน เกิดชัย ชาย วัดชำผักแพว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมชาย หิรัญพานิช ชาย วัดชำผักแพว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดาวเรือง ศักดิ์ดี หญิง วัดชำผักแพว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วัชราพร พืชผล หญิง วัดชำผักแพว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ชนิกานต์ ทองใบ หญิง วัดชำผักแพว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วีรญา ขุนสวัสดิ์ หญิง วัดชำผักแพว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
จ่าสิบเอกหญิง สุนิสา เทพสถิตย์ หญิง วัดชำผักแพว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริพร ลุนศรี หญิง วัดชำผักแพว ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วาสนา บุญมานันท์ หญิง วัดชำผักแพว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุชาติ ประจิต ชาย วัดชำผักแพว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อมราภรณ์ วงศ์ภักดี หญิง วัดชำผักแพว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นฤทธิ์ วัดเข้าหลาม ชาย วัดชำผักแพว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อำนวย พุทธศรี ชาย วัดชำผักแพว ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว นาตยา ชาวเหนือ หญิง วัดชำผักแพว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุณีรัตน์ ประเสริฐสังข์ หญิง วัดชำผักแพว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชุมพร บุญน้อม ชาย วัดนาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว รสริน พุ่มศรีอินที์ ชาย วัดนาบุญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิรกาญจน์ ปานคง หญิง วัดนาบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง นิภา ดวงเนตร หญิง วัดนาบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อารีรัตน์ รุ่งโรจน์ หญิง วัดนาบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรทัย นิติพงษ์อนุพร หญิง วัดนาบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ปนิทัศน์ ปิ่นปาน ชาย วัดนาบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เรียงศิลป์ สหัสสรังสี หญิง วัดนาบุญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นพมาส นนธิ หญิง วัดนาบุญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ดวงฤทัย คำษรโพธิ์ หญิง วัดนาบุญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จรรยา สมบรม หญิง วัดนาบุญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไสว สมบรม ชาย วัดนาบุญ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว แพรวมณี เผ่าพงษ์ หญิง วัดนาบุญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขวัญเรือน ศรีสวัสดิ์ หญิง วัดนาบุญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จินตนา จำปางาม หญิง วัดนาบุญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรัญญา เข่งพิมล หญิง วัดนาบุญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิชิตชัย บุปผาโท ชาย วัดบ้านดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาเอก
นางสาว สุชานันท์ พันทวี หญิง วัดบ้านดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชนานันท์ โสภี หญิง วัดบ้านดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศรานี ศิริกิจ หญิง วัดบ้านดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทองคูณ ท้วมเลี้ยง ชาย วัดบ้านดง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ดารญา ฤกษ์สังเกตุ หญิง วัดบ้านดง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย วรุตม์ สวนลำใย ชาย วัดบ้านดง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพศาล นวนจันทร์ ชาย วัดบ้านดง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สารภี พวงหิรัญ หญิง วัดบ้านดง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศรีสุวรรณรัตน์ อาจอินทร์ ชาย วัดบุรีการาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ไชยวัฒน์ กระจง ชาย วัดบุรีการาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ราศรี ภูมิรัตนจรินทร์ หญิง วัดบุรีการาม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว หนึ่งฤทัย บุญนาง หญิง วัดบุรีการาม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิลุบล ศิริตัน หญิง วัดบุรีการาม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ศิริศักดิ์ ชินบุตร ชาย วัดบุรีการาม อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิพนธ์ พลเสน ชาย วัดบุรีการาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันทรัตน์ ลอยโคกสูง หญิง วัดบุรีการาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว โสพิศ ช่างทองคำ หญิง วัดบุรีการาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เปียทิพย์ จันทะชารี หญิง วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปทุมรัตน์ ค้ำชู หญิง วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัชวาลย์ วงศ์อนันต์ ชาย วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว จิราพร อิ่มทรัพย์ หญิง วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนากร บดเกด ชาย วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อื่น ๆ
นาย กฤษณ์ สมยา ชาย วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิศรัตน์ สมจันทร์ หญิง วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย เกียรติศักดิ์ ศรีคำบล ชาย วัดห้วยคงคาวราวาส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รุ่งทิวา อาจผักปัง หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วาสนา บุตรน้ำเพ็ชร หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชนะ คัมภิรานนท์ ชาย วัดห้วยคงคาวราวาส ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สิริกุล ศิลาแรง หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ภูวดล แก้วเงิน ชาย วัดห้วยคงคาวราวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภาวิณี กองนันตา หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณัฐวุฒิ อ้อยขาว ชาย วัดห้วยคงคาวราวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุล หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กัลยาณี ศรีจานเหนือ หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว พัชรพร มีอิสระ หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิธิวัฒน์ กาญจนาสน์ ชาย วัดห้วยคงคาวราวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรพงษ์ มุขบัง ชาย วัดห้วยคงคาวราวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เรณุกา ผูกจันอัด หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เสาวลักษณ์ นาห้อม หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เสนาะ อ่อนดา ชาย วัดห้วยคงคาวราวาส นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว วทัญญา บุญจันทึก หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธารทิพย์ สมนวนตาด หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กชกร รุ่งหัวไผ่ หญิง บ้านโคกสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาเอก
นางสาว นฤมล เทียนสวัสดิ์ หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนา โพธิ์หนองโคก หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิรัตศัย ไชยสุรักษ์ ชาย บ้านโคกสะอาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนุชาติ เพ็งกลั่น ชาย บ้านโคกสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สังเวียน ปล้องจันทา หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สาคร อินธิราช หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุบผา นาควงษ์ หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุวิภา วงษ์แสง หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชัญญา เศวตศักดิ์ หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุภิวัลย์ เสถียรสิริวิวัฒน์ หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดาราพร เพ็งกลั่น หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมดวง อวยไชย หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สิตานัน ชัยเดช หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว รัตติกาล ชาวเหนือ หญิง บ้านโคกสะอาด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นวกชมน หีบงา หญิง บ้านโคกสะอาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงษ์พิทักษ์ ปัตตา ชาย บ้านโคกสะอาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาพร เป็นบุญ หญิง บ้านโคกสะอาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญ์ชิสา ทุมมาพันธ์ หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นางสาว วิภาภรณ์ ทำนุ หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาส นาแซง หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วรรวิภา โพธิ์งาม หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ปิยวรรณ ใจหาญ หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ผกามาศ บัวสุวรรณ หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อุดมรัตน์ ตลับนาค หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ลัคนา สมนวนตาด หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ธัญชนก พุทธิวรกุล หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศิริพร ชาลีน้อย หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อนัญญา สายรัตน์ หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิรินันท์ คำฤาชัย หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อิสรพงศ์ ธงชัย ชาย วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรรณธร ตู้วงษา หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย วงษ์วิวัฒน์ ตะถะวิบูลย์ ชาย วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชราภรณ์ ค้าผล หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทศพล วงษ์เกษม ชาย วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุเทพ ถนอมวงษ์ ชาย วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชัตร์ มะลิไทย ชาย วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ภัสสร พรมโชติ หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมศักดิ์ คัมภีพันธ์ ชาย วัดโคกกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วชิราภรณ์ บุญมี หญิง วัดโคกกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สายใจ คงสมบูรณ์ หญิง วัดโคกกลาง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ทิวัตถ์ สุทธิบุตร ชาย วัดโคกกลาง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว รัตติยาภรณ์ เนยสูงเนิน หญิง วัดโคกกลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย กิตติธัช มะลิวงษ์ ชาย วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุดารัตน์ ศักดิ์ดี หญิง วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิราพร แสงเงิน หญิง วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วันดี พลอยเพชร หญิง วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กิตติยา เพ็ชรักษ์ หญิง วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุชาดา วันสี หญิง วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรลักษณ์ อ่อนตา หญิง วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริขวัญ กุลบุญ หญิง วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นพวรรณ ชุบไธสง หญิง วัดโพนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุภารัตน์​ อยู่​เอี่ยม​ หญิง วัดโพนทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชลธิศา โชติกาญจนกิจ หญิง วัดโพนทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ญัฐพล บัวขำ ชาย วัดโพนทอง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปาริฉัตร สังข์ทอง หญิง วัดโพนทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศักดิ์ชัย ไตรแก้ว ชาย วัดโพนทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อติวัชญ์ เสมอใจ ชาย วัดโพนทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ไพรัช โตบารมีกุล ชาย วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว นารี เทพกลาง หญิง วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง น้อยนภา ช่วยสงค์ หญิง วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลมัย บุญเถื่อน หญิง วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรชา ประสาทชัย หญิง วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภัสสรา เตอุตะลวง หญิง วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุภาพ ม่วงแก้ว หญิง วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ชุวลี ตั้งสุวรรณ์ หญิง วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ฉัตรชัย กุลชูศักดิ์ ชาย วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เกศินี มีอิสระ หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิริภรณ์ กิจทวีสินพูน หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กานดา นิ่มชุ่ม หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สุพิชฌา บัวหอม หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิการ์ ภูโกสัย หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ณัฐนันท์ สุขประเสริฐ หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชิดชนก กลางประพันธ์ หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศันสนีย์ สมสวย หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ชนานันท์ ศรีบุญชู หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปาริสสรา วัฒนศิลป์ หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ยาใจ สำราญ หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนันทา ศิริมงคล หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ขนิษฐา คำภูษา หญิง สันมะค่าบกน้อยสามัคคี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรุโณทัย ชัยมงคล หญิง สันมะค่าบกน้อยสามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญงาน ปริญญาโท
นาง วิชชุตา พรดุสิต หญิง สันมะค่าบกน้อยสามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนา ทิ้งแสน หญิง สันมะค่าบกน้อยสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐธิดา รักษาพล หญิง สันมะค่าบกน้อยสามัคคี เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิกา สร้อยจิตร หญิง สันมะค่าบกน้อยสามัคคี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุพรรณิการ์ ขุนศรี หญิง สันมะค่าบกน้อยสามัคคี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศศิธร ลอยเลื่อน หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิรัฐยา โพธิ์เงิน หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อรุณรัตน์ แพรสุรินทร์ หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อาภา ทองป้อง หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลัดดา บุญประกอบ หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ลัดดาวัลย์ รัตนบุตรชัย หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ภิญโญ พานิชย์ หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ศรีวัฒนา ปานเรือง หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นงลักษณ์ เสียงสวัสดิ์ หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง น้ำทิพย์ พงษ์ภมร หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดวงนภา แจ้งมรคา หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เยาวรัตน์ สาละผล หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว รัตนา โครงกระโทก หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ทัดดาว อันประนิตย์ หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง รัชนี แย้มชมสวน หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดวงพร กชทองรัศมี หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จารุวรรณ ศรีคำ หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ศิขริณ ศิลป์วัฒนนุกูล หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว เรณู ขุนจ่าเมือง หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกัลยา ขำเถื่อน หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อาทิตยา มุขสมบัติ หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กรุณา นิลกระ หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง วรัชญา แย้มสอาด หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุภาพร เสาวงษ์ หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุดม น้อยเง้า ชาย ชุมชนวัดไทยงาม อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว จีรพรรณ ดอนคุณศรี หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เปรมสุดา โฉมรัก หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วัชรา นามจันทร์ หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรินทร จูปรางค์ ชาย วัดหนองจอกใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วิไลวรรณ จอดนอก หญิง วัดหนองจอกใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อภิชาติ พลอยขุนทด ชาย วัดหนองจอกใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นฐวรรณ การนา หญิง วัดหนองจอกใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติศักดิ์ หัสสลีมูล ชาย วัดหนองจอกใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา ปริปุรณะ หญิง วัดหนองจอกใหญ่ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ปัทมาภรณ์ เจริญยิ่ง หญิง วัดหนองจอกใหญ่ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ชัยรัตน์ บุญหล้า ชาย วัดหนองจอกใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิมลดา บุญธรรม หญิง วัดหนองจอกใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สิริวรรณา ยอดแก้ว หญิง วัดหนองจอกใหญ่ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยะณัฐ ศรีทา หญิง วัดหนองจอกใหญ่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อาริษา กรวยปิ่นทอง หญิง วัดหนองจอกใหญ่ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ทิวากร ฤทธิชัย ชาย วัดหนองจอกใหญ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เนตรชนก อภัยศรี หญิง วัดหนองผักชี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นันตพร ทรัพย์สมบูรณ์ หญิง วัดหนองผักชี ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ธัญญารัตน์ สมุติรัมย์ หญิง วัดหนองผักชี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภวรรณ วงสีทา หญิง วัดหนองผักชี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาย รักญาติ ชาย วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อัษฎาวุธ พันศรี ชาย วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรุณศรี รักญาติ หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ประภาส หารคุโน ชาย วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง กองคำ หารคุโน หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ศักดิ์ อินมี ชาย วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มณี รัตนผล หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรอนงค์ จูมคอม หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วัชรินทร์ ธีระพุฒิพงษ์ ชาย วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รวีวรรณ พันธ์ช่อทอง หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย เสฏฐีรัตน์ อยู่บุรี ชาย วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว นิรุชา หลักคำ หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐธินี หารคุโน หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศักดิ์ชัย ดวงสุวรรณ์ ชาย วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วิกานดา อยู่บุรี หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พีระพร แก้วดี หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชญาน์นันท์ พันธุรัตน์ หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สายพิณ พิมจินดา หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วิภารัตน์ ดวงสุวรรณ์ หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฐณิชา พูลสุข หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัครัศมีตร บุตรโบส หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย วินัย พันผูก ชาย วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย มนพ สภาพสวัสดิ์ ชาย วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ภทรพร ทาเพชร หญิง วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิรัน สังขมาน ชาย วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประธาน กชทองรัศมี ชาย วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว วงจันทร์ คำพาผง หญิง วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ทัศนัย อมาตย์มนตรี ชาย วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปฐมพงษ์ เอี่ยมพล ชาย วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุกานดา กวางทอง หญิง วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มงคล มาสดับ หญิง วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมใจ บุญจันทร์ หญิง วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรรณอร สุขสกุล หญิง วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สมจิตร ศรีวงษา หญิง วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง พิมพ์กมล ทิพย์มนตรี หญิง บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สุวิมล คูณกลาง หญิง บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ขวัญใจ ตระการเจริญสุข หญิง บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศรัญญา จันใด หญิง บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พิไลพร ลู่พานิช หญิง บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วันเพ็ญ เฉลิมมิตร หญิง บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สัมพันธ์ ศรีสุข ชาย บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กฤษณา สิทธิพงษ์ หญิง บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ชาลิณีย์ ศรีเฮือง หญิง บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อนันต์ สนธิกรณ์ ชาย บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย ไตรเทพ ประสานชาติ ชาย บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิชัย พรหมบุตร ชาย วัดบ้านลาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปวีณา พรมจารี หญิง วัดบ้านลาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุนิสา ศิริมะณี หญิง วัดบ้านลาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บุญรอด สุขประเสริฐ หญิง วัดบ้านลาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รัตนาภรณ์ อินทสนธิ์ หญิง วัดบ้านลาด ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ อรชัย หญิง วัดบ้านลาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จิรันญา ทรัพย์น้อย หญิง วัดบ้านลาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
สิบเอก วิชาญ สิงคาม ชาย วัดบ้านลาด เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อัจฉรา ลุนภูงา หญิง วัดหนองตะเฆ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว เสาวลักษณ์ บุญเมือง หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ฌัลลิการ์ พนะสัน หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นำชาติ ชนะชัย ชาย วัดหนองตะเฆ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นิภาพร ต่ายทอง หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง เยาวลักษณ์ วิริยะพงษ์ หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว กมลวรรณ บุญวัง หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ยุพิน เสือสุริย์ หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วัชราภรณ์ เวชชศาสตร์ หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วรัญญา ทิวาวงษ์ หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ทรงวุฒิ ศรีปรีชา ชาย วัดหนองตะเฆ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อภิสรา สุมัจฉา หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พร้อมพงษ์ พรมไคร้ ชาย วัดหนองตะเฆ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วัลภา บุญมียงค์ หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัชนันท์ ขันโท หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว หัทยา ธนะนาวานุกุล หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วุฒิพงษ์ เจนสระคู ชาย วัดหนองตะเฆ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สาธิต อุตตะ ชาย วัดหนองตะเฆ่ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย มนตรี สุวรรณเนตร ชาย วัดหนองปลาหมอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว วงค์จันทร์ ถิ่นอำนาจ หญิง วัดหนองปลาหมอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐธิดา พรมบุตร หญิง วัดหนองปลาหมอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริวิมล ช่างเครื่อง หญิง วัดหนองปลาหมอ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง จันทร์ธิรา คูณหอม หญิง วัดหนองปลาหมอ ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาวดี บุญรอด หญิง วัดหนองปลาหมอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กวินนา กุกสันเทียะ หญิง วัดหนองปลาหมอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ณัฐพร พื้นสอาด หญิง วัดหนองปลาหมอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สหัส วัฒนะ ชาย วัดหนองปลาหมอ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วีรเชษฐ นันกระโทก ชาย วัดหนองปลาหมอ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง อรพิณ สาบุดดา หญิง วัดหนองปลาหมอ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ณัชชา คำแพง หญิง วัดหนองปลาหมอ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อุทัย สังข์วงษ์ ชาย อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว มะลิวัลย์ แจ่มใส หญิง อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปริศนา หนูวงศ์ หญิง อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อนุชา ภักผสม หญิง อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย จุมพฏ แก้วศรี ชาย อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ณัฐพล เอี่ยมเสือ ชาย อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว สิรภัค ต้นแก้ว หญิง อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เปรมกมล สังขมาน หญิง อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ หุ่นวัน หญิง อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นงลักษณ์ ทองมี หญิง อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นัทธมน แพงท้าว หญิง อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญรวม สังข์น้อย ชาย วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว เอณิกาณ์ การกล้า หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ ลุนวงศ์ หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ บุตรสิงห์ ชาย วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง อัมพร เกียรติ์ทวีมั่นคง หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อารีย์รัตน์ จันทะนะ หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณพร ตรีชัยศรี หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฬารัฐ ปะกะตัง หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วาสนา ใจชื่น หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นันท์นภัส สุวรรณ์ศิลป์ หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย สมชาย บัวทอง ชาย วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิรฐา เอี่ยมกมล หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ศิริพร เขยิน หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อวยพร เกิดบุญ หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง วารินทร์ บุญจันทร์ หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปัทมา ทองนิล หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนาภรณ์ ตั้งจิตประสงค์ หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปวีณา พิเชฐสินธ์ุ หญิง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นฤมล โพธิ หญิง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธาราทิพย์ กุลพ่วง หญิง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ครู ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นาง นุศรา ชูวงษ์ หญิง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธรรญชนก กุลยอด หญิง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ศิวาพร บางรางโรจน์ หญิง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ครู ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริพร กาสี หญิง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ครู ปฏิบัติการ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐณิชา อันดารา หญิง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศราวุฒิ ครุฑขำ ชาย บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว อรทัย สาทา หญิง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มณัสติกาญ คิดควร หญิง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรวิชญ์ คำพุ่ม ชาย วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เบญจมาพร วิวรรณธนานุตร์ หญิง วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เจนจิรา อ่วมทอน หญิง วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย รังสรรค์ ดนตรีพงษ์ ชาย วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย พงษ์ศักดิ์ รอดพงษ์ ชาย วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สมบัติ พยัคฆ์พรม หญิง วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สรัญญา อินทร์สูงเนิน หญิง วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชูเกียรติ สมัครกาล ชาย วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
ว่าที่ ร.ต.หญิง หทัยรัตน์ มณีศิริ หญิง วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง เกศินีย์ จุลพันธ์ หญิง วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เสาวลักษ์ เอี่ยมสอาด หญิง วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เชาวลิต นาคจั่น ชาย วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง นงนุช คงสมบูรณ์ หญิง วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ดลอิศรา มหาวงษ์ หญิง วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สอาด คงสมบูรณ์ ชาย วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง กานดาภร วงศ์กระโซ่ หญิง วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภิญโญ บุญทน ชาย วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรนิษฐา จำปา หญิง วัดหนองปลิง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง รัดฎา ชิณโคตร หญิง วัดหนองปลิง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นุชนารถ ศรีเงินงาม หญิง วัดหนองปลิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ละอองดาว ยิ่งวงค์ หญิง วัดหนองปลิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุกัญญา แมลงภู่ หญิง วัดหนองปลิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เพชรไพริณ ตรีโสภณากร หญิง วัดหนองปลิง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อภิสรา วงศ์สถิตจิรกาล หญิง วัดหนองปลิง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปฐมา บัวสด หญิง วัดหนองปลิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ทิพวรรณ สำเภาแก้ว หญิง วัดหนองปลิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว รุ่งทิพย์ เทือกคำ หญิง วัดหนองปลิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ท็อฟฤดี มูลคำสี หญิง วัดหนองปลิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ปาริชาติ ดวงศรี หญิง วัดหนองปลิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยนุช ขันตี หญิง วัดหนองปลิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญเลิศ อินทร์สุวรรณ์ ชาย วัดหนองปลิง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย สัตยา พันธุ์ดี ชาย วัดหนองปลิง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิริวรรณ จันทร์นาน หญิง วัดหนองปลิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิทยา ศรีดาพันธ์ ชาย วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ปิยะนาฎ อินตะ หญิง วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธิดา ดิบแดง หญิง วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภคิน ยมนัตถ์ ชาย วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภิญญาพัชญ์ พงษ์ประจักษ์ หญิง วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลาวรรณ โมสิงห์ หญิง วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิภพ โพธิ์ทอง ชาย วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว สุดใจ ภู่สว่าง หญิง วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงค์ศักดิ์ กางรัมย์ ชาย วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ชุติมา หมันสิงห์ หญิง วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิตราวดี พิมพิสาร หญิง วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ยุพา ศรีมูลเขียว หญิง วัดหนองอ่างทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพัตรา สุขยืน หญิง วัดหนองอ่างทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุรัตน์ คำมี หญิง วัดหนองอ่างทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย วัชรวัฒน์ ศิลาชัย ชาย วัดหนองอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว มณีรัตน์ คงหาญ หญิง วัดหนองอ่างทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วารตี งามประเสริฐ หญิง วัดหนองอ่างทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร ชาย บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สายพิณ กลิ่นเกษร หญิง บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อนงค์นุช วิลาบุตร หญิง บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อุไรวรรณ เจริญครบุรี หญิง บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วรายุ รอตประเสริฐ ชาย บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เอกลักษณ์ รุ่งโนิรันดร์ ชาย บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ขวัญฤดี จิมานัง หญิง บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิชญาภัค อินทร์เต หญิง บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กันตนา จิตรบรรจง หญิง วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว คนึงนิตย์ สินธุนาวา หญิง วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พนาวรรณ ภักดี หญิง วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย อชิรวุฒิ ศรชัย ชาย วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุพัตรา พิมพ์โกทา หญิง วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ช่อ สิตตะวิบุล ชาย วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปุณยนุช อินถา หญิง วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นรินทร บุญแก้ว ชาย วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
สิบเอก บุญรัตน์ มงคล ชาย วัดคลองห้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย เกียรติศักดิ์ กรุณา ชาย วัดคลองห้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สุวิมล แนบสนิท หญิง วัดคลองห้า ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นพรัตน์ บุญบรรเทิง หญิง วัดคลองห้า ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ลดาวัลย์ อมรศักดิ์ หญิง วัดคลองห้า ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เกษศิรินทร์ หมื่นเขียว หญิง วัดคลองห้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว หทัยกาญ กาญจะนะศิริ หญิง วัดคลองห้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธันยธร เครือรัฐติกาล หญิง วัดคลองห้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มานพ ศรีเงินงาม ชาย วัดคลองห้า ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย เวียงชัย ลุนภูงา ชาย วัดราษฎร์บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สายวินิตย์ ไทยถาวร หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบ็ญจวรรณ สิงห์กุล หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นุกูล เกตุแก้ว หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประนอม แสนวัง หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นาง นันท์นภัส วงศ์สุรินทร์ หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง จีรนันท์ จูปรางค์ หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว สาวิตรี แก้วเหล็ก หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย ธีรชัย รัตนสุริยพันธ์ ชาย วัดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ประภาพร พวงใบดี หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อุไรวรรณ พิชพืชพันธ์ หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย จักพันธ์ บัวมี ชาย วัดราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วรรณวิศา ดิษฐกรณ์ หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปาริชาติ อมรศักดิ์ หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว รุจิรา บุตรแสงดี หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงศธร มีเเสง ชาย วัดราษฎร์บำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว สายฝน คล้ายจินดา หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย น้อย แซ่อึ้ง ชาย วัดราษฎร์บำรุง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สุภา คำมี หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อำนาจ สุคตะ ชาย วัดลำบัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว มัณฑนา รางแดง หญิง วัดลำบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สานันท์ รื่นไว ชาย วัดลำบัว ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว กฤษณา บำรุงราษฎร์ หญิง วัดลำบัว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ยุพิน ศรีสุพรรณ หญิง วัดลำบัว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ปิยวรรณ ชาสะอาด หญิง วัดลำบัว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญารัตน์ สาแก้ว หญิง วัดลำบัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นฤมล กากแก้ว หญิง วัดลำบัว ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ประภาดา ภักดีสา หญิง วัดลำบัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พรทิพย์ หิรัญคำ หญิง วัดลำบัว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฐากูร สีมาศ ชาย วัดลำบัว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศราวุธ คำหญิง ชาย วัดลำบัว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิวัฒน์ วงศ์สวาสดิ์ ชาย วัดหนองโรง ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ลัดดา รื่นไว หญิง วัดหนองโรง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุบผา ทองเปลว หญิง วัดหนองโรง ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธเนศพล แทนสูงเนิน ชาย วัดหนองโรง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จิราภรณ์ กิ่งเกษ หญิง วัดหนองโรง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชุติมา เขียวคำ หญิง วัดหนองโรง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ทัศนีย์ ลานสวัสดิ์ หญิง วัดหนองโรง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สุนันท์ กิ่งเกษ ชาย วัดหนองโรง พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว สติกาล พลธรรม หญิง วัดหนองโรง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว บุษยา มูลดา หญิง วัดหนองโรง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ภุมรัตน์ ภูมิเลิศ หญิง วัดหนองโรง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว เพ็ญศรี เทียนทอง หญิง วัดบ้านจาน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อุบลศรี เชิดเหรัญ หญิง วัดบ้านจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชุติมา แก้วเปลี่ยนศรี หญิง วัดบ้านจาน ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว รสริน สนธิกรณ์ หญิง วัดบ้านจาน ครู ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ดวงใจ บังเกิด หญิง วัดบ้านจาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ลดาวัลย์ หนูฉิม หญิง วัดบ้านจาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กิจติยา ทุโต หญิง วัดบ้านจาน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทัศน์ จันขุนทศ ชาย วัดบ้านจาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สุเมธ กล้วยน้อย ชาย วัดบ้านจาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมคิด จันขุนทศ หญิง วัดหนองครก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง จิรัชญา รุ่งเรือง หญิง วัดหนองครก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาย บารมี ชาย วัดหนองครก ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศศิธร ทองลี หญิง วัดหนองครก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บุญรวม งามคณะ หญิง วัดหนองครก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อัปสร ควรชม หญิง วัดหนองครก ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว รัตกานต์ บวรวัชร หญิง วัดหนองครก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว ธัญญพัทธ์ หีบจันทร์ตรี หญิง วัดหนองครก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชุติมา คำปะละ หญิง วัดหนองครก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธิดารัตน์ นาคเจริญ หญิง วัดหนองครก ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว รจนา รุจิพิชชาพร หญิง วัดหนองครก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญริญญ์ จิรกุลธนศิริโชติ หญิง วัดห้วยขมิ้น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาเอก
นางสาว สุปราณี เนตรภักดี หญิง วัดห้วยขมิ้น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ศุภวัฒน์ นาราจิรารักษ์ ชาย วัดห้วยขมิ้น ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อภิรดี จันทร์ลอย หญิง วัดห้วยขมิ้น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว มิ่งขวัญ มงคล หญิง วัดห้วยขมิ้น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว ภาเพ็ญ สุนทรประทุม หญิง วัดห้วยขมิ้น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ดัสสนี สังข์วงษ์ หญิง วัดห้วยทองหลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ภัสนิดา กุลแก้ว หญิง วัดห้วยทองหลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว นุสรา คงขำ หญิง วัดห้วยทองหลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทรนันฐ์ วันคง หญิง วัดห้วยทองหลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รัชนีภรณ์ สอนอุไร หญิง วัดห้วยทองหลาง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มนธิชา ชาญเดช หญิง วัดห้วยทองหลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย โนรี แซ่โง้ว ชาย วัดห้วยทองหลาง อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว พรรณวดี ปามุทา หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นางสาว สุกัญญา แน่นอุดร หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย มงคล เปลี่ยนกลาง ชาย หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เตือนใจ ผาสุข หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกียรติภูมิ ภูมินา ชาย หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาพร คงสมบูรณ์ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิการ์ สุขรี หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ราตรี ภู่ภักดี หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง นิธิกานต์ พิราชัย หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว สมจิตร จินาวรณ์ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง ชูศรี วุฒิเสน หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อรวรรณ นุชนา หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สมคิด สุวรรณเนตร หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พรรณา แรกขึ้น หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว เพ็ญประภา แก้วเปลี่ยนศรี หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย วิชัย เกียรติ์ทวีมั่นคง ชาย หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อังสนา หนูทรัพย์ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง อัญชลี พระนอนเขตต์ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประไพ ศรีเกษม หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว เหมือนฝัน ขาวทรงธรรม หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พัชชญา ช่างไม้ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง อุมาพร รุ่งเรือง หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว มนัสสิยา แจ้งใจบุญ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุธาศิณี หมั่นการนา หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สิริพร พุกพิกุล หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กรรณิการ์ สายสนอง หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย ศุภฤกษ์ จันทร์นุ่ม ชาย หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภานุพงศ์ ศรีพรม ชาย หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนวิชญ์ จิตรเที่ยง ชาย หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ทศพร เวียงสมุทร ชาย หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศุภรดา ปานหงษ์ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชมภูนุช แสงหัวช้าง หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อารีรัตน์ สุวรรณ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิคม แย้มประดิษฐ ชาย หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ภัทรพล สิทธิกูล ชาย หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว แพรวพรรณ เสลา หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปิยธิดา ปิยะกัลปกรณ์ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พจวรรณ เทียมผล หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจมาภรณ์ ดิษฐอ่วม หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว กัญญารัตน์ ดีดา หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตนาภรณ์ กันชาติ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัทริยา โพธิเวชกุล หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พงษ์พันธ์ุ ภิญโญยิ่ง ชาย หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว รัตน์ปราณี ชุมแสง หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เหมือนฉัตร ชนทะเล หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันเพ็ญ นิลทสุกข์ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว จำปี สุ่มแก่น หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว บุญยาพร เมฆขลา หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิริลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชมพูนุช ยุติธรรม หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภคินี ลดาถาวร หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาง สมพร อ้นประเสริฐ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว จินตนา สุ่มแก่น หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว ขวัญพนัส ชมภูเลิศ หญิง วัดบ้านไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาตรี
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ประภาศรี รักษาพล หญิง วัดบ้านไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา ทาทำนุก หญิง วัดบ้านไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาย สนธยา ทานะมัย ชาย วัดบ้านไผ่ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว เหมือนฉัตร ชนะทะเล หญิง วัดบ้านไผ่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เรืองรดา ศรีไพร หญิง วัดบ้านไผ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บังอร ปัญจมาศ หญิง วัดบ้านไผ่ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทิพวัลย์ แก้วเกลี้ยง หญิง วัดบ้านไผ่ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ขวัญเรือน มาลินันท์ หญิง วัดบ้านไผ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย เกียรติณรงค์ วันคำ ชาย วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ชำนาญ นามลายทอง ชาย วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว กัญญาภัค เทศไธสง หญิง วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชญานิน สิริตะนัน หญิง วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กรณ์ภัสสร วงสาโท หญิง วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พูนทรัพย์ น้อยแก้ว หญิง วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฬาลักษณ์ แก้วอินทร์ชัย หญิง วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุภาภรณ์ น้อยยาโน หญิง วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปฐมาวดี พันธุ์น้อย หญิง วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สาริณี มิสุนา หญิง วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ประกฤติ คชรินทร์ ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปฏิวัติ จันทร์ทิพย์ ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย ลิขิต ดวงสนาม ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว สุดารัตน์ เปลื้องทุกข์ หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มนทิรา สิทธิศรี หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง มลิษา ใจมั่น หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธีรศักดิ์ แซมภูเขียว ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นุช วิหกหงษ์ หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พิไลวรรณ โพธิ์เขียว หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง วรรณภา นารีผล หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว มณีรัตน์ ม่วงประเสริฐ หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย สมจิตร นารีผล ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว พิกุล ทองกำเหนิด หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง พจนีย์ จันทร์ช่วย หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ประมวล ศักดิ์ศิริ หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวรรณี ทรัพย์ประเสริฐ หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ชัชวาล ศรีทองเพชร ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว ปาริตา บำรุงวงศ์ หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พรชัย ห่วงรักษ์ ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภชนก รื่นภาคแดน หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กนกอร อึ้งซำ หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว กรรณิการ์ เขียวแก้ว หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุทธิพงษ์ ปิติทรง ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว สิริวรรณ แสนสุข หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชยันต์ กันสีเวียง ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุนิสา แดงอร่าม หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กิตติภพ เนตรแสงศรี ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จามจุรี วาระกุล หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ชวัลย์ฤดี โสดานิล หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย นิกร พันธ์น้อย ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง กชนิภา มิ่งมาลี หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย พิระวัฒน์ สิทธิจัน ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กัญญ์ชิตา แสงเกิด หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ภัชรียา หาญนอก หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย กฤษณ์ ธนาภาวงศ์ ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย บุญธรรม ทองอินทร์ ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นางสาว วิภาวรรณ สูงเยี่ยม หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว หนึ่งฤทัย ขำกระจ่าง หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาย พิทักษ์สัน บัวภา ชาย บ้านราษฎร์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
สิบเอก จักรกฤษ บรรจงศิลป์ ชาย บ้านราษฎร์เจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ธัญญารัตน์ ดวงสุวรรณ์ หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาย ไพบูลย์วัฒนผล ชาย บ้านราษฎร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วริศรา รัชวัฒน์ หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมโภชน์ ไพบูลย์วัฒนผล หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บัญญัติ พรหมเกษร หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง วัฒนา ลัคนาทิน หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ แสงแก้ว หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว งามศิริ ชอบตั้งจิตร หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง พิมพา เพ็ชรพราว หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วุฒิภัทร ปัญจันทร์สิงห์ ชาย บ้านราษฎร์เจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศุภรัตน์ อินทรา หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรัตน์ จันทะบูลย์ ชาย บ้านราษฎร์เจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิวิมล ม่วงกล่ำ หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ปรีชา สุพรรณา ชาย บ้านราษฎร์เจริญ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว กาญจนา เทียนศิริ หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นภัสนันท์ เรืองสุคนธ์ หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว จุฑามาศ บรรเทิงใจ หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุปัญญา ศิริกุลชัยวัฒนา ชาย วัดเขาแก้วมุขดาราม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว อุไรพร อินทราชา หญิง วัดเขาแก้วมุขดาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นงนุช ชัยศรี หญิง วัดเขาแก้วมุขดาราม ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาย ประสิทธิชัย สนธิกุล ชาย วัดเขาแก้วมุขดาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรทิพย์ ล่วงลือ หญิง วัดเขาแก้วมุขดาราม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศศิวิมล เอี่ยมเพ็ชร์ หญิง วัดเขาแก้วมุขดาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ณรงศักดิ์ คำแพง ชาย วัดเขาแก้วมุขดาราม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว กฤษณา ชูสุข หญิง วัดเขาแก้วมุขดาราม ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา สุรินยา หญิง วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สุกัญญา วงศ์ศิริ หญิง วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สุมาลี รัชวัตร์ หญิง วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เสฏฐวุฒิ นิลกระ ชาย วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมชาย ผลโภชน์ ชาย วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว อมรรัตน์ เลขนอก หญิง วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นงค์นุช ขันดวง หญิง วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมยศ เกตุภู่งาม ชาย วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สำเภา พาราพิชัย ชาย วัดเจริญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย สมบัติ บุญมี ชาย วัดเจริญธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว วันวิสาข์ พวงมณี หญิง วัดเจริญธรรม ครู ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นาง สุคลทิพย์ ยิ่งยวด หญิง วัดเจริญธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว พัชญา อั๋นกลิ่น หญิง วัดเจริญธรรม ครู ชำนาญการ ระดับ ป.บัณฑิต
นาย มาโนช มิ่งนอก ชาย วัดเจริญธรรม ครู ปฏิบัติงาน ปริญญาตรี
นางสาว มลุลึ สุตาชา หญิง วัดเจริญธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สุรัตน์ เข็มกลัด ชาย วัดเจริญธรรม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นางสาว ปวีณา แก้วเกลี้ยง หญิง วัดเจริญธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เกศรา ลุ่มร้อย หญิง วัดเจริญธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรพรรณ ทองอินทร์ หญิง วัดเจริญธรรม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง สมบัติ เล็กประเสริฐ หญิง วัดเจริญธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นางสาว อรกัญญา รัชวัฒน์ หญิง วัดเจริญธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย โพ ใจปันวงค์ ชาย วัดศรีสัจจาวาส นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สาวินีย์ ชุมจันทร์ หญิง วัดศรีสัจจาวาส ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง จันทร์กา เข็มพงษ์ หญิง วัดศรีสัจจาวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย ธงไชย โพธิประเสริฐ ชาย วัดศรีสัจจาวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาย เสนีย์ ศรีภานุมาต ชาย วัดศรีสัจจาวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดัชณี ปานหงษ์ หญิง วัดศรีสัจจาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว บุษบง ตั้งเจริญไพบูลย์ หญิง วัดศรีสัจจาวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง นงลักษณ์ เที่ยงพุก หญิง วัดศรีสัจจาวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว มุทิตา พรมนต์ หญิง วัดศรีสัจจาวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ศิรินภา แก้วบุญเมือง หญิง วัดศรีสัจจาวาส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นิยม ปัดตา หญิง วัดศรีสัจจาวาส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว พรเพชร ผลโภชน์ หญิง วัดศรีสัจจาวาส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย สมัย กวางโตน ชาย วัดสมานมิตรมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว นฤมล สว่างแก้วตั้งสกุล หญิง วัดสมานมิตรมงคล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ประไพ คงสมทอง หญิง วัดสมานมิตรมงคล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ลำเพย เพ็ชรบังเกิด ชาย วัดสมานมิตรมงคล ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว สนทยา น้าเจริญ หญิง วัดสมานมิตรมงคล ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว นวรัตน์ ผดุงญาณ หญิง วัดสมานมิตรมงคล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ณัฐพร สุขมณี หญิง วัดสมานมิตรมงคล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธวัช บัวสุวรรณ ชาย ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ระดับ ป.บัณฑิต
นางสาว สโรชา พูลธนะ หญิง ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย วิรุตณ์ อุตราศรี ชาย ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ประจวบ โพธิ์กรวม หญิง ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ดารณี วิลามาศ หญิง ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญสม ทองหล่อ หญิง ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง เทวทินนา จงกล หญิง ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว กรกช แก้วประดับ หญิง ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง ศิริพร สุขตระกูล หญิง ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย อัษฎาวุฒิ จันดาเบ้า ชาย ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว วันเพ็ญ พิมพา หญิง ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ฐเดช รวบรวม ชาย ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นางสาว อัจฉรา เจนพิทักษ์ชาติ หญิง ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ทัศนนันท์ ทับช้าง หญิง ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ชุมพล ปิลกศิริ ชาย วัดเกาะเซิงหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ปรางกมล เพียรทำดี หญิง วัดเกาะเซิงหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธรรมนูญ เอี่ยวเส็ง ชาย วัดเกาะเซิงหวาย ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง สุวรรณี ทิพย์ศรีหา หญิง วัดเกาะเซิงหวาย ครู ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศันสนีย์ นิโครธานนท์ หญิง วัดเกาะเซิงหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง รำพึง บุญทรัพย์ หญิง วัดเกาะเซิงหวาย ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว กาญจนา ผ่านอ้น หญิง วัดเกาะเซิงหวาย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง บังอร สุขสวรรณ หญิง วัดเกาะเซิงหวาย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาย ธนพล คงหนูวณิชย์ ชาย วัดเกาะเซิงหวาย ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นางสาว อภิญดารัตน์ โรจน์ธัญการย์ หญิง วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เฉลา บุญมี หญิง วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง บุญเอิบ มะลิซ้อน หญิง วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ปริญญาตรี