ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 2

ดูรายละเอียด ปีการศึกษา ผู้ชาย ผู้หญิง รวม
2560 1 0 1
2561 13 11 24