ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลนักเรียนที่จบ ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลนักเรียนที่จบ ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ดูรายละเอียด ปีการศึกษา ผู้ชาย ผู้หญิง รวม
2560 460 404 864
2561 483 444 927