ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลครู และบุคลกรทางศึกษา

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ ประเภท รูปภาพ
นาย อิทธิรัตน์ ควรชม ชาย ชุมชนวัดบำรุงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นางสาว อริสา ลำไธสง หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย พิพัฒน์พงศ์ ม่วงกล่ำ ชาย ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง สุวิมล อุปมัย หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว เชาวนี นารถดนตรี หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สมพร เสวกพันธุ์ หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาย อนันต์ สุทธิโป ชาย ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง ศศินันท์ มะลินันท์ หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ปณธรรศ สุวรรณคร ชาย ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ทัศนีย์ รักษาทรัพย์ หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วัชรี ทองรูปพรรณ หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สิริรัตน์ หยะกังฉัตร หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ญาณนารี พันธ์ศรี หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว วิภาวี จันชนะ หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว วราภรณ์ เสมอเหมือน หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย สิทธิกร ตลับเพชร ชาย ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว วารี เนินสลุง หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สายใจ เตมิราช หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ปิยมาภรณ์ ศรีแก่นจันทร์ หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ก้องสกุล กุลาเศรษฐกุล ชาย ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ทิพย์วิมล มนตรี หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุรางค์ แก้วหัสดี หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย เชษฐา สายทน ชาย ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว สุพัตตรา กุลวงศ์ หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย ทองพูน วงษ์สืบ ชาย ชุมชนวัดบำรุงธรรม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ณิขนันทน์ ศรีฮาด หญิง ชุมชนวัดบำรุงธรรม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สาธิต รื่นเริงใจ ชาย วัดกะเหรี่ยงคอม้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย บัณฑิต ดีมาก ชาย วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง กาญจนา แก้วสถิตย์ หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว ลัทธวรรณ เรืองคำ หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง ฐะปะนีย์ เอี่ยมศรี หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว ชลธิชา บังเลา หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย บัณฑิต พวงจำปา ชาย วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง นันท์นภัส ไสยรส หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สุกัญญา ขวัญสมคิด หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว ณัฎฐกันย์ มณีศิริ หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุกานดา สุขเกษม หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง สุวภัทร เที่ยงตรง หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย จำลอง วิเศษ ชาย วัดกะเหรี่ยงคอม้า นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สังวาลย์ ศรีสวัสดิ์ หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ฐิติกมล เอ็นดู หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สิรดา บรรทัดเที่ยง หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ชญานี นพพิบูลย์ หญิง วัดกะเหรี่ยงคอม้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จันทนา อำพร หญิง วัดท่ามะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว พนิดา คุณประทุม หญิง วัดท่ามะปราง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ทองคำ หาญใจไทย ชาย วัดท่ามะปราง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ราหุล รัตนวงศ์แข หญิง วัดท่ามะปราง ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง สุภาพร บุบผาชาติ หญิง วัดท่ามะปราง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ฉวี มณีภาค ชาย วัดท่ามะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ยุพาวรรณ กันภัย หญิง วัดท่ามะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว จรรยา วิถุนัด หญิง วัดท่ามะปราง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง รัตนากร วงษ์วัน หญิง วัดท่ามะปราง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย คุณากร ไอยะรา ชาย วัดท่ามะปราง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ณัฐพร จันทรา หญิง วัดท่ามะปราง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ปราณีต จีนบุญมี หญิง วัดบึงไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พจมาลย์ บุญแท่ง หญิง วัดบึงไม้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กฤษณพร ชุ่มเพ็งพันธ์ หญิง วัดบึงไม้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สมฤดี หอมจิตร หญิง วัดบึงไม้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ญาดา รอดมาณี หญิง วัดบึงไม้ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุจิตรา มงคลเกตุ หญิง วัดบึงไม้ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศรารัตน์ สิงห์น้อย หญิง วัดบึงไม้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เอี่ยมทิพย์ วิชัยวุฒิ หญิง วัดบึงไม้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ปาริฉัตร์ บุญจง หญิง วัดบึงไม้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุรัตน์ นามใหม่ หญิง วัดบึงไม้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง รัชดา ว่องวรานนท์ หญิง วัดบึงไม้ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ดำเนิน ดวงมณี ชาย วัดบึงไม้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย บุญสม ปัญญาเหลือ ชาย วัดโป่งมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เนติมา ประสิทธิพร หญิง วัดโป่งมงคล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง พรรณี แก้ววิเชียร หญิง วัดโป่งมงคล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว จุฑามาศ บำรุงราษฎร์ หญิง วัดโป่งมงคล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สมพร ภู่ใหม หญิง วัดโป่งมงคล วิทยากร ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วิรณัฐ สืบปาละ ชาย วัดโป่งมงคล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง กรรณิกา สุวรรณโชติ หญิง วัดโป่งมงคล เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย คมศักดิ์ เส้นศูนย์ ชาย วัดศรัทธาเรืองศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว อัจฉริยาภรณ์ แดงตะโก หญิง วัดศรัทธาเรืองศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ปาณิสรา บุศดี หญิง วัดศรัทธาเรืองศรี ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง พิชญ์ชยาภา คำโพธิ์ หญิง วัดศรัทธาเรืองศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ภานุมาศ เผือกขันหมาก ชาย วัดศรัทธาเรืองศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อินพรรณรำ แถวสุวรรรณ์ ชาย วัดศรัทธาเรืองศรี ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุพัตรา นาทองหล่อ หญิง วัดศรัทธาเรืองศรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กุลรภัส บุศดี หญิง วัดศรัทธาเรืองศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สายลดา เผ่าเครื่อง หญิง วัดสุนทริกาวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง พิมพ์สุดา ดำเนินทรัพย์ หญิง วัดสุนทริกาวาส ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ภานิชา คนหาญ หญิง วัดสุนทริกาวาส ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อภิวัฒน์ ประมวลรัมย์ ชาย วัดสุนทริกาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ภิญญลักษณ์ โสภณเจริญทัศน์ หญิง วัดสุนทริกาวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พิชญดา พิพัฒน์ศศินารากร หญิง วัดสุนทริกาวาส เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง ศิริรัตน์ ประดุจชนม์ หญิง วัดสุนทริกาวาส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ทิปภัชกร คงไหว ชาย วัดสุนทริกาวาส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว พิมพ์พิชชา แก้วสีหมอก หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว สุขฤทัย เรณู หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย มาโนช บุญครอบ ชาย ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ภัทราภรณ์ ใจดี หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย พหล พิมพ์ปราโมทย์ ชาย ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ภานุมาศ เที่ยงธรรม หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ปองพรรค ด้วงนุ่ม ชาย ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย อะเน็ก คลังเงิน ชาย ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว เบญจวรรณ กิติผง หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ผ่องพรรณ สุทธิศัย หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พิมพ์ลภัส เตยะ หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วาสนา โสดานิล หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อลิษา อุไรรัตน์ หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย สมเกียรติ สุทนต์ ชาย ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว ภัชราภรณ์ ศรีจำปา หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว โสรยา พือขุนทด หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อรธีรา เพชรชิต หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ภูษณิศา สิริรัตน์ไพศาล หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว ณัฐชนันท์พร เสมสายัน หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เยาวเรศ คำภีร์ หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
หม่อมหลวง สุรีรัตน์ ชยางกูร หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ณัฐธินันท์ มีวรรณะ หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ไพริน แพงวิเศษ หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง อำพร ไชยอินทร์ หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว รชยา ต่อสกุล หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว นพมาศ เกิดภักดี หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ยุภารันต์ สหัสสรังสี หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย นโม เสนาะเสียง ชาย ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง อภิญญา ชาญณรงค์ หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุรัตน์ ชาพรมมา ชาย ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วันชุลี มณีวงษ์ หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุกัญญา สายทอง หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง ยุพา แพ่งศรี ชาย ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง บัวทอง ถนอมศักดิื หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สมหญิง แสงหัวช้าง หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วนิดา เพิ่มพล หญิง ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ศรีนวน เมยขุนทด หญิง อนุบาลทับกวาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว สุวิชา แสงเพ็ง หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ลักขณากรณ์ ผมให หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ธนิต ศรีสังข์ ชาย อนุบาลทับกวาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว รุ่งนภา ยอยรู้รอบ หญิง อนุบาลทับกวาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย พิเชษฐ์ บุตรพรม ชาย อนุบาลทับกวาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย เจษฎา ลำลึก ชาย อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อุไรวรรณ แสงอาทิตย์ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง ศิริกัญญา ครุฑสุวรรณ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง อัมพร จันทร์มณี หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ณิชนันท์ เกี้ยวไธสง หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาย พิชัย จำนงค์หมู่ ชาย อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง พัชรี หุ่นเจริญ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง ณัฐวรารัตน์ ละออจันทร์ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง วิรัลพัชร์ แป้นเชื้อ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง สุพัตรา ศรีจันทร์ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย จเด็จ แสงคล้อย ชาย อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง ณัฐชา ศิรินันท์ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นภัสวรรณ์ ไตรสินฤกษ์ดี หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สมพร อาจศรี หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กาญจนา พลอาษา หญิง อนุบาลทับกวาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง ดวงแข มณีศิริ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วรยุทธ วิลามาศ ชาย อนุบาลทับกวาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง จารุณี จันทรญาติ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว จุฑามาศ พรมลารักษ์ หญิง อนุบาลทับกวาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง สุมาลี ภู่ธงแก้ว หญิง อนุบาลทับกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ธนะสิทธิ์ ปิยวัชรฐิติโชติ ชาย อนุบาลทับกวาง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว สาธนี การะเกตุ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นิรัญญา จารุอินทร์ หญิง อนุบาลทับกวาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว บุญญาพร แก้วกล้า หญิง อนุบาลทับกวาง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
ว่าที่ ร.ต. ชัยณรงค์ พูนศรี ชาย อนุบาลทับกวาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย อนุมัติ จันทนา ชาย อนุบาลทับกวาง นักจัดการงานทั่วไป ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ศรีนวน เมยขุนทด หญิง นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว นภัสสร หมายติดกลาง หญิง นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง พัชรา สุทธหลวง หญิง นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครู ชำนาญการ -
นาย เกียรติศักดิ์ หาหอม ชาย นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ชาญชัย บุญรอด ชาย นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ธนัญญา นฤนาทวัฒนา หญิง นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุรีรัตน์ ฉิมจารย์ หญิง นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เบญจมาภรณ์ ถางโพธิ์ หญิง นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ยุพา เคร่งใจ หญิง นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย พิสิฐ ระบำโพธิ์ ชาย นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง มยุรี จามรวรรณ์ หญิง นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว นฤชยา วายุโชติ หญิง นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ศริญญา ศรีทอง หญิง นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ณัฐพล เสรัมย์ ชาย นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สมชาย ร่วมชาติสกุล ชาย บ้านซับบอน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย สุขสันต์ โคตะนู ชาย บ้านซับบอน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พัชราพร พลั่วบุตร หญิง บ้านซับบอน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ยศวดี ภักดีคง หญิง บ้านซับบอน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ชญาดา สุวรรณ์ หญิง บ้านซับบอน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ศุภลักษณ์ ศรีจินดา หญิง บ้านซับบอน ครู ชำนาญการ -
นางสาว ปวีณา ศรีคร่ำ หญิง บ้านซับบอน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย นัฐพร แสนสุข ชาย บ้านซับบอน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ปิยะนุช สิมพิลา หญิง บ้านซับบอน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย อมรินทร์ วีระประสิทธิ์ ชาย บ้านซับบอน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง มะลิวรรณ บุญนะฤธี หญิง บ้านหนองผักบุ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย เขมพันธ์ พึ่งสุรินทร์ ชาย บ้านหนองผักบุ้ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จันทร์แรม โตอุ้ม หญิง บ้านหนองผักบุ้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุรภัทภร ภัทรกรธนากิจ หญิง บ้านหนองผักบุ้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย กิตติศักดิ์ สหัสสรังสี ชาย บ้านหนองผักบุ้ง ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว จุฑามาศ มาดี หญิง บ้านหนองผักบุ้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ณกรณ์ โกทัน ชาย บ้านหนองผักบุ้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว มัติกา มุงมา หญิง บ้านหนองผักบุ้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วาสนา ผดุงสรรพ หญิง บ้านหนองผักบุ้ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุมาลี จันทะมี หญิง บ้านหนองผักบุ้ง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เจนจิรา อินทร์อุ่นโชติ หญิง บ้านหนองผักบุ้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วาสนา สุขธนู หญิง วัดป่าไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว กัญญาภรณ์ สีนินทิน หญิง วัดป่าไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศิริประภากรณ์ เรียบร้อย หญิง วัดป่าไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ไพทูรย์ ปัจฉิม ชาย วัดป่าไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง ระเบียบ อุบลวัตร์ หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว บุญฤดี คำดี หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง รานี ตันสิน หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เพ็ชรัตน์ บุญตา หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย พิทักษ์พงศ์ สร้อยสังวาลย์ ชาย วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย อรรณนพ พรหมสูตร ชาย วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง เพ็ญศิริ เริงสูงเนิน หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว สายสุนีย์ จันทร์ดี หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุภาพร อินทร์หอม หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง นงนุช คุ้มพันธ์ หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ลำใย อิ่มสิน หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ธนญา ชนะพันธุ์ หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง สิริกร ภัทรกรกาญจน์ หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นิติยา ปั้นย้อย หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง สงกรานต์ เกตุบุญมี หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย มานิตย์ จันทะบูรณ์ ชาย วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง วัลภา สุวรรณภา หญิง วัดป่าไผ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย กฤษฎิ์ไกรวิชญ์ จันทรัตน์ ชาย วัดป่าไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นารา นิลนันท์ หญิง วัดป่าไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ศรีสุดา พรหมภักดี หญิง วัดป่าไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย พิรัชย์กฤษตย์ กระแสเวส ชาย วัดป่าไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย จิระยุทธ์ จันภักดี ชาย วัดป่าไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ณรงค์ โพธิ ชาย วัดป่าไผ่ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ปวีณา ชอบธรรม หญิง วัดป่าไผ่ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อาภรณ์ ราศรี หญิง วัดป่าไผ่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ศรันย์วิทย์ นพโสภณ ชาย วัดป่าไผ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ปอยหลวง ทิวาวงษ์ หญิง วัดป่าไผ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย กฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร ชาย วัดโป่งก้อนเส้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นางสาว ไอลดา ชัยแก้ว หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สมฤดี เรียนแพง หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว จีรวรรณ โสป่าสัก หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นุชรี เมธา หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
ว่าที่รต. ชัชชรันต์ จันลา ชาย วัดโป่งก้อนเส้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย จิตรกร เรือนสอน ชาย วัดโป่งก้อนเส้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย อิ๊ด หนาจัตุรัส ชาย วัดโป่งก้อนเส้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง คิดสมบูรณ์ ชื่นบาน หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง เกษรา พึ่งศรี หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ไอริณ อุ่นสาลี หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว กวินตา ผู้ท่วม หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว อัมพรพันธุ์ ชนะชัย หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง อุบลวรรณ หึกขุนทด หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จารุนันท์ เงินเหรียญ หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว จุฬารัตน์ แสนแก้ว หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว อรวรรณ วีระประสิทธิ์ หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย ไมตรี ศรีธีรานนท์ ชาย วัดโป่งก้อนเส้า นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เฉลิมศรี หุ่นสาระ หญิง วัดโป่งก้อนเส้า ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วิเชียร อัมเรศ ชาย บ้านช่อง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นาย สมจิตร แก้วโค้ง ชาย บ้านช่อง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง พิจิตรา มารมย์ หญิง บ้านช่อง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ปรารถนา ภูช่องหิน หญิง บ้านช่อง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย พีระพงศ์ ทรงทลาย ชาย บ้านช่อง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย คำพาย ฉันทะ ชาย บ้านช่อง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว รัชดาพร พุ่มไสว หญิง บ้านช่อง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ศิรินทรา รุชะฎา หญิง บ้านช่อง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว หนูพลอย ยอดนารี หญิง บ้านช่อง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง ชลธิชา แจ้งสว่าง หญิง บ้านช่อง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ยุพิณ จันทะบูรณ์ หญิง วัดท่าคล้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย สานิตย์ พัชรจารุกิตติ์ ชาย วัดท่าคล้อ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จำนงจิต ช่อมะกอก หญิง วัดท่าคล้อ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ชนันท์กานต์ แก้วโพธิ์ หญิง วัดท่าคล้อ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เกษร คำมูล หญิง วัดท่าคล้อ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สมสุข พันธรณี ชาย วัดท่าคล้อ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง แพรวพรรณ อินทนิจ หญิง วัดท่าคล้อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อัญชลี รักษาแดน หญิง วัดท่าคล้อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อนุชิต ศิวิรัตน์ ชาย วัดท่าคล้อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
ว่าที่ ร.ต. บารเมษฐ์ นิยากร ชาย วัดท่าคล้อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง สุธาลักณ์ สุวรรณศรี หญิง วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง ภัสสร์ศศิร์ เจริญผล หญิง วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เสาวณี หลอดศิริ หญิง วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง มาลี สารทรัพย์ หญิง วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง กรณิช สุขทวี หญิง วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ไฉน ทุตาสิทธิ์ ชาย วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย จักรกฤษณ์ เกาะสมุทร ชาย วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว ชีวารัตน์ ไชยสถิตย์ หญิง วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ชัยวัฒน์ เกตุหอม ชาย วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ปิยะนุช ชมสวนสวรรค์ หญิง วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง ปรียากรณ์ เสนทอง หญิง วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ยุภาพร ทุตาสิทธิ์ หญิง วัดท่าสีโพธิ์เหนือ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ยุพา อินทะนู หญิง วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เริงฤทธิ์ บุญพร ชาย วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว อัญชลี พิมพ์ศร หญิง วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ธันยานี แก่นจักร์ หญิง วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว อุไรวรรณ อุปสิทธิ์ หญิง วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พลอยนภัส แก้วจรัสวงษา หญิง วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย นรเทพ เจนสระครู ชาย วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ปทุมมา สุขวัติ หญิง วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สายพรวน เกาะสมุทร หญิง วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ธนกฤต ใจผ่องพุฒิ ชาย บ้านป่าวังกวาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว สุพรรษา ภาษี หญิง บ้านป่าวังกวาง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุพรรณษา แสงจีน หญิง บ้านป่าวังกวาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ฉัตรชัย ปิ่นปั้น ชาย บ้านป่าวังกวาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง สุขสม สุขเกษม หญิง บ้านป่าวังกวาง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว จุฑามาศ เนียมจิตร หญิง บ้านป่าวังกวาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ศิริอร บรรพโต หญิง บ้านป่าวังกวาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ณัชชา แสนกล้า หญิง บ้านป่าวังกวาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง กนกวรรณ คำงาม หญิง บ้านป่าวังกวาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ภัสสร จันทร์ขุนทด หญิง บ้านป่าวังกวาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ธนวัตน์ เพื่อมเสม ชาย บ้านป่าวังกวาง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง พัทธนันท์ ทองกุลนาถ หญิง บ้านป่าวังกวาง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว รัตนาภรณ์ เพ็ญเพียร หญิง บ้านป่าวังกวาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สายฝน ตองเขียว หญิง บ้านป่าวังกวาง แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ฐานภา แผนไพลิน หญิง บ้านป่าวังกวาง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ปองภพ ศรีนาดี ชาย วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง บุษรินทร์ พิมพ์ศร หญิง วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย จรัญ พิมพ์ศร ชาย วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย ภานุรัตน์ ดีชื่น ชาย วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง สีม่วง ศรธรรมลี หญิง วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ชไมพร วังเย็น หญิง วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สิริจินดา แก้วมณี หญิง บ้านผังสามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง จุฬาลักษณ์ ศรีสมาน หญิง บ้านผังสามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ปรีชา อุ่มอยู่ ชาย บ้านผังสามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ปุณยวีร์ แสงทิพย์ ชาย บ้านผังสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง นิภารัตน์ เงินวิเศษ หญิง บ้านผังสามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จีรวรรณ ขำวารี หญิง บ้านผังสามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุภัสสรา แก้วสุทธา หญิง บ้านผังสามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย นพคุณ แดงบุญ ชาย บ้านผังสามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง อัศนีย์ ทองอินทร์ หญิง บ้านผังสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สิงห์ หนูบุญเจ๊ก ชาย บ้านผังสามัคคี ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว มรกต เชื้อพันธุ์ลาน หญิง บ้านผังสามัคคี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ปาจรีย์ คำฟองเครือ หญิง บ้านผังสามัคคี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ศักดิ์นันท์ โตมะนิตย์ ชาย บ้านหินซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว ชมพูนุช เทวรรณะ หญิง บ้านหินซ้อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุพิชญ์ชญา กันตะนา หญิง บ้านหินซ้อน ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว ประภัสสร ผ่องใส หญิง บ้านหินซ้อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย โกศล จอมทอง ชาย บ้านหินซ้อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย สมใจ ทองสันต์ ชาย บ้านหินซ้อน ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ปฏิญญา คำนวนชัย หญิง บ้านหินซ้อน ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว เฟื่องฟ้า แนบสันเทียะ หญิง บ้านหินซ้อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ศิริวรรณ ภิรมราช หญิง บ้านหินซ้อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว อรพินธ์ แวนประเสริฐ หญิง บ้านหินซ้อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง พิมล แสวงศิริผล หญิง บ้านหินซ้อน ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว พิชามญชุ์ กมลเกียรติกูล หญิง บ้านหินซ้อน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย กิตติกานต์ วรสิริประสิทธิ์ ชาย บ้านหินซ้อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง เปรมธิดาภา สารพล หญิง บ้านหินซ้อน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สิมมา สินพรหม ชาย บ้านหินซ้อน ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว นิชาภา สุขอุทัย หญิง บ้านหินซ้อน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว นิรมล ธรรมวิเศษ หญิง บ้านหินซ้อน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ภูษา ชาติชนะ ชาย วัดขอนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วันทนีย์ หวังศิริ หญิง วัดขอนหอม ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อรกัญญา ยาดี หญิง วัดขอนหอม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย รังสรรค์ ใหม่เทวินทร์ ชาย วัดขอนหอม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง อัญชุลี โชติสาร หญิง วัดขอนหอม ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว พนิดา ธนูศร หญิง วัดขอนหอม ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
ว่าที่ ร.ต. อภิรัตน์ ชาวบางงาม ชาย วัดขอนหอม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นทิตา โสดานิล หญิง วัดขอนหอม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ภีมวรา ภักดิโชติกุลธรา หญิง วัดขอนหอม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ประสบ โชติกวิรัตน์ ชาย วัดตาลเดี่ยว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว กัณฐิกา ถนอมจิตรธรรม หญิง วัดตาลเดี่ยว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง สุพรรณี โชติกวิรัตน์ หญิง วัดตาลเดี่ยว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย กฤษฎา บุตตาแย้ม ชาย วัดตาลเดี่ยว ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง สมเพียร ยอดสุรางค์ หญิง วัดตาลเดี่ยว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กัญญา แต้มสาระ หญิง วัดตาลเดี่ยว ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วราภรณ์ รอดพิทักษ์ หญิง วัดตาลเดี่ยว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ณัฐพร หวานประเสริฐ หญิง วัดตาลเดี่ยว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย เชาวลิต แต้มสาระ ชาย วัดตาลเดี่ยว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ธัญวรรณ ตินจินดา หญิง วัดตาลเดี่ยว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ศศิธร พุทธเมตตา หญิง วัดตาลเดี่ยว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ประจวบจิตร แก้วกระจ่าง หญิง วัดตาลเดี่ยว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง นิตยา คุ้มหมู่ม่วง หญิง วัดตาลเดี่ยว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ธันยกานต์ วงษ์ตุ้ม หญิง วัดตาลเดี่ยว ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สิริลักษณ์ สุวรรณโชติ หญิง วัดตาลเดี่ยว ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ดลญา เพ็งสีดา หญิง วัดเตาปูน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สุริยาพร ทุยยะค่าย หญิง วัดเตาปูน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว มินตรา สร้อยวัน หญิง วัดเตาปูน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย กำไล อาภรณ์แก้ว ชาย วัดเตาปูน นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สุเมธา ติยะบุตร ชาย วัดเตาปูน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย ธนาวัฒน์ นกไทย ชาย วัดเตาปูน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว จิตรานุช สายันเกณะ หญิง วัดเตาปูน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย คเชนทร์ แจ้งประดิษฐ์ ชาย วัดเตาปูน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ณัฐพงศ์ สุภสุข ชาย วัดเตาปูน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ชมพู บุญมี ชาย วัดเตาปูน ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง ระแวง พิกุลทอง หญิง วัดเตาปูน ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง วรรณรัตน์ ติยะบุตร หญิง วัดเตาปูน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง บุญมี กัณหาลี หญิง วัดเตาปูน ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ศิริพร พันธรณี หญิง วัดเตาปูน ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว เอมอร ฟองสมุทร์ หญิง วัดเตาปูน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง ขวัญชนก สุวพจน์ หญิง วัดเตาปูน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุกัญญา แจ้งสว่าง หญิง วัดเตาปูน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สุภัทรชัย กระสินหอม ชาย วัดเตาปูน ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว สุริศา ทัพหงสา หญิง วัดเตาปูน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สมฤทัย ลาหล้าเลิศ หญิง วัดเตาปูน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อภิชาติ พำขุนทด ชาย วัดเตาปูน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ณภัค ธรรมกิจ หญิง วัดเตาปูน เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วรางคณา ทะคำ หญิง วัดเตาปูน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ธนพล นวลมะณีย์ ชาย วัดบ่อโศรก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วราพร สุขแพทย์ หญิง วัดบ่อโศรก ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง จริยา ปานสมสวย หญิง วัดบ่อโศรก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สายพิณ ตรงพาณิชย์ ชาย วัดบ่อโศรก ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย บัญชา น้อยสงวน ชาย วัดบ่อโศรก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กชพร เกียรติโคกกรวด หญิง วัดบ่อโศรก ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สาวิณี วรญาณ หญิง วัดบ่อโศรก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย โอภาส ศิลปเจริญ ชาย วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว สุจิตรา ระสุรินทร์ หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว จิราพร สิงห์แก้ว หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาย จรูญ สุวรรณภา ชาย วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เพ็ญศรี หอมอุบล หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุวคนธ์ โสดานิล หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย สฤษฎิ์ จิตนอก ชาย วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ไชยา สีมา ชาย วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กนิษฐา จันทะบูรณ์ หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ดาราวรรณ ก้อนแก้ว หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง ดารุณี ดาหล้า หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว พัชรี จันทง หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ศิริรัตน์ จนะอินทร์ หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว ศุทธินี แก้วรักยศ หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว นิตยา ศรีสรรค์จร หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว ณัฐวีระนันท์ คงประเสริฐ หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว ปรียาภรณ์ แสวงพันธ์ หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว วิศัลย์สยา สำราญศิลป์ หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ธิดารัตน์ สนตะคุ หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง พิสมัย เวทสรากุล หญิง วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย กฤษฎา สิงห์ทอง ชาย วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย วิจิตร์ พิกุลทอง ชาย วัดสองคอนกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง พรรณปพร สุทธิใจ หญิง วัดสองคอนกลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กาญจนา บุญสะกันต์ หญิง วัดสองคอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ลัดดา เรืองเดช หญิง วัดสองคอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เกศแก้วลักษณา กฤชอดุลยวิทย์ หญิง วัดสองคอนกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุภาพร นอสูงเนิน หญิง วัดสองคอนกลาง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชุติกาญจน์ ระหาร หญิง วัดสองคอนกลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย โกศล บุญสะกันต์ ชาย วัดสองคอนกลาง ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง ภิรมย์พร ระสะครบุรี หญิง วัดสองคอนกลาง ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว อรุโณทัย อินทะชาติ หญิง วัดสองคอนกลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ณัฏฐ์พัฒน์ สนิทธรรม ชาย วัดสองคอนกลาง อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุกัญญา ดาบลาอำ หญิง วัดสองคอนกลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว จันทร์พร ภู่แพร หญิง วัดสองคอนกลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว พลอยพันธน์ เผื่อนฟัก หญิง วัดสองคอนกลาง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง วลีรัตน์ ริดจะนา หญิง วัดสองคอนกลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว พันธิตรา พัดทอง หญิง วัดถ้ำเต่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สมชาย แสงดวงมาศ ชาย วัดถ้ำเต่า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว จิดาภา ดัดวัด หญิง วัดถ้ำเต่า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว จตุพร จตุรพรหม หญิง วัดถ้ำเต่า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กมลชนก ทูลบุญลินทร์ หญิง วัดถ้ำเต่า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เกสร พฤกษ์จันทร์ หญิง วัดถ้ำเต่า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย เฉลิมชัย ธำรงค์ทอง ชาย วัดถ้ำเต่า ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง มณีรัตน์ เกษมดาย หญิง วัดถ้ำเต่า ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว ขนางค์วัฒน์ เห็นถูก หญิง วัดถ้ำเต่า ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว นพรัตน์ ฐิติกาล หญิง วัดถ้ำเต่า ครู ชำนาญการ -
นาย ณัฐพงษ์ ดาวเรือง ชาย วัดถ้ำเต่า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง ธัญพร จันทชารี หญิง วัดถ้ำเต่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุกัญญา สิงห์สกุล หญิง วัดถ้ำเต่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุนารี ลัดสูงเนิน หญิง วัดถ้ำเต่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว วรุฬยุพา เครือไกรวรรณ หญิง วัดถ้ำเต่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว จุติณัฏฐ์ ขนอนเวช หญิง วัดถ้ำเต่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย วชิวัฒน์ ตรีเดช ชาย วัดถ้ำเต่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
ว่าที่ร.ต.หญิง วริศรา ชอบธรรม หญิง วัดถ้ำเต่า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย วิชัย ประทุม ชาย วัดถ้ำเต่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว มารยาท อ่อนศรี ชาย วัดถ้ำเต่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง นงค์นุช โพธิ์สิงห์ หญิง วัดถ้ำเต่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สายใจ เรียงไร หญิง วัดถ้ำเต่า ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เฉลิมรัตน์ หนูปาน หญิง บ้านหนองสองห้อง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นางสาว ชนากานต์ มารมย์ หญิง บ้านหนองสองห้อง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว นกน้อย ป้องคำแสน หญิง บ้านหนองสองห้อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง จิตต์ติมา แสงวิโรจน์ หญิง บ้านหนองสองห้อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ภาณุพงศ์ สีดามา ชาย บ้านหนองสองห้อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย สมศักดิ์ วงค์อินตา ชาย บ้านหนองสองห้อง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พัชรา ปิติสม หญิง บ้านหนองสองห้อง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พัทชนันธรณ์ แก้วเจิม หญิง วัดเขาลาดวนาราม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นาง ชวนพิศ พลธรรม หญิง วัดเขาลาดวนาราม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุมาลี บุญวิเศษ หญิง วัดเขาลาดวนาราม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ขวัญเรือน มาสำราญ หญิง วัดเขาลาดวนาราม ครู ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว จุฑาธิปต์ มากล้น หญิง วัดเขาลาดวนาราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ณัฐดนัย ไทยถาวร ชาย วัดเขาลาดวนาราม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย บุญโฮม คำภามูล ชาย วัดเขาลาดวนาราม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สนอง ศิริบุรมย์ หญิง วัดเขาลาดวนาราม อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง ฉมาพร สมมาตร หญิง วัดเขาลาดวนาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชนิตา สิงขรอาสน์ หญิง วัดเขาลาดวนาราม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ธนพงษ์ อินทนิจ ชาย วัดโคกกรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุนันทา ทับทวี หญิง วัดโคกกรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย อดิศร ฉิมไธสง ชาย วัดโคกกรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว พิชามญชุ์ นันทิกุล หญิง วัดโคกกรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง ภัทรวรรณ พงษ์สุพรรณ์ หญิง วัดโคกกรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ภิญโญ บัวภา ชาย วัดโคกกรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว วรรณฉวี ตะอุบล หญิง วัดโคกกรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นิตยา วงษ์สุวรรณ์ หญิง วัดโคกกรุง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง รุ่งอรุณ โกเมศร์ หญิง วัดโคกกรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง สมพร เที่ยงธรรม หญิง วัดโคกกรุง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง รัชนี กุลจีน หญิง วัดโคกกรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อารีย์ทิพย์ ศรีคำบล หญิง วัดโคกกรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อุไร ศรีสังวาลย์ หญิง วัดโคกกรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ศุภกร เทพภูมี ชาย วัดชำผักแพว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย อวิชัย อิ่มลิ้มธาร ชาย วัดชำผักแพว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว มุทิตา คงสมปราชญ์ หญิง วัดชำผักแพว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง ภัทราวดี โพธิ์นิ่มแดง หญิง วัดชำผักแพว ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย สังเวียน สกุลอินทร์ ชาย วัดชำผักแพว ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง รัตนา โพธิ์แท่น หญิง วัดชำผักแพว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สนุน เกิดชัย ชาย วัดชำผักแพว ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย สมชาย หิรัญพานิช ชาย วัดชำผักแพว ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ดาวเรือง ศักดิ์ดี หญิง วัดชำผักแพว ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง วัชราพร พืชผล หญิง วัดชำผักแพว ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว ชนิกานต์ ทองใบ หญิง วัดชำผักแพว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว วีรญา ขุนสวัสดิ์ หญิง วัดชำผักแพว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
จ่าสิบเอกหญิง สุนิสา เทพสถิตย์ หญิง วัดชำผักแพว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สิริพร ลุนศรี หญิง วัดชำผักแพว ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว วาสนา บุญมานันท์ หญิง วัดชำผักแพว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สุชาติ ประจิต ชาย วัดชำผักแพว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว อมราภรณ์ วงศ์ภักดี หญิง วัดชำผักแพว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย นฤทธิ์ วัดเข้าหลาม ชาย วัดชำผักแพว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย อำนวย พุทธศรี ชาย วัดชำผักแพว ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว นาตยา ชาวเหนือ หญิง วัดชำผักแพว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สุณีรัตน์ ประเสริฐสังข์ หญิง วัดชำผักแพว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ชุมพร บุญน้อม ชาย วัดนาบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว รสริน พุ่มศรีอินที์ ชาย วัดนาบุญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง ศิรกาญจน์ ปานคง หญิง วัดนาบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นิภา ดวงเนตร หญิง วัดนาบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อารีรัตน์ รุ่งโรจน์ หญิง วัดนาบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อรทัย นิติพงษ์อนุพร หญิง วัดนาบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ปนิทัศน์ ปิ่นปาน ชาย วัดนาบุญ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว เรียงศิลป์ สหัสสรังสี หญิง วัดนาบุญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว นพมาส นนธิ หญิง วัดนาบุญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ดวงฤทัย คำษรโพธิ์ หญิง วัดนาบุญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง จรรยา สมบรม หญิง วัดนาบุญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ไสว สมบรม ชาย วัดนาบุญ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว แพรวมณี เผ่าพงษ์ หญิง วัดนาบุญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ขวัญเรือน ศรีสวัสดิ์ หญิง วัดนาบุญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว จินตนา จำปางาม หญิง วัดนาบุญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว อรัญญา เข่งพิมล หญิง วัดนาบุญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย พิชิตชัย บุปผาโท ชาย วัดบ้านดง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นางสาว สุชานันท์ พันทวี หญิง วัดบ้านดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชนานันท์ โสภี หญิง วัดบ้านดง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศรานี ศิริกิจ หญิง วัดบ้านดง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ทองคูณ ท้วมเลี้ยง ชาย วัดบ้านดง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ดารญา ฤกษ์สังเกตุ หญิง วัดบ้านดง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วรุตม์ สวนลำใย ชาย วัดบ้านดง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ไพศาล นวนจันทร์ ชาย วัดบ้านดง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สารภี พวงหิรัญ หญิง วัดบ้านดง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ศรีสุวรรณรัตน์ อาจอินทร์ ชาย วัดบุรีการาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย ไชยวัฒน์ กระจง ชาย วัดบุรีการาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ราศรี ภูมิรัตนจรินทร์ หญิง วัดบุรีการาม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว หนึ่งฤทัย บุญนาง หญิง วัดบุรีการาม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว นิลุบล ศิริตัน หญิง วัดบุรีการาม ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ศิริศักดิ์ ชินบุตร ชาย วัดบุรีการาม อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย นิพนธ์ พลเสน ชาย วัดบุรีการาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว นันทรัตน์ ลอยโคกสูง หญิง วัดบุรีการาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว โสพิศ ช่างทองคำ หญิง วัดบุรีการาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เปียทิพย์ จันทะชารี หญิง วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ปทุมรัตน์ ค้ำชู หญิง วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ชัชวาลย์ วงศ์อนันต์ ชาย วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว จิราพร อิ่มทรัพย์ หญิง วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ธนากร บดเกด ชาย วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย กฤษณ์ สมยา ชาย วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วิศรัตน์ สมจันทร์ หญิง วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เกียรติศักดิ์ ศรีคำบล ชาย วัดห้วยคงคาวราวาส ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว รุ่งทิวา อาจผักปัง หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง วาสนา บุตรน้ำเพ็ชร หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาย ชนะ คัมภิรานนท์ ชาย วัดห้วยคงคาวราวาส ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง สิริกุล ศิลาแรง หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาย ภูวดล แก้วเงิน ชาย วัดห้วยคงคาวราวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ภาวิณี กองนันตา หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ณัฐวุฒิ อ้อยขาว ชาย วัดห้วยคงคาวราวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว ภัทราภรณ์ ขจรศักดิ์สิริกุล หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว กัลยาณี ศรีจานเหนือ หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว พัชรพร มีอิสระ หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย นิธิวัฒน์ กาญจนาสน์ ชาย วัดห้วยคงคาวราวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ธีรพงษ์ มุขบัง ชาย วัดห้วยคงคาวราวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง เรณุกา ผูกจันอัด หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว เสาวลักษณ์ นาห้อม หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย เสนาะ อ่อนดา ชาย วัดห้วยคงคาวราวาส นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วทัญญา บุญจันทึก หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ธารทิพย์ สมนวนตาด หญิง วัดห้วยคงคาวราวาส ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง กชกร รุ่งหัวไผ่ หญิง บ้านโคกสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว นฤมล เทียนสวัสดิ์ หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ชำนาญการ -
นางสาว รัตนา โพธิ์หนองโคก หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วิรัตศัย ไชยสุรักษ์ ชาย บ้านโคกสะอาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย อนุชาติ เพ็งกลั่น ชาย บ้านโคกสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว สังเวียน ปล้องจันทา หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สาคร อินธิราช หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง บุบผา นาควงษ์ หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุวิภา วงษ์แสง หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง ชัญญา เศวตศักดิ์ หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุภิวัลย์ เสถียรสิริวิวัฒน์ หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ดาราพร เพ็งกลั่น หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง สมดวง อวยไชย หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สิตานัน ชัยเดช หญิง บ้านโคกสะอาด ครู ชำนาญการ -
นางสาว รัตติกาล ชาวเหนือ หญิง บ้านโคกสะอาด ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว นวกชมน หีบงา หญิง บ้านโคกสะอาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย พงษ์พิทักษ์ ปัตตา ชาย บ้านโคกสะอาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว สุภาพร เป็นบุญ หญิง บ้านโคกสะอาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กัญญ์ชิสา ทุมมาพันธ์ หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว วิภาภรณ์ ทำนุ หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว จุฑามาส นาแซง หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วรรวิภา โพธิ์งาม หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ปิยวรรณ ใจหาญ หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ผกามาศ บัวสุวรรณ หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อุดมรัตน์ ตลับนาค หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ลัคนา สมนวนตาด หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว ธัญชนก พุทธิวรกุล หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ศิริพร ชาลีน้อย หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว อนัญญา สายรัตน์ หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ศิรินันท์ คำฤาชัย หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย อิสรพงศ์ ธงชัย ชาย วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พรรณธร ตู้วงษา หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วงษ์วิวัฒน์ ตะถะวิบูลย์ ชาย วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว พัชราภรณ์ ค้าผล หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย ทศพล วงษ์เกษม ชาย วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สุเทพ ถนอมวงษ์ ชาย วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ชัตร์ มะลิไทย ชาย วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ภัสสร พรมโชติ หญิง วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สมศักดิ์ คัมภีพันธ์ ชาย วัดโคกกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วชิราภรณ์ บุญมี หญิง วัดโคกกลาง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สายใจ คงสมบูรณ์ หญิง วัดโคกกลาง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ทิวัตถ์ สุทธิบุตร ชาย วัดโคกกลาง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว รัตติยาภรณ์ เนยสูงเนิน หญิง วัดโคกกลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย กิตติธัช มะลิวงษ์ ชาย วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว สุดารัตน์ ศักดิ์ดี หญิง วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว จิราพร แสงเงิน หญิง วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง วันดี พลอยเพชร หญิง วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กิตติยา เพ็ชรักษ์ หญิง วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุชาดา วันสี หญิง วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วรลักษณ์ อ่อนตา หญิง วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สิริขวัญ กุลบุญ หญิง วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นพวรรณ ชุบไธสง หญิง วัดโพนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุภารัตน์​ อยู่​เอี่ยม​ หญิง วัดโพนทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ชลธิศา โชติกาญจนกิจ หญิง วัดโพนทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ญัฐพล บัวขำ ชาย วัดโพนทอง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ปาริฉัตร สังข์ทอง หญิง วัดโพนทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย ศักดิ์ชัย ไตรแก้ว ชาย วัดโพนทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย อติวัชญ์ เสมอใจ ชาย วัดโพนทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ไพรัช โตบารมีกุล ชาย วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว นารี เทพกลาง หญิง วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง น้อยนภา ช่วยสงค์ หญิง วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ลมัย บุญเถื่อน หญิง วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อรชา ประสาทชัย หญิง วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุภัสสรา เตอุตะลวง หญิง วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุภาพ ม่วงแก้ว หญิง วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชุวลี ตั้งสุวรรณ์ หญิง วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ฉัตรชัย กุลชูศักดิ์ ชาย วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว เกศินี มีอิสระ หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ศิริภรณ์ กิจทวีสินพูน หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กานดา นิ่มชุ่ม หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุพิชฌา บัวหอม หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว กรรณิการ์ ภูโกสัย หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ณัฐนันท์ สุขประเสริฐ หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชิดชนก กลางประพันธ์ หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ศันสนีย์ สมสวย หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชนานันท์ ศรีบุญชู หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ปาริสสรา วัฒนศิลป์ หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว ยาใจ สำราญ หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุนันทา ศิริมงคล หญิง วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ขนิษฐา คำภูษา หญิง สันมะค่าบกน้อยสามัคคี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อรุโณทัย ชัยมงคล หญิง สันมะค่าบกน้อยสามัคคี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญงาน -
นาง วิชชุตา พรดุสิต หญิง สันมะค่าบกน้อยสามัคคี ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว รัตนา ทิ้งแสน หญิง สันมะค่าบกน้อยสามัคคี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ณัฐธิดา รักษาพล หญิง สันมะค่าบกน้อยสามัคคี เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กรรณิกา สร้อยจิตร หญิง สันมะค่าบกน้อยสามัคคี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุพรรณิการ์ ขุนศรี หญิง สันมะค่าบกน้อยสามัคคี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ศศิธร ลอยเลื่อน หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จิรัฐยา โพธิ์เงิน หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง อรุณรัตน์ แพรสุรินทร์ หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง อาภา ทองป้อง หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ลัดดา บุญประกอบ หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ลัดดาวัลย์ รัตนบุตรชัย หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง ภิญโญ พานิชย์ หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศรีวัฒนา ปานเรือง หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง นงลักษณ์ เสียงสวัสดิ์ หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง น้ำทิพย์ พงษ์ภมร หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ดวงนภา แจ้งมรคา หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว เยาวรัตน์ สาละผล หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว รัตนา โครงกระโทก หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง ทัดดาว อันประนิตย์ หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการ -
นาง รัชนี แย้มชมสวน หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ดวงพร กชทองรัศมี หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง จารุวรรณ ศรีคำ หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการ -
นาง ศิขริณ ศิลป์วัฒนนุกูล หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว เรณู ขุนจ่าเมือง หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุกัลยา ขำเถื่อน หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง อาทิตยา มุขสมบัติ หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง กรุณา นิลกระ หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง วรัชญา แย้มสอาด หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สุภาพร เสาวงษ์ หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย อุดม น้อยเง้า ชาย ชุมชนวัดไทยงาม อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว จีรพรรณ ดอนคุณศรี หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เปรมสุดา โฉมรัก หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วัชรา นามจันทร์ หญิง ชุมชนวัดไทยงาม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย วรินทร จูปรางค์ ชาย วัดหนองจอกใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว วิไลวรรณ จอดนอก หญิง วัดหนองจอกใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย อภิชาติ พลอยขุนทด ชาย วัดหนองจอกใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว นฐวรรณ การนา หญิง วัดหนองจอกใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย กิตติศักดิ์ หัสสลีมูล ชาย วัดหนองจอกใหญ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว กาญจนา ปริปุรณะ หญิง วัดหนองจอกใหญ่ ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ปัทมาภรณ์ เจริญยิ่ง หญิง วัดหนองจอกใหญ่ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย ชัยรัตน์ บุญหล้า ชาย วัดหนองจอกใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว พิมลดา บุญธรรม หญิง วัดหนองจอกใหญ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สิริวรรณา ยอดแก้ว หญิง วัดหนองจอกใหญ่ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ปิยะณัฐ ศรีทา หญิง วัดหนองจอกใหญ่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว อาริษา กรวยปิ่นทอง หญิง วัดหนองจอกใหญ่ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ทิวากร ฤทธิชัย ชาย วัดหนองจอกใหญ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว เนตรชนก อภัยศรี หญิง วัดหนองผักชี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง นันตพร ทรัพย์สมบูรณ์ หญิง วัดหนองผักชี ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ธัญญารัตน์ สมุติรัมย์ หญิง วัดหนองผักชี ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ศุภวรรณ วงสีทา หญิง วัดหนองผักชี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย สมชาย รักญาติ ชาย วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย อัษฎาวุธ พันศรี ชาย วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง อรุณศรี รักญาติ หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย ประภาส หารคุโน ชาย วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง กองคำ หารคุโน หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาย ณรงค์ศักดิ์ อินมี ชาย วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว มณี รัตนผล หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว อรอนงค์ จูมคอม หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาย วัชรินทร์ ธีระพุฒิพงษ์ ชาย วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว รวีวรรณ พันธ์ช่อทอง หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย เสฏฐีรัตน์ อยู่บุรี ชาย วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว นิรุชา หลักคำ หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ณัฐธินี หารคุโน หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ศักดิ์ชัย ดวงสุวรรณ์ ชาย วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วิกานดา อยู่บุรี หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง พีระพร แก้วดี หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ชญาน์นันท์ พันธุรัตน์ หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว สายพิณ พิมจินดา หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง วิภารัตน์ ดวงสุวรรณ์ หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ณัฐณิชา พูลสุข หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ภัครัศมีตร บุตรโบส หญิง วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วินัย พันผูก ชาย วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย มนพ สภาพสวัสดิ์ ชาย วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ภทรพร ทาเพชร หญิง วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย นิรัน สังขมาน ชาย วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ประธาน กชทองรัศมี ชาย วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว วงจันทร์ คำพาผง หญิง วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครู ชำนาญการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย ทัศนัย อมาตย์มนตรี ชาย วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ปฐมพงษ์ เอี่ยมพล ชาย วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุกานดา กวางทอง หญิง วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง มงคล มาสดับ หญิง วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง สมใจ บุญจันทร์ หญิง วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง พรรณอร สุขสกุล หญิง วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครู ชำนาญการ -
นาง สมจิตร ศรีวงษา หญิง วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง พิมพ์กมล ทิพย์มนตรี หญิง บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นางสาว สุวิมล คูณกลาง หญิง บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง ขวัญใจ ตระการเจริญสุข หญิง บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ศรัญญา จันใด หญิง บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พิไลพร ลู่พานิช หญิง บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วันเพ็ญ เฉลิมมิตร หญิง บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สัมพันธ์ ศรีสุข ชาย บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กฤษณา สิทธิพงษ์ หญิง บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชาลิณีย์ ศรีเฮือง หญิง บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย อนันต์ สนธิกรณ์ ชาย บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ไตรเทพ ประสานชาติ ชาย บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วิชัย พรหมบุตร ชาย วัดบ้านลาด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ปวีณา พรมจารี หญิง วัดบ้านลาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุนิสา ศิริมะณี หญิง วัดบ้านลาด ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง บุญรอด สุขประเสริฐ หญิง วัดบ้านลาด ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง รัตนาภรณ์ อินทสนธิ์ หญิง วัดบ้านลาด ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กนกวรรณ อรชัย หญิง วัดบ้านลาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว จิรันญา ทรัพย์น้อย หญิง วัดบ้านลาด ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
สิบเอก วิชาญ สิงคาม ชาย วัดบ้านลาด เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง อัจฉรา ลุนภูงา หญิง วัดหนองตะเฆ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว เสาวลักษณ์ บุญเมือง หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ฌัลลิการ์ พนะสัน หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย นำชาติ ชนะชัย ชาย วัดหนองตะเฆ่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง นิภาพร ต่ายทอง หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง เยาวลักษณ์ วิริยะพงษ์ หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว กมลวรรณ บุญวัง หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง ยุพิน เสือสุริย์ หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง วัชราภรณ์ เวชชศาสตร์ หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง วรัญญา ทิวาวงษ์ หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาย ทรงวุฒิ ศรีปรีชา ชาย วัดหนองตะเฆ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว อภิสรา สุมัจฉา หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย พร้อมพงษ์ พรมไคร้ ชาย วัดหนองตะเฆ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง วัลภา บุญมียงค์ หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว รัชนันท์ ขันโท หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว หัทยา ธนะนาวานุกุล หญิง วัดหนองตะเฆ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย วุฒิพงษ์ เจนสระคู ชาย วัดหนองตะเฆ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย สาธิต อุตตะ ชาย วัดหนองตะเฆ่ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย มนตรี สุวรรณเนตร ชาย วัดหนองปลาหมอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว วงค์จันทร์ ถิ่นอำนาจ หญิง วัดหนองปลาหมอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ณัฐธิดา พรมบุตร หญิง วัดหนองปลาหมอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ศิริวิมล ช่างเครื่อง หญิง วัดหนองปลาหมอ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จันทร์ธิรา คูณหอม หญิง วัดหนองปลาหมอ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุภาวดี บุญรอด หญิง วัดหนองปลาหมอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กวินนา กุกสันเทียะ หญิง วัดหนองปลาหมอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ณัฐพร พื้นสอาด หญิง วัดหนองปลาหมอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สหัส วัฒนะ ชาย วัดหนองปลาหมอ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วีรเชษฐ นันกระโทก ชาย วัดหนองปลาหมอ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อรพิณ สาบุดดา หญิง วัดหนองปลาหมอ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ณัชชา คำแพง หญิง วัดหนองปลาหมอ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย อุทัย สังข์วงษ์ ชาย อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว มะลิวัลย์ แจ่มใส หญิง อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ปริศนา หนูวงศ์ หญิง อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง อนุชา ภักผสม หญิง อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย จุมพฏ แก้วศรี ชาย อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ณัฐพล เอี่ยมเสือ ชาย อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว สิรภัค ต้นแก้ว หญิง อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง เปรมกมล สังขมาน หญิง อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กนกวรรณ หุ่นวัน หญิง อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง นงลักษณ์ ทองมี หญิง อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว นัทธมน แพงท้าว หญิง อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย บุญรวม สังข์น้อย ชาย วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว เอณิกาณ์ การกล้า หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กนกวรรณ ลุนวงศ์ หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ณรงค์ บุตรสิงห์ ชาย วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง อัมพร เกียรติ์ทวีมั่นคง หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อารีย์รัตน์ จันทะนะ หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วรรณพร ตรีชัยศรี หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว จุฬารัฐ ปะกะตัง หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว วาสนา ใจชื่น หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว นันท์นภัส สุวรรณ์ศิลป์ หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สมชาย บัวทอง ชาย วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จิรฐา เอี่ยมกมล หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ศิริพร เขยิน หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง อวยพร เกิดบุญ หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง วารินทร์ บุญจันทร์ หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ปัทมา ทองนิล หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว รัตนาภรณ์ ตั้งจิตประสงค์ หญิง วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ปวีณา พิเชฐสินธ์ุ หญิง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นางสาว นฤมล โพธิ หญิง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ธาราทิพย์ กุลพ่วง หญิง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ครู ปฏิบัติการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นุศรา ชูวงษ์ หญิง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ธรรญชนก กุลยอด หญิง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศิวาพร บางรางโรจน์ หญิง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ครู ปฏิบัติการ -
นางสาว ศิริพร กาสี หญิง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ครู ปฏิบัติการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ณัฐณิชา อันดารา หญิง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ศราวุฒิ ครุฑขำ ชาย บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อรทัย สาทา หญิง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง มณัสติกาญ คิดควร หญิง บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วรวิชญ์ คำพุ่ม ชาย วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง เบญจมาพร วิวรรณธนานุตร์ หญิง วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เจนจิรา อ่วมทอน หญิง วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย รังสรรค์ ดนตรีพงษ์ ชาย วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย พงษ์ศักดิ์ รอดพงษ์ ชาย วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สมบัติ พยัคฆ์พรม หญิง วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สรัญญา อินทร์สูงเนิน หญิง วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ชูเกียรติ สมัครกาล ชาย วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ว่าที่ ร.ต.หญิง หทัยรัตน์ มณีศิริ หญิง วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง เกศินีย์ จุลพันธ์ หญิง วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง เสาวลักษ์ เอี่ยมสอาด หญิง วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เชาวลิต นาคจั่น ชาย วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นงนุช คงสมบูรณ์ หญิง วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ดลอิศรา มหาวงษ์ หญิง วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สอาด คงสมบูรณ์ ชาย วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง กานดาภร วงศ์กระโซ่ หญิง วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ภิญโญ บุญทน ชาย วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว วรนิษฐา จำปา หญิง วัดหนองปลิง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง รัดฎา ชิณโคตร หญิง วัดหนองปลิง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นุชนารถ ศรีเงินงาม หญิง วัดหนองปลิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ละอองดาว ยิ่งวงค์ หญิง วัดหนองปลิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง สุกัญญา แมลงภู่ หญิง วัดหนองปลิง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เพชรไพริณ ตรีโสภณากร หญิง วัดหนองปลิง ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อภิสรา วงศ์สถิตจิรกาล หญิง วัดหนองปลิง ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง ปฐมา บัวสด หญิง วัดหนองปลิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง ทิพวรรณ สำเภาแก้ว หญิง วัดหนองปลิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว รุ่งทิพย์ เทือกคำ หญิง วัดหนองปลิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ท็อฟฤดี มูลคำสี หญิง วัดหนองปลิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ปาริชาติ ดวงศรี หญิง วัดหนองปลิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ปิยนุช ขันตี หญิง วัดหนองปลิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย บุญเลิศ อินทร์สุวรรณ์ ชาย วัดหนองปลิง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สัตยา พันธุ์ดี ชาย วัดหนองปลิง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว ศิริวรรณ จันทร์นาน หญิง วัดหนองปลิง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย พิทยา ศรีดาพันธ์ ชาย วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว ปิยะนาฎ อินตะ หญิง วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุธิดา ดิบแดง หญิง วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ภคิน ยมนัตถ์ ชาย วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ภิญญาพัชญ์ พงษ์ประจักษ์ หญิง วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ลาวรรณ โมสิงห์ หญิง วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย พิภพ โพธิ์ทอง ชาย วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุดใจ ภู่สว่าง หญิง วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ณรงค์ศักดิ์ กางรัมย์ ชาย วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ชุติมา หมันสิงห์ หญิง วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จิตราวดี พิมพิสาร หญิง วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ยุพา ศรีมูลเขียว หญิง วัดหนองอ่างทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุพัตรา สุขยืน หญิง วัดหนองอ่างทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุรัตน์ คำมี หญิง วัดหนองอ่างทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย วัชรวัฒน์ ศิลาชัย ชาย วัดหนองอ่างทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว มณีรัตน์ คงหาญ หญิง วัดหนองอ่างทอง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว วารตี งามประเสริฐ หญิง วัดหนองอ่างทอง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย กฤษณ์ตฤณ เหล่าอัจฉริยะพร ชาย บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นางสาว สายพิณ กลิ่นเกษร หญิง บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อนงค์นุช วิลาบุตร หญิง บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อุไรวรรณ เจริญครบุรี หญิง บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วรายุ รอตประเสริฐ ชาย บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เอกลักษณ์ รุ่งโนิรันดร์ ชาย บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ขวัญฤดี จิมานัง หญิง บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พิชญาภัค อินทร์เต หญิง บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กันตนา จิตรบรรจง หญิง วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว คนึงนิตย์ สินธุนาวา หญิง วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง พนาวรรณ ภักดี หญิง วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อชิรวุฒิ ศรชัย ชาย วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุพัตรา พิมพ์โกทา หญิง วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ช่อ สิตตะวิบุล ชาย วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ปุณยนุช อินถา หญิง วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย นรินทร บุญแก้ว ชาย วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
สิบเอก บุญรัตน์ มงคล ชาย วัดคลองห้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย เกียรติศักดิ์ กรุณา ชาย วัดคลองห้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุวิมล แนบสนิท หญิง วัดคลองห้า ครู ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง นพรัตน์ บุญบรรเทิง หญิง วัดคลองห้า ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ลดาวัลย์ อมรศักดิ์ หญิง วัดคลองห้า ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เกษศิรินทร์ หมื่นเขียว หญิง วัดคลองห้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว หทัยกาญ กาญจะนะศิริ หญิง วัดคลองห้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ธันยธร เครือรัฐติกาล หญิง วัดคลองห้า ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย มานพ ศรีเงินงาม ชาย วัดคลองห้า ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย เวียงชัย ลุนภูงา ชาย วัดราษฎร์บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง สายวินิตย์ ไทยถาวร หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว เบ็ญจวรรณ สิงห์กุล หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง นุกูล เกตุแก้ว หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง ประนอม แสนวัง หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาง นันท์นภัส วงศ์สุรินทร์ หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง จีรนันท์ จูปรางค์ หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว สาวิตรี แก้วเหล็ก หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาย ธีรชัย รัตนสุริยพันธ์ ชาย วัดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง ประภาพร พวงใบดี หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง อุไรวรรณ พิชพืชพันธ์ หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย จักพันธ์ บัวมี ชาย วัดราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว วรรณวิศา ดิษฐกรณ์ หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว ปาริชาติ อมรศักดิ์ หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว รุจิรา บุตรแสงดี หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย พงศธร มีเเสง ชาย วัดราษฎร์บำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว สายฝน คล้ายจินดา หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย น้อย แซ่อึ้ง ชาย วัดราษฎร์บำรุง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สุภา คำมี หญิง วัดราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย อำนาจ สุคตะ ชาย วัดลำบัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว มัณฑนา รางแดง หญิง วัดลำบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สานันท์ รื่นไว ชาย วัดลำบัว ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กฤษณา บำรุงราษฎร์ หญิง วัดลำบัว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ยุพิน ศรีสุพรรณ หญิง วัดลำบัว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ปิยวรรณ ชาสะอาด หญิง วัดลำบัว ครู ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว ธัญญารัตน์ สาแก้ว หญิง วัดลำบัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง นฤมล กากแก้ว หญิง วัดลำบัว ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ประภาดา ภักดีสา หญิง วัดลำบัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง พรทิพย์ หิรัญคำ หญิง วัดลำบัว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ฐากูร สีมาศ ชาย วัดลำบัว ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ศราวุธ คำหญิง ชาย วัดลำบัว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย นิวัฒน์ วงศ์สวาสดิ์ ชาย วัดหนองโรง ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ลัดดา รื่นไว หญิง วัดหนองโรง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง บุบผา ทองเปลว หญิง วัดหนองโรง ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ธเนศพล แทนสูงเนิน ชาย วัดหนองโรง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง จิราภรณ์ กิ่งเกษ หญิง วัดหนองโรง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชุติมา เขียวคำ หญิง วัดหนองโรง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ทัศนีย์ ลานสวัสดิ์ หญิง วัดหนองโรง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุนันท์ กิ่งเกษ ชาย วัดหนองโรง พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สติกาล พลธรรม หญิง วัดหนองโรง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว บุษยา มูลดา หญิง วัดหนองโรง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาง ภุมรัตน์ ภูมิเลิศ หญิง วัดหนองโรง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เพ็ญศรี เทียนทอง หญิง วัดบ้านจาน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อุบลศรี เชิดเหรัญ หญิง วัดบ้านจาน ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ชุติมา แก้วเปลี่ยนศรี หญิง วัดบ้านจาน ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว รสริน สนธิกรณ์ หญิง วัดบ้านจาน ครู ชำนาญการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาว ดวงใจ บังเกิด หญิง วัดบ้านจาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ลดาวัลย์ หนูฉิม หญิง วัดบ้านจาน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กิจติยา ทุโต หญิง วัดบ้านจาน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สุทัศน์ จันขุนทศ ชาย วัดบ้านจาน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย สุเมธ กล้วยน้อย ชาย วัดบ้านจาน ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สมคิด จันขุนทศ หญิง วัดหนองครก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาง จิรัชญา รุ่งเรือง หญิง วัดหนองครก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สมชาย บารมี ชาย วัดหนองครก ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศศิธร ทองลี หญิง วัดหนองครก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง บุญรวม งามคณะ หญิง วัดหนองครก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อัปสร ควรชม หญิง วัดหนองครก ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว รัตกานต์ บวรวัชร หญิง วัดหนองครก ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ธัญญพัทธ์ หีบจันทร์ตรี หญิง วัดหนองครก ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ชุติมา คำปะละ หญิง วัดหนองครก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ธิดารัตน์ นาคเจริญ หญิง วัดหนองครก ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว รจนา รุจิพิชชาพร หญิง วัดหนองครก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ธัญญริญญ์ จิรกุลธนศิริโชติ หญิง วัดห้วยขมิ้น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นางสาว สุปราณี เนตรภักดี หญิง วัดห้วยขมิ้น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ศุภวัฒน์ นาราจิรารักษ์ ชาย วัดห้วยขมิ้น ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อภิรดี จันทร์ลอย หญิง วัดห้วยขมิ้น ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว มิ่งขวัญ มงคล หญิง วัดห้วยขมิ้น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ภาเพ็ญ สุนทรประทุม หญิง วัดห้วยขมิ้น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ดัสสนี สังข์วงษ์ หญิง วัดห้วยทองหลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาง ภัสนิดา กุลแก้ว หญิง วัดห้วยทองหลาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นุสรา คงขำ หญิง วัดห้วยทองหลาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ภัทรนันฐ์ วันคง หญิง วัดห้วยทองหลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง รัชนีภรณ์ สอนอุไร หญิง วัดห้วยทองหลาง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว มนธิชา ชาญเดช หญิง วัดห้วยทองหลาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย โนรี แซ่โง้ว ชาย วัดห้วยทองหลาง อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พรรณวดี ปามุทา หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว สุกัญญา แน่นอุดร หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย มงคล เปลี่ยนกลาง ชาย หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว เตือนใจ ผาสุข หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย เกียรติภูมิ ภูมินา ชาย หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว สุภาพร คงสมบูรณ์ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กรรณิการ์ สุขรี หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง ราตรี ภู่ภักดี หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง นิธิกานต์ พิราชัย หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการ -
นางสาว สมจิตร จินาวรณ์ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นาง ชูศรี วุฒิเสน หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาง อรวรรณ นุชนา หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สมคิด สุวรรณเนตร หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง พรรณา แรกขึ้น หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว เพ็ญประภา แก้วเปลี่ยนศรี หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วิชัย เกียรติ์ทวีมั่นคง ชาย หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อังสนา หนูทรัพย์ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง อัญชลี พระนอนเขตต์ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาง ประไพ ศรีเกษม หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว เหมือนฝัน ขาวทรงธรรม หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว พัชชญา ช่างไม้ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง อุมาพร รุ่งเรือง หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ชำนาญการ -
นางสาว มนัสสิยา แจ้งใจบุญ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว สุธาศิณี หมั่นการนา หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว สิริพร พุกพิกุล หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว กรรณิการ์ สายสนอง หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ศุภฤกษ์ จันทร์นุ่ม ชาย หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ภานุพงศ์ ศรีพรม ชาย หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นาย ธนวิชญ์ จิตรเที่ยง ชาย หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ทศพร เวียงสมุทร ชาย หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ศุภรดา ปานหงษ์ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว ชมภูนุช แสงหัวช้าง หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว อารีรัตน์ สุวรรณ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย นิคม แย้มประดิษฐ ชาย หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ภัทรพล สิทธิกูล ชาย หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว แพรวพรรณ เสลา หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ปิยธิดา ปิยะกัลปกรณ์ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พจวรรณ เทียมผล หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว เบญจมาภรณ์ ดิษฐอ่วม หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว กัญญารัตน์ ดีดา หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว รัตนาภรณ์ กันชาติ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ภัทริยา โพธิเวชกุล หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย พงษ์พันธ์ุ ภิญโญยิ่ง ชาย หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว รัตน์ปราณี ชุมแสง หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เหมือนฉัตร ชนทะเล หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว วันเพ็ญ นิลทสุกข์ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว จำปี สุ่มแก่น หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว บุญยาพร เมฆขลา หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง ศิริลักษณ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ชมพูนุช ยุติธรรม หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ภคินี ลดาถาวร หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) เจ้าพนักงานพัสดุ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สมพร อ้นประเสริฐ หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว จินตนา สุ่มแก่น หญิง หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ขวัญพนัส ชมภูเลิศ หญิง วัดบ้านไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ประภาศรี รักษาพล หญิง วัดบ้านไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กาญจนา ทาทำนุก หญิง วัดบ้านไผ่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สนธยา ทานะมัย ชาย วัดบ้านไผ่ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว เหมือนฉัตร ชนะทะเล หญิง วัดบ้านไผ่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เรืองรดา ศรีไพร หญิง วัดบ้านไผ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง บังอร ปัญจมาศ หญิง วัดบ้านไผ่ ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ทิพวัลย์ แก้วเกลี้ยง หญิง วัดบ้านไผ่ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ขวัญเรือน มาลินันท์ หญิง วัดบ้านไผ่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เกียรติณรงค์ วันคำ ชาย วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย ชำนาญ นามลายทอง ชาย วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กัญญาภัค เทศไธสง หญิง วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ชญานิน สิริตะนัน หญิง วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กรณ์ภัสสร วงสาโท หญิง วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พูนทรัพย์ น้อยแก้ว หญิง วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว จุฬาลักษณ์ แก้วอินทร์ชัย หญิง วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สุภาภรณ์ น้อยยาโน หญิง วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ปฐมาวดี พันธุ์น้อย หญิง วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว สาริณี มิสุนา หญิง วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ประกฤติ คชรินทร์ ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย ปฏิวัติ จันทร์ทิพย์ ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นาย ลิขิต ดวงสนาม ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุดารัตน์ เปลื้องทุกข์ หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว มนทิรา สิทธิศรี หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง มลิษา ใจมั่น หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย ธีรศักดิ์ แซมภูเขียว ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว นุช วิหกหงษ์ หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว พิไลวรรณ โพธิ์เขียว หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาง วรรณภา นารีผล หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว มณีรัตน์ ม่วงประเสริฐ หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สมจิตร นารีผล ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว พิกุล ทองกำเหนิด หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง พจนีย์ จันทร์ช่วย หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ประมวล ศักดิ์ศิริ หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง สุวรรณี ทรัพย์ประเสริฐ หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ -
นาย ชัชวาล ศรีทองเพชร ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว ปาริตา บำรุงวงศ์ หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย พรชัย ห่วงรักษ์ ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว นภชนก รื่นภาคแดน หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาง กนกอร อึ้งซำ หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กรรณิการ์ เขียวแก้ว หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย สุทธิพงษ์ ปิติทรง ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว สิริวรรณ แสนสุข หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ชยันต์ กันสีเวียง ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ชำนาญการ สุขศึกษา พลศึกษา
นาง สุนิสา แดงอร่าม หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาย กิตติภพ เนตรแสงศรี ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว จามจุรี วาระกุล หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นางสาว ชวัลย์ฤดี โสดานิล หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นาย นิกร พันธ์น้อย ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง กชนิภา มิ่งมาลี หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย พิระวัฒน์ สิทธิจัน ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นางสาว กัญญ์ชิตา แสงเกิด หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ภัชรียา หาญนอก หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย กฤษณ์ ธนาภาวงศ์ ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย บุญธรรม ทองอินทร์ ชาย ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว วิภาวรรณ สูงเยี่ยม หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) เจ้าพนักงานธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว หนึ่งฤทัย ขำกระจ่าง หญิง ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย พิทักษ์สัน บัวภา ชาย บ้านราษฎร์เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
สิบเอก จักรกฤษ บรรจงศิลป์ ชาย บ้านราษฎร์เจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สุขศึกษา พลศึกษา
นางสาว ธัญญารัตน์ ดวงสุวรรณ์ หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นาย สมชาย ไพบูลย์วัฒนผล ชาย บ้านราษฎร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว วริศรา รัชวัฒน์ หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สมโภชน์ ไพบูลย์วัฒนผล หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง บัญญัติ พรหมเกษร หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นาง วัฒนา ลัคนาทิน หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว จุฑามาศ แสงแก้ว หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว งามศิริ ชอบตั้งจิตร หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาง พิมพา เพ็ชรพราว หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย วุฒิภัทร ปัญจันทร์สิงห์ ชาย บ้านราษฎร์เจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง ศุภรัตน์ อินทรา หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย สุรัตน์ จันทะบูลย์ ชาย บ้านราษฎร์เจริญ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์
นางสาว ศศิวิมล ม่วงกล่ำ หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นาย ปรีชา สุพรรณา ชาย บ้านราษฎร์เจริญ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กาญจนา เทียนศิริ หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว นภัสนันท์ เรืองสุคนธ์ หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว จุฑามาศ บรรเทิงใจ หญิง บ้านราษฎร์เจริญ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นาย สุปัญญา ศิริกุลชัยวัฒนา ชาย วัดเขาแก้วมุขดาราม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว อุไรพร อินทราชา หญิง วัดเขาแก้วมุขดาราม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นงนุช ชัยศรี หญิง วัดเขาแก้วมุขดาราม ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ประสิทธิชัย สนธิกุล ชาย วัดเขาแก้วมุขดาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว พรทิพย์ ล่วงลือ หญิง วัดเขาแก้วมุขดาราม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ศศิวิมล เอี่ยมเพ็ชร์ หญิง วัดเขาแก้วมุขดาราม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ณรงศักดิ์ คำแพง ชาย วัดเขาแก้วมุขดาราม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว กฤษณา ชูสุข หญิง วัดเขาแก้วมุขดาราม ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กาญจนา สุรินยา หญิง วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ -
นาง สุกัญญา วงศ์ศิริ หญิง วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุมาลี รัชวัตร์ หญิง วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เสฏฐวุฒิ นิลกระ ชาย วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สมชาย ผลโภชน์ ชาย วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ผู้ช่วยครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว อมรรัตน์ เลขนอก หญิง วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ คณิตศาสตร์
นางสาว นงค์นุช ขันดวง หญิง วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย สมยศ เกตุภู่งาม ชาย วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สำเภา พาราพิชัย ชาย วัดเจริญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นาย สมบัติ บุญมี ชาย วัดเจริญธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว วันวิสาข์ พวงมณี หญิง วัดเจริญธรรม ครู ปฏิบัติงาน ภาษาไทย
นาง สุคลทิพย์ ยิ่งยวด หญิง วัดเจริญธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว พัชญา อั๋นกลิ่น หญิง วัดเจริญธรรม ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นาย มาโนช มิ่งนอก ชาย วัดเจริญธรรม ครู ปฏิบัติงาน คณิตศาสตร์
นางสาว มลุลึ สุตาชา หญิง วัดเจริญธรรม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สุรัตน์ เข็มกลัด ชาย วัดเจริญธรรม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ปวีณา แก้วเกลี้ยง หญิง วัดเจริญธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว เกศรา ลุ่มร้อย หญิง วัดเจริญธรรม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว พรพรรณ ทองอินทร์ หญิง วัดเจริญธรรม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง สมบัติ เล็กประเสริฐ หญิง วัดเจริญธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว อรกัญญา รัชวัฒน์ หญิง วัดเจริญธรรม ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย โพ ใจปันวงค์ ชาย วัดศรีสัจจาวาส นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สาวินีย์ ชุมจันทร์ หญิง วัดศรีสัจจาวาส ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง จันทร์กา เข็มพงษ์ หญิง วัดศรีสัจจาวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ธงไชย โพธิประเสริฐ ชาย วัดศรีสัจจาวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาย เสนีย์ ศรีภานุมาต ชาย วัดศรีสัจจาวาส ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ดัชณี ปานหงษ์ หญิง วัดศรีสัจจาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว บุษบง ตั้งเจริญไพบูลย์ หญิง วัดศรีสัจจาวาส ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง นงลักษณ์ เที่ยงพุก หญิง วัดศรีสัจจาวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว มุทิตา พรมนต์ หญิง วัดศรีสัจจาวาส ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศิรินภา แก้วบุญเมือง หญิง วัดศรีสัจจาวาส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นิยม ปัดตา หญิง วัดศรีสัจจาวาส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาว พรเพชร ผลโภชน์ หญิง วัดศรีสัจจาวาส ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย สมัย กวางโตน ชาย วัดสมานมิตรมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นฤมล สว่างแก้วตั้งสกุล หญิง วัดสมานมิตรมงคล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ประไพ คงสมทอง หญิง วัดสมานมิตรมงคล ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ลำเพย เพ็ชรบังเกิด ชาย วัดสมานมิตรมงคล ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว สนทยา น้าเจริญ หญิง วัดสมานมิตรมงคล ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว นวรัตน์ ผดุงญาณ หญิง วัดสมานมิตรมงคล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว ณัฐพร สุขมณี หญิง วัดสมานมิตรมงคล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ธวัช บัวสุวรรณ ชาย ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว สโรชา พูลธนะ หญิง ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย วิรุตณ์ อุตราศรี ชาย ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ประจวบ โพธิ์กรวม หญิง ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง ดารณี วิลามาศ หญิง ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง บุญสม ทองหล่อ หญิง ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง เทวทินนา จงกล หญิง ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว กรกช แก้วประดับ หญิง ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาไทย
นาง ศิริพร สุขตระกูล หญิง ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย อัษฎาวุฒิ จันดาเบ้า ชาย ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ภาษาต่างประเทศ
นางสาว วันเพ็ญ พิมพา หญิง ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ สังคมศึกษา
นาย ฐเดช รวบรวม ชาย ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นางสาว อัจฉรา เจนพิทักษ์ชาติ หญิง ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ทัศนนันท์ ทับช้าง หญิง ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาย ชุมพล ปิลกศิริ ชาย วัดเกาะเซิงหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -
นางสาว ปรางกมล เพียรทำดี หญิง วัดเกาะเซิงหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ วิทยาศาสตร์
นาย ธรรมนูญ เอี่ยวเส็ง ชาย วัดเกาะเซิงหวาย ครู ชำนาญการพิเศษ ทุกกลุ่มสาระ
นาง สุวรรณี ทิพย์ศรีหา หญิง วัดเกาะเซิงหวาย ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว ศันสนีย์ นิโครธานนท์ หญิง วัดเกาะเซิงหวาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาง รำพึง บุญทรัพย์ หญิง วัดเกาะเซิงหวาย ครู ชำนาญการ ทุกกลุ่มสาระ
นางสาว กาญจนา ผ่านอ้น หญิง วัดเกาะเซิงหวาย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นาง บังอร สุขสวรรณ หญิง วัดเกาะเซิงหวาย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ทุกกลุ่มสาระ
นาย ธนพล คงหนูวณิชย์ ชาย วัดเกาะเซิงหวาย ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ -
นางสาว อภิญดารัตน์ โรจน์ธัญการย์ หญิง วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ -