ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ กลุ่ม ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา รูปภาพ
นาง บุญปรานี ขันธวิเชียร หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว ฉัตรสุดา โพธิศรี หญิง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว สุพรรณี อภัยพิมพ์ หญิง กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย สมเกียรติ ชิดไธสง ชาย ผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชี่ยวชาญ ปริญญาเอก
นางสาว วงเดือน หนชัย หญิง กลุ่มนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ปริญญาโท
นาย เล็ก ทาเพชร ชาย ผู้บริหารการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
ว่าที่ร้อยตรี ศุภกฤต ตรีมงคล ชาย ผู้บริหารการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นางสาว สุกัญญา หมั่นจิตร์ หญิง กลุ่มอำนวยการ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง ชุตินันต์ กรณ์เวทย์โภคิน หญิง กลุ่มอำนวยการ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ณิชาภา โชคสุขสำราญ หญิง กลุ่มอำนวยการ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง สมบูรณ์ บุญน้อม หญิง กลุ่มอำนวยการ นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว ณภาทิพ บัวขำ หญิง กลุ่มอำนวยการ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ปริญญาโท
นาย สุชาติ กรกนก ชาย กลุ่มอำนวยการ ช่างไฟฟ้าชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย สมผาย กาญจนา ชาย กลุ่มอำนวยการ ช่างไฟฟ้าชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.6/ม.ศ.5/ปวช./ป.กศ. หรือเทียบเท่า
นาย ชัยรัตน์ แย้มพราย ชาย กลุ่มอำนวยการ ช่างไฟฟ้าชั้น 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย วีระ ชะฎาจิตร ชาย กลุ่มอำนวยการ พนักงานธุรการ ส 4 ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นาง อรสา เรืองรองธรรม หญิง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโส อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว ปรียา อินทรา หญิง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นาง สุวรรณี คงสวัสดิ์ หญิง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ ปริญญาโท
นาง จารุณี วงษ์สง่า หญิง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน ปริญญาโท
นาง ธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี หญิง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง กชพร ศิริปรุ หญิง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปริญญาตรี
นาง รุจิกร วุฒิศาสตร์ หญิง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง การะเกต นิยมธรรม หญิง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง กรกนก ชุ่มใจศรี หญิง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง นภาดา มณีรัตน์ หญิง กลุ่มนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง สมปอง โฆษิตพล หญิง กลุ่มนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง อารี จงอยู่สุขสันต์ หญิง กลุ่มนโยบายและแผน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วราภรณ์ ศรีภานุมาต หญิง กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง มาลี แก้วแววนาม หญิง กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ปริญญาโท
นางสาว ศรัยพันธุ์ ทองเอม หญิง กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง อาทิตยา นาคมาลี หญิง กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ปริญญาตรี
นางสาว อุมาพร โพธิ์ไหม หญิง กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ณัฏฐพัชร์ อิงโชติศักดิ์ หญิง กลุ่มบริหารงานบุคคล นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง วัชรากร เคยบรรจง หญิง กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง ธนัชชา กีเนีย หญิง กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน ปริญญาตรี
นางสาว นิรมล วงษ์ธนสุภรณ์ หญิง หน่วยตรวจสอบภายใน นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ ปริญญาตรี
นาง บุญเกิด สิงหพานิช หญิง กลุ่มอำนวยการ นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย นนทิศักดิ์ ผาผาย ชาย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาย อนุรักษ์ ระย้า ชาย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สำเริง ถาวรทรัพย์ หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ปาจรีย์ สังข์วงษา หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ปริญญาเอก
นาง นิภาภรณ์ สุทธสิงห์ หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง ศิริวรรณ กิจนุสนธิ์ หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ปริญญาโท
นาง สำเนียง เขียวแก้ว หญิง กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว อุทุมพร แจ่มเมือง หญิง ผู้บริหารการศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ ปริญญาโท
นาง เบญจมาศ แพรัศมี หญิง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เจ้าหน้าที่การเงิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว กนกวรรณ บำรุงกลาง หญิง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เจ้าหน้าที่การเงิน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว ปริมวดี เปล่งปลื้ม หญิง กลุ่มนโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว เบญจวรรณ รอบรู้ หญิง กลุ่มบริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่ธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ อนุปริญญา/ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่า
นางสาว นารีภัทร์ บุญเกิด หญิง กลุ่มอำนวยการ พนักงานพิมพ์ดีด ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาตรี
นางสาว อรอุมา รินสาทร หญิง กลุ่มอำนวยการ พนักงานทำความสะอาด ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ม.3/ม.ศ.3 หรือเทียบเท่า
นาย ประทีป ปั้นอยู่ ชาย กลุ่มกฎหมายและคดี นิติกร ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ปริญญาโท
นาง ประจักษ์ พุทธศรี หญิง กลุ่มอำนวยการ แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาง ปรางค์ทอง แก้วฤาชา หญิง กลุ่มอำนวยการ ยาม ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ ป.4,ป.6,ป.7 หรือเทียบเท่า
นาย สุภัทรชัย กระสินหอม ชาย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ ปริญญาโท